• Karar No: 2008/UH.Z-1678
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :23
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1678
Şikayetçi:
 Temsan Özel Güvenlik Temz. Kuaför Hizm. Teks. Gıda Nak. Orman Tarım Su ve Süt Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Yılmaz Şahin Şerefiye Mahallesi Gaziantep Cad. No:19 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aziziye Mah. Hastane Cad. No:1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9624
Başvuruya konu ihale:
 2008/7390 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz 12 Aylık Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.09.54.0182/2008-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz 12 Aylık Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temsan Özel Güvenlik Temz. Kuaför Hizm. Teks. Gıda Nak. Orman Tarım Su ve Süt Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2008 tarih ve 9624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye yeterli katılımın sağlanamadığı ve teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edilmesine rağmen tekliflerinin makul olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

05.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde; “İhaleye katılan altı firmadan dördünün değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli kabul edilen iki firmanın teklifinin de yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu ve yeterli rekabetin sağlanamadığı” belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.Personelin yol gideri günlük brüt (3,90 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personele teknik şartnamede belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temin edilecek ve teklif fiyata dahil kabul edilecektir. İşçilerin yemek ihtiyacı hastane idaresince karşılandığından yemek bedeli öngörülmeyecektir. Bu işte çalıştırılacak temizlik işçisinden teknik şartnamede belirtilen şekilde 135 temizlik işçisinden 24 tanesi 12 aylık ihale süresinin içindeki  13,5 günlük resmi dini bayram ve yılbaşı tatilinde 8 (sekiz) saat süreyle çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak 135 temizlik işçisinden 39 tanesi ise 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dîni bayram ve yılbaşı tatilinde 8´er saatlik dilimler halinde 24 saat esasına göre çalıştırılacaktır. Yine çalıştırılacak 3 şeften ikisi 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 8 (sekiz) saat süreyle çalıştırılacaktır. Yani bu işte çalışacak olan toplam 135 temizlik işçisinden 63 işçiye, 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatili için 4857 sayılı İş Kanunu 47. maddesi gereği toplam 850,5 (sekiyüzellibuçuk) yevmiye yine tatil günlerinde çalıştırılacak 2 Şef için 12 aylık ihale süresinin içindeki 13.5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatili için 27 (yirmiyedi) yevmiye, fazla mesai ücreti ödenecek olup teklif fiyatlara bu miktarın da dahil olduğu kabul edilecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak olan bu giderlerin aylık gün sayısı 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari brüt ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SIRA

İŞÇİNİN POZİSYONU

ASGARİ ÜCRETTEN YÜZDE FAZLASI %

1

Hastane genel temizlik elemanı

10

2

Bakım onarım elemanı

20

3

Temizlik elemanı

30


26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 05.04.2008-04.04.2009 tarihleri arasında 365 gün olduğu düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Elemanların nitelikleri ve temini ile ilgili şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde personele verilecek giyeceklere ilişkin düzenleme,

 

“Hizmetin ifa şekli” başlıklı 10 uncu maddesinde haşerelere karşı ilaçlamaya ilişkin düzenleme,

yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde “giyim ve ilaçlama hariç” teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı;

 

Temizlik elemanı

Asgari ücretin %10 fazlası

135 kişi

1.592.632,26

YTL

Bakım onarım elemanı

Asgari ücretin %20 fazlası

12 kişi

150.455,93

YTL

Şef

Asgari ücretin %30 fazlası

3 kişi

41.260,99

YTL

TOPLAM

1.784.349,18

YTL

 

Olmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b)Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması mevcuttur.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, 16 kişinin doküman satın aldığı, 6 isteklinin ihaleye katıldığı, 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri geçerli sayılan 2 isteklinin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu nedenle komisyon kararı ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul