En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1449
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :87
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1449
Şikayetçi:
 Medikal İş Tic. Ltd. Şti., Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi Öncel İşhanı No 24/19-21-22-23 06050 Ulus ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Muncurlu Köyü Merkez / DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7014
Başvuruya konu ihale:
 2007/195600 İhale Kayıt Numaralı “132 Kalem Tıbbi Sarf ve Tıbbi Demirbaş Malzemesi Alımı (25. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 06.01.55.0187/2008-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 29.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “132 Kalem Tıbbi Sarf ve Tıbbi Demirbaş  Malzemesi Alımı (25. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Medikal İş Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2008 tarih ve 7014 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede pamuk kalemine Sepa firmasının İnci markalı ürünüyle iştirak ettikleri, ancak kesinleşen ihale kararında bahse konu kalemin Yetki Medikal firmasının Sun markalı ürününe ihale edildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunda ürünle ilgili evrakları sundukları, gelen yazıda teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin 18-3 ve 18-5 maddelerine uygun olmadığının belirtildiği, belirlenen şartların görsel denemeye tabi şartlar olduğu ve teklif ettikleri ürünün bu şartları taşıdığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği  hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul