• Esas No: 2015/7127
 • Karar No: 2015/9289
 • Karar Tarihi: 15.10.2015
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
20. Hukuk Dairesi         2015/7127 E.  ,  2015/9289 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 15/05/2015
  NUMARASI : 2015/204-2015/183

  Taraflar arasındaki davada İzmir 9. Asliye Hukuk ve İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemeleri arasındaki dosyaların birleştirilmesi konusundaki uyuşmazlığın giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
  K A R A R

  Dava, tapu iptali ve tescili isteminden ibarettir.
  İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesince; mahkemenin 2012/503 Esas sayılı dosyası ile İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/878 Esas sayılı dosyası davalar arasında hukukî ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesi ile birleştirilmesine karar verilerek dava dosyasının İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderme kararı verilmiştir.
  İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesince, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/503 Esas sayılı dava dosyasında davacılarının M.. D.. ve S.. D.. olduğu, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, (Vatan Mahallesi) 42084 ada, 8 sayılı parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptalinin istendiği, mahkemenin önündeki dosyada ise davaya konu taşınmazın ise İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Güzelyalı mahallesi, (Vatan Mahallesi) 42081 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, mahkememiz dosyasındaki davacıların farklı olduğu, dosyalar arasında hiçbir bağlantının bulunmadığı, bu nedenle verilen birleştirme kararının da yok hükmünde olup mahkemeyi bağlamayacağı gerekçesiyle dosya tefrik edilerek İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise, mahkemece HMK'nın 166 ve devamı maddelerine uygun olarak 11.05.2015 tarihinde verilen birleştirme kararı İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi bakımından bağlayıcı olup, tekrar tefrik edilerek mahkememize gönderilmesi mümkün olmadığından, ayrıca hiçbir mahkemenin diğer bir mahkeme kararını yok hükmünde saymasına da yasal olanak olmadığından, dayanağı bulunmayan gönderme kararı ile dosyanın Mahkememize gönderilmesi HMK' 166 ve 167. maddelerinde yazılı olan hususlara aykırı olduğundan dosyanın birleştirme kararı uyarınca yeniden 11. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, dosyanın gönderildiği 11. Asliye Hukuk Mahkemesince ise mahkemeler arasındaki olumsuz görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Yargıtay 20. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  HMK’nın 22/2. maddesinde “İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
  HMK'nın 168. maddesinde ise, "Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına, bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtayda ise bozma sebebi teşkil etmez." Hükmüne yer verilmiştir.
  Somut olayda, mahkemeler arasında merci tayinine konu bir uyuşmazlık bulunmamakta olup, davaların birleştirilmesine yönelik kararlara karşı ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilecek olup birleştirme uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığından dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; dosyanın mahalline iadesine 15/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul