• Mahkeme: DANIŞTAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
 • Daire: 5. Daire
 • Esas No: 2013/8964
 • Karar No: 2015/10687
 • Karar Tarihi: 21.12.2015
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2013/8964 E.  ,  2015/10687 K.

  "İçtihat Metni"

  T.C.
  D A N I Ş T A Y
  BEŞİNCİ DAİRE
  Esas No : 2013/8964
  Karar No : 2015/10687

  Temyiz Eden (Davalı) : Başkanlığı
  Vekili : Av. Emine Aydın
  Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 - Yenişehir/ANKARA
  Karşı Taraf (Davacı) :
  Vekili :
  Turan Güneş Bulvarı No:69/5 - Yıldız/ANKARA
  İsteğin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
  Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
  Danıştay Tetkik Hâkimi :
  Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
  Dava, Başkanlığı'nda biyolog olarak görev yapan davacının, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108.maddesi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi talebine ilişkin 30.07.2012 tarihli başvurusunun reddine ilişkin davalı İdare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
  Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararla; davalı İdare tarafından, doğum raporunun aslı veya onaylı suretinin eklenmediği ve adres bilgilerinin yazılmadığı gerekçesiyle davacının başvurusu reddedilmiş ise de, davacının özlük dosyasında adres bilgileri yer aldığı gibi adres kayıt sisteminde de davacıya ait adres kayıt bilgileri bulunduğu, ayrıca davacının daha önceden doğum raporunun bir örneğini İdareye sunduğu ve İdarece kabul edildiği, tekrar aynı belgeyi ibraz etmesine gerek bulunmadığı, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi istemine ilişkin 30.07.2012 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
  Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendinde "Doğum yapan memura , 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

  Dosyanın incelenmesinden; Davacının, 01.08.2011 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin e bendi uyarınca 1 yıl ücretsiz izin aldığı, ücretsiz iznin bitim tarihinden itibaren, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi için 30.07.2012 tarihli dilekçesi ile İdareye başvurduğu, dilekçe ekinde doğum raporunun aslı veya onaylı suretinin eklenmediği ve adres bilgilerinin yazılmadığı gerekçesiyle talebinin reddedildiği, İdare Mahkemesince davacının 30.07.2012 tarihli dilekçesi üzerine tesis edilen işlemin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

  Davacının 30.07.2012 tarihli dilekçesindeki talebi incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (e) bendi uyarınca kullandığı 1 yıllık ücretsiz iznin bitim tarihi olan 01.08.2012 tarihinden itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi uyarınca 24 ay süreyle ücretsiz izin talep ettiği görülmektedir.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi uyarınca kullanılabilecek olan 24 ay süreli ücretsiz izin ancak davacının çocuğunun doğum tarihi olan 23.04.2011 tarihinden başlanılmak üzere kullanılabilir. Bu iznin kullandırılması konusunda da davalı İdare yukarıda zikredilen yasa hükmü uyarınca bağlı yetki içerisindedir. Bağlı yetki kapsamında İdarenin davacıya ücretsiz izin kullandırıp kullandırmama konusunda takdir yetkisi bulunmadığından, çocuğunun doğum tarihi olan 23.04.2011 tarihinden itibaren 24 ay süreyle davacıya ücretsiz izin verilmesi gerekmekte iken talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
  İdare Mahkemesince verilen iptal kararı ücretsiz iznin 01.08.2012 tarihinden itibaren 24 ay süreyle kullanılacağı sonucunu doğurmakta ise de; bu hususun sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
  Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin reddiyle, Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 21/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

  Başkan

  Üye

  Üye

  Üye

  Üye


  (X) KARŞI OY :

  Davacının izin talebini havi dilekçesine, doğum raporunu eklemediği, adres de belirtmediği için talebinin değerlendirilemediği davalı İdarece öne sürülmüştür.
  Raporun daha önce sunulduğu, adresinin de kurumda bulunduğu davacı tarafından beyan edilmiş ise de, üzerine düşenleri yapmayan davacının isteğinin yerine getirilmesi için İdarece araştırma yapılmasının zorunlu olmadığı görüşüyle işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
  İptal kararının bozulması gerektiği görüşüyle onama kararına karşıyım.

  Başkan

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul