(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ YÖNETİMİNE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sahibi veya ortağı olduğu fikrî mülkiyet haklarının yönetiminde ve bu hakların transferinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AG hizmet grubu: 10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde düzenlenen hizmet grubunu,

b) Başkan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

ç) Bilim Kurulu: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunu,

d) Birim: Kurumun organizasyon şeması kapsamında fikrî ürünün geliştirildiği en alt çalışma topluluğunun bağlı olduğu; Başkanlıkta Destek Programları Başkanlığını veya Daire Başkanlığını; merkezlerde Merkez Başkanlığını ve enstitülerde Enstitü Müdürlüğünü,

e) Çalışan: Kurum bünyesinde tam zamanlı iş sözleşmesi, kısmi zamanlı iş sözleşmesi, görevlendirme, proje sözleşmesi, staj ve benzeri nitelikte hukuki bir ilişki kapsamında çalışan kişileri,

f) Dağıtılabilir gelir: Fikrî mülkiyet hakkının transferinden elde edilen gelirden teknoloji geliştirme, tescille koruma altına alma, transfer ve sair maliyetler düşüldükten sonra dağıtım için ayrılan tutarı,

g) Değerlendirme Komisyonu: Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren komisyonu,

ğ) Destek programı: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve diğer koşulları Bilim Kurulu tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe konulan ve TÜBİTAK bünyesinde yürütülen programları,

h) Enstitü: 17/10/2001 tarihli ve 24556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik kapsamında kurulan enstitüleri,

ı) Enstitü Müdürlüğü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik kapsamında kurulan enstitü müdürlüklerini,

i) Fikrî mülkiyet hakları: Kayıtlı veya tescilli olup olmadığına bakılmaksızın ve yine özel bir mevzuatla ve/veya haksız rekabet gibi genel hükümlerle korunan bilimsel, sınaî, edebi veya sanatsal alanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sahibi veya ortağı olduğu fikrî ürüne ilişkin tüm yasal hakları,

j) Fikrî ürün: Buluş, tasarım, entegre devre topografyası, eser, yapma bilgisi (know-how) ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunan her türlü zihinsel ürünü,

k) Fikrî ürün geliştirenler: Mevcut ve tabi olunan mevzuat kapsamında fikrî ürünün ortaya çıkması sürecinde fiilen katkısı bulunan kişi olup Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 21 inci maddesindeki fikrî ürün sahibi olarak belirtilen kişiyi,

l) İşgücü kazancı: Kurumun, Bilim Kurulu tarafından onaylanan ve Kurum personeline ödenecek maaş kapsamında esas alınan maaş göstergesinde derece kademeye karşılık gelen tutarı,

m) Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nu,

n) Merkez: 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik kapsamında kurulan merkezleri,

o) Merkez Başkanlığı: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik kapsamında kurulan merkezlerin başkanlıklarını,

ö) Şirket: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca kurulacak şirketi,

p) Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı (TTO Başkanlığı): Kurumun sahip olduğu fikrî mülkiyet haklarının ve sair hakların koruma altına alınması, ticarileşme süreçlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda transfer süreçlerinin yönetimi konularında ve TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı Çalışma Esasları kapsamında faaliyet gösteren Başkanlığı,

r) Transfer yöntemi: Kurumun sahibi veya ortağı olduğu fikrî mülkiyet haklarını üçüncü kişilere yapacağı teknoloji transferine ilişkin basit lisans, inhisari lisans, devir veya ortaklık sermayesi koyma usullerini,

s) Yapma bilgisi (know-how): Tecrübe ve denemeler sonucu elde edilen uygulamaya yönelik, gizli, esaslı ve belirlenmiş bilgi paketini,

ş) Yetkili Amir: Başkanlıkta Başkanı, merkez başkanlıklarında Merkez Başkanını, enstitü müdürlüklerinde Enstitü Müdürünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fikrî Mülkiyet Haklarının Koruma Altına Alınması
Çalışanların geliştirdiği fikrî ürünün bildirimi
Madde 4 -
(1) Çalışanların, işlerinin gereği veya Kurumun deneyim, çalışma ve imkânlarına dayanarak geliştirdiği fikrî ürünün hakları ilgili fikrî ürünün geliştirildiği çalışmanın özel düzenlemelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça Kuruma aittir. Çalışan, geliştirdiği fikrî ürünü gecikmeksizin ve en geç bir ay içinde bağlı olarak çalışmakta olduğu Birime bildirir. Birime yapılan bildirim, Yetkili Amir vasıtasıyla geciktirilmeksizin ve en geç iki hafta içerisinde TTO Başkanlığına bildirilir.

(2) Çalışan, yapacağı bildirimde, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, yaptığı işle ilgili aldığı talimatları, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini, fikrî ürünün ortaya çıkmasında katkısı bulunan diğer çalışanların resmî kayıtları ile katkı oranlarını ve söz konusu katkılar yanında kendi katkı payını da belirtir. TTO Başkanlığı, gerek duyması halinde çalışandan bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini Birim vasıtasıyla çalışana en geç iki ay içinde bildirir. Çalışan da gerekli düzeltmeleri Birim vasıtasıyla en geç bir ay içinde bildirir.

(3) Fikrî mülkiyet hakkının ortak mülkiyete konu olduğu ve projenin üçüncü bir tarafça yürütüldüğü durumlarda, projenin yürütüldüğü ilgili Birim, fikrî ürün bildiriminin Kurumun haklarına zarar vermeyecek şekilde ve makul bir süre içinde üçüncü kişi tarafından Kuruma yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(4) TTO Başkanlığı, kendisine bildirilen fikrî ürünlerden hangilerinin tescil edilip edilmeyeceği, edilecekse hangi ülke veya ülkelerde tescil edileceği hususlarını bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek süreçler sonunda, Birim vasıtasıyla çalışana bildirir.

(5) Çalışan, fikrî ürünün tescil ile koruma altına alınmasına ilişkin başvuru yapılıncaya kadar ilgili fikrî ürün ve sair fikrî mülkiyet haklarını ifşa edemez. Ayrıca çalışan, Kurumdan ayrılsa dahi fikrî ürüne ilişkin süreçlerde teknik bilgi vermeye devam eder.

(6) Bu maddede öngörülen bildirimler yazılı olarak yapılır.
Destek programları kapsamında geliştirilen fikrî ürünlerin bildirimi
Madde 5 -
(1) Kurum tarafından destek programları kapsamında desteklenen ve ilgili mevzuatı kapsamında Kurumun hak sahibi veya ortağı olduğu projelerden ortaya çıkan fikrî ürünler, ilgili mevzuatta öngörülen usule uygun olarak ilgili Birim aracılığıyla TTO Başkanlığına bildirilir. İlgili destek mevzuatında bir süre öngörülmediği takdirde bu bildirimler derhal, çeşitli nedenlerle tereddüt halinde ise en geç proje çalışmalarının bittiği tarihi izleyen bir ay içinde yapılır.
Çalışanların geliştirdiği veya destek programları kapsamında ortaya çıkan fikrî ürün üzerinde kurumun hak talebi
Madde 6 -
(1) Kurum, çalışanın veya destek programları kapsamında ilgililerin bildirimde bulunduğu fikrî ürün üzerinde ilgili fikrî mülkiyet hakkının tabi olduğu mevzuattaki düzenlemeye uygun olarak hak sahibi olur. İlgili mevzuatta Kurumun, hak talebinde bulunmasına ilişkin hüküm olması durumunda talepte bulunup bulunmamaya ve talebin kapsamına Kurum tarafından karar verilir.

(2) İlgili mevzuatta Kurumun hak talebinde bulunmasına bağlı olarak bedel ödenmesine ilişkin hüküm bulunması durumunda söz konusu bedel, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek tutar üzerinden ödenir.

(3) 22/4/2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında fikrî mülkiyet hakkının Kuruma ait olduğu durumlarda bu Yönetmelik uygulanır.
Tescille koruma kararının alınması
Madde 7 -
(1) TTO Başkanlığı, fikrî ürüne ilişkin kendisine iletilen tescille koruma talebini gerekli analiz ve incelemeye tabi tutarak ulusal tescille korunması için Değerlendirme Komisyonuna sunmaksızın Başkan oluru ile gerekli tescil işlemlerini başlatır ve devam ettirir.

(2) TTO Başkanlığı, uluslararası tescil işlemlerini gerçekleştirebilmek için hazırladığı/ hazırlattığı analiz ve inceleme raporunu Değerlendirme Komisyonunun görüşüne sunar. Değerlendirme Komisyonu, ülke dışında tescille koruma altına alıp alınmamasına ve alınacaksa hangi ülkelerde alınacağına ve bu korumanın sağlanabilmesi için uygulanacak süreçlere ilişkin karar verir. Bu karar, TTO Başkanlığınca Başkanın oluruna sunulur.

(3) Başkan, ulusal ve uluslararası tescil işlemlerine ilişkin bu madde kapsamında belirlenen yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla TTO Başkanına devredebilir.

(4) Fikrî mülkiyet haklarının ortak mülkiyete konu olduğu, projenin üçüncü bir tarafça yürütüldüğü ve proje sözleşmesinin izin verdiği hallerde ortaya çıkan fikrî ürünlerin tescili, ilgili Birim veya TTO Başkanlığı tarafından Başkandan gerekli Olur alınmak ve Kurumun haklarına zarar vermemek kaydıyla ilgili üçüncü tarafça da yürütülebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknoloji Transferi
Teknoloji transfer bildirimi
Madde 8 -
(1) Teknoloji transferi sürecinin başlatılması talebi, teknoloji transferine konu fikrî ürünün geliştirildiği Birimin bağlı olduğu Yetkili Amir tarafından TTO Başkanlığına iletilir. Fikrî ürünün geliştirildiği Birimin birden fazla olması durumunda bildirim, ilgili tüm Birimlerin yetkili amirlerinin imzası ile yapılır. Bildirimde yer verilen hususlarda yetkili amirlerin mutabık olmaları koşulu aranır.

(2) TTO Başkanlığı, Kurumun sahibi olduğu fikrî mülkiyet haklarına ilişkin yönettiği portföy kapsamında teknoloji transferine konu olabilecek fikrî ürünün teknoloji transferi sürecini doğrudan başlatabilir.
Ön analiz ve değerlendirme süreci
Madde 9 -
(1) TTO Başkanlığı, yönettiği portföy kapsamında Kurumun fikrî mülkiyet hak sahibi olduğu fikrî ürünün teknoloji transferine konu olabileceğini değerlendirmesi veya kendisine yapılan teknoloji transfer bildirimini takiben ön analiz raporu hazırlar veya hazırlatır.

(2) Ön analiz raporu; pazar potansiyeli, potansiyel müşteriler, ön maliyet analizi, tahmini ticari değer, olumlu ve olumsuz yönler ile kullanım alanı gibi bilgileri içerir. TTO Başkanlığı ön analiz raporu için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili Birimlerden temin eder.

(3) TTO Başkanlığı, ön analiz raporunu dikkate alarak teknoloji transferinin yapılabilirliğine ilişkin olumlu veya olumsuz görüş oluşturur.

(4) TTO Başkanlığının görüşü olumluysa detaylı analizini hazırlayarak Değerlendirme Komisyonuna sunar. Ön analiz raporuna göre oluşturduğu görüş olumsuzsa bu görüşüyle birlikte ön analiz raporunu Değerlendirme Komisyonuna sunar.

(5) Değerlendirme Komisyonu, TTO Başkanlığının ön analiz raporuna dayanarak oluşturduğu olumsuz görüşü benimsemesi halinde teknoloji transferinin gerçekleştirilmemesi kararı verir. Bu karar TTO Başkanlığı tarafından Başkan Oluruna sunulur.

(6) Değerlendirme Komisyonu, TTO Başkanlığının ön analiz raporuna dayanarak oluşturduğu olumsuz görüşü benimsememesi halinde TTO Başkanlığından detaylı analiz yapılmasını ister.
Detaylı analiz
Madde 10 -
(1) TTO Başkanlığı, teknoloji transferi yapılabilirliğine ilişkin detaylı analiz raporunu hazırlar veya hazırlatır.

(2) Detaylı analiz raporu, bu Yönetmelikte belirlenen fikrî ürün geliştirme maliyeti ve tahmin edilen transfer bedeli ile transfer yöntemleri ve TTO Başkanlığınca gerekli görülen diğer bilgileri içerir.
Fikrî ürün geliştirme maliyeti ve tahmin edilen transfer bedeli
Madde 11 -
(1) TTO Başkanlığı, fikrî ürünün geliştirilmesi için yapılan harcamaları, aşağıda belirtilen gider kalemlerini dikkate alarak hesaplar:

a) Fikrî ürünün geliştirilmesinde görev alan çalışan maliyeti.

b) Kurum içinden ve dışından alınan her türlü hizmet maliyeti.

c) Teknolojinin ihtiyaç duyduğu yeni birim, araç, gereç, teçhizat, tesis, bina ve altyapı maliyetleri.

ç) Teknolojinin geliştirilmesinde kullanılan Kurumun altyapısından faydalanma maliyeti.

d) Her türlü sarf malzemesi maliyeti.

e) Geliştirilen fikrî ürünle ilgili yurt içi ve yurt dışı seyahat, eğitim ve etkinliklere katılım, temsil, ağırlama ve tanıtım, ulaştırma, haberleşme ve bilgiye erişim giderleri.

f) Tescille koruma maliyeti.

g) Teknoloji transfer maliyeti.

ğ) Diğer maliyetler.

(2) TTO Başkanlığı, fikrî ürün geliştirme maliyetine ilişkin birinci fıkradaki maliyet kalemlerini içeren bilgileri ilgili Birimlerden temin eder.

(3) Maliyet belirlenirken geliştirmenin dış destekli veya öz gelir destekli olması durumları dikkate alınır. Geliştirmenin dış destekli yapıldığı durumlarda, geliştirme maliyeti, Kurumun kendi bütçesinden katlandığı maliyetler de dikkate alınarak belirlenir.

(4) TTO Başkanlığı pazar potansiyeli, pazar satış miktarı ve fiyatları, geliştirme maliyeti, üretim maliyeti, rekabet, transfer türü, yatırım tutarı ve sermaye maliyeti gibi faktörleri dikkate alarak uygulanacak transfer yöntemine göre tahmin edilen transfer bedelini hesap eder.

(5) Tahmin edilen transfer bedeli sabit tutar, adet ya da ciro parametresine bağlı veya birden fazla seçeneğin bir arada kullanıldığı bir model üzerinden belirlenir.
Teknoloji transfer yöntemleri
Madde 12 -
(1) Teknoloji transferi devir, ortaklık sermayesi koyma, basit lisans veya inhisari lisans olmak üzere dört yöntemden biriyle yapılabilir.

(2) Teknoloji transferi yöntemine TTO Başkanlığı tarafından hazırlanan detaylı analiz raporunda yer verilir.
Teknoloji transferi kararı
Madde 13 -
(1) TTO Başkanlığı, hazırlamış ya da hazırlatmış olduğu detaylı analiz raporunu Değerlendirme Komisyonuna sunar.

(2) Değerlendirme Komisyonu, TTO Başkanlığının detaylı analiz raporuna dayanarak teknoloji transferinin gerçekleştirilmemesi yönünde görüş verirse bu görüş TTO Başkanlığı tarafından Başkan Oluruna sunulur. Başkan, görüşe Olur verebilir veya gerekçelerini açıkça belirtmek kaydıyla süreci dilediği yerinden başlatma kararı verebilir.

(3) Değerlendirme Komisyonunun, TTO Başkanlığının detaylı analiz raporuna dayanarak teknoloji transferinin yapılması yönünde görüş vermesi durumunda, bu görüş TTO Başkanlığı tarafından Bilim Kurulunun onayına sunulur.

(4) Bilim Kurulu, Değerlendirme Komisyonunun görüşünü dikkate alarak teknolojinin transferi yönünde alt limit ve transfer yöntemine ilişkin kararını verir. Bilim Kurulu, teknoloji transfer edilmesi kararı verebilir, gerekçelerini açıkça belirtmek kaydıyla teknoloji transferinin reddine karar verebilir veya süreci dilediği yerinden başlatma kararı verebilir.

(5) Teknoloji transferinin tahmin edilen transfer bedelinin alt limitinden de gerçekleştirilememesi durumunda TTO Başkanlığı, hazırlayacağı raporu, Değerlendirme Komisyonunun görüşüne sunar ve tahmin edilen transfer bedelinin alt limitinin yeniden belirlenmesini talep eder. Alt limitin belirlenmesi üzerine teknoloji transferi prosedürüne, bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.
Teknoloji transfer sürecinin yürütülmesi
Madde 14 -
(1) Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili basit lisans kararı verilmesi durumunda TTO Başkanlığı tarafından, bu hususta Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ve benzeri nitelikteki Değerlendirme Komisyonunca belirlenen araçlarla ve usulde duyuru yapılır. Değerlendirme Komisyonu, yapılacak duyurunun tekrar sayısına, yayımlanacağı mecranın sayısına, duyurunun ne kadar süre önce yapılacağına ve benzeri hususlara karar verir.

(2) Basit lisans duyurusu asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Transfere konu fikrî ürünün açıklaması.

b) Başvuruya ilişkin koşullar.

c) Talep sahibi kişi ve/veya kuruluşların sağlaması gereken asgari koşullar.

ç) Talep sahibi kişi ve/veya kuruluşlar tarafından sunulması gereken evrak.

(3) TTO Başkanlığı, basit lisansa ilişkin başvuruları başvuru şartlarına uygunluk yönünden değerlendirerek belirlediği kişi ve/veya kuruluşları Başkanın Oluruna sunar.

(4) Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili devir kararı verilmesi durumunda, söz konusu karar Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ve benzeri nitelikteki Değerlendirme Komisyonunca belirlenen araçlarla duyurulur. TTO Başkanlığı, ihale süreçlerini 26/2/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre yürütür.

(5) Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili inhisari lisans kararı verilmesi durumunda, söz konusu karar Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ve benzeri nitelikteki Değerlendirme Komisyonunca belirlenen araçlarla duyurulur. TTO Başkanlığı, ihale süreçlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine İlişkin Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümlerine göre yürütür.

(6) TTO Başkanlığı, basit lisansta Başkan tarafından Olur verilmek suretiyle onaylanan, inhisari lisans veya devirde ise ihaleyi kazanan kişi ve/veya kuruluşlarla imzalanacak sözleşmeyi hazırlar. Hazırlanan sözleşmede transfer koşullarının yerine getirilmemesi durumunda verilen lisansların iptali ve devrin iadesine ilişkin hüküm bulunması zorunludur.

(7) TTO Başkanlığı, fikrî ürünün teknoloji transferine konu edilmesi kapsamında teknoloji transferi koşullarının basit lisansta Başkan tarafından Olur verilmek suretiyle onaylanan, inhisari lisans veya devirde ise ihaleyi kazanan kişi ve/veya kuruluşlar tarafından sağlanmış olduğunu denetlemekle yükümlü olup teknoloji transfer koşullarının ilgili kişi ve/veya kuruluşlar tarafından yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda verilen lisansların iptali, devrin iadesi ve gerekli yasal yollara başvurulması için gerekli Olur alınması ve Hukuk Hizmetleri Başkanlığına iletilmesi dahil tüm Kurum içi işlemleri yapar.

(8) Gizlilik derecesini haiz fikrî ürünlerin ticarileştirilmesinde Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ve benzeri nitelikteki mecralar dahil olmak üzere duyuru yapılıp yapılmayacağına Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elde Edilen Gelirden Yapılacak Ödeme
Dağıtılabilir gelirin belirlenmesi
Madde 15 -
(1) TTO Başkanlığı, teknoloji transferinden elde edilecek gelirden 11 inci maddede hükme bağlanan fikrî ürün geliştirme maliyetini mahsup etmek suretiyle dağıtılabilir geliri belirler. Bedelsiz teknoloji transferi hariç olmak üzere, bu madde kapsamında yer alan maliyetler karşılanmadıkça elde edilen gelirden dağıtım yapılmaz.

(2) Dağıtılabilir gelirin %30’una kadarı 16 ncı maddede belirtilen prosedüre uygun olarak fikrî ürünü geliştiren kişilere dağıtılır, kalan kısmı ise Başkanlığa aktarılır.

(3) Transfere konu fikrî ürünün TÜBİTAK’ın birden fazla Birimi bünyesinde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkması durumunda ilgili Birimler arasındaki gelir dağılımı fikrî ürün geliştiren kişilere dağıtılan gelir oranı esas alınmak suretiyle yapılır.

(4) Bir önceki takvim yılı içinde dağıtılabilir gelirden; fikrî ürün geliştiren kişilere, TÜBİTAK’ın ilgili Birimine ve Başkanlığa ödenmek üzere ayrılan tutarlara ilişkin tespitler, TTO Başkanlığı tarafından Bilim Kurulunun onayına sunulmak üzere Mart ayının sonuna kadar Başkanlığa gönderilir. Dağıtılabilir gelir, Bilim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(5) Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş gelirler, Bilim Kurulunun onayına sunulacak tutara dahil edilir, ancak bu gelirlerin dağıtımı bedelin tahsili sonrası gerçekleştirilir.

(6) Kurumun teknoloji transferini bedelsiz gerçekleştirmesi durumunda detaylı analiz raporunda yer alan tahmin edilen transfer bedeli üzerinden dağıtılabilir gelir belirlenir. Bedelsiz transfer durumunda sadece fikrî ürünü geliştiren kişilere dağıtım yapılır.
Tescille koruma altına alınmayan durumlarda fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödeme
Madde 16 -
(1) Fikrî ürünün tescil ile koruma altına alınmadığı durumlarda;

a) Fikrî ürünü geliştiren kişi/kişilerin fikrî ürüne katkıları belirlenebiliyor ise TTO Başkanlığınca kendisine fikrî ürün bildirimi kapsamında iletilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak ödeme oranları belirlenir ve Değerlendirme Komisyonu onayına sunulur. Fikrî ürünü geliştiren kişilere bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde, ödemenin yapılacağı kişi sayısı;

1) Bir ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %100’ ünden,

2) İki ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %150’ sinden,

3) Üç ve daha fazla ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %200’ ünden,

fazla olmaması göz önünde bulundurulur. Her bir fikrî ürün geliştiren kişiye yapılacak ödeme, iş gücü kazancına karşılık gelen üst sınır üzerinden fikrî ürünü geliştiren kişilerin fikrî ürünün geliştirilmesinde gösterdikleri katkı oranları ile çarpılması suretiyle belirlenir.

b) Fikrî ürünü geliştiren kişi/kişilerin fikrî ürüne katkıları belirlenemiyor ise fikrî ürünü geliştiren kişi/kişilere yapılacak ödemelerde TÜBİTAK Ücret Tablosunda yer alan AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen iş gücü kazancı esas alınacak olup ödemenin yapılacağı kişi sayısı;

1) Bir ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %100’ ünden,

2) İki ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %150’ sinden,

3) Üç ve daha fazla ise AG hizmet grubu 3/1 derece kademesine karşılık gelen yıllık toplam iş gücü kazancının %200’ ünden,

fazla olmaması göz önünde bulundurulur. Her bir fikrî ürün geliştiren kişiye yapılacak ödeme, iş gücü kazancına karşılık gelen üst sınır üzerinden fikrî ürünü geliştiren kişi sayısına bölünmek suretiyle belirlenir.
Tescille koruma altına alınan durumlarda fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödeme
Madde 17 -
(1) Fikrî ürünün tescil ile koruma altına alındığı durumlarda; dağıtılabilir gelir aşağıda yer alan oranlar üzerinden dağıtılır:

Fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemelerde ortak hükümler
Madde 18 -
(1) Fikrî ürün geliştiren kişilerden TÜBİTAK personeli olmayana ve/veya TÜBİTAK personeli iken bu madde kapsamında ödeme yapılacak tarihte TÜBİTAK’tan ayrılanlara yapılacak ödemelerde fikrî ürünün tescilli olup olmamasına bakılmaksızın 16 ncı madde kapsamında fikrî ürünün tescil ile koruma altına alınmadığı durumlarda yapılacak ödeme usulü uygulanır.

(2) Fikrî ürünün tescil ile koruma altına alınmasına kadar geçen sürede gerçekleşecek teknoloji transferinde fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemelerde tescil ile koruma altına alınmamış fikrî ürünler için 16 ncı madde kapsamında belirlenen usulde ödeme yapılır.

(3) Fikrî ürün geliştirilen kişinin/kişilerin TÜBİTAK personeli olması durumunda, ilgili çalışana bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemelerin üst sınırı, bu Yönetmelik dışındaki Kurumun tabi olduğu mevzuat uyarınca yapılacak ek ödemelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Fikrî ürünün tescille koruma altına alınmamış olduğu durumlarda fikrî ürün geliştiren kişilere 16 ncı maddede yer alan üst sınıra kadar ödeme yapılır; söz konusu üst sınırdan sonra bu Yönetmelik uyarınca herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. Bu kapsamda fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemelerin üst sınırı aşması durumunda aşan kısım Başkanlığa aktarılır.

(5) Fikrî ürünün tescil ile koruma altına alındığı durumlarda 17 nci madde kapsamında dağıtım yapılır, herhangi bir ad altında üst sınır uygulaması yapılmaz. Fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemeler, hiçbir suretle elde edilen gelirin yüzde ellisini geçemez.

(6) Fikrî ürün geliştiren kişilere, ticarileştirmeye konu her bir fikrî ürün için dağıtılabilir gelirden, fikrî ürünün tescille koruma altına alınıp alınmamasına bağlı olarak belirlenen koşullar kapsamında ayrı ayrı ödeme yapılır.

(7) Kurumun, tescil ile koruma altına alınmasına gizlilik gerekçesi ile onay vermediği fikrî ürünlerin teknoloji transferine konu edilmesi durumunda, fikrî ürünü geliştiren kişi ve/veya kişilere, tescil ile koruma altına alınmış fikrî ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemelerin hükme bağlandığı 17 nci madde kapsamında ödeme yapılır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında fikri ürün geliştiren kişilere yapılacak ödemeler herhangi bir ad altında müktesep hak oluşturmaz. Fikri ürün geliştiren kişinin ölümü durumunda mirasçıların Kurumun fikri ürün ile ilgili yapacağı ödemelerden talep hakkı bulunmaz. Ölüm durumunda Kurum tarafından yapılacak ödemelerde hayatta olan fikri ürün geliştiren kişi sayısı dikkate alınır.

(9) Tescil ile koruma altına alınan fikrî ürünün koruma süresinin sona ermesini takiben fikrî ürün geliştiren kişilere fikrî ürünün tescil ile koruma altına alınmadığı durumlarda yapılacak ödeme usulüne göre ödeme yapılır.

(10) Bu Yönetmelik kapsamındaki ödemelere ilişkin yükümlülükler bu Yönetmeliğin yayımı tahinde başlar.
Başkanlığa aktarılacak tutar
Madde 19 -
(1) Dağıtılabilir gelir üzerinden Başkanlığa aktarılacak tutarın iç destekli Ar-Ge faaliyetleri için kullanılması esastır. Bununla birlikte bu tutar; mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve sermaye transferi giderleri için de Kurumun tabi olduğu mevzuata uygun olarak da kullanılabilir.

(2) Dağıtılabilir gelirin Kurum içerisinde nasıl kullanılacağı ve dağıtılacağı ilgili mevzuata göre çıkarılacak bir esas kapsamında belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurumun Teknoloji Transferi Amacıyla Şirket Kurması
Kurumun teknoloji transferi amacıyla şirket kurması veya kurulu şirkete ortak olması
Madde 20 -
(1) Kurum, sahibi veya ortağı olduğu fikrî mülkiyet hakları kapsamındaki teknolojilerin ürüne dönüştürülmesi, seri üretimi gibi üretim faaliyetlerini bizzat yürütmek amacıyla şirket kurabilir, kurulu veya kurulacak şirketlere ortak olabilir.

(2) Kurumun şirket kurması, kurulu veya kurulacak şirkete ortak olmasına ilişkin, fikrî ürünün ortaya çıkarıldığı ilgili Birimin veya TTO Başkanlığının önerisi ardından TTO Başkanlığı, hazırlayacağı analiz raporunu Değerlendirme Komisyonuna görüş için sunar.

(3) Değerlendirme Komisyonunun şirket kurulmasına, kurulu veya kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin görüşü, Başkanın Oluru ardından Bakanın onayına sunulur. Bakanın onayı ardından TTO Başkanlığı şirket kurulmasını ve/veya kurulu şirkete ortak olunmasını Bilim Kurulunun onayına sunulmak üzere Başkanlığa iletir.

(4) Bilim Kurulu onayından sonra şirket kurulması, kurulu veya kurulacak şirkete ortak olunması süreci TTO Başkanlığınca yürütülür.
Kurumun kurduğu veya ortağı olduğu şirkete teknoloji transferi
Madde 21 -
(1) Kurumun kurduğu veya ortağı olduğu şirketin kuruluş amacına uygun teknoloji transferi gerçekleştirilebilir.

(2) Kurum, tüm hisseleri kendisine ait şirkete, şirketin kuruluş amacına uygun olarak teknolojinin bedelli veya bedelsiz transferini Bilim Kurulu kararı ile gerçekleştirebilir.

(3) Kurumun, % 50’den fazla ortaklık esasına göre kuracağı veya ortak olacağı şirketin kuruluş amacına uygun olan ilgili teknolojiyi transfer etmek istemesi durumunda, TTO Başkanlığı tarafından hazırlanacak detaylı analiz raporunda yer alan tahmin edilen transfer bedelinden az olmamak koşuluyla ve Bilim Kurulunun onayladığı bedelle söz konusu şirkete doğrudan transfer gerçekleşebilecek olup bedelsiz transfer yapılamaz.

(4) Kurumun %50’den az ortaklık esasına göre kuracağı veya ortak olacağı şirketin kuruluş amacına uygun olan ilgili teknolojiyi transfer etmek istemesi durumunda ilgili şirkete transfer, 14 üncü madde kapsamında gerçekleştirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Üçüncü kişilerle ilişkiler
Madde 22 -
(1) Kurumun üçüncü kişilerle yapılan ortak projeler sonucu ortaya çıkacak teknolojinin transferinde üçüncü kişilerle projeye başlanılmasından önce imza altına alınan sözleşme hükümleri dikkate alınır.

(2) Kurum, sözleşme esaslı temelde üçüncü kişilerle tek taraflı teknoloji transferi gerçekleştirebileceği gibi teknoloji transferi karşılıklı da olabilir.

(3) Kurum tarafından üçüncü kişilerden fikrî mülkiyet hakları kapsamında lisans alınması veya devir alımı yapılması gerektiği durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bahse konu fikrî mülkiyet hakkının lisanslanmasına veya devralınmasına ilişkin işlemler ihtiyaç duyan ilgili Birim tarafından Kurumun tabi olduğu mevzuat kapsamında yürütülür.
Bilim ve toplum alanındaki ürün ve hizmetler
Madde 23 -
(1) Bilim Kurulunun 18/2/2012 tarihli ve 205 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan bilim ve toplum alanında ürün veya hizmetler (bilim merkezi, bilim müzesi, sergi, geçici sergiler, program, gösterim, multimedya araçları, kitle iletişim araçları gibi) geliştirme veya destekleme görev ve faaliyeti sonucu ortaya çıkacak fikrî ürünlerin yönetimi ve ticarileştirilmesi bu Yönetmelik kapsamında yerine getirilir. Dergi ve kitap gibi süreli veya süresiz yayınların yayımlanmasına ilişkin fikrî mülkiyet haklarının yönetimi ve ticarileştirilmesi dahil tüm işlemler Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Teknoloji transferi süreci yürütmek amaçlı kurulan mevcut birimler
Madde 24 -
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumun hak sahibi olduğu fikrî mülkiyet haklarına ilişkin teknoloji transferi süreci yürütmek amaçlı kurulan mevcut birimler mülga sayılır. Bu Birimler TTO Başkanlığı faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yapılandırılabilir.
Etik hususlar
Madde 25 -
(1) TTO Başkanlığı ve Değerlendirme Komisyonu, transfere konu fikrî mülkiyet haklarının yönetimi ve transferiyle ilgili tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde, objektif ve etik kurallar çerçevesinde hareket eder.
Geçiş hükmü
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bilim Kurulu kararı alınarak ticarileştirilme süreci başlayan fikrî ürünler için ilgili ticarileştirme işlemleri, kararın alınmasını talep eden Birim tarafından yürütülür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bilim Kurulu kararı alınarak ticarileştirme sözleşmesi imzalanmış fikrî ürünler için ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
Madde 26 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul