En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Dava Türü: İtiraz Yolu
  • Süreç:
  • Karar Türü: İptal
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlüğe Girecek (Yürürlük: 23-06-2023)
  • Esas No: 2021/121
  • Karar No: 2022/88
  • Karar Tarihi: 20.07.2022
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
 
Esas Sayısı ; 2021/121
Karar Sayısı : 2022/88
Karar Tarihi; 20/7/2022
 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi
 
İTİRAZIN KONUSU: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231, maddesine 6/12/2006 tarihli vc 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasamın 10.. 35.. 36. ve 40. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.
 
OLAY; Sanık hakkında tehdit ve cinsel taciz, suçlarından açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
 
I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ
 
Kamın'un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 231. maddesi şöyledir;
 
"Hükmün açıklanması ve hükmim açıklanmasının geri bırakılması
 
Madde 231- (1) Duruşma samında, 232 ne i maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.
 
(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kamın yolları. mercii ve süresi bildirilir.
 
(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.
 
(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
 
(5) (Ek: 6/2/2006-5560/23 md.) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolumm ceza, iki yıl veyu daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmim açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder,
 
(6) (Ek: 6/12/2006-5560-23 md.) Hükmim açtklamnmınm geri bırakılmasına karar verllebilmes t iç imal Sanığın daha önce kasıtlı hır suçtan mahkûm olmamış bulunması.
 
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususumla kanaate varılması,
 
c) Suçun İşlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/7 md) Sanığın kabul etmemesi hâlimle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.
 
(7) (Ek: 6/2/2006-5560/23 md.) Açıklanmamın geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez,
 
(8) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. (Ek cümle: 16/6:2014 6545/72 md.) Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak itere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak:
 
a) Bir meslek veya sanat sahihi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
 
b) Bir meslek veya sanat sahihi olması halinde, bir kamu kurumanda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
 
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
 
(9) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmim açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.
 
(10) (Ek; 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıhltğt takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi karan verilir.
 
fil) (Ek; 6 12 2006-5560/23 md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.
 
(12) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md,) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma itiraz edilebilir.
 
(13) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak hır soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halimle, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
 
(14) (Değişik: 23 l 2008 - 5728/562 md.) Bu maddenin hükmün açıklanmasının gen bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz
 
II. İLK İNCELEME
 
1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARŞLAR Haşan Tahsin GÖKCAR Kadir ÖZKAYA, Engin YILDIRIM, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Recai AKYEL, Yusuf Şevki HAKYEMEZ. Yıldız SEFERİNOĞUL Selahaddîn MENTEŞ, Basri BAĞCI ve İrfan FİDANYn katılımlarıyla 8/12/2021 tarihinde yapılan ilk İnceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir,
 
III. ESASIN İNCELENMESİ
 
2. Başvuru kararı ve ekleri. Raportör Aydın AYGİJN tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü ve dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
 
A. Genel Açıklama
 
3. 5271 sayılı Kanun’un 231. maddesinde hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ceza yargılaması sonucunda verilecek mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının belirti şartlara bağlı olarak ertelenmesini ifade etmektedir,
 
4. Anılan maddenin (5) ve (6) numaralı fıkralarına göre sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolıman cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bîr suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece -sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak- yeniden suç İşlemeyeceği hususunda kanaate varılması, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi ve sanığın hükmün açıklanmasının gerî bırakılmasını kabul etmesi şartları aranmaktadır,
 
5. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi hâlinde sanık beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi İçinde kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilemez, Denetim süresi içinde mahkeme bir yıldan fazla olmamak üzere maddede belirtilen denetimli serbestlik tedbirlerine karar verebilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.
 
B. Anlam ve Kapsam
 
6. 5271 sayılı Kanun'un 231, maddesinin itiraz konusu (12) numaralı fıkrasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceği öngörülmüştür. Bu itibarla hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma karşı başvurulabilecek kanun yolu itiraz olacaktır.
 
7. Anılan Kanun'un 267. İla 271. maddelerinde ise itiraz edilebilecek kararlar, itiraz usulü, inceleme mercileri, itirazın kararın yerine getirilmesine etkisi ile itirazı inceleyecek mercilerin uygulayacağı usul düzenlenmiştir.
 
8. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma itiraz hâlinde Yargıtay hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun ülkemizde uygulanmaya haşladığı İlk zamanlar, itirazı incelemeye yetkili makamın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun yalnızca şeklî şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında sınırlı bir inceleme yapması ve hüküm içeriğindeki hukuka aykırılıklara ilişkin bîr inceleme yapmaması gerektiği yönünde kararlar vermiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu. E,2009/3-64, K.2009/83. 7/4/2009).
 
9. Daha sonra Yargıtay, içtihat değişikliğine giderek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma itirazı İncelemeye yetkili makamın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun şeklî şartlarının yanı sıra maddi yönden de bir inceleme yapması gerektiği yönünde kararlar vermiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E.2012/10-534. K.2Ö î 3/15," 22/1/2013).
 
10. Buna karşılık bazı Yargıtay daireleri tarafından itiraz mercilerinin esas incelemesi yapamayacağına dair kararlar verilmesine devam edilmiştir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi. E.2013/25594, K.2014/346 i, 16/2/2014: Yargıtay 6. Ceza Dairesi. E.2013/32810. K.2013/25480, 18/12/2013; Yargıtay 11. Ceza Dairesi, E.2016/9684, K.2016/7622, 16/11/2016),
 
11. Yargıtay Ceza Genel Kumlu daha yeni tarihli içtihatlarında ise itiraz mercilerinin sadece şeklî şartlar bakımından değil açıkça maddi yönden de inceleme yapması gerektiğini belirtmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu. E.2012/6-1452, K.2014/195,15/4/2014: E.2016/11-1150, K.202Ö/148, 3/3/2020; E.20I7/5.MD-1119, K.202Û/349, 23/6/2020; E.2017/5.MD-620, K,2019/704, 10/12/2019; E.2016/7-1413. K.2019/489, 20/6/2019; E.20İ7/5.MD-621, K.2018/476, 25/10/2018).
 
12. Bu çerçevede hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı yapılacak itirazlarda incelemenin kapsamına İlişkin yerleşmiş bîr uygulamanın olmadığı anlaşılmıştır (Atilla Yazar ve diğerleri (OK). B. No: 2016/1635, 5/7/2022, § 76).
 
13. Deneme süresi sonunda sanık hakkında verilecek düşme kararının veya geri bırakma şartlarına uyulmaması hâlinde verilecek mahkûmiyet kararının ise istinaf denetimine konu edilmesi mümkündür.
 
C. İtirazın Gerekçesi
 
14. Başvuru kararında özetle; 5271 sayılı Kanun’a göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının hukuki sonuç doğurmaması gerektiği, buna karşılık son yıllarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına sonuç bağlayan kanun ve yönetmeliklerin çıkarıldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik itiraz incelemelerinin ilke olarak dosya üzerinden yapıldığı, kararların esasına ilişkin bir incelemenin gerçekleştirilmediği, bu durumun iki dereceli yargılanma, etkin başvuru ve adil yargılanma 
haklarını ihlal ettiği, bu itibarla kişinin suç işlediği kanaatini barındıran hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının gerçek anlamda bir kanun yolundan geçmediği ve bu kararların İstinaf incelemesine tabi olması gerektiği belirtilerek kuralın Anayasa'mn 10.. 35., 36. ve 40. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
 
Ç. Anayasa'ya Aykırılık Sorunu
 
15. Anayasa’nm "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrası **Anayasa ile kınınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir hükmünü içermektedir. Anılan hükme göre kişilerin yargı makamları ile idari makamlar önünde haklanın arayabilmelerine kolaylık ve imkân sağlanması anayasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, temel hak ve özgürlüğü ihlal edilen ya da ihlal edildiğini iddia eden kişilerin ilgili vargı veya İdarî meretler nezdinde şikâyetlerini dile getirmesi hususunda devlete gerekli ve yeterli mekanizmaları oluşturarak uygun koşulları sağlama yükümlülüğü getirmektedir (AYM, E.2019/102, K.2019/99,25/12/2019, § 16).
 
16. Bu çerçevede Anayasamın anılan maddesinde güvence altına alman etkili başvuru hakkı; anayasal bir hakkının ihlal edildiğini ileri süren herkese hakkın niteliğine uygun olarak iddialarını inceletebileceği makul erişilebilir, etkili, İhlalin gerçekleşmesini veya sürmesini engellemeye ya da sonuçlarını ortadan kaldırmaya elverişli idari ve yargısal yollara başvuruda bulunabilme imkânının sağlanmasını teminat altına almaktadır (AYM, E2019/102, K.2019/99,25/12/2019. § 17).
 
17. İtiraz konusu kural, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz edilebilmesini öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kural da dahil olmak üzere 5271 sayılı Kanunim 231. maddesinin birçok hükmünü anayasallık denetimine tabi tutmuş ve bu hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna ulaşmıştır (AYM, £.2007/14, K.2009/48 12/3/2009; E.2008/45, K.2009/53, 12/3/2009; £.2008/106, K.2009/54, 12/3/2009; E.2009/22, K,2009/55, 7/5/2009; E.2011/41, K.2012/25,16/2/2012).
 
18. Anayasa Mahkemesi; bireysel başvurunun yürürlüğe girmesi üzerine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun ve bu kurumun işleyişinin eezasızhkia bağlantılı olarak yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağıyla ilgili sorunlara neden olduğunu, bunların yanı sıra başta ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğe müdahale teşkil ettiğini tespit etmiştir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi; kolluk görevlisinin güç kutlandığı olayda yaşam hakkının maddî boyutunun ihlal edildiğine karar vermiş, olayın faili olan kolluk görevlisi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesinin -ihlalin ağırlığı dikkate alındığında- başvurucunun mağduriyetini gidermediği kanaatine varmış ve hu durumun eezasızhğa neden olduğunu belirterek yaşam hakkının usul yönünün de ihlal edildiğine hükmetmiştir ( Seyfulluh Turan ve diğerleri, B, No: 2014/1982,9/11/2017, §§ 194-197).
 
19. Anayasa Mahkemesi, izinsiz patlayıcı madde üretimi yapılan binada meydana gelen patlama sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olayında yaşamı koruma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar vermiş; olayda ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilmesinin ise yaşamı koruma yükümlülüğünün ihlali yönünden uygun ve yeterli bir giderim sağlamadığı sonucuna ulaşmıştır.
 
(Necla Kara ve diğerleri, B. No; 2018/5075, 15/3/2022, §§ 103-110). Yine işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarının ileri sürüldüğü birçok bireysel başvuruda da Anayasa Mahkemesi benzer yönde kararlar vermiştir (Memduh Yılmaz ve Naciye Yılmaz« B. No: 2018/36717, 7/10/2021: Özgür Ulaş ÂrmuîcuoğliL B. No: 2018/27396, 29/6/2021; Yunus Kalkan, B. No: 2013/4383.18/2/2016).
 
20. Anılan kararların dışında Anayasa Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının özellikle ifade özgürlüğü İle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına müdahale teşkil ettiğini ve bu müdahalenin hak ihlaline neden olduğunu tespit etmiştir (Zübeyde Füsun Üstel ve diğerleri j'GKJ. B. No: 2018/17635, 26/7/20!9; Bekir Coşkun fGK], R No: 2014/12151.4/6/2015: Osman ErhiL R No: 2013/2394, 25/3/2015).
 
21. Ayrıca Anayasa Mahkemesi müsadere kararının şikâyet edildiği başvuruda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi durumunda hangi aşamada müsadere kararının infaz edileceğine ilişkin açık bir kanun hükmünün bulunmadığını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile birlikte müsadere kararının infazına girişilmesinin mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan müdahalenin keyfi veya hukuka aykırı olup olmadığının ileri sürülebileceği bir yol olan temyiz yoluna başvuru imkânını askıya aldığım, yol açılan bu belirsizlik ve yeterli güvencelerin sağlanmaması nedeniyle başvurucuya şahsî olarak aşın bir külfet yüklendiğine hükmetmiştir (Süleyman Başmevdan |GK|. B. No: 2015/6164,20/6/2019. §§ 59-63).
 
22. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruımmun ve hu kurumun İşleyişinin birçok temel hak ve özgürlüğe müdahale teşkil etmesi nedeniyle itiraz konusu kuralın bireysel başvuru kapsamında görünür hâle gelen bu yeni hususlar gözönünde bulundurularak Anayasamın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkı bağlamında incelenmesi gerekir.
 
23. Verilen bir kararın hatalı ya da hukuka aykırı olduğu iddiası ile ortaya çıkan uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla bireyler için bir hukuki çare olarak kanun yoluna başvurma imkânı tanınmıştır. Kanun yolunun amacı, yargı yerleri tarafından verilen kararların kural olarak başka bir yargı yeri tarafından denetlenmesine imkân tanımak suretiyle daha güvenceli bîr yargı hizmeti sunmaktır (AYM, £.2014/164, K.2015/12, 14/1/2015). Kanun yoluna başvurmak, hukuka uygun ve doğru kararlar vermek için önemli olduğundan sanık açısından olduğu kadar toplum için de bir teminattır. Bunun yanı sıra adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerin kanun yolu aşamasında da sağlanması gerekir (Emine Kamgiilmez. R No: 2013/3673, 11/12/2014, § 21), Bu nedenle İlk derece mahkemelerinin anayasal güvencelere aykırı bîr şekilde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermeleri hâlinde bu aykırılıkların itiraz mercilerînee değerlendirilip değerlendirilmediği meselesi temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından son derece Önemlidir (Atilla Yazar ve diğerleri. § 143).
 
24. İtiraz konusu kuralla, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma karşı açıkça itiraz kanun yolu öngörülmüştür. Olağan bir kanun yolu olan itiraz, hâkim kararları ile -kanunun gösterdiği hâllerde- mahkeme kararlarına karşı başvurulabîlen bir kanun yoludur. İtiraz, maddi ve hukuki meselelere ilişkin yapılabildiği için asıl derece kanun yoludur, İkinci derece olarak da adlandırılan asıl derece kanun yolları, bir hükme karşı gidilip gidiiememesme göre istinaf ve itiraz olarak ikiye ayrılır. İtiraz kanun yolu, hüküm dışındaki kararlara karşı kabul edilmiştir. İtiraz kanun yolunda itiraz mercii -temyizden farklı olarak 
gerekiyorsa hukuki sorunun yanında maddi sorunu da de alabilir. Kanun’un 270. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre gerekli gördüğü araştırmaları yapabilir ya da yapılmasını emredebilir. Yine kanun yolu incelemesi yapan itiraz mercii Kanun’un 271. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca duruşma açabilir; Cumhuriyet savcısını, müdafiyİ ya da vekili dinleyebilir.
 
25. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre ilke olarak kanun yolu incelemesi yapan mercinin yargılamayı yapan mahkemenin kararını uygun bulması hâlinde bunu ya aynı gerekçeyi kullanarak ya da bîr atıfla kararına yansıtması yeterlidir (Yasemin Ekşi, B. No: 2013/5486, 4/12/2013, § 57). Buna karşılık ilk derece mahkemesi kararında esaslı iddiaların karşılanmaması veya bu iddialara makul bir gerekçe İle cevap verilmemesi hâlinde kanun yolu İncelemesi yapan mercinin -aynı iddiaların kendisi önünde de ileri sürülmesi hâlinde-ilgili iddialara yönelik atıf yapacağı bir ilk derece mahkemesi değerlendirmesi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda kanun yolu incelemesi yapan mercinin davayla doğrudan ilgili olan bu hukuka aykırılık iddialarını ayrıca değerlendirerek makul bir gerekçe ile cevap vermesi anayasal yükümlülük gereğidir (ümmügühüm Salgar (GKJ, B. No: 2016/12847, 21/10/2021, § 69; Atilla Yazar ve diğerleri, §145).
 
26. Bu bağlamda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yolunun inceleme kapsamına ve dolayısıyla karşılanması gereken hukuka aykırılıkların neler olduğuna dair ciddi uygulama farklılıkları göze çarpmaktadır. Nitekim hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz hâlinde Yargıtay ilk zamanlar itirazı incelemeye yetkili makamın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuruntunun yalnızca şeklî şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında sınırlı bir inceleme yapması ve suçun sühutuna ilişkin bir inceleme yapmaması gerektiği yönünde, daha sonra ise söz konusu kurumun şeklî şartlarının yanı sıra maddi yönden de bir inceleme yapması gerektiği yönünde kararlar vermiş; aynı süreç içinde Yargıtay daireleri arasında farklı uygulamalara gidildiği görülmüştür(bkz. §§ 8-12).
 
27. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu Türk hukuk sisteminde yeni sayılabilecek bîr kurum olmasına karşın geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün açıkladığı 2020 yılı verilerine göre ceza mahkemelerinde verilen mahkûmiyet kararlarının yaklaşık dörtte birini hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlan oluşturmaktadır (Atilla Yazar ve diğerleri, § 108).
 
28. Türk yargısında oldukça geniş bir uygulama alanı bulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı İtiraz yoluna başvurma imkânının yer alması mevcut uygulanış şeklî itibarıyla tek başına yeterli olmayıp bu yolun aynı zamanda uygulamada da başarı şansı sunması gerekmektedir. Doğrudan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi île ilgili olan bu tür bir muhakemenin yokluğu, müdahalenin dayanağı kuralın yargılama hukukunun usule ilişkin güvencelerini sağlayamaması anlamına geleceğinden temel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açacaktıi1.Tr///tv Yazar ve diğerleri, § 154).
 
29. Bu çerçevede daha önce ihlal sonucuna ulaştığı birçok bireysel başvuru dosyasında (hkz. §§ 18-21) Anayasa Mahkemesi; itiraz makamlarının başvurucuların iddialarını ve delillerini dikkate almadığına, çatışan menfaatleri dengelemeye yönelik bir çaba içinde olmadığına, müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunun ve 
müdahalenin orantılı olup olmadığının değerlendirilmediğine yönelik kararlar vermiştir. Mevcut sistemde itiraz mercilerinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz üzerine verdikleri kararların dosya üzerinden yeknesak bir şekilde ve çoğu kez sadece şeklî koşullar yönünden, ilk derece mahkemelerince verilen kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığını ve bu sebeple de itirazın reddedildiğini bildiren bir cümleden ibaret gerekçelerden oluştuğu görülmüştür (Atilla Yazar ve diğerleri, § 155),
 
30. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz yolunun açık olduğunu düzenleyen kural; bu kanun yoluna başvuranların iddia ve delillerinin dikkate alınmasında, çatışan menfaatlerin dengelenmesinde, temel lıak ve özgürlüklere yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğunun ve ölçülülüğünün bellenebilmesinde belirli ve etkili bir denetim yolu öngörmemektedir. Bu durum temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin giderilmesinde ve kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarının önüne geçilmesinde bireye tanınmış olan yetkili makama başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkını ihlal etmektedir. Nitekim kuralın anılan hususları karşılayacak şekilde uygulanamadığı da görülmektedir. Doğrudan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi ile ilgili olan bu tür bir muhakemenin yokluğu etkili başvuru hakkıyla bağdaşmamaktadır.
 
31. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’mn 40, maddesine aykırıdır. İptali gerekir.
 
Kural, Anayasamın 40. maddesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca Anayasamın 10., 35. ve 36. maddeleri yönünden İncelenmemiştir,
 
İV. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUM
 
32, Anayasamın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihle yürürlükten kalkar Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden haşlayarak bir yılı geçemez." denilmekte; 6216 sayılı Kanunim 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde Resmi Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaş!ırabileceği belirtilmektedir,
 
33, 5271 sayılı Kanuıvun 231. maddesinin (12) numaralı fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasamın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 3/3/20I1 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunmn 66, maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
 
V. HÜKÜM.
 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa‘ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün. Anayasamın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66, maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKU/ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE 20/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Zühtü ARSLAN

Üye Engin YILDIRIM

Üye M. Emin KOZ

Üye Yusuf Şevki HAKYBMEZ

BaşkanvekîH Haşan Tahsin GÖKCAN

Üye Hicabı DURSUN

Üye Rıdvan GÜLEÇ

Üye Yıldız SEFERİNOĞLU

Başkanvekili Kadir Ö2KAYA

Üye Muammer TOPAL

Üye Recai AKYEL

Üye Selahaddin MENTEŞ

Üye Basri BAĞCI

Üye İrfan FİDAN

Üye Kenan YAŞAR

Dosyalar

Kaynak Metin
(Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Yargı Kararının Metinsel Değişiklik Yaptığı Mevzuat (2)
Söz Konusu Mahkeme Kararında İptal İstemine Konu Olan Mevzuat (2)
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul