En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1154
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :41
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1154
Şikayetçi:
 Akademistan Uluslararası Eğitim Belg. Test ve Survey Hizmetleri A.Ş. VEKİLİ: Av. A. Ulvi ÇAĞIRAN Abide-i Hürriyet Caddesi Kaplancalı 3 Apt. Takasbank Yanı Kat: 2 Nu: 284/1 D. 8 Şişli / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Büyükçekmece Belediye Başkanlığı,Fatih Mah. Şehremini Sokak 34500 Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2617
Başvuruya konu ihale:
 2007/165470 İhale Kayıt Numaralı “Meslek Edindirme Kursları Eğitim Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 08.03.45.0196/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Büyükçekmece Belediyesi Başkanlığı’nca 23.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Meslek Edindirme Kursları Eğitim Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Akademistan Uluslararası Eğitim Belg. Test ve Survey Hizmetleri A.Ş. vekili  Av. A. Ulvi ÇAĞIRAN’ın 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2617 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             Tekliflerinin iş deneyim belgesi olarak sundukları sözleşmede işveren kaşesi ve noter onayı bulunmaması, hizmetin tamamlanmamış olması ve ödeme belgelerinin bulunmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle idareye açıklama talebinde bulundukları, idarenin cevabi yazısında fatura asıllarının bulunmadığı gibi bambaşka gerekçelerin eklendiği, idarenin değerlendirmelerinin hatalı olduğu, sundukları tüm belgeleri Türkçe olarak düzenlendiğinden noter onayı veya başkaca bir tasdike ihtiyaç göstermediği, ayrıca belgede bulunan eksikliğin tamamlatılabileceği, bu gerekçelerle idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak idarenin ihaleyi iptal ettiği, halbuki taleplerinin ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması olduğu, idarenin kendi talepleri ötesinde resen bir işlem tesis etme imkanının bulunmadığı, bu nedenle de ihalenin iptalinin hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale ilanın 4.3.1 maddesinde;

 

“İş deneyim belgeleri:


            İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesi olarak firmaları ile Norm Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 05.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek personelin mesleki becerilerini arttırmak ve mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik kurs verilmesi işine ait 05.03.2007 tarihinde imzalanan, toplam bedeli 138.000,00 YTL+KDV olan sözleşmenin sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde;

 

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 32 nci maddesinde;

 

“32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

 

32.1.2 Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi olarak özel sektörde gerçekleştirilen hizmete ilişkin sözleşmenin sunulduğundan, iş deneyimini tevsik için Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerinin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulması gerekmesine rağmen, başvuru sahibi firma tarafından bu belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceğinden eksikliğin tamamlattırılamayacağı, bu nedenle de anılan firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bununla beraber başvuru sahibi firmanın 26.12.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı konusunda idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 03.01.2008 tarihli ihale yetkilisi kararı ile itiraz sahibinin talebi doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Alınacak kararlar” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

          “(1) Şikayetin incelenmesi sonucunda idare tarafından;

 

          a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesi,

 

          b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

 

          c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

          kararlarından biri alınır.”

 

          Anılan Yönetmeliğin “Kararlarda bulunacak hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

           “(1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

 

          a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

          b) Başvuru sahibinin veya varsa vekil ya da temsilcisinin; adı ve soyadı ile unvanı ve adresi,

          c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

          ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

          d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

          e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

          f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

          g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici işlemler,

          ğ) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik karar alınıp alınmadığı,

          h) Kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.” hükmü yer almaktadır.

 

          İhale yetkilisinin kararında iptal gerekçesi belirtilmemekle beraber, idarenin 04.03.2008 tarihli faks yazısında;

 

“Yapılan şikayetlerin incelenmesi sırasında, dosyanın tetkiki sonucu teknik şartnamesinin sehven hazırlanmamış olduğu fark edilerek, 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi uyarınca iptal edilmiştir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde ve sözleşme tasarısının “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde ihale dokümanının kapsamında teknik şartnamenin bulunmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

 

“Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

  Teknik şartnamenin hazırlanması zorunlu olmayıp, idare tarafından gerek duyulması halinde hazırlanarak ihale dokümanına dahil edileceği düzenlenmiştir. Bununla beraber idare tarafından teknik şartnameye gerek duyulmasına rağmen, sehven hazırlanmamış olduğu belirtildiğinden ve ihalenin iptali konusunda idarenin taktir yetkisi bulunduğundan ihalenin iptalinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul