En son güncellemeler 17 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Esas No: 2015/12701
  • Karar No: 2015/13606
  • Karar Tarihi: 28.04.2015
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

13. Hukuk Dairesi 2015/12701 E., 2015/13606 K., 28/04/2015 T.

MAHKEMESİ: Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 25/03/2014

NUMARASI: 2013/205-2014/278

DAVACI: A.... vekili avukat Y. B. B.

DAVALI: S. E. vekili avukat t. S. C.

Taraflar arasındaki  istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. 

KARAR

Davacı, davalının  tüketici kredisi kullandığını, kendisinden 750 TL masraf alındığını, tüketici hakem heyetince alman masrafın davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini,  dava  tarafından daha sonra icra  takibi yapıldığını, icra dosyasına ödeme yaptıklarını, alman masrafın haksız olmadığını ileri sürerek icra dosyasına ödenen 835,91 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı,davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir. 

Bir hukuki işlemin karar tarihine yürürlükte olan 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. 

Somut uyuşmazlıkta davacı banka ile davalı arasında tüketici kredisine ilişkin sözleşme imzalandığı, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

Dava ve karar tarihinde yürürlükte olan 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkmdaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir.. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatı ile görülmesi gerekirken genel mahkeme sıfatı ile görülüp sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırıdır.

Bozmayı gerektirir.

Açıklanan nedenlerle Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25.03.2014 tarih ve 2013/205 esas 2014/278 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 28/04/2015 .gününde oybirliğiyle karar verildi.


Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul