• Karar No: 2008/UH.Z-1058
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :44
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1058
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Program ve Hizmet San. Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Mahallesi Zeytinlik Sokak No:9 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği,İnönü Mahallesi Kavakmeydan Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2130
Başvuruya konu ihale:
 2007/198927 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyon Hizmeti (6 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 08.03.04.0120/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.12.2007 tarihinde Pazarlık-21 (f) Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyon Hizmeti (6 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hizmet San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.01.2008 tarih ve 2130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalede, 18.12.2007 günü firmalarına elden tebliğ edilen aynı tarihli kesinleşen ihale kararında ihalenin firmaları üzerinde kaldığının bildirildiği, idarenin talebi üzerine firmalarına ait programın kurulması işlemlerine başlandığı, ancak bir isteklinin şikayeti üzerine 28.12.2007 tarih ve 7884 sayılı yazı ile firmalarının teklif mektubunun teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine başvurularının reddedildiği,

 

            İhalenin firmaları üzerinde kaldığına ilişkin kesinleşen ihale kararından sonra yapılan şikayet üzerine idarenin ihaleyi başka bir firma üzerinde bırakmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, ayrıca şikayet üzerine yapılan demolarının “teknik şartnameye uygun değil” denilerek ihalenin 28.12.2007 tarih ve 7884 sayılı kesinleşen ihale kararının düzeltici bir karar olmayıp ilk kez verilen bir karar gibi hazırlanmasının da mevzuata uygun bulunmadığı,

 

            Teknik şartnamenin 4. sayfa 2. paragraf 4. satırda; “…Demo, Hastanemiz toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10.00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede gösterilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, idarenin 09.01.2008 tarih ve 161 sayılı şikayete cevap yazısında; “27.12.2007 tarihinde hastanemiz konferans salonunda firmanız yetkilileri ve muayene komisyonumuz (Bu komisyona hastanemiz idaresinden katılımcılar yanında sağlık müdürlüğünden de konunun uzmanı olan iki kişi çağrılmıştır.) huzurunda yapılan yeterlilik demosu neticesinde; komisyon
   Oybirliği ile teklif ettiğiniz yazılımın teknik şartnamemize tam olarak karşılamadığı sonucuna varılmıştır…”
denildiği, her iki yazı arasında çelişki bulunduğu, idarenin dışardan komisyona üye alarak 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aykırı olarak işlem tesis ettiği ve yapılan demonun geçerliliğinin olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “HBYS Genel Koşullar” başlıklı 2 nci maddesi; “Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alınması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demonstrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10.00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar,personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri, rasyon ve iaşe listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecektir, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan tüm modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

           

 

 

            İncelenen ihalede, 18.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile incelemeye konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başvuru sahibi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. olduğu ve anılan kararın ihale yetkilisi tarafından aynı tarihte onaylandığı görülmüştür.

 

            Ancak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra 26.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin “HBYS Genel Koşullar” başlıklı 2 nci maddesinde istekliler için tanıtım (demo) yapılması zorunluluğu olduğu, istekliler tarafından önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin (demonstrasyon) ele alınacağının belirtildiği, ancak idarece ihale üzerinde kalan firma ve firmaları için demonun yapılmadığı, bu durumun tüm modüllerin işlevlerinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmediğini gösterdiği iddialarının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Bunun üzerine idarenin 26.12.2007 tarih ve 7812 sayı ile İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı yazıda, hastanelerince yapılan otomasyon hizmeti ihalesine katılan iki firmanın teknik şartnamede yazıldığı gibi yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin tespiti için demonstrasyon yapılacağı ve demoya katılmak amacıyla bu konuda yetkin en az 2 kişinin talep edildiği görülmüştür.

 

            İl Sağlık Müdürlüğünün 27.12.2007 tarih ve 2344 sayı ile idareye gönderdiği faks iletisinde; söz konusu demoya katılmak amacıyla Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Oktay MUMCU ile Depo ve Tamirhane Müdürlüğünde görevli Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi Sait DURAN’ın görevlendirildiği bildirilmiştir.

 

            İdarenin 26.12.2007 tarih ve 7831 sayılı yazı ile başvuru sahibine yazdığı yazıda, başvuru sahibinin 27.12.2007 tarih ve saat:10.00’da programın yeterlik demosu için davet edildiği, aynı şekilde 27.12.2007 tarih ve 7836 sayılı yazı ile Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’ye yazılan yazıda ise, aynı tarih ve saat:15.00’de demoya davet çağrısının yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Demonstrasyon işlemi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 kişi ile ihale komisyonundan 2 kişinin yer aldığı toplam 9 üyeden oluşturulan komisyonun başvuru sahibi tarafından yapılan demoyu değerlendirdiği, değerlendirme sonucu tutulan 28.12.2007 tarihli tutanakta; teknik şartnamenin Bölüm 3 de yer alan randevu ve uygulama yazılımları başlığı ile Bölüm 12 de bulunan uygulama yazılımları gerekleri başlığı altında belirtilen işlemlerin başvuru sahibince yapılan demoda karşılanamadığının anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin şartnamenin gereklerini tam olarak yerine getirmediğinin görüldüğü belirtilmiştir.

 

            Aynı komisyon (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 kişi ile ihale komisyonundan 2 kişinin yer aldığı toplam 7 üyeden oluşturulan komisyon) tarafından Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu demo da değerlendirilmiş olup, oluşturulan 28.12.2007 tarihli tutanakta; anılan firmanın şartnamenin gereklerini tam olarak yerine getirdiğinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Şikayet üzerine demo işleminin gerçekleştirildiği, demo sonucunda ihale komisyonunun tekrar toplandığı ve 28.12.2007 tarihli kararı aldığı görülmüştür. 28.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; 18.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin ihale üzerinde bırakılan firmanın teknik şartname yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği iddiası ile şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin demo için davet edildiği, harcama yetkilisi ile ihale komisyonu ve bilirkişiler eşliğinde yapılan yeterlik demosu sonucunda başvuru sahibinin teknik şartnamenin gereklerini yerine getiremediğinin tespit edilerek tutanak altına alındığı, bunun üzerine ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifi sunan Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin yeterlik demosu için davet edildiği, anılan firmanın yeterlik demosunun ihale komisyonu ve görevliler huzurunda uygun görüldüğü ve bu hususun tutanak altına alındığı, sonuç olarak ihalenin Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

           

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İdarenin teknik şartnamede, tekliflerin değerlendirilmesinde istekliler tarafından önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyini (demonstrasyon) ele alınacağı, demo yapılacağı, bu işlemin belge değerlendirmesi sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat teklifini veren istekliden başlamak üzere yapılacağı, demo yapılması sonucunda teklifte sunulan tüm modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde isteklinin değerlendirme dışı bırakacağını belirtmesine rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmeden 18.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı ancak şikayet üzerine idarenin bu konuda 27-28.12.2007 tarihlerinde demo işlemini gerçekleştirdiği görülmüştür.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin demo işlemini gerçekleştirmek için bir komisyon oluşturduğu, bu komisyonda ihale komisyonundan iki üye ile konunun uzmanı iki üyenin de yer aldığı, idarenin ihalede yeterlik kriteri olarak öngördüğü bir kriterin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmeden ihalenin sonuçlandırıldığı, ayrıca teknik şartnamede demo işleminin kontrol edilmesi ve isteklilerin demolarının değerlendirilmesi işleminin ihale komisyonu tarafından gerçekleştirileceği hususu da dikkate alındığında idarece demo işleminin ihale komisyonu dışında başka bir komisyona yaptırılması işleminde mevzuata uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 3 firmanın davet edildiği, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul