En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1492
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :26
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1492
Şikayetçi:
 SFS İnş. Hiz. Tem. Malz. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Camişerif Mah. 5254 Sok. No:1 Arı İşh. 4/15 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği,Halkkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:23 33240 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2008 / 5807
Başvuruya konu ihale:
 2007/171994 İKN|li “2008-2009-2010 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, Servis Hizmetleri, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.06.33.0194/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, Servis Hizmetleri, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak SFS İnş. Hiz. Tem. Malz. Yem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idarece 30 günlük süre içerisinde bir karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2008 tarih ve 5807 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işin tamamını kapsayan ISO 9001-2000 Kalite Güvence Belgesi istenmesinin katılımı ve rekabeti engellediği,

 

2) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idarece yanlış tespit edildiği, bu durumun isteklileri tereddüde düşürdüğü,

  

3) İdari şartnamede, işçi dağıtımı konusunda idarece tasarruf yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmasının 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde, ihale konusu işi kapsayan uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş, ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresini doldurmamış kalite sertifikası (aslı veya noter tasdikli sureti) olarak ISO 9001-2000 Kalite Güvence Belgesinin sunulacağı öngörülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-L maddesinde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Buna göre, ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve işin niteliğine uygun olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede başvuru konusu ihalede, işi kapsayan ISO 9001-2000 Kalite Güvence Belgesi istenmesi anılan mevzuat hükümlerine aykırı olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, “Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olan prim tarifesi gereğince iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 11 inci bendinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir” açıklaması bulunmaktadır.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 07/04/2005 tarih ve Ek 16-335 sayılı “Temizlik Hizmetleri İşi İşyerlerine Uygulanacak Olan İşkolu Kodu ve Tehlike Sınıfı”nı konu alan Genelgede yer alan, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı” belirtilmiştir.

 

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, başvuru konusu ihaleye ait teknik şartnamede işin konusunun, “36 (Otuz altı) aylık 126 (Yüz yirmi altı) kişi ile Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi binalarının genel temizliği, servis hizmetleri, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetleri” olarak belirtildiği ve ‘çamaşır yıkama, ütüleme ve servis hizmetlerinin’, bina temizliği işinin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idare tarafından % 2 olarak belirlenmesi gereken prim oranının % 1,5 olarak belirlenmesinin yukarıda anılan hükümlere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabında, prim oranının % 1,5 değil, % 2 olarak dikkate alındığı da göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin prim oranına ilişkin düzenlemenin tereddüde yol açtığı yönündeki iddiası uygun görülmüştür.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulamayacağı hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 56.10 maddesi; “Personel hareketleri Hastane idaresi tasarrufunda olup, elemanların işe alınmaları, yerlerinin değiştirilmesi ve işten çıkarılmaları Hastane idaresinin onayı alındıktan sonra gerçekleşecektir. Hastane idaresinin haberi olmadan eleman değiştirilemez. Ancak idarenin eleman değiştirilmesi talebi hemen karşılanacaktır. İdare işçi dağıtımı konusunda tasarruf yapabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin anılan maddesinde işe başlamayı ve işten çıkarmayı öngören düzenleme, İş Kanununun 2 nci maddesine uygunluk arz etmemekle birlikte, başvuruya konu ihalede esasa etkili ve teklif verilmesini ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesinde, “İhaleye konu hizmet ile ilgili sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç (Resmi tatil, bayram günleri gibi günlerde eleman çalıştırılması ve yol ücreti) vb. giderlerin tamamı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi; 26.3 maddesinde, “Yüklenici firma söz konusu işte istihdam edeceği vasıflı personele (Genel yönetici) asgari ücretin % 50 fazlası, ekip sorumlusuna asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, 1 (bir) kişinin genel yönetici, 2 (iki) kişinin ekip sorumlusu, 123 kişinin ise temizlik işçisi olarak çalıştırılmak üzere toplamda 126 işçinin çalıştırılacağı, “Temizlikte Uyulması Gereken Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 7.1 maddesinde, hastanenin bazı birimlerinin idarenin belirleyeceği sayıda işçi tarafından tatil günleri de dahil olmak üzere her gün temizleneceği belirtilmiş; aynı şartnamenin “Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmetleri”ne ilişkin bölümünün zeyilname ile değiştirilen 9.10 maddesinde ise, “Müteahhit firma, hizmeti dini bayram ve resmi tatil dahil 24 saat kesintisiz yürütecektir. (Bir yılda dini bayram ve resmi tatil günü 13,5 gün olarak hesaplanmış olup toplam üç yıl 40,5 gün ve 20 personel ile iki vardiya olarak çalıştırılacaktır.)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII/G-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyat Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde, 

 

“2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanması açısından, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, yukarıda anılan şartname hükümlerinden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılması öngörülen işçilerin kaçının brüt asgari ücretin % fazlası ücret ödenecek personel olduğu anlaşılamamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümler konulamayacağı hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin işe başlamayı ve işten çıkarmayı düzenleyen 56.10 maddesinin İş Kanununun anılan maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerekçesiyle çoğunluk karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul