En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1500
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :37
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1500
Şikayetçi:
 Palandöken Koruma Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Köşk Mahallesi 24 Temmuz Sokak Aydın Apt. No:7 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6681
Başvuruya konu ihale:
 2007/191999 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 9 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.07.00.0168/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 9 Aylık Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Palandöken Koruma Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının dokümandaki maliyet kalemlerini karşılamaya yeterli olamayacağı,

 

            2) İkinci avantajlı teklif sahibinin özel güvenlik faaliyet izin belgesinin bulunmadığı ve iş deneyim belgesinin ilgili makamca teyit edilmesi gerektiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 3.5 inci maddesindeki idarenin haberi olmadan personelin değiştirilemeyeceğine ve işine son verilemeyeceğine dair düzenlemenin iş kanununa aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin ilgili maddesinde mali sorumluluk sigortası yapılması öngörülmesine rağmen idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde bu gidere ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve bu durumunda gerçekçi maliyet oluşturulması noktasında tereddüde düşürdüğü,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            01.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasını kapsayan silahsız özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinde toplam 159 personelin çalışacağı düzenlenmiş olup, idari şartnamenin “Teklif Fiyata dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde ise; “ Ayrıca, nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderleri ile ayni olarak verilecek giyim gideri teklif fiyata dahildir. Günlük brüt yemek tutarı 3,38 YTL; ödenecek aylık gün sayısı 26, günlük brüt yol tutarı 1.69 YTL; ödenecek aylık gün sayısı 26, bu brüt tutarlar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü olmak üzere toplam 12,5 gün ve her bir günde çalışacak (güvenlik personelinin %50’si) 79 (yetmişdokuz) personel için (79 kişix12,5= 987,5 gün)4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca verilecek ücret; teklif fiyata dahildir..Sigorta risk prim oranı (yüzdebirbuçuk) %1,5’tir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İhaleye beş firmanın teklif verdiği, teklif veren firmalardan biri olan Sedef Güvenlik firmasının teklif belgeleri içinde bilanço ve gelir tablosunun  bulunmamasından dolayı ihale dışı bırakıldığı, diğer dört firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve sorgulama sonucunda da ihalenin en avantajlı teklifi veren Kızıl Özel Güvenlik firması üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülünde idari şartnamenin 26 ncı maddesi doğrultusunda yapılan hesaplamada (yemek, yol, resmi ve dini bayramlar dahil) asgari maliyetin 1.340.632,92 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece aşırı düşük sorgulama yapılan ve ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği cevaplardan;  giyime ilişkin dokümanda tarif edilen şekil ve sayıda proforma fatura sunulduğu, mali sorumluluk sigortasına ilişkin Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi onaylı proforma fatura ibraz edildiği ve teklif tutarının asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından teklifin idarece geçerli kabul edilerek ihalenin en düşük teklifi sunan söz konusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            En avantajlı ikinci teklifi sunan Bölge Güvenlik firmasının teklif dosyasında özel güvenlik faaliyet izin belgesinin teklif belgeleri arasında yer aldığı ve özel sektörden alınan iş deneyimine ilişkin olarak sözleşme ve faturalar ile işyeri bildirgesinin ibraz edildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           

 

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 3.5 inci maddesinde; “İdarece istenmeyen özel güvenlik görevlisi, gerekçesi yazılı olarak bildirilmesi halinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.İdarenin izni olmadan hiçbir personel değiştirilmeyecek ve işine son verilemeyecektir.” denilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

1) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum kuruluşları ve ortaklarına bırakılması,

 

2) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde  ya da geçici işçi olarak aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemesinin anılan Kanun hükmüne uygun olmadığı  anlaşılmış olsa da bu durumun isteklilerin teklif vermesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 3.37 nci maddesinde; “Yüklenici istihdam ettiği özel güvenlik personelinin üçüncü kişilere verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketlerine yaptırmakla yükümlüdür.Mali sorumluluk sigortasının teminat kapsam ve limitleri ile esasları sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinde belirlenen esaslar dahilinde yapılacaktır.İdarenin bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede dokümanın bir bütün olduğu dikkate alındığında, isteklilerce tüm maliyetlerin göz önünde bulundurulmak suretiyle teklif verilmesi gerektiğinden ihalenin asli maliyet unsurlarından biri olan mali sorumluluk sigortasına ilişkin teknik şartnamede düzenleme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul