• Karar No: 2008/UY.Z-1031
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :15
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1031
Şikayetçi:
 MPE Mühendislik İnşaat Taah. ve Dış Tic. A.Ş. Vekili: Av. M. Rasim KUSEYRİ, Çatallı Sokak No:25 Gazi Mahallesi/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1865
Başvuruya konu ihale:
 2007/131901 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 06.00.50.0194/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak MPE Mühendislik İnşaat Taah. ve Dış Tic. A.Ş. vekili Av. M. Rasim KUSEYRİ’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesine ilişkin açıklama yazısında, “2007-UY.Z-3210 sayılı Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararına göre firmalarının sunduğu iş deneyim belgelerinin ihale komisyonunca incelendiği, firmalarına ait iş deneyim belgelerinin uyuşmazlık kararındaki belgelerle aynı olduğu ve idari şartnamenin 7.6.4. maddesine uygun olarak sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı”nın ifade edildiği,

 

Söz konusu ihalede firmalarının teklif dosyasında yer alan iş deneyim
belgelerinden iki tanesinin 2007-UY.Z-3210 sayılı Kurul Kararında bahsedilen iş deneyim belgeleri olmakla birlikte, sunulan bir diğer iş deneyim belgesinin anılan Kurul Kararında yer almayan başka bir iş deneyim belgesi olduğu, bu iş deneyim belgesinin 11.813.173 Amerikan Doları tutarında olduğu, idari şartnamede belirtilen Türk Dışişleri Bakanlığı tasdikini taşıdığı, dolayısıyla anılan Kurul Kararı kapsamında olmadığı göz önüne alınarak geçerli sayılması gerektiği,

 

Öte yandan, anılan Kurul Kararında her ne kadar diğer belgeler hakkında mevzuata uygun değildir denilse de mevzuatın bu konuda açık hükümler taşımadığı, sadece “... belgenin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanması” gerektiğinin belirtildiği; kaldı ki, ihale dosyasında sunulan iş deneyim belgelerinin ilgili mevzuat gereğince, ilgili ülkedeki işin bitirildiği kuruluş yetkililerince onaylanmış, yeminli tercüme bürosunca Türkçe´ye çevrilmiş ve onun bağlı olduğu noter tarafından onaylanmış, şirketlerinin ticari kaydını göstermek üzere İstanbul Ticaret Odasınca ve akabinde İstanbul Valiliğince onaylanmış, Türk Dışişleri Bakanlığınca ve buna ilaveten mevzuatta istenmese de Irak´ın Ankara Konsolosluğunca da onaylanmış olduğu,

 

Ayrıca, 2007/UY.Z-3210 sayılı Kurul Kararının iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesinin E:2007/1278 sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmış olduğu, yargı sürecinin devam etmekte olduğu, ihalenin daha sonra sonuçlandırılması halinde kamu zararının önleneceği,

 

İddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalede; 22.11.2007 onay tarihli ihale komisyon kararı ile, başvuru sahibine ait teklifin, sunulan iş deneyim belgelerinin 01.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3210 sayılı Kurul Kararında mevzuata uygun tasdik edilmemiş olduğu belirtilen belgelerle aynı olduğu ve yurt dışından alınan bu belgelerin idari şartnamenin 7.6.4 maddesine uygun sunulmamış olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu iş deneyim belgeleri incelendiğinde; a) Bağdat Atıksu Sistemi Kurulu tarafından 18.06.2005 tarihinde düzenlenen “280.000 m3/gün kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisi elektro-mekanik ekipman temini, montajı ve devreye alma” işine ilişkin 4.999.000 ABD Doları tutarında iş deneyim belgesi, b) Bağdat  Atıksu Sistemi  Kurulu  tarafından 18.06.2005 tarihinde düzenlenen “210.000 m3/gün kapasiteli Rustamıyah biyolojik atıksu arıtma tesisi 0 ve 1 ve 2. safha ve pompa istasyonları inşaatı ve mevcut tesis elektro mekanik rehabilitasyonu projesi” işine ilişkin 11.813.173 ABD Doları tutarındaki iş deneyim belgesi, c) 10.12.2004 tarihinde Bağdat Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenlenen “Toplam 30.000 m3/gün kapasiteli 50 adet ters osmoz içme suyu arıtma tesisi projesi, dizaynı, imalatı, temini, inşaatı ve devreye alınması, 2 yıllık yedek parçalar ve kimyasal ile birlikte yapım işi”ne ilişkin 11.885.000 Euro sözleşme bedeli olan iş deneyim belgesi, d) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 15.11.2006 tarihinde düzenlenen “Safwan ve Kohr Al-Zubair, Basrah Eyalet Valilikleri için iki adet komple ve konteynerlendirilmiş osmoz reserv tesisi tasarımı, imalatı, temini ve sevkiyatı” işine ilişkin 790.745 ABD Doları tutarında iş deneyim belgesi, e) Silifke Belediyesi  tarafından 03.10.2007 tarihinde düzenlenen “(21.500 m3/gün kapasiteli) Silifke atıksu arıtma tesisi ikmal inşaatı” işine ilişkin 2.914.818,81 YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin sunulduğu, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında a) ve b)’de belirtilen belgelerin İngilizcelerinin noter onaylı örnekleri ile birlikte İstanbul 7 nci Noterliği yeminli mütercim tercümanı tarafından yapılan tercümelerinin; c) ve d)’de belirtilen belgelerin ise İngilizcelerinin noter onaylı örnekleri ile birlikte İstanbul 14. Noterliği yeminli mütercim tercümanı tarafından yapılan tercümelerinin sunulduğu, söz konusu belgelerin ayrıca Irak’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından da onaylandığı, iş deneyim belgeleri ile birlikte başvuru sahibi firmanın İstanbul Ticaret Odasına 277742 sayı ile kayıtlı olduğuna dair belgenin de sunulduğu, bu belgenin de İstanbul Valiliğince onaylandığı ve imzanın İstanbul Ticaret Odasına ait olduğunun tasdik edildiği, son olarak tüm bu belgelerin T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak kaşelenmiş olduğu ve söz konusu kaşelerde evraklarda yer alan mühür ve imzanın ilgili “noterliğe”, “valiliğe” veya “ticaret odasına” ait olduğunun tasdik edildiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

…………

İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece  ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin  Türkiye  Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır.” hükmü  bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümlere idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde de yer verilmiştir. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen hükümleri ile, yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olmasının istenmesindeki amaç, yabancı ülkeden temin edilen bir belgeyi düzenleyen merciin o ülkede var olan bir mercie ait olduğunun, ayrıca o belgede yer alan imzanın da o merci tarafından imzalandığının teyit edilmesi ve doğrulanmasıdır. Bu açıdan başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgeleri değerlendirildiğinde; söz konusu belgelerin birçok makam tarafından onaylandığı görülmekle birlikte, T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü’nün onayında belgenin üzerinde yer alan noter, valilik veya ticaret odası imzasının tasdik edildiği, ancak hiçbir belgede iş deneyim belgelerinin verildiği merciin imzasına yönelik bir tasdik işleminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Silifke Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan 2.914.818,81 YTL tutarındaki iş deneyim belgesinin ise, idari şartnamenin 7.3.1 maddesi uyarınca teklif edilen bedelin en az %70’ini sağlama koşulunu taşımadığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibince mevzuatta belirtilen şekle uygun bir belgenin sunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda şu hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye teklif veren isteklilerden Övgü İnş. Tes. Tur. Petrol Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin incelenmesi neticesinde; söz konusu iş deneyim belgesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından 14.06.2007 tarihinde düzenlenen “İ.Y.T.E. Urla Kampüs Alt Yapı (Yol, Su, Elk, Kanl.) İkmal İnşaatı” işine ilişkin 1.632.886 YTL tutarında iş deneyim belgesi olduğu ve söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği kısmında “Arıtma tesisi inşaatı, içme suyu, kanalizasyon, A.G. ve O.G. Hattı, Haberleşme inşaatı” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup, söz konusu iş deneyim belgesinde belirtilen belge tutarının uygulanan yapı tekniği kısmında belirtilen işlerin tamamını kapsadığı ve idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-IV grubu işlerin belirlendiği göz önüne alındığında, söz konusu iş deneyim belgesinin idarece yapılan benzer iş tanımına uygun olan kısımlarına ait tutarın tespit edilmeden değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak bu hususun ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibine ait teklifin;

 

Yabancı ülkeden temin edilmiş iş deneyim belgelerinin, alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylı olma şartını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği yönünde Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde dava açtığı, açılan dava sonrasında ilgili Mahkeme tarafından 15.02.2008 tarihinde 2007/1278 sayılı Esas, 2008/317 sayılı Karar ile “Irak’tan temin edilip Dışişleri Bakanlığı’na onaylattırılarak ihaleye sunulan yabancı iş deneyim belgelerinin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin ve içeriğinin doğruluğunun da aksi sabit oluncaya kadar kabulü gerektiği” yönünde karar verdiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan mahkeme kararı doğrultusunda başvuru sahibine ait teklifin değerlendirmeye alınarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul