En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (12 nci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) sistemindeki katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya taahhüt edilecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya erken ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)(Değişik:RG-17/12/2016-29921)(1)
(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)(Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanını veya Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Başlangıç Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, çalışanın sisteme girişinde, başlangıç dönemini müteakip, bir defaya mahsus olmak üzere maktu olarak hesaplanan ilave devlet katkısını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen iki aylık süreyi,

ç) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

d) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen katılımcıyı,

e) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci ve ek 2 nci maddelerine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarları,

f) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap veya taahhüt edilen ve nakden ödenen devlet katkısı tutarlarının izlendiği, çalışanın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

g) Ek Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında emeklilik birikimini en az on yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikim tutarı üzerinden nispi olarak hesaplanan devlet katkısını,

ğ) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

h) Erken ödenen devlet katkısı: Ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önce gerçekleştirilen devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle katılımcıya erken ödenen devlet katkısını,

ı) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

i) Nakit hesabı: Taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen hak kazanma oranlarına göre nakden ödenen kısmının izlendiği, çalışanın devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

j) Hak kazanılmayan devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce iade edilmesi gereken tutarı,

k) Haksız devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen devlet katkısı tutarını,

l) İşveren: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,

m) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

n) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

o) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

ö) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planı kapsamında açılan otomatik katılım sertifikasını,

p) Sözleşme: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,

r) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

s) Taahhüt hesabı: Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taahhüt edilen tutarların izlendiği, devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Devlet Katkısının Hesaplanması ve Ödenmesi
Devlet katkısının hesaplanması
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.

(2) Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına ödenen katkı payına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verilerin, emeklilik gözetim merkezince belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş gününde saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderimini tamamlar. Şirketler, bu verileri doğru, eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gözetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderildiğini ve tutarlılığını kontrol eder, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirketlere gönderir.

(3) Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden dokuzuncu iş günü sonuna kadar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü tamamlar ve tutarlılığını veya doğruluğunu sağlayamadıkları verileri kayıt kesinleştirme öncesi emeklilik gözetim merkezine bildirir. İlgili gün sonu itibarıyla kayıtların kesinleştiği kabul edilir. Emeklilik gözetim merkezi tarafından yapılan kontrol uyarınca gerçekleştirilen düzeltmeler hariç, bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafından tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan vermeyecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.

(4) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde Bakanlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bireysel emeklilik sisteminde katılımcının Devlet katkısı hesabına ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutarlarına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile bu Yönetmeliğin 4/B maddesi kapsamında ödenecek Ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, ilgili mutabakat belgelerini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için devlet katkısı hesaplanmaz ve katılımcının diğer şirketlerde sözleşmesi veya sertifikası var ise devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili sözleşmelerine veya sertifikalarına ödediği katkı payı tutarları için kullanılır. Söz konusu tahsilatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar ilgili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat belgelerinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmemiş veya devlet katkısı hesabına dahil edilmekle birlikte tamamen veya kısmen devlet katkısı almamış yahut sehven haksız devlet katkısı bildirimine konu edilmiş katkı payı ödemeleri, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır. İlgili ödemelerden mutabakatta hatalı olarak belirlenmiş olanların tekrar hesaplamaya dahil edilebilmesi için, şirketler tarafından söz konusu ödemeye ilişkin hesaplama talebinin, ilgili tahsilatın şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yılı aşmamak üzere, emeklilik gözetim merkezine iletilmesi gerekir. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı bir zarar oluşması durumunda, bu zarar ilgili şirket tarafından karşılanır.

(6) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz etmeleri halinde devlet katkısı hesaplanır. Çalışanların devlet katkısı taahhüt olarak hesaplanır ve bu tutarlar taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen devlet katkısının, nakit hesabına nakden ödenecek kısmı, Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında, sertifikanın sistemde geçirdiği süreye bağlı olarak belirlenen hak kazanma oranlarına göre hesaplanır. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi veya sertifikası olması durumunda, sözleşme veya sertifika bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme veya sertifika başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine veya sertifikalarına paylaştırılır.

(7) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca şirket bazında hazırlanan bu bilgileri içeren hesap formlarını Bakanlığa gönderir. Devlet katkısı bilgilerinin şirkete gönderilmesini takip eden iş günü, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirket tarafından taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Hesap formlarında yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(8) Devlet katkısının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı ödemeleri dikkate alınır. Şirketçe katılımcı hesabına yapılan ödemeler, ek faydalar, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri, Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aktarılan tutarlar, emeklilik gözetim merkezine vefat ettiği verisi iletilmiş olan katılımcılar için vefat tarihinden sonra nakden şirket hesaplarına intikal eden katkı payı ödemeleri ile emeklilik hakkının kullanılmasıyla birlikte hesap birleştirme işlemine dahil edilmesi gerektiği halde dahil edilmeyerek yürürlükte kalan sözleşmelere, emeklilik hakkının kullanıldığı sözleşmenin sonlandığı tarihten itibaren yapılan ödemeler hesaplamaya dahil edilmez. Bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında, işverenlerin, katkı payı ödemelerine ilişkin operasyonel işlemlere yalnızca aracılık yaptığı katkı payı tutarları devlet katkısı hesabında dikkate alınır. (Değişik cümle:RG-5/12/2018-30616) Ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.

(9) Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili olarak, şirketler ile emeklilik gözetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanır.

(10) (Mülga:RG-5/12/2018-30616)
Başlangıç devlet katkısının hesaplanması
Madde 4/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)(Ek:RG-17/12/2016-29921)(1)
(1) (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Çalışan için Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında (Mülga ibare:RG-5/12/2018-30616) (…) sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde başlangıç devlet katkısı hesaplanır.

(2) Hak edilen başlangıç devlet katkısının hesaplanmasına ilişkin iş ve işlemlerde 4 üncü madde hükümleri esas alınır.

(3) (Ek:RG-5/12/2018-30616) Bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmaz. Ancak başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış olan bir çalışanın sisteme yeniden dahil olması durumunda, daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu hüküm uygulanmaz.
Ek devlet katkısının hesaplanması
Madde 4/B - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)(Ek:RG-17/12/2016-29921)(1)
(1) Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) yıllık gelir sigortası sözleşmesinin akdedildiği tarihi takip eden devlet katkısı hesaplama döneminde Kanunun ek 2 nci maddesi (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) uyarınca birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı olarak ödenir.

(2) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle, on yıl tamamlanmadan yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir. Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluş tarafından ilgilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince Bakanlığa iletilir.
Azami limit hesabı
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılıdır. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz. (Mülga üçüncü cümle:RG-5/12/2018-30616) (…) . (Mülga dördüncü cümle:RG-5/12/2018-30616) (…) 

(2) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Bir katılımcının sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi ya da taahhüt edilen tutarlarının hesaptan çıkarılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Cayma işlemine konu olan sözleşmeler için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Bir katılımcının bir takvim yılına ilişkin devlet katkısı hesaplamasına esas limiti, ilgili yıla ait haksız olarak ödendiği (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya taahhüt edildiği tespit edilen devlet katkısı tutarı kadar artırılır.

(4) Devlet katkısı hesaplamasında, katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği yıldaki limit esas alınır.

(5) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamaz.

(6) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Aşağıda yer alan devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve takip edilir:

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan sertifikalar için hesaplanan devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında maktu olarak hesaplanan başlangıç devlet katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen nispi olarak hesaplanan ek devlet katkısı.
Devlet katkısının ödenmesi
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlıkça, (Değişik ibare:RG-17/12/2016-29921)(1)hesaplanan devlet katkısı ile Ek Devlet katkısı tutarını, emeklilik gözetim merkezi tarafından gönderilen (Değişik ibare:RG-17/12/2016-29921)(1) hesap formlarına istinaden ödeme belgesinin düzenlenmesini müteakip beş iş günü içinde emeklilik gözetim merkezinin hesabına öder. Emeklilik gözetim merkezi, (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlık tarafından gönderilen devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına öder.

(2)(2) Taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında takip edilir.

(3) Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılı ile altıncı yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde seksen beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde on beşi nakit hesabına ödenir,

b) Altıncı yılı ile onuncu yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde altmış beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde otuz beşi nakit hesabına ödenir,

c) Onuncu yılından itibaren, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde kırkı taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde altmışı nakit hesabına ödenir.

(4) Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenir. Hesaplamalar, her bir sertifika için ayrı ayrı yapılır.

(5) Şirketler, katılımcılara ait (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) nakden ödenen devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur. Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse, katılımcının devlet katkısı yatırıma yönlendirilmez, satılan fon paylarından nakde dönüşen tutara ilave edilir. Şirketler, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin talimat kayıtlarını muhafaza eder ve denetime hazır halde bulundurur. Hesabına intikal eden devlet katkısının zamanında yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle oluşacak zarar şirket tarafından karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Katkısı Hesabına Dair İşlemler
Şirketler arası aktarım
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir şirkete aktarılması durumunda, devlet katkısı (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya nakit hesabındaki tutarlar da (Mülga ibare:RG-17/12/2016-29921)(1) (...) Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alınarak katılımcının birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılır. (Ek ikinci cümle:RG-5/12/2018-30616) Bu aktarım ile birlikte, devlet katkısına ilişkin tüm veriler de yeni şirkete iletilir. Şirket, katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satışını gerçekleştirir, en geç fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden iş günü saat 15:00’e kadar ilgili tutarı ve aktarıma ilişkin verileri aktarım yapılacak şirkete aktarır. Aktarım yapılan şirket, bu tutarı, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip eden iş günü, devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur.

(2) Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç, şirkete ödendiği günü takip eden iş günü katılımcının yeni şirketine aktarılır.

(3) Bu madde kapsamındaki aktarım ve yatırıma yönlendirme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarar şirket tarafından karşılanır.
Ayrılma ve hak kazanılmayan tutarların iadesi
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Katılımcının kapsamında (Mülga ibare:RG-5/12/2018-30616) (…), sözleşmesini (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya sertifikasını sonlandırması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarlar (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya nakit hesabındaki tutarlar, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir.

(2) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan ya da vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması halinde, çalışanlara taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirketlerce devlet katkısı hesabından çıkarılır, Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.

(3) Şirket, katılımcı tarafından gönderilen ayrılma talep formunun kendisine intikalini müteakip on beş iş günü içinde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisinin ve hesapladığı hak kazanma oranının emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu olduğunu teyit eder. Katılımcının devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisi ve hesaplanan hak kazanma oranı, emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu değil ise, uyumsuzluğa neden olan hataların düzeltilerek teyidin sağlanması gerekir. Emeklilik gözetim merkezi, bu uyumun teyidi amacıyla şirketlerin emeklilik gözetim merkezi nezdinde tutulan kayıtlara uzaktan erişimi için gerekli altyapıyı kurar. Ayrılma işlemi gerçekleştirilmeden önce katılımcının sistemden ayrılmaktan vazgeçmesi durumunda şirket, katılımcının bu yöndeki (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) talebini en geç kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü emeklilik gözetim merkezini bilgilendirir.

(4) Şirket, üçüncü fıkrada belirtilen teyidi sağlamasını müteakip katılımcının birikimini oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak, devlet katkısı hesabındaki fon paylarının satım talimatını verir.

(5) Şirket, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) nakde dönen tutarları, virgülden sonra yukarı doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlayarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlık hesaplarına öder. Şirket bu ödemelere ilişkin bilgiyi, ödemelerin yapıldığı aya ilişkin kayıt kesinleştirme tarihine kadar emeklilik gözetim merkezine gönderir. Emeklilik gözetim merkezi, kendisine yapılan bildirim ve iletilen veriler kapsamında (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlık hesaplarına ödenen tutarların kendi kayıtları ile uyumunu ve doğruluğunu kontrol eder. Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili vergi dairesine aylık olarak bildirilir.

(6) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, beşinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.
Haksız veya erken yapılan ödemelere ilişkin işlemler
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(3) Taahhüt edilen devlet katkısının haksız olarak hesaplandığı tespit edilen kısmı, ilgili hesaptan çıkarılır. Söz konusu tutarların nakit hesabına nakden ödenen kısmına ilişkin olarak ikinci fıkradaki süreç işletilir.

(4) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, ikinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(5) Kendisine haksız olarak devlet katkısı ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen bir katılımcıya ait devlet katkısı, mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyarınca sözleşmesinin veya sertifikasının en son bulunduğu şirket tarafından, ilgili fon payları satılarak katılımcının hesabından geri alınır veya taahhüt hesabından çıkarılır.

(6) Haksız ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarlarından, katılımcının devlet katkısı hesabından geri alınmadan sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması durumunda Bakanlığa ödenmiş olan tutarlar için onuncu maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(7) Erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Bakanlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar, devlet katkısının Bakanlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin vergi dairesine ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.
Fazla veya yersiz ödemelerin iadesi
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan fazla veya yersiz ödemeler Bakanlıkça iade edilir. Bu tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.05.2019), Yönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan çalışanlar için ise her halükarda ayrı bir fon tanımlar. Nakden ödenen devlet katkılarının;

a) Asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde (Değişik ibare:RG-29/5/2019-30788) yirmisi Türk Lirası cinsinden;

1) Mevduatta, katılma hesabında,

2) Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

3) (Mülga:RG-29/5/2019-30788)

c) (Ek:RG-29/5/2019-30788) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,

değerlendirilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) (2) (Değişik ibare:RG-29/5/2019-30788) numaralı alt bendi ve (c) bendinin her biri için fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz.

(3) Fon portföyüne, BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) Takasbank ve/veya yurt içi (Değişik ibare:RG-17/12/2016-29921)(1) organize para (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün yüzde (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) beşini aşamaz.

(4) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirileceği fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dâhil, günlük yüz binde biri (yıllık %0,365) geçmeyecek şekilde fon içtüzüğünde belirlenir.

(5) Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla tanımlanan fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır.

a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) altısını aşamaz.

b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.

c) Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

(6) İlgili fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, (Mülga ibare:RG-17/12/2016-29921)(1) (...) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

(7) Şirket, fondaki varlıkların değerinde, fiyat hareketleri, rüçhan haklarının kullanılması ve benzer sebeplerle dördüncü fıkrada yer alan sınırlama hariç yukarıda belirtilen oransal sınırlamaların ihlal edilip edilmediğini aylık olarak kontrol eder ve bu şekilde ihlal edilen oranların on iş günü içinde düzeltilmesini sağlar.

(8) Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp aşılmadığı şirket tarafından her hesaplama dönemi sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır. Şirket tarafından yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.

(9) (Ek:RG-17/12/2016-29921)(1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan fonların kesinti yapısı ve oranları, sayısı, içeriği ve portföy yönetim şirketinin belirlenmesine ilişkin esaslar Bakan tarafından yeniden belirlenebilir.
Devlet katkısına hak kazanma
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) (Değişik:RG-17/12/2016-29921)(1) (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Sözleşmenin veya sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı ya da çalışan, hesaplanan devlet katkısı (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) tutarın tümüne hak kazanır.

(2) 1/1/2013 tarihinden sonra (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) sözleşmenin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde onbeşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuzbeşine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) sözleşme bazında yapılır. Süre hesabında, sözleşmeye ait fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.

(3) Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, katılımcının ilgili sözleşmesine ait devlet katkısı hesabında herhangi bir tutar bulunmaması halinde, süre hesabında, sözleşmeye ait diğer fon paylarına ilişkin son satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.

(4) İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu hariç, devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İşlemlerde sorumluluk
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018)
(1) Şirketler ve emeklilik gözetim merkezi, devlet katkısının hesaplanması, bildirimi, kontrolü ve ödenmesine dair yükümlülükler ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklerinin doğru, zamanında ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir kontrol sistemi oluşturur.

(2) Şirketler, devlet katkısı uygulamasına ilişkin işlemler ile kendi bünyelerindeki katılımcıların sözleşme (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) veya sertifika bazında devlet katkısı hesabındaki tutarlara hak kazanımı sürelerinin mevzuatta öngörüldüğü şekilde takibi için gerekli teknik altyapıyı kurar.

(3) Denetim birimlerince yapılan denetim sonucunda; şirketin veya emeklilik gözetim merkezinin bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluştuğu tespit edilen kamu zararı, ilgili kuruluş adına borç dosyası açılarak takip edilir ve tahsilat, adına borç kaydı açılan kuruluştan yapılır.

(4) (Değişik:RG-5/12/2018-30616) Bakanlığın ilgili harcama birimi, sadece, devlet katkısının hesap formunda bildirilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesinden, ödenek üstü ödeme yapılmamasından ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasından sorumludur.

(5) Şirketler, imzalayacakları mutabakat belgesine kayıt kesinleştirmeye konu işlemlerin oluşturulan kontrol sistemi çerçevesince kontrol edildiğini, kasıt, kusur (Ek ibare:RG-5/12/2018-30616) hata veya ihmalleri dolayısıyla oluşabilecek bütün zararlardan sorumlu olduklarına dair beyannameyi ekler.

(6) Veri gönderim ve bildirim yükümlülüğünü, devlet katkısının hesaplanması ile devlet katkısına ilişkin mahsuplaşma ve iade işlemlerinde sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmeyen şirketlerin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye soktukları kabul edilir ve şirketlere, yaptıkları ihlalin mahiyetine göre Kanunun 14 üncü ve 22 nci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

(7) (Ek:RG-5/12/2018-30616) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için şirketin devlet katkısına ilişkin sorumluluğu, ilgililerin durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz ettiği tarih itibarıyla başlar.
Zararların karşılanması
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018), Yönt. (RG: 17.12.2016)
(1) Ödenen katkı payının şirketçe zamanında bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, doğruluğunun sağlanamaması veya ilgili verinin emeklilik gözetim merkezince tutarlılığının ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan verdiğinin (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) teyit edilememesi ve benzeri nedenlerle katılımcıya (Mülga ibare:RG-5/12/2018-30616) (…) gecikmeli şekilde ödenen devlet katkısının gecikme dönemine ilişkin varsa getirisi, eksik ödemeye konu devlet katkısının (Değişik ibare:RG-17/12/2016-29921)(1) ilgili hesaba ödendiği tarihi müteakip iki iş günü içinde şirket tarafından katılımcının (Mülga ibare:RG-5/12/2018-30616) (…) bireysel emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir.

(2) (Değişik:RG-17/12/2016-29921)(1) Bir katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yıllık süre geçtikten sonra, ödenmesi gereken bir devlet katkısı bulunduğunun tespiti halinde, bu tutar ve bunun gecikme dönemine ilişkin getirisi şirket tarafından ilgilisine göre katılımcının veya çalışanın bireysel emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir. Katılımcının veya çalışanın ya da işverenin sözleşmeye ilişkin bilgilerindeki herhangi bir değişikliği şirkete geç bildirmesi nedeniyle şirket tarafından karşılanacak olan zararın hesaplamasında, katılımcının veya çalışanın ya da işverenin ilgili bilgileri şirkete bildirim tarihi gecikme döneminin başlangıç tarihi olarak alınır.

(3) Şirketlerce, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamındaki yatırıma yönlendirme ve aktarım yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi durumunda, ilgili tutarlar için işlem bazında söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürenin sona erdiği tarih ile bu yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı uygulanarak hesaplanacak tutar katılımcının devlet katkısı hesabına ilave edilir.

(4) Emeklilik gözetim merkezinin, hesaplarına intikal eden devlet katkısını süresi içinde şirketlere göndermemesi durumunda, bu tutara (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlığın ödeme yaptığı tarihten emeklilik gözetim merkezi tarafından şirketlere ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı uygulanır ve hesaplanan tutar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlık hesaplarına ödenir.

(5) Emeklilik gözetim merkezinin bu Yönetmelikte belirtilen bildirim, hesaplama, kontrol ve ödeme gibi sorumluluklarını belirlenen esaslar doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zararlar emeklilik gözetim merkezi tarafından karşılanır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında zararların karşılanmasında kullanılacak getiriye ilişkin hesaplama, ilgili devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fonun pay değerinde ilgili sürede meydana gelen artış dikkate alınmak suretiyle yapılır.

(7) Başka bir şirket tarafından emeklilik gözetim merkezine eksik veya yanlış gönderilen veriler nedeniyle vergi dairesine ödeme yapmak durumunda kalan şirketin, vergi dairesine ödemiş olduğu gecikme zammı tutarı ve varsa katılımcının sistemden ayrılması nedeniyle devlet katkısı hesabından alamadığı durumda vergi dairesine ödediği devlet katkısı tutarı, haksız ödemeye sebebiyet veren şirketler tarafından, konuyla ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden 5 iş günü içerisinde haksız devlet katkısı ödemesini yapan emeklilik şirketine ödenir.
Vergi dairesine bildirim
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında emeklilik gözetim merkezi tarafından vergi dairesine yapılacak bildirimlerde, amme alacağının tutarı, vadesi, amme borçlusunun adı soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası, adresi ve bağlı bulunulan vergi dairesi müdürlüğü bilgilerine yer verilir.
Denetim
Madde 16 -
(1) Devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine ve hakedilmeyen veya şirketlerce haksız olarak tahsil edilen tutarların iade veya mahsup edilmesine, şirket hesaplarına intikal eden devlet katkılarının şirketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilişkin iş ve işlemler (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlık denetim birimince yılda en az bir kez denetlenir.

(2) Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılacak fonlara ilişkin denetim Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 17 -
(1) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yıl ekleme
Geçici Madde 1 -
(1) 1/1/2013 tarihinden önce sisteme girmiş ve 1/1/2016 tarihi itibarı ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların emeklilik sözleşmelerine, sözleşmenin sisteme giriş tarihine göre 1/1/2013 tarihi itibarıyla hesaplanan sistemde kalma süresi dikkate alınarak, katılımcının devlet katkısına esas hak kazanma sürelerinin hesaplanması bakımından, bir defaya mahsus olmak üzere 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen yıl eklemesi yapılır. Buna göre, katılımcının ilgili sözleşmesine ilişkin devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine, 1/1/2013 tarihi itibarıyla ilgili sözleşmede;

a) Üç yıldan fazla ancak altı yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde bir yıl,

b) Altı yıldan fazla ancak on yıl veya daha az süreyle kalınmış olması halinde iki yıl,

c) On yıldan fazla kalınmış olması halinde üç yıl,

1/1/2016 tarihinde eklenir.
Fazla veya yersiz ödenen tutarların iadesi
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018)(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) 1/1/2013 ile bu maddenin yürürlük tarihi arasında, Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan ödemelerden, emeklilik gözetim merkezi tarafından, şirketlerce iletilen veri üzerinden, yapılan incelemenin sonucunda fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, söz konusu incelemenin sonucu ile birlikte şirketlerce Bakanlığa başvuruda bulunulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde Bakanlıkça iade edilir. Bu ödemeler, söz konusu iade ödemeleri için Bakanlık bütçesine ayrıca konulan bütçe tertibindeki ödenekten karşılanır. Fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
Devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi gereken ödemeler
Geçici Madde 3 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte olan sözleşmeler için, 1/1/2013-1/4/2016 tarihleri arasında, devlet katkısı almış olması gereken bir katkı payı tutarının, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmemiş olması veya devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmekle birlikte, tamamen veya kısmen devlet katkısı almamış olması veya sehven haksız devlet katkısı bildirimine konu edilmesi halinde; ilgili katkı payı tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere, 30/9/2016 tarihine kadarki devlet katkısı hesaplamalarında dikkate alınır. İlgili ödemelerden mutabakatta hatalı olarak belirlenmiş olanların tekrar hesaplamaya dahil edilebilmesi için şirketler tarafından söz konusu ödemeye ilişkin hesaplama talebinin emeklilik gözetim merkezine iletilmesi gerekir. Bu konudaki esas ve usuller (Değişik ibare:RG-5/12/2018-30616) Bakanlıkça belirlenir.
Hak kazanma oranı mutabakatı
Geçici Madde 4 - (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) Emeklilik gözetim merkezi ile şirketler arasında 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında 1/1/2016 tarihinden önce gerçekleştirilen ayrılma işlemlerinde kullanılan hak kazanma oranlarının tespitine ilişkin ek bir mutabakat belgesi imzalanır.
Erken ödenen devlet katkısı tutarları
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018)(Ek:RG-5/12/2018-30616)
(1) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarları için de 9 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

(2) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarlarından, haksız olarak ödenen devlet katkısı kapsamında vergi dairesine ödenenler için ayrıca bir işlem yapılmaz.
Başlangıç devlet katkısı
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018)(Ek:RG-5/12/2018-30616)
(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış ve sonradan yeniden sisteme dahil olmuş bir çalışan için daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü devlet katkısı hesaplama döneminde, madde 4/A kapsamında, başlangıç devlet katkısı hesaplanır.
Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.05.2019) (Ek:RG-29/5/2019-30788)
(1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır.
Yürürlük
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/4/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 05.12.2018) (Değişik:RG-5/12/2018-30616)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
(1) Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  5/2/2016

  29615

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  29/5/2019

  30788

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul