En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Mahkeme: YARGITAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
 • Esas No: 2014/35997
 • Karar No: 2015/33150
 • Karar Tarihi: 23.11.2015
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
9. Hukuk Dairesi         2014/35997 E.  ,  2015/33150 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İSTANBUL 1. İŞ MAHKEMESİ
  TARİHİ : 06/05/2014
  NUMARASI : 2011/623-2014/219  Y A R G I T A Y K A R A R I

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işveren vekili; müvekkili şirketin bilgisayar yazılımı ve büro makineleri alanında faaliyet göstermekte olup, başlıca faaliyet konularının ürün ve sistem geliştirme, her türlü bilgisayar yazılım programları, sistem data materyali ve bilgisayar donanımları konusunda işletme, üretim ve danışmanlık yapmak olduğunu, davalı işçinin müvekkili şirkette çalışmakta iken istifa suretiyle işten ayrıldığını, bu nedenle hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın ve ihbar önellerine uymaksızın iş sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdiren davalı işçinin ihbar tazminatı ödemesi gerektiğini,
  diğer davalı .. Teknoloji Dan.Bil.ve Dest. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin müvekkili şirketten ayrılan personeller tarafından müvekkil şirket müşterileri hedef alınarak kurulduğunu, müvekkili şirketin çalışanlarını ayartarak bu çalışanların işlerinden ayrılmalarına ve şirket zararına neden olduğunu, bu nedenle davalı ..Tekn. Dan. Ltd. Şti.nin de İş Kanunu'nun 23.maddesine göre sorumluluğu bulunduğunu, davalı şirketin müvekkili şirketi, müşterilerine kötüleme, asılsız iddialarla karalama ve kendi müşterileri arasına katmak suretiyle haksız kazanç elde etme gayreti içinde olduğunu, bu durum işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturduğu gibi, belirsiz süreli hizmet akdinin 12. maddesinde düzenlenen rekabet yasağına da aykırılık teşkil ettiğini, iş bu sözleşmede davalı işçinin şirket lehine yazılı olarak rekabet etmeme borcu altına girmiş olduğunu ve bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde cezai şart ödemeyi kabul ettiğini iddia ederek ihbar tazminatı ve rekabet yasağına aykırılıktan doğan cezai şart alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar vekili; davacı şirketin her iki davalıya yöneltmiş olduğu iddia ve taleplerin mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğunu, davacının dayandığı ve iş sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı maddesinin geçerli olmadığını ve davacının BK.19-20 maddesi kapsamında geçersiz olan sözleşme maddesi uyarınca hiçbir iddia ve talepte bulunamayacağını ve talebinin fahiş olduğunu beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davacının davalılardan .. Teknoloji Danışmanlık Bilişim ve Destek Hizm. Tic. Ltd. Şti.nden talep ettiği cezai şart isteminin reddine, talep edilen ihbar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline hükmedilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraflar temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işveren, davalı işçi yönünden sözleşmenin sona ermesinden sonra gerçekleşen eylemi sebebiyle ve davalı şirket yönünden de İş Kanunu'nun 23 maddesine göre işçi birlikte sorumluluğunun bulunduğu gerekçesiyle cezai şart istemekte olup, rekabet yasağının iş sözleşmesinin bitiminden sonraki bir tarihte ihlal edilmesi iş mahkemelerini görevli olmaktan çıkarmaktadır.
  Ayrıca rekabet yasağının belirlenmesinde ticari sırrın ne olduğu uzman mahkemelerce değerlendirilmesi gereken ve piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur. Kaldı ki, davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesiyle kanun koyucu çok açık bir şekilde 818 sayılı Kanun'un 348. maddesinden kaynaklanan davaların mutlak ticari davalardan olduğunu öngörmüştür. Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya sebebin davanın ticari niteliğini değiştirmediği, mahkemenin kanaatinin rol oynamadığı davalardandır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.02.2012 Tarih 2011/11-781 Esas, 2012/109 Karar sayılı ilamında da hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen rekabet yasağına aykırılığı düzenleyen 818 sayılı Kanun’un 348. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken uyuşmazlıklara ilişkin davaların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-3. maddesi gereğince mutlak ticari dava niteliği taşıdığı ve mutlak ticari davaların görülme yerinin ise, açık biçimde ticaret mahkemeleri olduğu belirtilmiştir.
  Bu itibarla; görev konusu kamu düzeni ile ilgili olup yargılamanın her safhasında re'sen nazara alınması gerektiğinden Mahkemece bu husus üzerinde durulmadan rekabet yasağına yönelik cezai şart istemine ilişkin olarak işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
  3-Davalı şirket ünvanının gerekçeli karar başlığında hatalı yazılması da ayrı bir bozma nedenidir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 23/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul