En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1245
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :27
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1245
Şikayetçi:
 Orhan TOKGÖZ Müh. ve Taahhüt İşleri, Turgut Özal Bulvarı Yılmazlar Center İşhanı K.3 Merkez BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İnönü Bulvarı Liman Bitişiği Merkez / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7297
Başvuruya konu ihale:
 2007/175609 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Tarsus Yenice Şehit Buminhan Temizkan İlköğretim Okulu Yemekhane İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 06.01.44.0170/2008-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Tarsus Yenice Şehit Buminhan Temizkan İlköğretim Okulu Yemekhane İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Orhan TOKGÖZ Müh. ve Taahhüt İşleri’nin 10.03.2008 tarih ve 7297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede birinci sıra teklifin 153.000,00 YTL bedelle Gülkesen İnş.,ikinci sıra teklifin 154.000,00 YTL Özgölaç İnş., üçüncü sıra teklifin 158.000,00 YTL Akbay İnş. - Nursa İnş. iş ortaklığı ve dördüncü sıra teklifin ise 160.000,00 YTL bedelle firmalarına ait olduğu, Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ilk üç firma hakkında yasaklama kararı verildiğinden dolayı bu firmalara ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak firmalarının en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi gerekirken ihalenin Gülkesen İnş. üzerinde bırakıldığı, bu firmanın teminat mektubunun irat kaydedilerek ihalenin iptal edilerek sonuçlandırıldığı, bu firmaların akıbeti idare tarafından bilindiği halde ihale iptal edilerek firmalarının mağdur edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 22.02.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma başvurulduğu, bu durumda başvuru sahibinin süresi 10.03.2008 tarih ve 7297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhaleler Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi gerekmekte ise de her halükarda 22.02.2008 tarihine göre idareye şikayet başvurusu için gereken on beş günlük sürenin 11.03.2008 tarihi itibariyle aşıldığı, başvuru sahibi tarafından iptale ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan 10.03.2008 tarihinde doğrudan Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, idareye şikayetin süresinde yapılmadığı ve başvurunun iptal edilen ihaleye ilişkin olduğu, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul