En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Esas No: 2017/1501
  • Karar No: 2017/1138
  • Karar Tarihi: 01.02.2017
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

13. Hukuk Dairesi 2017/1501 E., 2017/1138 K., 01.02.2017 T.

MAHKEMESİ: Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

TARİHİ: 04/03/2016  

NUMARASI: 2016/34-2016/131 T.

DAVALI: G..... vekili avukat S...... D.....

DAVACI: N..... A......

"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının imzalanan tarım destek kredi sözleşmesi ile kredi kullandığını, kredinin kullanımı sırasında 550,00 TL kesinti yapıldığını, davalının yapılan kesintinin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu, Hakem Heyetince, yapılan kesintinin davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini, dava konusu kredi sözleşmesinin ticari nitelikte olması nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin görevli olmadığını ileri sürerek, ... Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetinin 28.12.2015 tarih ve 126020150001578 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada; davalının tarım destek kredisi sözleşmesine istinaden kredi kullandığını, alınan masrafın Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından davalıya iadesine karar verildiğini, kredi sözleşmesinin ticari nitelikte olması nedeniyle Hakem Heyetinin görevli olmadığını ileri sürerek, Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir.Taraflar arasında, destek kredisi sözleşmesi imzalandığı hususu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık; bu sözleşme gereği alınan masraflarla ilgili olarak Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususundadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5/1.maddesine göre; tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla veya Tüketici Mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulur.

Buna göre; Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin bir uyuşmazlığa bakabilmesi için taraflardan birisinin tüketici olması gerekir. Taraflar arasında imzalanan destek kredi sözleşmesi, tüketici işlemi sayılamayacağı için Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin bu kredi sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin olarak karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Öyle olunca mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, ... Asliye Hukuk(Tüketici) Mahkemesi’nin 04.03.2016 tarih ve 2016/34 esas 2016/131 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, 01/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dosyalar

İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Resmi Gazete Metni
Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 30/03/2017 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul