En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1030
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :11
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1030
Şikayetçi:
 İbrahim BAŞER, Zeytinoğlu Cad. No:22/5 Etiler-Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5741
Başvuruya konu ihale:
 2007/110190 İKN|li “Avrupa Yakası 12. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 06.01.19.0194/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

                İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avrupa Yakası 12. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İbrahim BAŞER’in 21.02.2008 tarih ve 5741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif veren isteklilerden Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin mevzuatta öngörülen sürelere uymadan şikayet ve itirazen şikayet başvurularında bulunduğu, bu başvuruların kötü niyetle ve kasten süresi geçirilerek yapılması nedeniyle kamu hizmetinin aksadığı, adı geçen firmanın Kamu İhale Kurumuna yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak görev ve yetkisinin bulunduğu, ayrıca Kurumca gerekli görüldüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceleyip sonuçlandıracağı hükme bağlanmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiası, Kanunun verdiği şikayet hakkının kullanılmasına yönelik olup, Kanunun öngördüğü anlamda bir mevzuata aykırılık iddiası niteliğinde değildir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul