En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
Devre : XI ÎÇtima:2 S. S A Y I S I : Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /101) T. C. Başvekalet 29 . IV . 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı : 71 - 52, 1352 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazır­ lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 14 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırıp lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla a n ederim. Başvekil A. Menderes ESBABI MUGÎBE Düşküne, yoksula, âcize ve hastaya yardım eli uzatmanın, pek eski zamanlardan beri, hayırlı bir anane olarak teessüs ettiği malûmdur. Merhamet ve şefkat gibi en asîl insanlık hislerinin bir ifadesi olan bu yardım zihniyeti, büyük dinlerin zuhuru üzerine, hayır ve sevap işliyerek Ahirette ruhun selâmetini temin edecek «amali hasene» mahiyeti de kazanınca, bilhassa, Orta - çağın sosyal hayatında büyük bir yer tutmaya başlamıştır. Muhtaçlara yardım böylece hem ahlâki, hem dinî bir vazife halini alınca Ortaçağda Şark'- ta da, Garp'ta da bol bol kurulan dinî hayrat ve vakıfların yanında yoksullara yardım tesisleri de ehemmiyetli bir yer tutmaya başlamıştır. Eski devirlerde memleketimizde fakirlere yiyecek vermek üzere kurulan imaretler ve sair hayrat bunun güzel bir nümunesidir. Sosyal telâkkinin yoksullara sadaka vermek suretiyle hayır işlenmesini teşvik ettiği bu devirlerde ekonomik bün­ ye de bu şekilde yardımlar yapılmasına pek mi'sait bulunuyordu. Filhakika o devirde büyük sermayeye ihtiyaç gösteren sanayi ve ticaret faaliyetleri olmadığı gibi para işletmeye mahsus bankalar da yoktu. Zenginlik, bilhassa, belli başlı istihsal kaynağı olan ziraatten geliyordu ve elinde parası biriken kimseler de hayır işlemek üzere fıkaraya bakıyor, sadaka ve şefkat esası­ na dayanan hayrat kuruyordu. Ekonomik faaliyetlerin mahdut oluşu, esasen nüfusları az olan şehirlere büyük bir müsteh­ lik kitlesi yığılmaması da yoksulların, gücü, kuvveti yerinde olduğu halde, iş tutmamasını cemi­ yet için tehlikeli bir yük haline getirmiyordu. Dilencilik dahi, zamanımızdaki gibi, hakir görül­ müyordu. Hattâ dilencilikle geçinen tarikatlar bile vardı. Fakirlere, yoksullara sade sadaka vermek tarzında yapılan bu yardımın devlet vazifesi ola­ rak, âmme hizmeti şeklinde, yer aldığı memleke 1er de vardı. îsveç ve 16 ncı asır nihayetlerinde Kıraliçe I. nci Elizabet devrinde bir fukara yardımı kanunu (Poor Law) çıkaran ingiltere bu memleketlerdendir. Daha sonra sair Avrupa memleketlerinde de devlet bu mahiyette resmî yar­ dımlar yapmaya başlamıştır. 334
Sayfa 2 -
Devre : XI ÎÇtima:2 S. S A Y I S I : Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /101) T. C. Başvekalet 29 . IV . 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı : 71 - 52, 1352 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazır­ lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 14 . IV . 1955 tarihinde kararlaştırıp lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla a n ederim. Başvekil A. Menderes ESBABI MUGÎBE Düşküne, yoksula, âcize ve hastaya yardım eli uzatmanın, pek eski zamanlardan beri, hayırlı bir anane olarak teessüs ettiği malûmdur. Merhamet ve şefkat gibi en asîl insanlık hislerinin bir ifadesi olan bu yardım zihniyeti, büyük dinlerin zuhuru üzerine, hayır ve sevap işliyerek Ahirette ruhun selâmetini temin edecek «amali hasene» mahiyeti de kazanınca, bilhassa, Orta - çağın sosyal hayatında büyük bir yer tutmaya başlamıştır. Muhtaçlara yardım böylece hem ahlâki, hem dinî bir vazife halini alınca Ortaçağda Şark'- ta da, Garp'ta da bol bol kurulan dinî hayrat ve vakıfların yanında yoksullara yardım tesisleri de ehemmiyetli bir yer tutmaya başlamıştır. Eski devirlerde memleketimizde fakirlere yiyecek vermek üzere kurulan imaretler ve sair hayrat bunun güzel bir nümunesidir. Sosyal telâkkinin yoksullara sadaka vermek suretiyle hayır işlenmesini teşvik ettiği bu devirlerde ekonomik bün­ ye de bu şekilde yardımlar yapılmasına pek mi'sait bulunuyordu. Filhakika o devirde büyük sermayeye ihtiyaç gösteren sanayi ve ticaret faaliyetleri olmadığı gibi para işletmeye mahsus bankalar da yoktu. Zenginlik, bilhassa, belli başlı istihsal kaynağı olan ziraatten geliyordu ve elinde parası biriken kimseler de hayır işlemek üzere fıkaraya bakıyor, sadaka ve şefkat esası­ na dayanan hayrat kuruyordu. Ekonomik faaliyetlerin mahdut oluşu, esasen nüfusları az olan şehirlere büyük bir müsteh­ lik kitlesi yığılmaması da yoksulların, gücü, kuvveti yerinde olduğu halde, iş tutmamasını cemi­ yet için tehlikeli bir yük haline getirmiyordu. Dilencilik dahi, zamanımızdaki gibi, hakir görül­ müyordu. Hattâ dilencilikle geçinen tarikatlar bile vardı. Fakirlere, yoksullara sade sadaka vermek tarzında yapılan bu yardımın devlet vazifesi ola­ rak, âmme hizmeti şeklinde, yer aldığı memleke 1er de vardı. îsveç ve 16 ncı asır nihayetlerinde Kıraliçe I. nci Elizabet devrinde bir fukara yardımı kanunu (Poor Law) çıkaran ingiltere bu memleketlerdendir. Daha sonra sair Avrupa memleketlerinde de devlet bu mahiyette resmî yar­ dımlar yapmaya başlamıştır. 334 — 2 — ilim ve fennin ilerleyip kütlevi sanayi istihsaline imkân vermesi, ticaretin ve bankacılığın inkişafı sermayenin bu işlere yatırılmasına sebebolduğundan, ileri memleketlerde, 18 nci asrın ortaklarından itibaren sadaka vermeye ve karşılıksız olarak fakirlere bakmaya ait hayır müessese­ leri azalmıya başladı. Ancak zenginlerin parasının ekonomik teşebbüslerde sermaye olarak kul­ lanılmasını intaceden bu yeni imkânlar fakirlere de birçok ekmek kapısı açmıştı. Çünkü sanayi tesisleri çalışacak insan çok muhtaçtı. Bu faaliyet sayesinde millî gelir artmakta, netice itibariy­ le vatandaşın hayat seviyesi de yükselmekte idi. Bunun üzerine sosyal telâkkiler de değişerek baş­ kasının hayratından geçinmek veya cemiyete yük olarak yaşamak ayıp sayılmaya başlandı. Kimse­ nin boş durmaması ve herkesin müspet bir faaliyetle iş sahasında çalışması ise verimli bir sosyal ve ekonomik hayata temel teşkil eden «sosyal tesanüt» keyfiyeti şeklinde pek mühim bir faktör halini aldı. Böylece 19 ncu asırdan itibaren ileri memleketlerde sadaka esasına dayanan yardım, ve ha­ yır müesseseleri pek zayıf duruma düşmüş, sadece devletler fakirlere resmî yardım (assistance publique) yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bu da muhtaçlara geçici surette yardım edip ilerisi için tedbir almıya şâmil bulunmadığından lüzumu kadar müessir olamamakta idi. Çünkü büyük kütleleri kendine çeken sanayi istihsali ve yeni ekonomik faaliyetler bilgili ve vücutça sağlam ol- mıyan veya çalışırken kazaya uğrıyan işçileri yoksul düşürdüğü gibi ekonomik buhranlar da çok kimseyi ekmeğinden ediyordu. Böylece şimdi ortaya bilgisizlik, malûllük veya bildiği işte talep azlığı yüzünden doğma bir yoksulluk meydana çıkmıştı. Geçen asır Avrupa'sında perişan bir proletarya kütlesi meydana getirip sosyalizm ve komü­ nizm gibi siyasi cereyanları da doğuran bu yoksulluk ve mahrumiyet durumiyle muvaffakiyetle savaşabilmek için ona sebep olan âmilleri ortadan kaldırmak gerektiği nihayet anlaşıldı. 19 ncu asrın sonlarından itibaren «sosyal hizmet» ismiyle baş gösteren bu cereyan bugün, ileri memleketlerde, çok büyük neticeler vermiştir. Filhakika bir taraftan tababetteki ilerleme, eski de­ virlerde insanı atalete mahkûm eden, birçok hastalık ve malûllükleri iyi etme veya hafifletme yo­ lunu bulmuştur. Diğer taraftan ekonomik hayattaki inkişaf vücudu tamamiyle sağlam olmıyan in­ sanların bile çalışıp hayatlarını kazanmalarına imkân verecek işler meydana getirmiştir. Eğitim sa­ hasında da, cahil ve bilgisiz insanları kısa zamanda pratik bir işte yetiştirerek birçok usuller bu­ lunmuştur. Keza şahsın yoksulluğu veya derdi, hüsranı sosyal hayat icaplarına uymamak veya antisosyal temayüller taşımak gibi sosyal intibaksızlıklardan ileri geliyorsa bunları izale edecek ve­ ya zuhurunu önliyecek koruyucu psikolojik tedbirler de vardır. Böylece yoksulluğa sebep olan âmil­ lerin sıhhi, ekonomik, kültürel ve bir kısım yoksullar bakımından da psikolojik esasları bilinir de ona göre tedbir alınırsa müessir bir sosyal hizmet yapılmaktadır. Yalnız bu esasları meydana koymak ve­ ya tıbbi bir tâbirle «teşhis etmek» de bir bilgi işidir. Aacak, sade hayırsevmek, sade insaniyetperver olmak, sade hüsnüniyetle çalışmak gibi aslında pek mühim olan meziyetler dahi yoksulluğun veya sosyal intibaksızlığın âmilleri bilinmezse sosyal hizmetin lâyikiyle yapılmasına imkân vermez. Çünkü mesele sade yardım yapmak değil, insanı sosyal hayatın verimli bir ferdi haline getirerek, sosyal bün­ yede herkesin kendine göre müspet bir iş görerek cemiyete faydalı olmasını esas tutan, sosyal tesa- nüdü temin etmektir. Böyle bir hizmetin ise gerekli şekilde yetişmemiş kimselerce yapılamıyacağı aşi­ kârdır. Bu sebeple asrımız başlangıcından itibaren bütün ileri memleketlerde sosyal hizmet mektep­ leri de açılarak «sosyal yardımcı» 1ar yetiştirilmeye başlanmıştır. Sosyal yardımcılar, ziyaretçi hem­ şireler, yakın sıhhi bilgi ile birlikte sosyal hizmetin ekonomik, kültürel ve psikolojik esaslariyle müceh­ hez personeldir. Bunlar ileri memleketlerde bir kısmı hastanelerin sosyal hizmet servisinde, bir kıs­ mı da sosyal hizmet merkezlerinde vazife alırlar. Devletin sosyal hizmet sahasındaki sair faaliyet or­ ganları ve hayır cemiyetleriyle iş birliği eden sosyal yardımcılar yoksulluk ve sosyal intibaksızlık âmillerini ortadan kadırma yolunda çalışırlar. Tarihî inkişafını, kendini doğuran sebepleri ve tatbik tarzını yukarda hulâsa ettiğimiz sosyal hiz­ met halen «cemiyetin maddi ve mânevi nimetlerinden bir kısmını, bunları kendi güciyle elde edecek durumda bulunamıyan kimselere devlet, teşekkül, hayır cemiyetleri ve eşhas, tarafından temin etmek; ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 3 -
— 2 — ilim ve fennin ilerleyip kütlevi sanayi istihsaline imkân vermesi, ticaretin ve bankacılığın inkişafı sermayenin bu işlere yatırılmasına sebebolduğundan, ileri memleketlerde, 18 nci asrın ortaklarından itibaren sadaka vermeye ve karşılıksız olarak fakirlere bakmaya ait hayır müessese­ leri azalmıya başladı. Ancak zenginlerin parasının ekonomik teşebbüslerde sermaye olarak kul­ lanılmasını intaceden bu yeni imkânlar fakirlere de birçok ekmek kapısı açmıştı. Çünkü sanayi tesisleri çalışacak insan çok muhtaçtı. Bu faaliyet sayesinde millî gelir artmakta, netice itibariy­ le vatandaşın hayat seviyesi de yükselmekte idi. Bunun üzerine sosyal telâkkiler de değişerek baş­ kasının hayratından geçinmek veya cemiyete yük olarak yaşamak ayıp sayılmaya başlandı. Kimse­ nin boş durmaması ve herkesin müspet bir faaliyetle iş sahasında çalışması ise verimli bir sosyal ve ekonomik hayata temel teşkil eden «sosyal tesanüt» keyfiyeti şeklinde pek mühim bir faktör halini aldı. Böylece 19 ncu asırdan itibaren ileri memleketlerde sadaka esasına dayanan yardım, ve ha­ yır müesseseleri pek zayıf duruma düşmüş, sadece devletler fakirlere resmî yardım (assistance publique) yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bu da muhtaçlara geçici surette yardım edip ilerisi için tedbir almıya şâmil bulunmadığından lüzumu kadar müessir olamamakta idi. Çünkü büyük kütleleri kendine çeken sanayi istihsali ve yeni ekonomik faaliyetler bilgili ve vücutça sağlam ol- mıyan veya çalışırken kazaya uğrıyan işçileri yoksul düşürdüğü gibi ekonomik buhranlar da çok kimseyi ekmeğinden ediyordu. Böylece şimdi ortaya bilgisizlik, malûllük veya bildiği işte talep azlığı yüzünden doğma bir yoksulluk meydana çıkmıştı. Geçen asır Avrupa'sında perişan bir proletarya kütlesi meydana getirip sosyalizm ve komü­ nizm gibi siyasi cereyanları da doğuran bu yoksulluk ve mahrumiyet durumiyle muvaffakiyetle savaşabilmek için ona sebep olan âmilleri ortadan kaldırmak gerektiği nihayet anlaşıldı. 19 ncu asrın sonlarından itibaren «sosyal hizmet» ismiyle baş gösteren bu cereyan bugün, ileri memleketlerde, çok büyük neticeler vermiştir. Filhakika bir taraftan tababetteki ilerleme, eski de­ virlerde insanı atalete mahkûm eden, birçok hastalık ve malûllükleri iyi etme veya hafifletme yo­ lunu bulmuştur. Diğer taraftan ekonomik hayattaki inkişaf vücudu tamamiyle sağlam olmıyan in­ sanların bile çalışıp hayatlarını kazanmalarına imkân verecek işler meydana getirmiştir. Eğitim sa­ hasında da, cahil ve bilgisiz insanları kısa zamanda pratik bir işte yetiştirerek birçok usuller bu­ lunmuştur. Keza şahsın yoksulluğu veya derdi, hüsranı sosyal hayat icaplarına uymamak veya antisosyal temayüller taşımak gibi sosyal intibaksızlıklardan ileri geliyorsa bunları izale edecek ve­ ya zuhurunu önliyecek koruyucu psikolojik tedbirler de vardır. Böylece yoksulluğa sebep olan âmil­ lerin sıhhi, ekonomik, kültürel ve bir kısım yoksullar bakımından da psikolojik esasları bilinir de ona göre tedbir alınırsa müessir bir sosyal hizmet yapılmaktadır. Yalnız bu esasları meydana koymak ve­ ya tıbbi bir tâbirle «teşhis etmek» de bir bilgi işidir. Aacak, sade hayırsevmek, sade insaniyetperver olmak, sade hüsnüniyetle çalışmak gibi aslında pek mühim olan meziyetler dahi yoksulluğun veya sosyal intibaksızlığın âmilleri bilinmezse sosyal hizmetin lâyikiyle yapılmasına imkân vermez. Çünkü mesele sade yardım yapmak değil, insanı sosyal hayatın verimli bir ferdi haline getirerek, sosyal bün­ yede herkesin kendine göre müspet bir iş görerek cemiyete faydalı olmasını esas tutan, sosyal tesa- nüdü temin etmektir. Böyle bir hizmetin ise gerekli şekilde yetişmemiş kimselerce yapılamıyacağı aşi­ kârdır. Bu sebeple asrımız başlangıcından itibaren bütün ileri memleketlerde sosyal hizmet mektep­ leri de açılarak «sosyal yardımcı» 1ar yetiştirilmeye başlanmıştır. Sosyal yardımcılar, ziyaretçi hem­ şireler, yakın sıhhi bilgi ile birlikte sosyal hizmetin ekonomik, kültürel ve psikolojik esaslariyle müceh­ hez personeldir. Bunlar ileri memleketlerde bir kısmı hastanelerin sosyal hizmet servisinde, bir kıs­ mı da sosyal hizmet merkezlerinde vazife alırlar. Devletin sosyal hizmet sahasındaki sair faaliyet or­ ganları ve hayır cemiyetleriyle iş birliği eden sosyal yardımcılar yoksulluk ve sosyal intibaksızlık âmillerini ortadan kadırma yolunda çalışırlar. Tarihî inkişafını, kendini doğuran sebepleri ve tatbik tarzını yukarda hulâsa ettiğimiz sosyal hiz­ met halen «cemiyetin maddi ve mânevi nimetlerinden bir kısmını, bunları kendi güciyle elde edecek durumda bulunamıyan kimselere devlet, teşekkül, hayır cemiyetleri ve eşhas, tarafından temin etmek; ( S. Sayısı : 334 ) _ 3 — aynı zamanda yoksul, muhtaç, insanları kendileri için en uygun işlerde çalışabilir hale getirmek ve fertlerdeki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» diye tarif olunmaktadır. Bu tarif, dikkat bııyurulaca- ğı üzere, yukardaki mâruzâtı birkaç kelimede hulâsa etmektedir. Memleketimizde, eski usul üzere, sadaka ve hayrat esasına dayanan sosyal yardım sistemi sana­ yiin inkişafından evvel Birinci Cihan Harbinden sonra çıkan ekonomik buhran neticesi olarak kuvvet­ ten düşmüş ve nihayet bulmuştur. Memleketimizde «assistance publique» şeklinde bir devlet yardımı da bulunmadığından bu hal, velev sadaka ve iptidai şekliyle de olsa, sosyal yardımı ortadan kal­ dırmakla yoksulluğu büsbütün meydana çıkarmakta ve sosyal hayat bakımından da sarsıntılara se­ bep olmaktadır. Filhakika artık dilenciliği meslek haline getirenler, çocukları küçük yaştan dilenci­ likte yetiştirenler çoğaldığı gibi hırsızlık ve fuhuş da artmıştır ki bunlar da pek zararlı sosyal inti­ baksızlıklar arasına girer. O zamanlar bu hallere karşı sosyal hizmet tedbirleri tatbik ederek böyle antisosyal hareketlerle cemiyete zarar verenleri müspet bir sosyal faaliyette yetiştirmek akla gelme­ diği gibi, iki harpten çıkmış olmamız dolay isiyle, pek fazla olan malûllerimizi de modern tıbbi im­ kânlar nispetinde çalışma kabiliyetine kavuşturmak cia düşünülememişti. 1920 den itibaren uzun müddet memleketimizde hâkim olan zihniyete göre sosyal yardım sadece parasız bakan hastane ve tedavi tesisleri kurmak addolunuyordu. Hattâ 192P de Paris'te toplanan beynelmilel, sosyal hizmet­ ler kongresine iştirak ettiğimiz vakit Bulgaristan '̂e Yunanistan'ın, mahdut da olsa, memleketlerin­ deki sosyal hizmet faaliyetlerini bildirmelerine karrçı delegelerimiz, sadece, tedavi tesislerimizin ya­ tak sayısiyle Kızılay Cemiyetnden bahsetmişlerdir. Bununla beraber gerek 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 neü maddesi, gerek 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanurunun birinci maddesi sosyal yardım hizmetini sara­ haten, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin vazifeleri arasına koymaktadır. Memleketimizin pek muhtaç olduğu sosy al hizmet vecîbelerinin ifası böyle geçtiği sırada, Balkan devletlerinden sarfınazar, ileri memleketlerin Afrika ve Asya'daM müstemleke ve protektoralann- da dahi mahallî şartlara göre sosyal hizmet merkezleri kurulmakta ve çalışmakta idi. Çünkü inki­ şafa başlıyan memleketlerde gerek iş kuvvesini en müsait seviyede tutabilmek, gerek geniş kütleler­ de sosyal adaletsizliğe kurban edildikleri gibi solcu temayüller uyandırmamak için yegâne tedbir sosyal hizmet tatbikidir. İleri memleketlerin müstemlekelerinden maada Yakın - Doğu memleketle­ rinin hemen hepsi bu hususta bize takaddüm etmiş vaziyettedirler. Bugün İsrail'den başka Mısır'­ da, Irak'da, Lübnan'da, Suriye'de sosyal hizmet yolunda senelerden beri faaliyete geçilmiş, netice­ ler alınmaya başlanmıştır. Hattâ İran'da bile 1946 da demonstrasyon mahiyetinde beş köyden iba­ ret bir grupa şâmil olmak üzere kurulan mahallî sosyal hizmet merkezi 1951 de 135 köyü ihtiva ede­ cek kadar genişlemişti Doğu Pakistan'da da 10 000 nüfuslu bir bölgede sosyal hizmet yapan bir merkez kurulmuştur. Memleketimizde İkinci Cihan Harbi nih&yetienirken, 1944 yılından itibaren, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti modern sosyal hizmetlerle alâkalanmaya başlamış ve meşhur Beveridge plâ­ nı başta olmak üzere bu sahadaki neşriyatın tetkikine geçilmiştir* Bilâhara gerek kimsesiz ço­ cukların cemiyet için kaybolmuş ve hat';â muzır unsur haline gelmiş sayılacak derecede ihmali, ge­ rek dilencilik, malûllük, bilgisizlik yüzünden yoksulluk; gerek hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhuş gi­ bi antisosyal hareketlere inhimak suretiyle cemiyet düzeninin bozulması halleri karşısında sosyal hizmetlerin memleketimize sokulması zamanının çoktandır geldiği anlaşılmıştır. Bu sırada Dün­ ya Sağlık Teşkilâtından ve Birleşmiş Milletlerden gönderilen muhtelif eksperler de sair sahalarda­ ki terakkilerimize nazaran sosyal hizmet bakımından Yakın Doğunun en geri memleketi olmamızı bir türlü izah edememekte ve zengin bir millet olmadığımız halde yoksullukla modern şekilde niçin savaşmadığımıza şaşmakta idiler. Filhakika halen memleketimizde sosyal hizmet yapmak üzere hayır cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yoktur. Bunlar ise bütün fedakârlık ve gayretlerine rağmen, beynelmilel eksperlerce de işaret olunduğu üzere, pek çokları faaliyet sahalarını lâyikiyle tesbit eden bir program çizememişlerdir. Aralarında işbirliği yoktur. Halktan hayli yardım görmelerine rağmen sosyal hizmetin teknik icaplarına göre hazırlanmış bütçeleri ve mektepten yetişme ve mesleğine bi­ hakkın vâkıf sosyal hizmet personeliyle idare edilen teknik hizmetleri yoktur. Bu sebeple yaptıkla- (S. Sayısı : 334)
Sayfa 4 -
_ 3 — aynı zamanda yoksul, muhtaç, insanları kendileri için en uygun işlerde çalışabilir hale getirmek ve fertlerdeki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» diye tarif olunmaktadır. Bu tarif, dikkat bııyurulaca- ğı üzere, yukardaki mâruzâtı birkaç kelimede hulâsa etmektedir. Memleketimizde, eski usul üzere, sadaka ve hayrat esasına dayanan sosyal yardım sistemi sana­ yiin inkişafından evvel Birinci Cihan Harbinden sonra çıkan ekonomik buhran neticesi olarak kuvvet­ ten düşmüş ve nihayet bulmuştur. Memleketimizde «assistance publique» şeklinde bir devlet yardımı da bulunmadığından bu hal, velev sadaka ve iptidai şekliyle de olsa, sosyal yardımı ortadan kal­ dırmakla yoksulluğu büsbütün meydana çıkarmakta ve sosyal hayat bakımından da sarsıntılara se­ bep olmaktadır. Filhakika artık dilenciliği meslek haline getirenler, çocukları küçük yaştan dilenci­ likte yetiştirenler çoğaldığı gibi hırsızlık ve fuhuş da artmıştır ki bunlar da pek zararlı sosyal inti­ baksızlıklar arasına girer. O zamanlar bu hallere karşı sosyal hizmet tedbirleri tatbik ederek böyle antisosyal hareketlerle cemiyete zarar verenleri müspet bir sosyal faaliyette yetiştirmek akla gelme­ diği gibi, iki harpten çıkmış olmamız dolay isiyle, pek fazla olan malûllerimizi de modern tıbbi im­ kânlar nispetinde çalışma kabiliyetine kavuşturmak cia düşünülememişti. 1920 den itibaren uzun müddet memleketimizde hâkim olan zihniyete göre sosyal yardım sadece parasız bakan hastane ve tedavi tesisleri kurmak addolunuyordu. Hattâ 192P de Paris'te toplanan beynelmilel, sosyal hizmet­ ler kongresine iştirak ettiğimiz vakit Bulgaristan '̂e Yunanistan'ın, mahdut da olsa, memleketlerin­ deki sosyal hizmet faaliyetlerini bildirmelerine karrçı delegelerimiz, sadece, tedavi tesislerimizin ya­ tak sayısiyle Kızılay Cemiyetnden bahsetmişlerdir. Bununla beraber gerek 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 neü maddesi, gerek 1936 tarih ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanurunun birinci maddesi sosyal yardım hizmetini sara­ haten, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin vazifeleri arasına koymaktadır. Memleketimizin pek muhtaç olduğu sosy al hizmet vecîbelerinin ifası böyle geçtiği sırada, Balkan devletlerinden sarfınazar, ileri memleketlerin Afrika ve Asya'daM müstemleke ve protektoralann- da dahi mahallî şartlara göre sosyal hizmet merkezleri kurulmakta ve çalışmakta idi. Çünkü inki­ şafa başlıyan memleketlerde gerek iş kuvvesini en müsait seviyede tutabilmek, gerek geniş kütleler­ de sosyal adaletsizliğe kurban edildikleri gibi solcu temayüller uyandırmamak için yegâne tedbir sosyal hizmet tatbikidir. İleri memleketlerin müstemlekelerinden maada Yakın - Doğu memleketle­ rinin hemen hepsi bu hususta bize takaddüm etmiş vaziyettedirler. Bugün İsrail'den başka Mısır'­ da, Irak'da, Lübnan'da, Suriye'de sosyal hizmet yolunda senelerden beri faaliyete geçilmiş, netice­ ler alınmaya başlanmıştır. Hattâ İran'da bile 1946 da demonstrasyon mahiyetinde beş köyden iba­ ret bir grupa şâmil olmak üzere kurulan mahallî sosyal hizmet merkezi 1951 de 135 köyü ihtiva ede­ cek kadar genişlemişti Doğu Pakistan'da da 10 000 nüfuslu bir bölgede sosyal hizmet yapan bir merkez kurulmuştur. Memleketimizde İkinci Cihan Harbi nih&yetienirken, 1944 yılından itibaren, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti modern sosyal hizmetlerle alâkalanmaya başlamış ve meşhur Beveridge plâ­ nı başta olmak üzere bu sahadaki neşriyatın tetkikine geçilmiştir* Bilâhara gerek kimsesiz ço­ cukların cemiyet için kaybolmuş ve hat';â muzır unsur haline gelmiş sayılacak derecede ihmali, ge­ rek dilencilik, malûllük, bilgisizlik yüzünden yoksulluk; gerek hırsızlık, dolandırıcılık ve fuhuş gi­ bi antisosyal hareketlere inhimak suretiyle cemiyet düzeninin bozulması halleri karşısında sosyal hizmetlerin memleketimize sokulması zamanının çoktandır geldiği anlaşılmıştır. Bu sırada Dün­ ya Sağlık Teşkilâtından ve Birleşmiş Milletlerden gönderilen muhtelif eksperler de sair sahalarda­ ki terakkilerimize nazaran sosyal hizmet bakımından Yakın Doğunun en geri memleketi olmamızı bir türlü izah edememekte ve zengin bir millet olmadığımız halde yoksullukla modern şekilde niçin savaşmadığımıza şaşmakta idiler. Filhakika halen memleketimizde sosyal hizmet yapmak üzere hayır cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yoktur. Bunlar ise bütün fedakârlık ve gayretlerine rağmen, beynelmilel eksperlerce de işaret olunduğu üzere, pek çokları faaliyet sahalarını lâyikiyle tesbit eden bir program çizememişlerdir. Aralarında işbirliği yoktur. Halktan hayli yardım görmelerine rağmen sosyal hizmetin teknik icaplarına göre hazırlanmış bütçeleri ve mektepten yetişme ve mesleğine bi­ hakkın vâkıf sosyal hizmet personeliyle idare edilen teknik hizmetleri yoktur. Bu sebeple yaptıkla- (S. Sayısı : 334) — 4 — rı hizmetlerde bir takım tekerrürler bulunmasına karşı birçok da mühim boşluklar meydana gel­ mektedir. Diğer taraftan bu gibi hayır cemiyetlerine rehberlik edecek, hattâ sosyal hizmet sahasın­ da yurdumuza vâki müracaatlara veya memleketimize sırf bu işi tanzim için Birleşmiş Milletlerce gönderilecek eksperlere muhatap olacak teknik ve salahiyetli bir makam da yoktur. Bu haller sırf meselenin sağlık cephesini ele alarak aşağıda arz edilen mütalâadan anlaşılacağı üzere sosyal ada­ let ve sosyal siyaset bakımından çok mühim eksikliklerin doğmasına sebebolmuştur. 1945 nüfus sayımına nazaran memleketimizde kör, çolak, topal, sağır, dilsiz gibi sadece duyu ve hareket âzası sakatlıklariyle malûl 140 000 kadar insan vardı. Daha sonraki nüfus sayımlarında bunların miktarı verilmemekle beraber bu gibi malûllerle birlikte müzmin kalp hastalığı, müzmin böbrek hastalığı, müzmin romatizma, akıl arızaları, verem ve sair malûl edici hastalıklar dolayısiyle iş göremiyenler ve cemiyete yük olanların sayısı milyonu bulur. Bundan maada işsiz güçsüz dola­ şanlar, dilenenler, hırsızlık ve fuhuş gibi fena yollara düşmek tehlikesine mâruz bulunanlar ve hat­ tâ bu hususta istifadesi olanlarca bu gibi antisosyal hayat tarzına teşvik edilenler ve bilgisizlik yüzün­ den yoksulluk çekenler de memleketimizde az değildir. Halbuki modern sosyal hizmet usulleriyle bu kimseleri verimli ve hayatlarını kazanan vatandaşlar haline getirmek; bu suretle hem millî geliri artırmak, hem sosyal hayatı müspet şekilde inkişaf ettirmek, hem de vergi mükelleflerini çoğaltmak mümkündür ve lâzımdır. 1952 den beri bilhassa iyileşmiş verem hastalarım, sıhhi durumlariyle mü­ tenasip bir işte çalıştırmak üzere, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince mahdut sahada kurulan re­ habilitasyon merkezleri bu hususta ümit verici faaliyetler göstermektedir. Memleketimizin yukarda arz olunan ihtiyaçları ve beynelmilel teşkilât ve eksperlerin de bun­ lara inzimam eden ikazları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin kanuni vazifeleri arasında bulu­ nan sosyal hizmet mevzilunun ele alınmasını zaruri kılındığından, son zamanlarda, vekâletlerarası bir komisyon kurularak bu mesele müzakere edilmişti. Bu komisyon vaziyeti tetkik ettikten sonra bir sosyal hizmet enstitüsü ve buna bağlı tedris müessessi kurularak gerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine, gerek sair alâkalı vekâletlere sosyal hizmet mevzuunda iş birliği etmek, memleketi­ mizdeki mevzuatın sosyal hizmet sahasındaki vereceği imkânları araştırmak, memle­ ketimize en faydalı olmak üzere icabeden sosyal hizmet şekilni tesbit etmek, hayır cemiyet­ lerinin faaliyetini koordinasyona rapt ve icabeden hususlarda kendilerini tenvir etmek ve aynı za­ manda sosyal yardımcı yetiştirmek üzere faaliyete geçilmesini tensibetmiştir. Takdim edilen kanun lâyihası mezkûr komisyonun raporu ruhuna göre hazırlanmış olup madde­ ler aşağıda izah edilmektedir. Madde 1. : Bu maddede Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Ens­ titüsü kurulduğu tedvin olunmakta ve enstitünün vazifeleri sayılmaktadır. Bu maddenin hü­ kümlerine göre enstitü memleketimizde yoksulluğun ne gibi sebeplerden ileri geldiğini araştırama bunlara karşı alınacak ve tasdik olunacak tedbirleri tesbit edecektir. Diğer taraftan iyi bir irade terbiyesi almamış veya ruhan zayıf kimselerde çok defa, hayatın sert realitelerine çarpmaktan ileri gelen hüsran, ümitsizlik ve küskünlük neticesi sosyal hayata iş­ tirak etmemek, bedbinlik ve negativizm; ahlâkan zajaf olanlarda hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş; muzur 'kanaatlerle beslenenlerde sabotajcılık, anarşizm gibi ve daha birçok elverişsiz psiko - sosyal durumlardan doğan sosyal intibaksızlıkları (social malad justment) izaleye ait tedbirleri araştır­ mak da enstitünün vazifeleri arasındadır. Bedence ve akılca malûlleri ilim ve fennin verdiği imkânlar nispetinde tedavi ve kendilerini, sağlık durumlariyle mütenasip, bir işte yetiştirmek; bilgisizlik yüzünden çalışamıyanları da ke­ za bir işte çalışacak ehliyete yükseltmek demek olan rehabilitasyon tesislerinin Sıhhat ve İçtimai Mua­ venet Vekâletince açılıp işletilmesi ve sair teşekküller ve eşhasça bu yolda açılacak müesseseleri]} murakabesi de enstitüye bırakılmıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 3017 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince zaten bu gibi sıhhi veiçtimai tesisleri kurmaya ve ayni kanunun 12 nci maddesinin B, C ve D bentleri mucibince de teşekkül ve eşhas tarafından açılacak sıhhi ve içtimai tesisleri murakabeye salahiyetlidir. Binaenaleyh işbu lâyihanın birinci maddesinin (b) bendi ile yeni bir salâhiyet alınmayıp sadece mevcut salâhiyet bu hususta en münasip olan bir makama, ha- ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 5 -
— 4 — rı hizmetlerde bir takım tekerrürler bulunmasına karşı birçok da mühim boşluklar meydana gel­ mektedir. Diğer taraftan bu gibi hayır cemiyetlerine rehberlik edecek, hattâ sosyal hizmet sahasın­ da yurdumuza vâki müracaatlara veya memleketimize sırf bu işi tanzim için Birleşmiş Milletlerce gönderilecek eksperlere muhatap olacak teknik ve salahiyetli bir makam da yoktur. Bu haller sırf meselenin sağlık cephesini ele alarak aşağıda arz edilen mütalâadan anlaşılacağı üzere sosyal ada­ let ve sosyal siyaset bakımından çok mühim eksikliklerin doğmasına sebebolmuştur. 1945 nüfus sayımına nazaran memleketimizde kör, çolak, topal, sağır, dilsiz gibi sadece duyu ve hareket âzası sakatlıklariyle malûl 140 000 kadar insan vardı. Daha sonraki nüfus sayımlarında bunların miktarı verilmemekle beraber bu gibi malûllerle birlikte müzmin kalp hastalığı, müzmin böbrek hastalığı, müzmin romatizma, akıl arızaları, verem ve sair malûl edici hastalıklar dolayısiyle iş göremiyenler ve cemiyete yük olanların sayısı milyonu bulur. Bundan maada işsiz güçsüz dola­ şanlar, dilenenler, hırsızlık ve fuhuş gibi fena yollara düşmek tehlikesine mâruz bulunanlar ve hat­ tâ bu hususta istifadesi olanlarca bu gibi antisosyal hayat tarzına teşvik edilenler ve bilgisizlik yüzün­ den yoksulluk çekenler de memleketimizde az değildir. Halbuki modern sosyal hizmet usulleriyle bu kimseleri verimli ve hayatlarını kazanan vatandaşlar haline getirmek; bu suretle hem millî geliri artırmak, hem sosyal hayatı müspet şekilde inkişaf ettirmek, hem de vergi mükelleflerini çoğaltmak mümkündür ve lâzımdır. 1952 den beri bilhassa iyileşmiş verem hastalarım, sıhhi durumlariyle mü­ tenasip bir işte çalıştırmak üzere, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince mahdut sahada kurulan re­ habilitasyon merkezleri bu hususta ümit verici faaliyetler göstermektedir. Memleketimizin yukarda arz olunan ihtiyaçları ve beynelmilel teşkilât ve eksperlerin de bun­ lara inzimam eden ikazları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin kanuni vazifeleri arasında bulu­ nan sosyal hizmet mevzilunun ele alınmasını zaruri kılındığından, son zamanlarda, vekâletlerarası bir komisyon kurularak bu mesele müzakere edilmişti. Bu komisyon vaziyeti tetkik ettikten sonra bir sosyal hizmet enstitüsü ve buna bağlı tedris müessessi kurularak gerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine, gerek sair alâkalı vekâletlere sosyal hizmet mevzuunda iş birliği etmek, memleketi­ mizdeki mevzuatın sosyal hizmet sahasındaki vereceği imkânları araştırmak, memle­ ketimize en faydalı olmak üzere icabeden sosyal hizmet şekilni tesbit etmek, hayır cemiyet­ lerinin faaliyetini koordinasyona rapt ve icabeden hususlarda kendilerini tenvir etmek ve aynı za­ manda sosyal yardımcı yetiştirmek üzere faaliyete geçilmesini tensibetmiştir. Takdim edilen kanun lâyihası mezkûr komisyonun raporu ruhuna göre hazırlanmış olup madde­ ler aşağıda izah edilmektedir. Madde 1. : Bu maddede Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Ens­ titüsü kurulduğu tedvin olunmakta ve enstitünün vazifeleri sayılmaktadır. Bu maddenin hü­ kümlerine göre enstitü memleketimizde yoksulluğun ne gibi sebeplerden ileri geldiğini araştırama bunlara karşı alınacak ve tasdik olunacak tedbirleri tesbit edecektir. Diğer taraftan iyi bir irade terbiyesi almamış veya ruhan zayıf kimselerde çok defa, hayatın sert realitelerine çarpmaktan ileri gelen hüsran, ümitsizlik ve küskünlük neticesi sosyal hayata iş­ tirak etmemek, bedbinlik ve negativizm; ahlâkan zajaf olanlarda hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş; muzur 'kanaatlerle beslenenlerde sabotajcılık, anarşizm gibi ve daha birçok elverişsiz psiko - sosyal durumlardan doğan sosyal intibaksızlıkları (social malad justment) izaleye ait tedbirleri araştır­ mak da enstitünün vazifeleri arasındadır. Bedence ve akılca malûlleri ilim ve fennin verdiği imkânlar nispetinde tedavi ve kendilerini, sağlık durumlariyle mütenasip, bir işte yetiştirmek; bilgisizlik yüzünden çalışamıyanları da ke­ za bir işte çalışacak ehliyete yükseltmek demek olan rehabilitasyon tesislerinin Sıhhat ve İçtimai Mua­ venet Vekâletince açılıp işletilmesi ve sair teşekküller ve eşhasça bu yolda açılacak müesseseleri]} murakabesi de enstitüye bırakılmıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 3017 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince zaten bu gibi sıhhi veiçtimai tesisleri kurmaya ve ayni kanunun 12 nci maddesinin B, C ve D bentleri mucibince de teşekkül ve eşhas tarafından açılacak sıhhi ve içtimai tesisleri murakabeye salahiyetlidir. Binaenaleyh işbu lâyihanın birinci maddesinin (b) bendi ile yeni bir salâhiyet alınmayıp sadece mevcut salâhiyet bu hususta en münasip olan bir makama, ha- ( S. Sayısı : 334 ) — 5 — vale olunmaktadır. Sosyal hizmet tedbirlerinin hepsinin sade Devletçe veyahut Devletin bir tek teş­ kilâtı ile alınması hiçbir yerde mümkün olmamıştır. Esasen yoksulluğun en umumi tarziyle bile sıhhi, sosyal, ekonomik ailevi ve insanın malûmat ve kabiliyeti gibi çeşitli sebeplerden aşağısına irca edilememesi de muhtelif makam ve teşkilâtın el ve iş birliği olmaksızın sosyal hizmet yapı- lamıyacağmı gösterir. Böylece enstitü Çalışma, Maarif, Ziraat ve işletmeler vekâletleri başta gel­ mek üzere sair Devlet makamları, iktisadi devlet teşkilâtı, mahallî idareler ve hayır cemiyetleri arasında iş birliği sağlamaya dair esasları da araştırıp bulacaktır. Hayır cemiyetlerimizin hayli fazla bir miktara varmalarına halkımızın bunlara yardımı esirge­ memesine ve her sene bankalar gibi malî müesseseler başta gelmek üzere kendilerine Devlet ve iktisadi teşkillerden de milyonlar gibi kabarık bir yekûna varan yardımlar yapılmasına rağmen faaliyetleri, henüz, büyük ölçüde modern sosyal hizmetin ruhuna uyacak bir seviyeye varamamıştır. Bu husustaki eksiklik iyi niyetten ziyade teknik bilginin azlığmdandır. Aynı se­ bep dolayısiyle bu cemiyetler bâzı aynı mahalde, aynı gaye ile mütaaddit dernekler halinde taazzuv etmekte ve maalesef ne kendi aralarında, ne de faaliyet sahalarında iş birliği göstere­ memektedirler. Keza kaynağının mühim kısmını halkın ve Devletin yardımı teşkil eden bütçeleri de modern sosyal hizmetin teknik icaplarına gere, memleket ihtiyaçları ölçüsünde olmak üzere, salahiyetli bir merciin tetkik ve tasvibine tâbi tutulmamaktadır. Yine aynı iş birliksiz- liği yüzünden her hangi bir sosyal hizmet gayesiyle mahallî cemiyetlerce yapılan tahsilat, ye­ kûn itibariyle maksada kâfi gelebileceği halde, bir araya getirilmemek yüzünden münferit te­ şebbüsler halinde sonu gelmemeye mahkûm kalmakta ve bu yüzden neticede, israf olunmaktadır. Halbuki bunlar tek elde toplanırsa memleketin çok mühim bir ihtiyacı giderilmiş olur. Birinci maddenin (c) bendi bu maksatla konmuş bulunmaktadır. Sosyal bir dâvanın sağlam mevzuata dayanmaksızın halledilemiyeceği aşikârdır. Memleketi­ mize mahsus sosyal hizmeti gerek ileri memleketlerde uzun tecrübeler neticesi tebellür etmiş usullere, gerek mevzuatımızda mevcudolup sosyal zihniyetten direktif alan hukuki ve ekonomik araştırmalara tâbi tutulmadıkça fark edilmiyecek olan hükümlere dayanmaksızın tutulmaya imkân yoktur. Enstitü bu sahalarda da araştırma ve incelemeler yapacaktır. Sosyal hizmet bir ihtisas haline gelmiş olduğundan kalifiye personel tarafından tatbiki lâ­ zım ve mûtat bir keyfiyet halini almıştır. Sosyal yardımcı veya sosyal çalışıeı denen bu per­ soneli yetiştirmek üzere memleketimizde bir sosyal hizmet okulu kurmaya lüzum vardır. Enstitü böyle bir okul da açarak tedrisat yapacaktır. Madde 2 : Bu madde Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari makamlariyle muhtelif şubele­ rini tesbit etmekte olup bunlar müdür, müşavir umumi sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, sosyal hizmet tetkikleri şubeleri ile sosyal hizmet akademi ve okulundan ibarettir. Madde 3. — Bu madde müdürle müşavirin vazifelerini tesbit etmektedir. Müdür, enstitünün idari, teknik ve akademik hususlarda âmiri olup vazifesinin ifasından Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekâletine karşı mesuldür. Müşavirin müdüre yardımcılık ettiği gibi icabında şubelerin faaliyetini de tanzim edecektir. Madde 4 : Bu madde umumi sosyal hizmetler şubesinin faaliyetini tesbit etmektedir. Yoksul­ luğa sebebolan bilcümle âmillerle savaşa ait tedbirler umumi sosyal hizmetler sahasına girer. Fa­ kat beşinci maddeden de anlaşılacağı üzere şube bu hizmetlerin sosyal, ekonomik, ailevi ilâh.... olanlariyle meşgul olup tıbbi mahiyettekileriyle iştigal etmiyecektir. Bu sebeple sade sosyal hiz­ met mütehassısları tarafından idare edilecektir. Madde 5 : Bu madde tıbbi sosyal hizmetler şubesinin vazifesini tesbit etmektedir. Anne ve ço­ cuk sağlığı, muhtaç hastaların bakımı, malûl ve sakatların kabiliyetlerini iade (rehabilitatioh), iş tedavisi gibi çok çeşitli birçok hizmetler bu sahaya girmektedir. Buna göre şube, icabeden ihtisas sahalarında yetişmiş tabipler tarafından idare edilecektir. Madde 6 : Bu madde sosyal hizmet tetkikleri şubesinin vazifelerini bildirmektedir. Bu şube yerli ve yabancı muhtelif mevzuatı inceliyerek sosyal hizmet kanunu lâyihaları hazırlıyacaktır. (S. Sayısı : 334)
Sayfa 6 -
— 5 — vale olunmaktadır. Sosyal hizmet tedbirlerinin hepsinin sade Devletçe veyahut Devletin bir tek teş­ kilâtı ile alınması hiçbir yerde mümkün olmamıştır. Esasen yoksulluğun en umumi tarziyle bile sıhhi, sosyal, ekonomik ailevi ve insanın malûmat ve kabiliyeti gibi çeşitli sebeplerden aşağısına irca edilememesi de muhtelif makam ve teşkilâtın el ve iş birliği olmaksızın sosyal hizmet yapı- lamıyacağmı gösterir. Böylece enstitü Çalışma, Maarif, Ziraat ve işletmeler vekâletleri başta gel­ mek üzere sair Devlet makamları, iktisadi devlet teşkilâtı, mahallî idareler ve hayır cemiyetleri arasında iş birliği sağlamaya dair esasları da araştırıp bulacaktır. Hayır cemiyetlerimizin hayli fazla bir miktara varmalarına halkımızın bunlara yardımı esirge­ memesine ve her sene bankalar gibi malî müesseseler başta gelmek üzere kendilerine Devlet ve iktisadi teşkillerden de milyonlar gibi kabarık bir yekûna varan yardımlar yapılmasına rağmen faaliyetleri, henüz, büyük ölçüde modern sosyal hizmetin ruhuna uyacak bir seviyeye varamamıştır. Bu husustaki eksiklik iyi niyetten ziyade teknik bilginin azlığmdandır. Aynı se­ bep dolayısiyle bu cemiyetler bâzı aynı mahalde, aynı gaye ile mütaaddit dernekler halinde taazzuv etmekte ve maalesef ne kendi aralarında, ne de faaliyet sahalarında iş birliği göstere­ memektedirler. Keza kaynağının mühim kısmını halkın ve Devletin yardımı teşkil eden bütçeleri de modern sosyal hizmetin teknik icaplarına gere, memleket ihtiyaçları ölçüsünde olmak üzere, salahiyetli bir merciin tetkik ve tasvibine tâbi tutulmamaktadır. Yine aynı iş birliksiz- liği yüzünden her hangi bir sosyal hizmet gayesiyle mahallî cemiyetlerce yapılan tahsilat, ye­ kûn itibariyle maksada kâfi gelebileceği halde, bir araya getirilmemek yüzünden münferit te­ şebbüsler halinde sonu gelmemeye mahkûm kalmakta ve bu yüzden neticede, israf olunmaktadır. Halbuki bunlar tek elde toplanırsa memleketin çok mühim bir ihtiyacı giderilmiş olur. Birinci maddenin (c) bendi bu maksatla konmuş bulunmaktadır. Sosyal bir dâvanın sağlam mevzuata dayanmaksızın halledilemiyeceği aşikârdır. Memleketi­ mize mahsus sosyal hizmeti gerek ileri memleketlerde uzun tecrübeler neticesi tebellür etmiş usullere, gerek mevzuatımızda mevcudolup sosyal zihniyetten direktif alan hukuki ve ekonomik araştırmalara tâbi tutulmadıkça fark edilmiyecek olan hükümlere dayanmaksızın tutulmaya imkân yoktur. Enstitü bu sahalarda da araştırma ve incelemeler yapacaktır. Sosyal hizmet bir ihtisas haline gelmiş olduğundan kalifiye personel tarafından tatbiki lâ­ zım ve mûtat bir keyfiyet halini almıştır. Sosyal yardımcı veya sosyal çalışıeı denen bu per­ soneli yetiştirmek üzere memleketimizde bir sosyal hizmet okulu kurmaya lüzum vardır. Enstitü böyle bir okul da açarak tedrisat yapacaktır. Madde 2 : Bu madde Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari makamlariyle muhtelif şubele­ rini tesbit etmekte olup bunlar müdür, müşavir umumi sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, sosyal hizmet tetkikleri şubeleri ile sosyal hizmet akademi ve okulundan ibarettir. Madde 3. — Bu madde müdürle müşavirin vazifelerini tesbit etmektedir. Müdür, enstitünün idari, teknik ve akademik hususlarda âmiri olup vazifesinin ifasından Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekâletine karşı mesuldür. Müşavirin müdüre yardımcılık ettiği gibi icabında şubelerin faaliyetini de tanzim edecektir. Madde 4 : Bu madde umumi sosyal hizmetler şubesinin faaliyetini tesbit etmektedir. Yoksul­ luğa sebebolan bilcümle âmillerle savaşa ait tedbirler umumi sosyal hizmetler sahasına girer. Fa­ kat beşinci maddeden de anlaşılacağı üzere şube bu hizmetlerin sosyal, ekonomik, ailevi ilâh.... olanlariyle meşgul olup tıbbi mahiyettekileriyle iştigal etmiyecektir. Bu sebeple sade sosyal hiz­ met mütehassısları tarafından idare edilecektir. Madde 5 : Bu madde tıbbi sosyal hizmetler şubesinin vazifesini tesbit etmektedir. Anne ve ço­ cuk sağlığı, muhtaç hastaların bakımı, malûl ve sakatların kabiliyetlerini iade (rehabilitatioh), iş tedavisi gibi çok çeşitli birçok hizmetler bu sahaya girmektedir. Buna göre şube, icabeden ihtisas sahalarında yetişmiş tabipler tarafından idare edilecektir. Madde 6 : Bu madde sosyal hizmet tetkikleri şubesinin vazifelerini bildirmektedir. Bu şube yerli ve yabancı muhtelif mevzuatı inceliyerek sosyal hizmet kanunu lâyihaları hazırlıyacaktır. (S. Sayısı : 334) — 6 — Bu sebeple şube, hukukçu ve ekonomist ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarından siyasal hiz­ met tahsili görmüş elemanlar tarafından idare edilecek lir. Madde 7 : Bu madde sosyal hizmet akademi ve okullunun vazifelerini tesbit etmekte olup aka­ demide yüksek tahsil mezunları sosyal hizmet ihtisası yapacak, okulda ise lise mezunları sosyal yardımcı olarak yetişecektir. Müstakbel sosyal yardımcıların talebelik esnasında tatbikat görme­ si için bu okula bağlı bir de sosyal yardım merkezi vardır. Bu merkez muayyen bir bölgedeki yoksullara sosyal) hizmet yapacaktır, Madde 8 : Bu madde enstitü müdürü, müşavir, şube müdürleri ve sosyal hirmet akademi ve okulu müdürünün yüksek mektep diplomasını haiz bulunduktan maada sosyali hizmet akademisin­ de veya muadili yabancı müesseseleıde tahsil görmüş ve ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyan­ ca ve ispanyolca dillerinden birine hakkiylb vâkıf kimseler arasından seçileceklerini âmirdir. Sos­ yal (hizmet gibi pek ımühim bir hizmeti yüksek tahsilden sonra yapılacak ihtisas tahsili oLmaksızın memleketimizde ilk defa tesise imkân yoktur. Bundan maada sosyal hizmete ait neşriyat ve eserler umumiyetle yukarda bildirilen yabancı dillerde yazılmış bulunmaktadır. Madde 9 : Bu madde, işbu kanunun tatbikine ait nizamnamenin Sosyal Hizmet Enstitüsü açıl­ dıktan nihayet bir sene sonra hazırlanacağını âmir bulunmaktadır. Böyle bir enstitü memleketi­ mizde ilk defa açılacağı için hazırlanacak nizamnamenin bilcümle ihtiyaçlar;) cevap verebilmesi bakımından bir senelik bir tecrübe ve meleke edinme devresine i üzüm görülmüştür. Madde 10 : Bu madde memleketin muhtelif muıtakalarmda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve­ kâletinin sosyal hizmet merkezleri açabileceğini âmirdir. Merkezler basit bir iki odadan ibaret dai­ reler halinde olup gerek sıhhi tesis binalarında, gerek sair devlet dairelerinde kurulabilir. Sos­ yal hizmetlerin bu gibi merkezler kurulmadıkça mahallî olarak tatbikine imkan yoktur. Bu se­ beple personel ve bütçe imkânlarının müsaadesi nispetinde muhtelif bölgelerde mezkûr merkezleri tedricen tesis ederek yoksullukla mücadeleye geçmek gayesi güdülmektedir. Mütebaki üç. madde kadro cetveliyle meriyete girme ve tatbik mercilenni gösteren formalite hükümlerini ve geçici maddeleri ihtiva etmektedir. Bir sayılı kadro cetvelinde enstitü müdürlüğüne müdür ile müşavirden maada mütercimler de konmuştur. 'Sosyal hizmetlere ait neşriyatın kâffesi yabancı dillerde olduğundan ve enstitünün vazifeleri arasında tetkik ve ecnebi memleketlerle muhabere, hazırlanan etüd ve saire hakkında yabancı yetkili makamlarla istişare ve memlekete sosyal hizmet işleri için getirilecek yabancı mütehassıslarla iş birliği mühim y*r tutacağından mütercimlere Ki''.um vardır. Enstitü müdürlüğü bürosundaki kalem personeli, akademi ve okul hariç bütün enstitünün ka­ lem işlerini görecektir. Şubelere müdürlerden maada icabeden miktarda mütehassıs, ve mütehassıs yardımcısı veri1 mistir. Umumi sosyal hizmetler şubesinde bir mütehassıs /e üç yardımcı bulunmaktadır. Tıb­ bi - Sosyal hizmetler şubesinde biri anne ve çocuk sağlığı işleri ve diğeri rehabilitasyon isleri için olmak üzere iki mütehassıs tabip ve bunların üç yardımcısı vardır. Sosyal Hizmet Tetkikleri Şubesinde de biri hukukçu diğeri ekonomist olmak üzere iki mütehassıs ve bunların üç yardımcısı vardır. Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu hem sosyal hizmet mütehassısı, hem de sosyal yardımcı yetiştirecektir. Buna göre müdür, müdür muavini ile 11 öğretmeni vardır. Bunların bir kısmı Aka­ demide yüksek ihtisas öğretmeni, diğerleri de Okulda sosyal yardımcı yetiştirme öğretimi yapa­ caktır. Akademi ve Okula bağlı olup talebeye tatbikat gösterecek olan Sosyal Hizmet Merkezine ayrıca müdür verilmemiş, bir muavinle iktifa olunmuştur. Bundan maada 10 tane de sosyal yardımcı vardır. Bunlar muayyen bir bölgede yoksullara sosyal hizmet yapacaklardır. Buradaki idari per­ sonel aynı zamanda Akademi ve Okulun da idari hizmetlerini görecek, fiş memuru merkeze kayıt­ lı muhtaç ve yoksulların fişlerini tutacaktır. ( S . Sayiii - 384 )
Sayfa 7 -
— 6 — Bu sebeple şube, hukukçu ve ekonomist ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarından siyasal hiz­ met tahsili görmüş elemanlar tarafından idare edilecek lir. Madde 7 : Bu madde sosyal hizmet akademi ve okullunun vazifelerini tesbit etmekte olup aka­ demide yüksek tahsil mezunları sosyal hizmet ihtisası yapacak, okulda ise lise mezunları sosyal yardımcı olarak yetişecektir. Müstakbel sosyal yardımcıların talebelik esnasında tatbikat görme­ si için bu okula bağlı bir de sosyal yardım merkezi vardır. Bu merkez muayyen bir bölgedeki yoksullara sosyal) hizmet yapacaktır, Madde 8 : Bu madde enstitü müdürü, müşavir, şube müdürleri ve sosyal hirmet akademi ve okulu müdürünün yüksek mektep diplomasını haiz bulunduktan maada sosyali hizmet akademisin­ de veya muadili yabancı müesseseleıde tahsil görmüş ve ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyan­ ca ve ispanyolca dillerinden birine hakkiylb vâkıf kimseler arasından seçileceklerini âmirdir. Sos­ yal (hizmet gibi pek ımühim bir hizmeti yüksek tahsilden sonra yapılacak ihtisas tahsili oLmaksızın memleketimizde ilk defa tesise imkân yoktur. Bundan maada sosyal hizmete ait neşriyat ve eserler umumiyetle yukarda bildirilen yabancı dillerde yazılmış bulunmaktadır. Madde 9 : Bu madde, işbu kanunun tatbikine ait nizamnamenin Sosyal Hizmet Enstitüsü açıl­ dıktan nihayet bir sene sonra hazırlanacağını âmir bulunmaktadır. Böyle bir enstitü memleketi­ mizde ilk defa açılacağı için hazırlanacak nizamnamenin bilcümle ihtiyaçlar;) cevap verebilmesi bakımından bir senelik bir tecrübe ve meleke edinme devresine i üzüm görülmüştür. Madde 10 : Bu madde memleketin muhtelif muıtakalarmda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve­ kâletinin sosyal hizmet merkezleri açabileceğini âmirdir. Merkezler basit bir iki odadan ibaret dai­ reler halinde olup gerek sıhhi tesis binalarında, gerek sair devlet dairelerinde kurulabilir. Sos­ yal hizmetlerin bu gibi merkezler kurulmadıkça mahallî olarak tatbikine imkan yoktur. Bu se­ beple personel ve bütçe imkânlarının müsaadesi nispetinde muhtelif bölgelerde mezkûr merkezleri tedricen tesis ederek yoksullukla mücadeleye geçmek gayesi güdülmektedir. Mütebaki üç. madde kadro cetveliyle meriyete girme ve tatbik mercilenni gösteren formalite hükümlerini ve geçici maddeleri ihtiva etmektedir. Bir sayılı kadro cetvelinde enstitü müdürlüğüne müdür ile müşavirden maada mütercimler de konmuştur. 'Sosyal hizmetlere ait neşriyatın kâffesi yabancı dillerde olduğundan ve enstitünün vazifeleri arasında tetkik ve ecnebi memleketlerle muhabere, hazırlanan etüd ve saire hakkında yabancı yetkili makamlarla istişare ve memlekete sosyal hizmet işleri için getirilecek yabancı mütehassıslarla iş birliği mühim y*r tutacağından mütercimlere Ki''.um vardır. Enstitü müdürlüğü bürosundaki kalem personeli, akademi ve okul hariç bütün enstitünün ka­ lem işlerini görecektir. Şubelere müdürlerden maada icabeden miktarda mütehassıs, ve mütehassıs yardımcısı veri1 mistir. Umumi sosyal hizmetler şubesinde bir mütehassıs /e üç yardımcı bulunmaktadır. Tıb­ bi - Sosyal hizmetler şubesinde biri anne ve çocuk sağlığı işleri ve diğeri rehabilitasyon isleri için olmak üzere iki mütehassıs tabip ve bunların üç yardımcısı vardır. Sosyal Hizmet Tetkikleri Şubesinde de biri hukukçu diğeri ekonomist olmak üzere iki mütehassıs ve bunların üç yardımcısı vardır. Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu hem sosyal hizmet mütehassısı, hem de sosyal yardımcı yetiştirecektir. Buna göre müdür, müdür muavini ile 11 öğretmeni vardır. Bunların bir kısmı Aka­ demide yüksek ihtisas öğretmeni, diğerleri de Okulda sosyal yardımcı yetiştirme öğretimi yapa­ caktır. Akademi ve Okula bağlı olup talebeye tatbikat gösterecek olan Sosyal Hizmet Merkezine ayrıca müdür verilmemiş, bir muavinle iktifa olunmuştur. Bundan maada 10 tane de sosyal yardımcı vardır. Bunlar muayyen bir bölgede yoksullara sosyal hizmet yapacaklardır. Buradaki idari per­ sonel aynı zamanda Akademi ve Okulun da idari hizmetlerini görecek, fiş memuru merkeze kayıt­ lı muhtaç ve yoksulların fişlerini tutacaktır. ( S . Sayiii - 384 ) — 7 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası T. B. M. M. Sth. ve İç. Mua. Encümeni Esas No. 1/101 Karar No. 14 13 . XI . 1958 Yüksek Reisliğe Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması hak­ kında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ta­ rafından hazırlanıp Yüksek Riyaset tarafından encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ilgili vekâlet mümessillerinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. Esbabı mucibe lâyihasında etraflı şekilde tebarüz ettirildiği veçhile, memleketimizdeki yok­ sulluğun sebeplerini araştnrarak bunlara yapı­ lacak sosyal hizmetlerin şeklini tesbit etmek, fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izâle etmek, ve toplumun kalkınmasına yarayacak tedbirleri araştırmak maksadiyle hazırlanmış bulunan ve büyük bir sosyal ihtiyaca cevap verecek olan iş­ bu kanun lâyihası encümenimizce ittifakla ka­ bul edilmekle beraber, aşağıda izah edilecek sebeplere binaen bâzı maddelerin tadili, bir kısım yeni hükümlerin lâyihaya ilâvesi ve bâzı madde ve fıkraların da metinlerden çıkarılması uygun görülmüştür. 1. Lâyihanın birinci maddesinin (a) bendi Sosyal Hizmet Enstitüsünün vazifelerinden bir kısmını göstermekte ise de, bunlar arasına top­ lumun kalkınmasına yarayacak lüzumlu tedbir­ lerin araştırılmasına dair bir hüküm konulma­ dığı anlaşılmaktadır. İşbu kanun lâyihasının 1955 senesinde Bü­ yük Millet Meclisine şevkinden sonra memleketi­ mizde etraflı tetkikler yapmış olan Amerikalı sosyal hizmet mütehassisi Dr. Altmeyer tarafın­ dan verilmiş olan raporda bu hususun üzerin­ de ehemmiyetle durulduğu görülmektedir. Ge­ rek cemiyetin kalkınması ve gerekse diğer bâ­ zı mevzulardaki mütalâalar encümenimizce ka­ bule şayan görülmekle beraber birinci bendin bu şekilde tadili cihetine gidilmiştir. 2. Sosyal Hizmetler Enstitüsü, her yaş ve çağdaki normal ve arızalı fertlerin sosyal mev­ zu ve ihtiyaçlarını tetkikle mükellef, olmakla be­ raber, bu hususun kanun metninde açıklanma­ sında tatbikatın selâmeti bakımından fayda mü­ lâhaza edildiği cihetle bu konular iki bent halin­ de birinci maddeye ilâve edilmiştir. 3. — Birinci maddenin (b) bendi Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü tarafından rehabilitasyon mü­ esseseleri açılmasını istihdaf etmekte ise de, bu işin enstitü tarafından yapılmasının hususi bir teşkdâta mütevakkıf olduğu aşikârdır. Böyle bir teşkilât enstitüsünün bünyesinde mevcudolma- dığı gibi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ve sair bâzı makamlar bu kabil müesseseleri aç­ makta oldukları cihetle enstitüye sadece rehabi­ litasyon müesseselerini murakabe ve programla­ rını tanzim vazifesinin verilmesi daha uy­ gun görülerek sözü geçen bendin bu şekilde ta­ dili cihetine gidilmiştir. 4. — Enstitünün iş birliği sağlıyaeağı daire ve teşekküllerin tadadı cihetine gidildiği anlaşıl­ maktadır. Halbuki sosyal hizmetlerin inkişafı yeni yeni birçok vekâlet ve müesseselerin bu işle ilgilendirilmesini icabettirdiği cihetle bi­ rinci maddenin (c) bendine daha umumi bir mahiyet verilmiştir. o. — Birinci maddenin (d) bendinde, hayır cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasındaki fa­ aliyetlerini takip ve bütçelerinin Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Vekâletince tetkik ve tasdik edileceği zikredilmekte ise de, hayır cemiyet­ lerinin bütçeleri üzerinde tasarrufu istihdaf eden bu hüküm Cemiyetler Kanununa aykırı görüldüğünden bütçe ile alâkalı kısım metin­ den çıkarılmıştır. 6. — Sosyal hizmetlerin ifası, muhtelif Dev­ let daireleriyle hayır cemiyetlerinin iş birliği yapmalarına bağlı bulunduğundan bu mevzu­ larda istişari mahiyette mütalâada bulunmak üzere bir konsey kurulması uygun görülerek ikinci ve üçüncü maddeler bu maksatla lâyi haya ilâve edilmiştir. 7. — Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesinin va­ zifesini gösteren beşinci maddenin gayrikâfi olduğu neticesine varılarak, sosyal hizmetlerin ( S. Sayısı : 9U )
Sayfa 8 -
— 7 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası T. B. M. M. Sth. ve İç. Mua. Encümeni Esas No. 1/101 Karar No. 14 13 . XI . 1958 Yüksek Reisliğe Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulması hak­ kında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ta­ rafından hazırlanıp Yüksek Riyaset tarafından encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ilgili vekâlet mümessillerinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. Esbabı mucibe lâyihasında etraflı şekilde tebarüz ettirildiği veçhile, memleketimizdeki yok­ sulluğun sebeplerini araştnrarak bunlara yapı­ lacak sosyal hizmetlerin şeklini tesbit etmek, fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izâle etmek, ve toplumun kalkınmasına yarayacak tedbirleri araştırmak maksadiyle hazırlanmış bulunan ve büyük bir sosyal ihtiyaca cevap verecek olan iş­ bu kanun lâyihası encümenimizce ittifakla ka­ bul edilmekle beraber, aşağıda izah edilecek sebeplere binaen bâzı maddelerin tadili, bir kısım yeni hükümlerin lâyihaya ilâvesi ve bâzı madde ve fıkraların da metinlerden çıkarılması uygun görülmüştür. 1. Lâyihanın birinci maddesinin (a) bendi Sosyal Hizmet Enstitüsünün vazifelerinden bir kısmını göstermekte ise de, bunlar arasına top­ lumun kalkınmasına yarayacak lüzumlu tedbir­ lerin araştırılmasına dair bir hüküm konulma­ dığı anlaşılmaktadır. İşbu kanun lâyihasının 1955 senesinde Bü­ yük Millet Meclisine şevkinden sonra memleketi­ mizde etraflı tetkikler yapmış olan Amerikalı sosyal hizmet mütehassisi Dr. Altmeyer tarafın­ dan verilmiş olan raporda bu hususun üzerin­ de ehemmiyetle durulduğu görülmektedir. Ge­ rek cemiyetin kalkınması ve gerekse diğer bâ­ zı mevzulardaki mütalâalar encümenimizce ka­ bule şayan görülmekle beraber birinci bendin bu şekilde tadili cihetine gidilmiştir. 2. Sosyal Hizmetler Enstitüsü, her yaş ve çağdaki normal ve arızalı fertlerin sosyal mev­ zu ve ihtiyaçlarını tetkikle mükellef, olmakla be­ raber, bu hususun kanun metninde açıklanma­ sında tatbikatın selâmeti bakımından fayda mü­ lâhaza edildiği cihetle bu konular iki bent halin­ de birinci maddeye ilâve edilmiştir. 3. — Birinci maddenin (b) bendi Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü tarafından rehabilitasyon mü­ esseseleri açılmasını istihdaf etmekte ise de, bu işin enstitü tarafından yapılmasının hususi bir teşkdâta mütevakkıf olduğu aşikârdır. Böyle bir teşkilât enstitüsünün bünyesinde mevcudolma- dığı gibi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ve sair bâzı makamlar bu kabil müesseseleri aç­ makta oldukları cihetle enstitüye sadece rehabi­ litasyon müesseselerini murakabe ve programla­ rını tanzim vazifesinin verilmesi daha uy­ gun görülerek sözü geçen bendin bu şekilde ta­ dili cihetine gidilmiştir. 4. — Enstitünün iş birliği sağlıyaeağı daire ve teşekküllerin tadadı cihetine gidildiği anlaşıl­ maktadır. Halbuki sosyal hizmetlerin inkişafı yeni yeni birçok vekâlet ve müesseselerin bu işle ilgilendirilmesini icabettirdiği cihetle bi­ rinci maddenin (c) bendine daha umumi bir mahiyet verilmiştir. o. — Birinci maddenin (d) bendinde, hayır cemiyetlerinin sosyal hizmetler sahasındaki fa­ aliyetlerini takip ve bütçelerinin Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Vekâletince tetkik ve tasdik edileceği zikredilmekte ise de, hayır cemiyet­ lerinin bütçeleri üzerinde tasarrufu istihdaf eden bu hüküm Cemiyetler Kanununa aykırı görüldüğünden bütçe ile alâkalı kısım metin­ den çıkarılmıştır. 6. — Sosyal hizmetlerin ifası, muhtelif Dev­ let daireleriyle hayır cemiyetlerinin iş birliği yapmalarına bağlı bulunduğundan bu mevzu­ larda istişari mahiyette mütalâada bulunmak üzere bir konsey kurulması uygun görülerek ikinci ve üçüncü maddeler bu maksatla lâyi haya ilâve edilmiştir. 7. — Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesinin va­ zifesini gösteren beşinci maddenin gayrikâfi olduğu neticesine varılarak, sosyal hizmetlerin ( S. Sayısı : 9U ) — 8 — koruyucu, terbiye ve tedavi edici, mediko - sosyal cephelerini ihtisas bakımından tetkik et­ mesi daha uygun görüldüğü cihetle bu madde­ ye daha vazıh ve şümullü bir şekil verilmiştir. 8. — Kurulması derpiş edilen Sosyal Hizmet Akademisi ve Okulunun sadece (Sosyal Hizmet Akademisi) adını alması ve yüksek ve orta de­ recede sosyal hizmet öğretimi yaptıktan başka ayrıca kurs açmak suretiyle bol eleman yetişti­ rilmesi daha muvafık görüldüğünden sekizinci madde bu esaslara göre tadil edilmiş ve sosyal yardımcı yetiştirmek hususundaki kaynakların çoğaltılmasına ve bu şekilde maddenin tatbik kabiliyetinin artırılmasına çalışılmıştır. 9. Gerek 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka­ nunu ve gerekse 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât Kanunu adı geçen vekâlete sağlık ve sosyal yardım müesseseleri açmak salâhiyetini vermiş olduğundan sosyal hizmet merkezleri açılması hakkındaki onuncu madde lâyihadan çıkarılmıştır. 10. Lâyihanın diğer maddelerinde kanun tekniği bakımından bâzı tadilât yapılmış ve sos­ yal hizmetler tetkik şubesinin dokümantasyon ve istatistik ile de meşgul olması uygun görüle­ rek şubenin ismi bu hizmetlere mütenazır olarak değiştirilmiştir. 11. Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi mezunla­ rının haiz olacakları vâsıflar ayrı ayrı gerek lâ­ yiha metninde ve gerekse kadro cetvelinde gös­ terilmediği cihetle bu vâsıfların kadro cetvelle­ rinde gösterilmesi uygun görülmüştür. Yukardaki esaslar dairesinde yeniden hazır­ lanmış olan ve maddeler arasında bâzı takdim ve tehirler yapılan lâyiha metni ve kadro cetvel­ leri Bütçe Encümenine havale edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni Eeisi Mazbata Muharriri Kütahya istanbul A. î. Gür soy A. Harputlu Kâtip Eskişehir Adana Denizli / / . Akkurt S. Baykam A.-R. Karaca imzada bulunamadı Giresun Gümüşane İstanbul M. Hemiş N. Coşar Z. Tarver izmir Kastamonu Konya ıV. încekara M. îslâmoğlu S. Soylu Maraş Urfa Zonguldak N.Durakbaşa 1. E. Karakapıcı N. Tanyolaç Bütçe Encümeni mazbatası T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. 1/101 Karar No. 133 Yüksek Reisliğe 8 . VI . 1959 Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletince hazır­ lanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri He­ yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . IV . 1955 tarihli ve 71 - 52/1352 sayılı tezkeresiyle gönde­ rilen kanun lâyihası geçen intihap devresinde seçimin yenilenmesinden dolayı hükümsüz kal­ mış olup bu devrei intihabiyede ihyası Hükü­ met tarafından talebedildiği cihetle, Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatasiyle birlik­ te encümenimize havale edilmiş olmakla, Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletleri mü­ messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza­ kere edildi. Lâyiha esbabı mucibesinde etraflı bir şekil­ de tetkik ve izah edildiği veçhile «Sosyal hizmet» mefhumu 19 ucu asrın sonlarından itibaren bü­ yük bir ehemmiyet kazanmış ve bu mevzuda ge­ rekli müesseseler kurulmuş ve inkişaf ettirilmiş­ tir. içtimai ve iktisadi tekâmül ve terakkilerin tarihi seyri içerisinde orta çağlarda sadaka ve şefkat esaslarına dayanan hayrat ve imarat mü­ esseseleri zamanla kuvvet ve ehemmiyetini kay­ betmiş ve muhtaçlara Devlet yardımları yapıl­ maya başlanmıştır. Fakat büyük sanayi inki- lâplarımn getirdiği sosyal intibaksızlıklar, mah­ rumiyet ve yoksulluklar birtakım siyasi cereyan­ ları da besliyen kitle huzursuzluklarım doğur- ( S . Sayıs ı : 334)
Sayfa 9 -
— 8 — koruyucu, terbiye ve tedavi edici, mediko - sosyal cephelerini ihtisas bakımından tetkik et­ mesi daha uygun görüldüğü cihetle bu madde­ ye daha vazıh ve şümullü bir şekil verilmiştir. 8. — Kurulması derpiş edilen Sosyal Hizmet Akademisi ve Okulunun sadece (Sosyal Hizmet Akademisi) adını alması ve yüksek ve orta de­ recede sosyal hizmet öğretimi yaptıktan başka ayrıca kurs açmak suretiyle bol eleman yetişti­ rilmesi daha muvafık görüldüğünden sekizinci madde bu esaslara göre tadil edilmiş ve sosyal yardımcı yetiştirmek hususundaki kaynakların çoğaltılmasına ve bu şekilde maddenin tatbik kabiliyetinin artırılmasına çalışılmıştır. 9. Gerek 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka­ nunu ve gerekse 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât Kanunu adı geçen vekâlete sağlık ve sosyal yardım müesseseleri açmak salâhiyetini vermiş olduğundan sosyal hizmet merkezleri açılması hakkındaki onuncu madde lâyihadan çıkarılmıştır. 10. Lâyihanın diğer maddelerinde kanun tekniği bakımından bâzı tadilât yapılmış ve sos­ yal hizmetler tetkik şubesinin dokümantasyon ve istatistik ile de meşgul olması uygun görüle­ rek şubenin ismi bu hizmetlere mütenazır olarak değiştirilmiştir. 11. Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi mezunla­ rının haiz olacakları vâsıflar ayrı ayrı gerek lâ­ yiha metninde ve gerekse kadro cetvelinde gös­ terilmediği cihetle bu vâsıfların kadro cetvelle­ rinde gösterilmesi uygun görülmüştür. Yukardaki esaslar dairesinde yeniden hazır­ lanmış olan ve maddeler arasında bâzı takdim ve tehirler yapılan lâyiha metni ve kadro cetvel­ leri Bütçe Encümenine havale edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni Eeisi Mazbata Muharriri Kütahya istanbul A. î. Gür soy A. Harputlu Kâtip Eskişehir Adana Denizli / / . Akkurt S. Baykam A.-R. Karaca imzada bulunamadı Giresun Gümüşane İstanbul M. Hemiş N. Coşar Z. Tarver izmir Kastamonu Konya ıV. încekara M. îslâmoğlu S. Soylu Maraş Urfa Zonguldak N.Durakbaşa 1. E. Karakapıcı N. Tanyolaç Bütçe Encümeni mazbatası T. B. M. M. Bütçe Encümeni Esas No. 1/101 Karar No. 133 Yüksek Reisliğe 8 . VI . 1959 Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmasına dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletince hazır­ lanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri He­ yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . IV . 1955 tarihli ve 71 - 52/1352 sayılı tezkeresiyle gönde­ rilen kanun lâyihası geçen intihap devresinde seçimin yenilenmesinden dolayı hükümsüz kal­ mış olup bu devrei intihabiyede ihyası Hükü­ met tarafından talebedildiği cihetle, Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatasiyle birlik­ te encümenimize havale edilmiş olmakla, Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletleri mü­ messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza­ kere edildi. Lâyiha esbabı mucibesinde etraflı bir şekil­ de tetkik ve izah edildiği veçhile «Sosyal hizmet» mefhumu 19 ucu asrın sonlarından itibaren bü­ yük bir ehemmiyet kazanmış ve bu mevzuda ge­ rekli müesseseler kurulmuş ve inkişaf ettirilmiş­ tir. içtimai ve iktisadi tekâmül ve terakkilerin tarihi seyri içerisinde orta çağlarda sadaka ve şefkat esaslarına dayanan hayrat ve imarat mü­ esseseleri zamanla kuvvet ve ehemmiyetini kay­ betmiş ve muhtaçlara Devlet yardımları yapıl­ maya başlanmıştır. Fakat büyük sanayi inki- lâplarımn getirdiği sosyal intibaksızlıklar, mah­ rumiyet ve yoksulluklar birtakım siyasi cereyan­ ları da besliyen kitle huzursuzluklarım doğur- ( S . Sayıs ı : 334) — 9 — maya başlayınca bu mühim dâvanın bir bütün olarak ele alınması ve hal çarelerine bağlanması gayretleri kendini göstermiş ye pek azı müstesna hütün dünya memleketlerinde bu mevzuda ısdar edilen kanunlarla gerekli müesseseler kurulmuş, bulunmaktadır. Memleketimizde sosyal hizmetler Cumhuri­ yet devrine kadar hayrat ve sadaka esasına bağlı olarak ve fakat süratle hüviyetini 'kaybet derek devam edegelmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da sosyal hizmet sadece parasız has­ tane ve tedavi tesisleri kurulması şeklinde bir telâkki ve tatbikat şeklinde tecelli etmiştir. Bi- lâhara sosyal yardım hizmetleri 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesi1 ve 3017 sayılı Teşkilât Kanununun da birinci maddesi ile sarahaten Sıhhat ve İçtimai Mua­ venet Vekâletinin vazifeleri arasında yer almış­ tır. Bu sarahate rağmen tatbikatta vekâletin sosyal hizmetlerle alâkası ıbu mevzuda hususiyle İkinci Dünya Harbinden sonraki gelişmeleri neşriyat sahasında takibten ibaret kalmış ve ancak son beş - altı yıl içerisinde mahdut sahada bâzı rehabilitasyon merkezleri kurularak faali­ yete geçirilmiştir. Halbuki bugünkü mânasiyle sosyal hizmetler «Cemiyetin maddi ve tmânevi nimetlerinden 'bir kısmını, -bunları kendi güçle­ riyle elde edecek durumda bulunamıyan kimse­ lere Devlet, hayır cemiyetleri, teşekküller ve eşhas tarafından temin etmek; aynı zamanda yoksul, muhtaç insanları kendileri için en uy- 'gün işlerde çalışabilir hale 'getirmek ve fertler- deki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» şek­ linde tarif 'olunmaktadır. Bu mânasiyle bütün cemiyete şâmil sosyal hizmetlerin ifası bakımın­ dan halen memleketimizde çeşitli hayır ve yar­ dım cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yok­ tur. Memleketimizdeki bu (boşluk ve eksikliğe mukabil, ileri memleketlerden sarfınazar Asya ve Afrika'nın az gelişmiş memleketlerinde dahi sosyal hizmet merkezleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş [bulunmaktadır. Komşu memleketle­ rin hepsi de bu mevzuda hize takaddüm etmiş durumdadırlar. Diğer taraftan inkişaf halinde (bulunan .memleketlerde gerek iş gücünü en ve­ rimli bir seviyede tutabilmek ve gerekse geniş (kütlelerde sosyal adaletsizliğe duçar edildikleri tarzında solcu temayüllerin uyanmasına mâni olmak için en kuvvetli tedlbirlerin başında sos­ yal hizmet tatbikatı gelmektedir. Memleketimizde sosyal hizmetlerin şümulü­ ne giren yüz binlerce insan arasında sakat ve malûller ve çeşitli haftalıklara musabolmaları sebebiyle iş ıgöremiyenlerin yanında maalesef çok sayıda dilencilik, hırsızlık, fuhuş gibi fena yallara'düşmüşjkimseler de bulunmaktadır. Bü­ tün bunlarm Ibugün artık teknik ihtisas haline gelmiş sosyal hizmet metotlariyle verimli, haya­ tını kazanan ve tam mânasiyle korunan yani bir kelime ile Sosyal intibaksızlıkları giderilmiş va­ tandaşlar haline getirilmeleri mümkündür. Birleşmiş: Milletler Teşkilâtı da sosyal hiz­ metler mevzuunda memleketimize mütehassıslar göndermek ve malî ve teknik yardımlarda bu­ lunmak maksaıdiyle ısrarlı ımüracaatlerde bu­ lunmakta ve kendisine muhataJbolacak bir teş­ kilâtın kurulmasını beklemektedir. B u durum karşısında 1955 yılında harekete geçirifen vekâletlerarası .bir komisyon, tetkika- tını mütaaikıp bir sosyal hizmetler enstitüsü ve buna hağlı bir tedris müessesesinin kurulması zaruretini raporunda belirtmiştir. Komisyonumuza kadar gelen bu teklif Mec­ lisin yenilenmesi sehebiyle kanunlaşamamış bu­ lunduğundan bu defa Hükümetçe tekrar Yük­ sek Meelise sunulmuş olup Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni tarafından tetkiki ikmal edilerek encümenimiz'e havale edilmiş bulun- mafctadur. Kanun lâyihası : 1. Şu maksatlara hizmet edecek bir idari teşkilât (Sosyal Hizmetler Enstitüsü) kurmak­ tadır : a) Sosyal hizmetler bakımından vaziyeti vakıalara müsteniden tesbit edecek ve program- laştıracak bir merkez tesis etmek; b) Muhtelif cemiyetlerle bâzı Devlet dai­ relerinin halen yapmakta olduğu sosyal hizmet faaliyetlerini fcoordine etmek; c) Millî bir sosyal hizmetler programına esas teşkil etmek üzere yeni sosyal hizmet faa­ liyetlerine başlamak. 2. Sosyal hizmetler programım başarı ile yürütecek teknik personelin (Sosyal yardımcı­ ların) meslekî sahada yetiştirilmelerini sağlıya- cak bir tedrisat müessesesi kurmaktadır. Lâyiha üzerinde tetkiklerde bulunan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni vuzuh ve sara­ hat ve hizmetlerin ifasında kolaylık bakımından ( S , Sayın-* 334);
Sayfa 10 -
— 9 — maya başlayınca bu mühim dâvanın bir bütün olarak ele alınması ve hal çarelerine bağlanması gayretleri kendini göstermiş ye pek azı müstesna hütün dünya memleketlerinde bu mevzuda ısdar edilen kanunlarla gerekli müesseseler kurulmuş, bulunmaktadır. Memleketimizde sosyal hizmetler Cumhuri­ yet devrine kadar hayrat ve sadaka esasına bağlı olarak ve fakat süratle hüviyetini 'kaybet derek devam edegelmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da sosyal hizmet sadece parasız has­ tane ve tedavi tesisleri kurulması şeklinde bir telâkki ve tatbikat şeklinde tecelli etmiştir. Bi- lâhara sosyal yardım hizmetleri 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesi1 ve 3017 sayılı Teşkilât Kanununun da birinci maddesi ile sarahaten Sıhhat ve İçtimai Mua­ venet Vekâletinin vazifeleri arasında yer almış­ tır. Bu sarahate rağmen tatbikatta vekâletin sosyal hizmetlerle alâkası ıbu mevzuda hususiyle İkinci Dünya Harbinden sonraki gelişmeleri neşriyat sahasında takibten ibaret kalmış ve ancak son beş - altı yıl içerisinde mahdut sahada bâzı rehabilitasyon merkezleri kurularak faali­ yete geçirilmiştir. Halbuki bugünkü mânasiyle sosyal hizmetler «Cemiyetin maddi ve tmânevi nimetlerinden 'bir kısmını, -bunları kendi güçle­ riyle elde edecek durumda bulunamıyan kimse­ lere Devlet, hayır cemiyetleri, teşekküller ve eşhas tarafından temin etmek; aynı zamanda yoksul, muhtaç insanları kendileri için en uy- 'gün işlerde çalışabilir hale 'getirmek ve fertler- deki sosyal intibaksızlıkları izale etmek» şek­ linde tarif 'olunmaktadır. Bu mânasiyle bütün cemiyete şâmil sosyal hizmetlerin ifası bakımın­ dan halen memleketimizde çeşitli hayır ve yar­ dım cemiyetlerinden başka hiçbir teşekkül yok­ tur. Memleketimizdeki bu (boşluk ve eksikliğe mukabil, ileri memleketlerden sarfınazar Asya ve Afrika'nın az gelişmiş memleketlerinde dahi sosyal hizmet merkezleri kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş [bulunmaktadır. Komşu memleketle­ rin hepsi de bu mevzuda hize takaddüm etmiş durumdadırlar. Diğer taraftan inkişaf halinde (bulunan .memleketlerde gerek iş gücünü en ve­ rimli bir seviyede tutabilmek ve gerekse geniş (kütlelerde sosyal adaletsizliğe duçar edildikleri tarzında solcu temayüllerin uyanmasına mâni olmak için en kuvvetli tedlbirlerin başında sos­ yal hizmet tatbikatı gelmektedir. Memleketimizde sosyal hizmetlerin şümulü­ ne giren yüz binlerce insan arasında sakat ve malûller ve çeşitli haftalıklara musabolmaları sebebiyle iş ıgöremiyenlerin yanında maalesef çok sayıda dilencilik, hırsızlık, fuhuş gibi fena yallara'düşmüşjkimseler de bulunmaktadır. Bü­ tün bunlarm Ibugün artık teknik ihtisas haline gelmiş sosyal hizmet metotlariyle verimli, haya­ tını kazanan ve tam mânasiyle korunan yani bir kelime ile Sosyal intibaksızlıkları giderilmiş va­ tandaşlar haline getirilmeleri mümkündür. Birleşmiş: Milletler Teşkilâtı da sosyal hiz­ metler mevzuunda memleketimize mütehassıslar göndermek ve malî ve teknik yardımlarda bu­ lunmak maksaıdiyle ısrarlı ımüracaatlerde bu­ lunmakta ve kendisine muhataJbolacak bir teş­ kilâtın kurulmasını beklemektedir. B u durum karşısında 1955 yılında harekete geçirifen vekâletlerarası .bir komisyon, tetkika- tını mütaaikıp bir sosyal hizmetler enstitüsü ve buna hağlı bir tedris müessesesinin kurulması zaruretini raporunda belirtmiştir. Komisyonumuza kadar gelen bu teklif Mec­ lisin yenilenmesi sehebiyle kanunlaşamamış bu­ lunduğundan bu defa Hükümetçe tekrar Yük­ sek Meelise sunulmuş olup Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni tarafından tetkiki ikmal edilerek encümenimiz'e havale edilmiş bulun- mafctadur. Kanun lâyihası : 1. Şu maksatlara hizmet edecek bir idari teşkilât (Sosyal Hizmetler Enstitüsü) kurmak­ tadır : a) Sosyal hizmetler bakımından vaziyeti vakıalara müsteniden tesbit edecek ve program- laştıracak bir merkez tesis etmek; b) Muhtelif cemiyetlerle bâzı Devlet dai­ relerinin halen yapmakta olduğu sosyal hizmet faaliyetlerini fcoordine etmek; c) Millî bir sosyal hizmetler programına esas teşkil etmek üzere yeni sosyal hizmet faa­ liyetlerine başlamak. 2. Sosyal hizmetler programım başarı ile yürütecek teknik personelin (Sosyal yardımcı­ ların) meslekî sahada yetiştirilmelerini sağlıya- cak bir tedrisat müessesesi kurmaktadır. Lâyiha üzerinde tetkiklerde bulunan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni vuzuh ve sara­ hat ve hizmetlerin ifasında kolaylık bakımından ( S , Sayın-* 334); — 10 ~ zaruri gördüğü bâzı değiştirmeler yaparak lâyi­ hayı ittifakla kabul etmiştir. Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden bu görüşmelerden sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde mütalâa edilerek Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin tadilen kabul et­ miş olduğu metin üzerinden maddelerin müza­ keresine geçilmiş ve birinci maddesi kelime de­ ğişikliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde, teşkil edilecek Sosyal Hizmet­ ler Danışma Konseyinin görülen lüzum üzerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince değil vekili tarafından davet olunabüeeeği, şeklinde tashih edilmek suretiyle ve konseyi teşkil eden vekâlet, daire ve müesseseler mümessilleri me- yanma, İmar ve İskân Vekâleti ile Türkiye Cum­ huriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, İş­ çi Sigortaları Umum Müdürlüğü ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun da mümessillerinin ithalini temin edecek hüküm ilâvesiyle kabul edilmiştir. Üç ve dördüncü maddeler aynen ve beşinci maddenin birinci fıkrasından enstitü müdürünün mesuliyetine mütedair hüküm umumi mevzuat icabından olduğu cihetle çıkarılmak suretiyle ve altıncı madde aynen ve yedinci madde ise kelime değişikliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci madde, metinde tadadına lüzum görülmiyen işler çıkarılmak suretiyle ve sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs dip­ loması verecek yüksek öğretim kısmının bir üni­ versite bünyesinde Fakülte veya yüksek okul ve­ ya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilâtlandırılmak üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Maarif Ve­ kaletleriyle Üniversite arasında müşterek karara varılmak suretiyle iş birliğinin tesisi lüzumu ka­ bul edilerek, 9 ncu maddenin birinci fıkrası bu esası ihtiva efcmek üzere yeniden tanzim ve kabul edilmiştir. 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabuî edil­ miş ve 1959 malî yılında kullanılmıyacak olan kadroların (L) cetveline alınmasına dair hükmü ihtiva eden 13 ncü madde ile bu maddeye mer­ but (2) sayılı cetvel encümenimizce yeniden tan­ zim ve kabul edilmiştir. 13 ncü madde 14 ncü madde olarak aynen ve 14 ncü madde ise 15 nci madde olarak tadilen kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su­ nulur. Reisvekili Muğla İV. Özsan Afyon K. Ar. Topcuoğlu Çorum Tr. Bulgurlu Diyarbakır TT. Turgut İsparta T. Tığlı İstanbul M. Şellefyan Kastamonu M. Islâmoğlu Rize / . Akçal Trabzon /. Şener Mazbata M. İzmir B. Bilgin Afyon K. M. Â. Ülgen Çorum Y. Gürsel Eskişehir M. Başkurt İstanbul M. Erdener İstanbul N. N. Yücel Nevşehir İV. önder Siird M. D. Süalp Yozgad T. Alpay Kâtip Diyarbakır M. TT. t nal Artvin TT. Çeltik çioğlu Denizli A. R, Karaca Gazianteb E. Cenanı İstanbul İV Kır§an İzmı v D. Akbel Rize TT. Agun Sinob ö. özen Zonguldak TT. Timur ) (S . Sayısı : 334 }
Sayfa 11 -
— 10 ~ zaruri gördüğü bâzı değiştirmeler yaparak lâyi­ hayı ittifakla kabul etmiştir. Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden bu görüşmelerden sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde mütalâa edilerek Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin tadilen kabul et­ miş olduğu metin üzerinden maddelerin müza­ keresine geçilmiş ve birinci maddesi kelime de­ ğişikliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde, teşkil edilecek Sosyal Hizmet­ ler Danışma Konseyinin görülen lüzum üzerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince değil vekili tarafından davet olunabüeeeği, şeklinde tashih edilmek suretiyle ve konseyi teşkil eden vekâlet, daire ve müesseseler mümessilleri me- yanma, İmar ve İskân Vekâleti ile Türkiye Cum­ huriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, İş­ çi Sigortaları Umum Müdürlüğü ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun da mümessillerinin ithalini temin edecek hüküm ilâvesiyle kabul edilmiştir. Üç ve dördüncü maddeler aynen ve beşinci maddenin birinci fıkrasından enstitü müdürünün mesuliyetine mütedair hüküm umumi mevzuat icabından olduğu cihetle çıkarılmak suretiyle ve altıncı madde aynen ve yedinci madde ise kelime değişikliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci madde, metinde tadadına lüzum görülmiyen işler çıkarılmak suretiyle ve sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs dip­ loması verecek yüksek öğretim kısmının bir üni­ versite bünyesinde Fakülte veya yüksek okul ve­ ya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilâtlandırılmak üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Maarif Ve­ kaletleriyle Üniversite arasında müşterek karara varılmak suretiyle iş birliğinin tesisi lüzumu ka­ bul edilerek, 9 ncu maddenin birinci fıkrası bu esası ihtiva efcmek üzere yeniden tanzim ve kabul edilmiştir. 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabuî edil­ miş ve 1959 malî yılında kullanılmıyacak olan kadroların (L) cetveline alınmasına dair hükmü ihtiva eden 13 ncü madde ile bu maddeye mer­ but (2) sayılı cetvel encümenimizce yeniden tan­ zim ve kabul edilmiştir. 13 ncü madde 14 ncü madde olarak aynen ve 14 ncü madde ise 15 nci madde olarak tadilen kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su­ nulur. Reisvekili Muğla İV. Özsan Afyon K. Ar. Topcuoğlu Çorum Tr. Bulgurlu Diyarbakır TT. Turgut İsparta T. Tığlı İstanbul M. Şellefyan Kastamonu M. Islâmoğlu Rize / . Akçal Trabzon /. Şener Mazbata M. İzmir B. Bilgin Afyon K. M. Â. Ülgen Çorum Y. Gürsel Eskişehir M. Başkurt İstanbul M. Erdener İstanbul N. N. Yücel Nevşehir İV. önder Siird M. D. Süalp Yozgad T. Alpay Kâtip Diyarbakır M. TT. t nal Artvin TT. Çeltik çioğlu Denizli A. R, Karaca Gazianteb E. Cenanı İstanbul İV Kır§an İzmı v D. Akbel Rize TT. Agun Sinob ö. özen Zonguldak TT. Timur ) (S . Sayısı : 334 } HÜKÜMETİN TEKLİFİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Vekâletine bağlı, bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazifeleri şunlar­ dır : a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal hizmetlerin şekil ve nev'ini tes- bit etmek; fertlerin sosyal in­ tibaksızlıklarını izale için ge­ rekli tedbirleri araştırmak; b) Rehabilitasyon müessese­ leri açıp işletmek ve sair teşek­ küller, cemiyetler ve eşhas ta­ rafından kurulan rehabilitas­ yon müesseselerini murakabe etmek; c) Sosyal yardım işleriyle alâkalı muhtelif Devlet teşek­ külleri ve bilhassa Çalışma, Ma­ arif, Ziraat ve İşletmeler vekâ­ letleri ile mahallî idareler, İkti­ sadi Devlet Teşekkülleri ve ha­ yır cemiyetleri arasında sosyal hizmetler sahasında iş birliği sağlıyacak olan esasları araştır­ mak ve bunları tatbikata elve­ rişli şekilde tesbit etmek; d) Hayır cemiyetlerinin sos­ yal hizmetler sahasındaki faa­ liyetlerini takip, iş birliği ha­ linde ahenkli bir şekilde çalış­ malarını tanzim, bütçelerini tet­ kik ve tasdik ve sarfiyatım kontrol etmek; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti lüzum gördüğü tak­ dirde bu cemiyetlerin bütçele­ rinde aynı gayeye mevzu muh­ telif tahsisatı birleştirerek mu­ ayyen bir maksada sarfını te­ min salâhiyetini haizdir. _ 11 - SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVE­ NET ENCÜMENİNİN TADİLİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhac ve İç­ timai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazi­ feleri şunlardır : i a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştır­ mak ve bunlara yapılacak sos­ yal hizmetlerin şekil ve nev'ini tesbit etmek; fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izale etmek ve toplum kalkınmasına yarı- yacak tedbirleri araştırmak; b) Gerek normal ve gerek­ se akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesi­ ne ait sosyal hizmetleri prog­ ramlamak ve tatbiki için alâ­ kalı devlet mak*,mlariyle sair teşekküllere ve hayır cemiyet­ lerine bildirmek; i c) Çocukların, gençlerin ve j yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki ! bakım, tedavi ve korunmala- | riyle alâkalı bulunan sosyal, J ; psikolojik, pedagojik ve ekono- j ; inik hususlara ait bilgi ve mü- | i talaaları ilgili makam, teşek- i I kül ve tesislere bildirmek; ı i ı d) Resmî ve hususi rehabi­ litasyon müesseselerini mura­ kabe etmek ve çalışma prog­ ramlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek; e) Umumi ve mülhak büt- ; i celi dairelerle hususi idareler ve belediyeler ve her nevi sos­ yal yardım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle ser­ mayesinin yarısından fazlası ( S. Sayısı : 334 ) BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazifeleri şunlar­ dır : a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal hiz­ metlerin şekil ve nev'ini tesbit et­ mek; fertlerin sosyal intibaksız­ lıklarını izaleye ve toplum kal­ kınmasını temine yarayacak ted­ birleri araştırmak; b) Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki çocuk­ larla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korun­ masına ve yetiştirilmesine ait sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki için alâkalı Devlet makamlariyle sair teşekküllere ve hayır cemiyetlerine bildir­ mek; c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki bakım, tedavi ve korunmalariy- le alâkalı bulunan sosyal psiko­ lojik, pedagojik ve ekonomik hu­ suslara ait bilgi ve mütalâaları ilgili makam, teşekkül ve tesisle­ re bildirmek; d) Resmî ve hususi rehabili­ tasyon müesseselerini murakabe etmek ve çalışma programlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek; e) Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler ve be­ lediyeler ve her nevi sosyal yar­ dım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle sermayesinin yarı­ sından fazlası Devlete ait müeş-
Sayfa 12 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Vekâletine bağlı, bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazifeleri şunlar­ dır : a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal hizmetlerin şekil ve nev'ini tes- bit etmek; fertlerin sosyal in­ tibaksızlıklarını izale için ge­ rekli tedbirleri araştırmak; b) Rehabilitasyon müessese­ leri açıp işletmek ve sair teşek­ küller, cemiyetler ve eşhas ta­ rafından kurulan rehabilitas­ yon müesseselerini murakabe etmek; c) Sosyal yardım işleriyle alâkalı muhtelif Devlet teşek­ külleri ve bilhassa Çalışma, Ma­ arif, Ziraat ve İşletmeler vekâ­ letleri ile mahallî idareler, İkti­ sadi Devlet Teşekkülleri ve ha­ yır cemiyetleri arasında sosyal hizmetler sahasında iş birliği sağlıyacak olan esasları araştır­ mak ve bunları tatbikata elve­ rişli şekilde tesbit etmek; d) Hayır cemiyetlerinin sos­ yal hizmetler sahasındaki faa­ liyetlerini takip, iş birliği ha­ linde ahenkli bir şekilde çalış­ malarını tanzim, bütçelerini tet­ kik ve tasdik ve sarfiyatım kontrol etmek; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti lüzum gördüğü tak­ dirde bu cemiyetlerin bütçele­ rinde aynı gayeye mevzu muh­ telif tahsisatı birleştirerek mu­ ayyen bir maksada sarfını te­ min salâhiyetini haizdir. _ 11 - SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVE­ NET ENCÜMENİNİN TADİLİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhac ve İç­ timai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazi­ feleri şunlardır : i a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştır­ mak ve bunlara yapılacak sos­ yal hizmetlerin şekil ve nev'ini tesbit etmek; fertlerin sosyal intibaksızlıklarını izale etmek ve toplum kalkınmasına yarı- yacak tedbirleri araştırmak; b) Gerek normal ve gerek­ se akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesi­ ne ait sosyal hizmetleri prog­ ramlamak ve tatbiki için alâ­ kalı devlet mak*,mlariyle sair teşekküllere ve hayır cemiyet­ lerine bildirmek; i c) Çocukların, gençlerin ve j yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki ! bakım, tedavi ve korunmala- | riyle alâkalı bulunan sosyal, J ; psikolojik, pedagojik ve ekono- j ; inik hususlara ait bilgi ve mü- | i talaaları ilgili makam, teşek- i I kül ve tesislere bildirmek; ı i ı d) Resmî ve hususi rehabi­ litasyon müesseselerini mura­ kabe etmek ve çalışma prog­ ramlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek; e) Umumi ve mülhak büt- ; i celi dairelerle hususi idareler ve belediyeler ve her nevi sos­ yal yardım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle ser­ mayesinin yarısından fazlası ( S. Sayısı : 334 ) BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ Sosyal Hizmetler Enstitüsü ku­ rulmasına dair kanun lâyihası MADDE 1. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Vekâletine bağlı bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Enstitüsünün vazifeleri şunlar­ dır : a) Yoksullar arasında tet­ kikler yaparak yoksulluğun muhtelif sebeplerini araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal hiz­ metlerin şekil ve nev'ini tesbit et­ mek; fertlerin sosyal intibaksız­ lıklarını izaleye ve toplum kal­ kınmasını temine yarayacak ted­ birleri araştırmak; b) Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul öncesi ve okul çağındaki çocuk­ larla gençlerin ve geri kalmış çocukların bakılmasına, korun­ masına ve yetiştirilmesine ait sosyal hizmetleri programlamak ve tatbiki için alâkalı Devlet makamlariyle sair teşekküllere ve hayır cemiyetlerine bildir­ mek; c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbi mahiyetteki bakım, tedavi ve korunmalariy- le alâkalı bulunan sosyal psiko­ lojik, pedagojik ve ekonomik hu­ suslara ait bilgi ve mütalâaları ilgili makam, teşekkül ve tesisle­ re bildirmek; d) Resmî ve hususi rehabili­ tasyon müesseselerini murakabe etmek ve çalışma programlarını tanzim ve iş birliği yapmalarına yardım etmek; e) Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler ve be­ lediyeler ve her nevi sosyal yar­ dım işleriyle alâkalı müessese ve teşekküllerle sermayesinin yarı­ sından fazlası Devlete ait müeş- — 12 — Hü. I S. ve î. M. E. B. E. e) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosya hizmetler mevzuatını inceliye- rek, bu husustaki istatistik ve sair malûmatı toplamak, anket ve etüdler yaparak memleket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerim hazır­ lamak ; f) Sosyal hizmetler müte­ hassısı ve sosyal yardımcı yetiş­ tirmek üzere Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu açmak ve sosyal hizmetler öğretimi yap­ mak. i Devlete ait müessese ve ku- ü rumlar, hayır cemiyetleri ve i hususi kanunlarla kurulmuş bankalar arasında sosyal hiz­ metler sahasında iş birliği sağ- lıyacak olan esasları araştır­ mak ve bunları tatbika elve- j rişli şekilde tesbit etmek; j f) Cemiyetler Kanununa göre kurulan umumi menfaat­ lere hadim her nevi hayır ve yardım cemiyetlerinin sosyal j hizmetler sahasındaki faaliyet- i lerini koordine etmek, iş birli­ ğini ve ahenkli bir şekilde ça- I lışmalarmı sağlamak, bütçele- j rinde sosyal hizmetlere ayır- j diki arı tahsisatın verimli ve i mahalline masruf olmasını te­ min etmek maksadiyle müta- I lâada bulunmak; g) Memleketimizde ve di­ ğer memleketlerde mevcut sos­ yal hizmetler mevzuatını ince- liyerek bu husustaki teknik, | idari ve istatistik malûmatı I toplamak; anket ve etüdler ya- j parak memleket ölçüsündeki ! sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerini hazırlamak ve sos­ yal hizmetin gaye, fayda ve şü­ mulünü umumi efkâra tanıta­ cak neşriyat ve faaliyetlerde bulunmak; h) Yukardaki bentlerde be­ lirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bunların öğreti­ mini sağlıyacak sosyal hizmet mütehassıslariyle sosyal yar­ dımcıları yetiştirmeye mahsus yüksek ve orta derecede öğre­ tim yapmak rzere bir sosyal hizmetler akademisi tesis et- I mek. MADDE 2. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü bir müdür idare­ sinde bir müşavir ile umumi MADDE 2. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsünün faaliyeti hakkında Sıhhat ve İçtimai sese ve kurumlar, hayır cemi­ yetleri ve hususi kanunlarla ku­ rulmuş bankalar arasında sos­ yal hizmetler sahasında iş birli­ ği sağlıyacak olan esasları araş­ tırmak ve bunların tatbika elve­ rişli şekilde tesbit etmek; f) Cemiyetler Kanununa gö­ re kurulan umumi menfaatlere hadim ve her nevi hayır ve yar­ dım cemiyetlerinin sosyal hiz­ metler sahasındaki faaliyetlerini koordine etmek, iş birliğini ve ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları tahsisatın verimli ve mahalline masruf ol­ masını temin etmek maksadiyle mütalâada bulunmak; g) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosyal hizmetler mevzuatını inceliyerek bu husustaki teknik, idari ve is­ tatistik malûmatı toplamak, an­ ket ve etüdler yaparak memle­ ket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerini hazır­ lamak ve sosyal hizmetin gaye, fayda ve şümulünü umumi efkâ­ ra tanıtacak neşriyat ve faali­ yetlerde bulunmak; h) Yukardaki bentlerde be­ lirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bunların öğretimi­ ni sağlıyacak sosyal hizmetler mütehassıslariyle sosyal yardım­ cıları yetiştirmeye mahsus yük­ sek ve orta dereceli öğretim yap­ mak üzere bir sosyal hizmetler akademisi tesis etmek; MADDE 2. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsünün faaliyeti hak­ kında Sıhhat ve İçtimai Muave- (S. Sayısı: 334)
Sayfa 13 -
— 12 — Hü. I S. ve î. M. E. B. E. e) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosya hizmetler mevzuatını inceliye- rek, bu husustaki istatistik ve sair malûmatı toplamak, anket ve etüdler yaparak memleket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerim hazır­ lamak ; f) Sosyal hizmetler müte­ hassısı ve sosyal yardımcı yetiş­ tirmek üzere Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu açmak ve sosyal hizmetler öğretimi yap­ mak. i Devlete ait müessese ve ku- ü rumlar, hayır cemiyetleri ve i hususi kanunlarla kurulmuş bankalar arasında sosyal hiz­ metler sahasında iş birliği sağ- lıyacak olan esasları araştır­ mak ve bunları tatbika elve- j rişli şekilde tesbit etmek; j f) Cemiyetler Kanununa göre kurulan umumi menfaat­ lere hadim her nevi hayır ve yardım cemiyetlerinin sosyal j hizmetler sahasındaki faaliyet- i lerini koordine etmek, iş birli­ ğini ve ahenkli bir şekilde ça- I lışmalarmı sağlamak, bütçele- j rinde sosyal hizmetlere ayır- j diki arı tahsisatın verimli ve i mahalline masruf olmasını te­ min etmek maksadiyle müta- I lâada bulunmak; g) Memleketimizde ve di­ ğer memleketlerde mevcut sos­ yal hizmetler mevzuatını ince- liyerek bu husustaki teknik, | idari ve istatistik malûmatı I toplamak; anket ve etüdler ya- j parak memleket ölçüsündeki ! sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerini hazırlamak ve sos­ yal hizmetin gaye, fayda ve şü­ mulünü umumi efkâra tanıta­ cak neşriyat ve faaliyetlerde bulunmak; h) Yukardaki bentlerde be­ lirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bunların öğreti­ mini sağlıyacak sosyal hizmet mütehassıslariyle sosyal yar­ dımcıları yetiştirmeye mahsus yüksek ve orta derecede öğre­ tim yapmak rzere bir sosyal hizmetler akademisi tesis et- I mek. MADDE 2. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü bir müdür idare­ sinde bir müşavir ile umumi MADDE 2. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsünün faaliyeti hakkında Sıhhat ve İçtimai sese ve kurumlar, hayır cemi­ yetleri ve hususi kanunlarla ku­ rulmuş bankalar arasında sos­ yal hizmetler sahasında iş birli­ ği sağlıyacak olan esasları araş­ tırmak ve bunların tatbika elve­ rişli şekilde tesbit etmek; f) Cemiyetler Kanununa gö­ re kurulan umumi menfaatlere hadim ve her nevi hayır ve yar­ dım cemiyetlerinin sosyal hiz­ metler sahasındaki faaliyetlerini koordine etmek, iş birliğini ve ahenkli bir şekilde çalışmalarını sağlamak, bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları tahsisatın verimli ve mahalline masruf ol­ masını temin etmek maksadiyle mütalâada bulunmak; g) Memleketimizde ve diğer memleketlerde mevcut sosyal hizmetler mevzuatını inceliyerek bu husustaki teknik, idari ve is­ tatistik malûmatı toplamak, an­ ket ve etüdler yaparak memle­ ket ölçüsündeki sosyal hizmetler mevzuatının mesnetlerini hazır­ lamak ve sosyal hizmetin gaye, fayda ve şümulünü umumi efkâ­ ra tanıtacak neşriyat ve faali­ yetlerde bulunmak; h) Yukardaki bentlerde be­ lirtilen çeşitli vazifeleri yerine getirecek ve bunların öğretimi­ ni sağlıyacak sosyal hizmetler mütehassıslariyle sosyal yardım­ cıları yetiştirmeye mahsus yük­ sek ve orta dereceli öğretim yap­ mak üzere bir sosyal hizmetler akademisi tesis etmek; MADDE 2. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsünün faaliyeti hak­ kında Sıhhat ve İçtimai Muave- (S. Sayısı: 334) Hü. sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, sosyal hizmetler tet­ kik şubelerinden ve Sosyal Hiz­ metler Akademisi ve Okulun­ dan teşekkül eder. — 13 — S. ve î. M. E. Muavenet Vekâletine gerek bu hususta, gerek muvafık görü­ len sosyal hizmet mevzuların­ da mütalâada bulunmak üzere bir sosyal hizmetler danışma konseyi kurulmuştur. Konse­ yin Sıhhat ve içtimai Muave­ net Vekâletinin tasvibine ikti­ ran eden kararları enstitünün çalışmalarında göz önünde tu­ tulur. Konsey senede bir defa top­ lanarak âzami beş günde işini bitirir. Konsey görülen lüzum üzerine Sıhhat ve içtimai Mua­ venet Vekâletince fevkalâde olarak da toplantıya çağrılabi­ lir. Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat ve içtimai Mu­ avenet Vekilinin veya onun tensibedeceği bir zatın riyaseti altında toplanır ve kararlar ekseriyetle verilir. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Sos­ yal Hizmetler Akademisi Müdü­ rü ile Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç­ timai Muavenet, Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, Münakalât, Çalışma ve Sanayi Vekâletleri, Toprak ve iskân Umum Mü­ dürlüğü, Vakıflar Umum Mü­ dürlüğü, Türkiye Kızılay Ce­ miyeti, Çocuk Esirgeme Kuru­ mu, Ulusal Verem Savaşı Der- | neği ve Yardım Sevenler Der- i neğinin konseye gönderecek- I leri birer temsilci konseyin ta­ biî azalarıdır. Hayır cemiyetlerinin çoğal­ ması ve inkişafı halinde bun­ lardan münferiden veya müç- temian hangilerinin temsilcile­ rinin âza olarak alınacağı, kon­ seyin tensibi ile Sıhhat ve îç- B. E. net Vekâletine gerek bu hususta, gerek muvafık görülen sosyal hizmet mevzularında mütalâda bulunmak üzere bir sosyal hiz­ metler danışma konseyi kurul­ muştur. Konseyin Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Vekâletinin tas­ vibine iktiran eden kararları enstitünün çalışmalarında göz önünde tutulur. Konsey senede bir defa topla­ narak âzami beş günde işini bi­ tirir, konsey görülen lüzum üze­ rine Sıhhat ve içtimai Muave­ net Vekili tarafından fevkalâde olarak da toplantıya çağrılabi­ lir. Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat ve içtimai Mua­ venet Vekilinin veya onun ten­ sibedeceği bir zatın riyaseti al­ tında toplanır ve kararlar ekse­ riyetle verilir. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Sos­ yal Hizmetler Akademisi Müdü­ rü ile Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç­ timai Muavenet, Gümrük ve in­ hisarlar, Ziraat, Münakalât, Ça­ lışma, Sanayi ve imar ve iskân Vekâletleri, Vakıflar Umum Mü­ dürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdür­ lüğü, işçi Sigortaları Umum Müdürlüğü, iş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Ço­ cuk Esirgeme Kurumu, Ulusal Verem Savaş Derneği ve Yar­ dım Sevenler Derneğinin Konse­ ye gönderecekleri birer temsilci Konseyin tabiî azalarıdır. Hayır cemiyetlerinin çoğalma­ sı ve inkişafı halinde bunlardan münferiden veya müçtemian hangilerinin temsilcilerinin âza ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 14 -
Hü. sosyal hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, sosyal hizmetler tet­ kik şubelerinden ve Sosyal Hiz­ metler Akademisi ve Okulun­ dan teşekkül eder. — 13 — S. ve î. M. E. Muavenet Vekâletine gerek bu hususta, gerek muvafık görü­ len sosyal hizmet mevzuların­ da mütalâada bulunmak üzere bir sosyal hizmetler danışma konseyi kurulmuştur. Konse­ yin Sıhhat ve içtimai Muave­ net Vekâletinin tasvibine ikti­ ran eden kararları enstitünün çalışmalarında göz önünde tu­ tulur. Konsey senede bir defa top­ lanarak âzami beş günde işini bitirir. Konsey görülen lüzum üzerine Sıhhat ve içtimai Mua­ venet Vekâletince fevkalâde olarak da toplantıya çağrılabi­ lir. Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat ve içtimai Mu­ avenet Vekilinin veya onun tensibedeceği bir zatın riyaseti altında toplanır ve kararlar ekseriyetle verilir. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Sos­ yal Hizmetler Akademisi Müdü­ rü ile Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç­ timai Muavenet, Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, Münakalât, Çalışma ve Sanayi Vekâletleri, Toprak ve iskân Umum Mü­ dürlüğü, Vakıflar Umum Mü­ dürlüğü, Türkiye Kızılay Ce­ miyeti, Çocuk Esirgeme Kuru­ mu, Ulusal Verem Savaşı Der- | neği ve Yardım Sevenler Der- i neğinin konseye gönderecek- I leri birer temsilci konseyin ta­ biî azalarıdır. Hayır cemiyetlerinin çoğal­ ması ve inkişafı halinde bun­ lardan münferiden veya müç- temian hangilerinin temsilcile­ rinin âza olarak alınacağı, kon­ seyin tensibi ile Sıhhat ve îç- B. E. net Vekâletine gerek bu hususta, gerek muvafık görülen sosyal hizmet mevzularında mütalâda bulunmak üzere bir sosyal hiz­ metler danışma konseyi kurul­ muştur. Konseyin Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Vekâletinin tas­ vibine iktiran eden kararları enstitünün çalışmalarında göz önünde tutulur. Konsey senede bir defa topla­ narak âzami beş günde işini bi­ tirir, konsey görülen lüzum üze­ rine Sıhhat ve içtimai Muave­ net Vekili tarafından fevkalâde olarak da toplantıya çağrılabi­ lir. Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi Sıhhat ve içtimai Mua­ venet Vekilinin veya onun ten­ sibedeceği bir zatın riyaseti al­ tında toplanır ve kararlar ekse­ riyetle verilir. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Müsteşarı, Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Sos­ yal Hizmetler Akademisi Müdü­ rü ile Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maarif, Sıhhat ve iç­ timai Muavenet, Gümrük ve in­ hisarlar, Ziraat, Münakalât, Ça­ lışma, Sanayi ve imar ve iskân Vekâletleri, Vakıflar Umum Mü­ dürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdür­ lüğü, işçi Sigortaları Umum Müdürlüğü, iş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Ço­ cuk Esirgeme Kurumu, Ulusal Verem Savaş Derneği ve Yar­ dım Sevenler Derneğinin Konse­ ye gönderecekleri birer temsilci Konseyin tabiî azalarıdır. Hayır cemiyetlerinin çoğalma­ sı ve inkişafı halinde bunlardan münferiden veya müçtemian hangilerinin temsilcilerinin âza ( S. Sayısı : 334 ) — 14 — Hü. ! S. ve î. M. E. MADDE 3. — Müdür, Ensti- tünün idare, teknik ve akade­ mik faaliyetleriyle sair husus­ larda âmiri olup vazifesinin ifa­ sında Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekâletine karşı mesuldür. Müşavir, Enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hak­ kında müdüre yardımda bulu­ nur; müdür icabında, şubeler­ le Akademi ve Okulun çalışma­ larını tanzim hususunda müşa­ viri vazifendirebilir. MADDE 4. — Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi, sosyal hiz­ metler mefhumuna giren bil­ cümle faaliyetlerin memlekette tatbik tarz ve imkânlarını, umumi surette, meydana koy­ mak üzere tetkikler yapar. | timai Muıvenet Vekili tarafın- ! dan tesbit olunur. j Sosyal hizmetler sahasmda- I ki malûmat ve faaliyetiyle ta- I nınmış zevattan dört kişi Sıh- I hat ve İçtimai Muavenet Ve- i kili tarafından müntehap âza i olarak konseye seçilir. Münte- \ hap âzanm seçimi üç yılda bir I tekrarlanır. Bunların yeniden ı seçilmeleri caizdir. MADDE 3. — Sosyal hiz­ metler danışma konesyi âzak • rma her toplantı devresine mahsus olmak üzere her sene Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan bir huzur hakkı ve­ rilir. Ankara dışından gelen âzanm harcırahları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre öde­ nir. MADDE 4. — Stoyal Hiz­ metler Enstitüsü bir müdür idaresinde bir müşavir ile Umu­ mi Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sos­ yal Hizmetler, Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve İsta­ tistik şubelerinden ve Sosyal Hizmetler Akademisinden te­ şekkül eder. B. E. olarak alınacağı, Konseyin tensi­ bi ile Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekili tarafından tesbit olu­ nur. Sosyal hizmetler sahasındaki malûmat ve faaliyetiyle tanın­ mış zevattan dört kişi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tara­ fından müntehap âza olarak Konseye seçilir. Müntehap aza­ nın seçimi üç yılda bir tekrarla­ nır. Bunların yeniden seçilme­ leri caizdir. MADDE 3. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Encümeninin 3 ncü maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 4. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 4 ncü maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 5. ~- Müdür, Ensti­ tünün idari, teknik ve akademik faaliyetleriyle sair hususlarda âmiridir. Müşavir,' Enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hakkın­ da Müdürün yardımcısıdır. Mü­ dür icabında, şubelerle akade­ mik çalışmalarını tanzim husu­ sunda müşaviri vazifelendirebi- lir. MADDE 5. — Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi, sosyal hiz­ metlerin tıbbi cephesiyle (Kabi­ liyet iadesi - Rehabilitation) iş­ lerini ihtisas bakımından tetkİK ve bunların memlekette tatbi­ kine dair esasları vaz'eder. MADDE 5. — Müdür ensti­ tünün idari, teknik ve akade­ mik f&aliyetleriyle sair husus­ larda âmiri olup vazifesinin ifasından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine karşı mesuldür. Müşavir, enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hak­ kında müdürün yardımcısıdır. Müdür icabında, şubelerle aka- ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 15 -
— 14 — Hü. ! S. ve î. M. E. MADDE 3. — Müdür, Ensti- tünün idare, teknik ve akade­ mik faaliyetleriyle sair husus­ larda âmiri olup vazifesinin ifa­ sında Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekâletine karşı mesuldür. Müşavir, Enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hak­ kında müdüre yardımda bulu­ nur; müdür icabında, şubeler­ le Akademi ve Okulun çalışma­ larını tanzim hususunda müşa­ viri vazifendirebilir. MADDE 4. — Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi, sosyal hiz­ metler mefhumuna giren bil­ cümle faaliyetlerin memlekette tatbik tarz ve imkânlarını, umumi surette, meydana koy­ mak üzere tetkikler yapar. | timai Muıvenet Vekili tarafın- ! dan tesbit olunur. j Sosyal hizmetler sahasmda- I ki malûmat ve faaliyetiyle ta- I nınmış zevattan dört kişi Sıh- I hat ve İçtimai Muavenet Ve- i kili tarafından müntehap âza i olarak konseye seçilir. Münte- \ hap âzanm seçimi üç yılda bir I tekrarlanır. Bunların yeniden ı seçilmeleri caizdir. MADDE 3. — Sosyal hiz­ metler danışma konesyi âzak • rma her toplantı devresine mahsus olmak üzere her sene Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan bir huzur hakkı ve­ rilir. Ankara dışından gelen âzanm harcırahları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre öde­ nir. MADDE 4. — Stoyal Hiz­ metler Enstitüsü bir müdür idaresinde bir müşavir ile Umu­ mi Sosyal Hizmetler, Tıbbi Sos­ yal Hizmetler, Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve İsta­ tistik şubelerinden ve Sosyal Hizmetler Akademisinden te­ şekkül eder. B. E. olarak alınacağı, Konseyin tensi­ bi ile Sıhhat ve İçtimai Muave­ net Vekili tarafından tesbit olu­ nur. Sosyal hizmetler sahasındaki malûmat ve faaliyetiyle tanın­ mış zevattan dört kişi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tara­ fından müntehap âza olarak Konseye seçilir. Müntehap aza­ nın seçimi üç yılda bir tekrarla­ nır. Bunların yeniden seçilme­ leri caizdir. MADDE 3. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Encümeninin 3 ncü maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 4. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 4 ncü maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 5. ~- Müdür, Ensti­ tünün idari, teknik ve akademik faaliyetleriyle sair hususlarda âmiridir. Müşavir,' Enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hakkın­ da Müdürün yardımcısıdır. Mü­ dür icabında, şubelerle akade­ mik çalışmalarını tanzim husu­ sunda müşaviri vazifelendirebi- lir. MADDE 5. — Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi, sosyal hiz­ metlerin tıbbi cephesiyle (Kabi­ liyet iadesi - Rehabilitation) iş­ lerini ihtisas bakımından tetkİK ve bunların memlekette tatbi­ kine dair esasları vaz'eder. MADDE 5. — Müdür ensti­ tünün idari, teknik ve akade­ mik f&aliyetleriyle sair husus­ larda âmiri olup vazifesinin ifasından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine karşı mesuldür. Müşavir, enstitünün teknik ve akademik faaliyetleri hak­ kında müdürün yardımcısıdır. Müdür icabında, şubelerle aka- ( S. Sayısı : 334 ) Hü. MADDE 6. — Sosyal Hizmet- | ler Tetkik Şubesi, sosyal hiz- | metlerin koordinasyon ve ifası- | na ve teşkilâtlandırılmasına el- I verişli olmak üzere memlekette j mevcut mevzuatı tetkik ve j noksan kısımları tesbit ederek i iktisadi şartları göz önünde bu- j lundurmak suretiyle bu hususta | icabeden kanun lâyihalarını ha- i zırlar. | MADDE 7. — Sosyal Hizmet- | ler Akademisi ve Okulu, sosyal ! hizmetler mütehassısı ve sosyal I yardımcı yetiştirmek üzere na­ zari ve amelî tedrisat yapar ve amelî tedrisat bakımından, keti- ı dine bağlı sosyal hizmetler mer- ı kezini idare eder. Akademiye yüksek tahsil ve okula lise me- | zunları alınır. Akademi ve okul j mezunları, sosyal hizmetler sa- j basındaki vazifelere tercihan j tâyin edilirler. ! MADDE 8. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü Müdürü, Küşavir Şube müdürleri ve Sosyal Hiz­ metler Akademisi ve Okulu Mü­ dürü, yüksek mektep diploma­ sını haiz olup Sosyal Hikmetler Akademisinde veya muadili ya­ bancı memleket müesseselerin­ de tahsil görmüş ve ingilizce, almanca, fransızca, italyanca ve ispanyolcadan birine hakkiyle vâkıf kimseler arasından tâyin olunurlar. MADDE 9. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü teşkilâtına dâhil olup sekizinci maddede yazdı memurlar dışında kalan maaşlı — 15 — S. ve t. M. E. deminin çalışmalarını tanzim, hususunda müşaviri vazifelen- dirtbilir. MADDE 6. — Umumi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hiz­ metler mefhumuna giren bil­ cümle faf\lİ3retleri, yurdun sos­ yal ve ekonomik bünye ve im­ kânları bakımından tetkik ede­ rek gerekU teklifleri yapar. MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hizmet­ lerin koruyjcu, terbiye ve te­ davi edici mediko - sosyal cep­ helerini (Sosyal intibaksızlık­ larını giderine rehabilitasyon ve saire gibi) ihtisas bakımın­ dan tetkik ve bunların memle­ kette tatbikine dair olan esas­ ları vaz'ede-r. MADDE 8. — Sosyal Hiz­ metler Etüd Dokümantasyon ve İstatistik Şubesi, sosyal hiz­ metlerin koordinasyonuna, ifa­ sına ve teşkilâtlandırılmasına elverişli olmak üzere memle­ kette mevcut mevzuatı tetkik ve noksan kısımları tesbit ede­ rek, enstitünün diğer şubele­ riyle Sosyal Hizmetler Akade­ misinden mütalâa almak ve ik­ tisadi ve içtimai şartları göz önünde bulundurmak suretiyle bu hususta icabeden kanun lâ­ yihalarını hazırlar. MADDE 9. — Sosyal Hiz­ metler Akademisi, sosyal hiz­ metler mütehassısları ve sos­ yal yardımcıları yetiştirmek B. E. MADDE 6. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Encümeninin 6 ncı maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hizmet­ lerin koruyucu, terbiye ve teda­ vi edici tıbbi sosyal cephelerini (sosyal intibaksızlıklarını gider­ me rehabilitasyon ve saire gibi) ihtisas bakımından tetkik ve bunların memlekette tatbikine dair olan esasları vaz'eder. MADDE 8. — Sosyal Hizmet­ ler Etüd, Dokümantasyon ve İs­ tatistik Şubesi, sosyal hizmetlerin koordinasyonuna, ifasına ve teş­ kilâtlandırılmasına elverişli ol­ mak üzere memlekette mevcut mevzuatı tetkik ederek gerekli tekliflerde bulunur. MADDE 9. — Sosyal Hizmet­ ler Akademisi, sosyal hizmetler mütehassısları ve sosyal hizmet yardımcılarını yetiştirmek üzere ( S'. Sayısı : 334 )
Sayfa 16 -
Hü. MADDE 6. — Sosyal Hizmet- | ler Tetkik Şubesi, sosyal hiz- | metlerin koordinasyon ve ifası- | na ve teşkilâtlandırılmasına el- I verişli olmak üzere memlekette j mevcut mevzuatı tetkik ve j noksan kısımları tesbit ederek i iktisadi şartları göz önünde bu- j lundurmak suretiyle bu hususta | icabeden kanun lâyihalarını ha- i zırlar. | MADDE 7. — Sosyal Hizmet- | ler Akademisi ve Okulu, sosyal ! hizmetler mütehassısı ve sosyal I yardımcı yetiştirmek üzere na­ zari ve amelî tedrisat yapar ve amelî tedrisat bakımından, keti- ı dine bağlı sosyal hizmetler mer- ı kezini idare eder. Akademiye yüksek tahsil ve okula lise me- | zunları alınır. Akademi ve okul j mezunları, sosyal hizmetler sa- j basındaki vazifelere tercihan j tâyin edilirler. ! MADDE 8. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü Müdürü, Küşavir Şube müdürleri ve Sosyal Hiz­ metler Akademisi ve Okulu Mü­ dürü, yüksek mektep diploma­ sını haiz olup Sosyal Hikmetler Akademisinde veya muadili ya­ bancı memleket müesseselerin­ de tahsil görmüş ve ingilizce, almanca, fransızca, italyanca ve ispanyolcadan birine hakkiyle vâkıf kimseler arasından tâyin olunurlar. MADDE 9. — Sosyal Hizmet­ ler Enstitüsü teşkilâtına dâhil olup sekizinci maddede yazdı memurlar dışında kalan maaşlı — 15 — S. ve t. M. E. deminin çalışmalarını tanzim, hususunda müşaviri vazifelen- dirtbilir. MADDE 6. — Umumi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hiz­ metler mefhumuna giren bil­ cümle faf\lİ3retleri, yurdun sos­ yal ve ekonomik bünye ve im­ kânları bakımından tetkik ede­ rek gerekU teklifleri yapar. MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hizmet­ lerin koruyjcu, terbiye ve te­ davi edici mediko - sosyal cep­ helerini (Sosyal intibaksızlık­ larını giderine rehabilitasyon ve saire gibi) ihtisas bakımın­ dan tetkik ve bunların memle­ kette tatbikine dair olan esas­ ları vaz'ede-r. MADDE 8. — Sosyal Hiz­ metler Etüd Dokümantasyon ve İstatistik Şubesi, sosyal hiz­ metlerin koordinasyonuna, ifa­ sına ve teşkilâtlandırılmasına elverişli olmak üzere memle­ kette mevcut mevzuatı tetkik ve noksan kısımları tesbit ede­ rek, enstitünün diğer şubele­ riyle Sosyal Hizmetler Akade­ misinden mütalâa almak ve ik­ tisadi ve içtimai şartları göz önünde bulundurmak suretiyle bu hususta icabeden kanun lâ­ yihalarını hazırlar. MADDE 9. — Sosyal Hiz­ metler Akademisi, sosyal hiz­ metler mütehassısları ve sos­ yal yardımcıları yetiştirmek B. E. MADDE 6. — Sıhhat ve İçti­ mai Muavenet Encümeninin 6 ncı maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 7. — Tıbbi sosyal hizmetler şubesi, sosyal hizmet­ lerin koruyucu, terbiye ve teda­ vi edici tıbbi sosyal cephelerini (sosyal intibaksızlıklarını gider­ me rehabilitasyon ve saire gibi) ihtisas bakımından tetkik ve bunların memlekette tatbikine dair olan esasları vaz'eder. MADDE 8. — Sosyal Hizmet­ ler Etüd, Dokümantasyon ve İs­ tatistik Şubesi, sosyal hizmetlerin koordinasyonuna, ifasına ve teş­ kilâtlandırılmasına elverişli ol­ mak üzere memlekette mevcut mevzuatı tetkik ederek gerekli tekliflerde bulunur. MADDE 9. — Sosyal Hizmet­ ler Akademisi, sosyal hizmetler mütehassısları ve sosyal hizmet yardımcılarını yetiştirmek üzere ( S'. Sayısı : 334 ) Hü. ve ücretli memurların vasıfları ile görecekleri işler ve Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu­ nun tedris bölümleri, Enstitü­ nün açılmasından itibaren niha­ yet bir sene içinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. MADDE 10. — Memleketin muhtelif mıntakalarmda mev­ cut Devlet daire ve müessesele­ rine ait binalardan istifade ede­ rek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti göreceği lüzum üzeri­ ne, sosyal hizmetler merkezleri kurabilir. Bunların statüsü ve çalışma tarzı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince çıkarıla­ cak bir nizamname ile tesbit edilir. — 16 — S. ve I M. E. üzere yüksek ve orta ihtisas derecesinde nazari ve amelî sosyal hizmetler öğretimi ya­ par. Akademinin sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek müte­ hassıs diploması veren yüksek kısmının öğretim süresi 3 yıl­ dır. Bu kısma üniversite ve yüksek tahsil görmüş olanlarla lise mezunları, orta ve yüksek öğretmen okulları ve hemşire kolejleri mezunları kabul edi­ lir. Akademinin, lise ayarında orta uzman yetiştirip sosyal yardımcı diploması veren orta kısmının öğretim süresi 3 yıl olup sosyal yardımcı yetiştirir. Bu kısma ortaokullarla orta dereceli meslek okulları ve ilk öğretmen okulları mezunları kabul edilir. Akademi sosyal hizmet saha­ sında çalışmakta olanları, ge­ rekli ilmî seviyeye ulaştırmak üzere, muhtelif kurslar tertib- ederek kurs mezunlarına serti­ fika verir. MADDE 10. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Mü­ şaviri, şube müdürleri ve Sos­ yal Hizmetler Akademisi Mü­ dürü; Sosyal Hizmetler Aka­ demisi yüksek kısmından veya muadili yabancı memleketler müesseselerinden mezun olan­ lardan ve bu vasıfta eleman bulunmadığı takdirde üniver­ site Tıp, Hukuk ve Siyasal Bil­ giler ve İktisat fakülteleriyle Yüksek öğretmen Okulu me­ zunlarından olup sosyal ilim ve hizmetler sahasında faaliyet ve neşriyatiyle tanınmış kimse­ ler arasından Sıhhat ve Içti- B. E. yüksek ve orta ihtisas derecesin­ de nazari ve amelî sosyal hizmet; tedrisatını doğrudan doğruya veya üniversite vasıtasiyle yap­ tırır. Sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs diploma­ sı verecek yüksek öğretim kısmı bir üniversite bünyesinde fakül­ te veya yüksek okul veya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilât­ landırılmak üzere Sıhhat ve İç­ timai Muavenet, Maarif Vekalet­ leriyle üniversite arasında müş­ terek karara varılarak iş birliği yapılır. Akademinin, lise ve ayarında orta uzman yetiştirip sosyal yar­ dımcı diploması veren orta kıs­ mının öğretim süresi üç yıl olup sosyal yardımcı yetiştirir. Bu kısma orta okullarla orta dere­ celi meslek okulları ve ilk öğret­ men okulları mezunları kabul edilir. Akademi sosyal hizmet saha­ sında çalışmakta olanları, gerek­ li ilmî seviyeye ulaştırmak üze­ re, muhtelif kurslar tertibede- rek kurs mezunlarına sertifika verir. MADDE 10. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 10 ncu maddesi aynen kabul edil­ miştir. (S . Sayısı: 334)
Sayfa 17 -
Hü. ve ücretli memurların vasıfları ile görecekleri işler ve Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu­ nun tedris bölümleri, Enstitü­ nün açılmasından itibaren niha­ yet bir sene içinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırlanacak bir nizamname ile tesbit edilir. MADDE 10. — Memleketin muhtelif mıntakalarmda mev­ cut Devlet daire ve müessesele­ rine ait binalardan istifade ede­ rek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti göreceği lüzum üzeri­ ne, sosyal hizmetler merkezleri kurabilir. Bunların statüsü ve çalışma tarzı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince çıkarıla­ cak bir nizamname ile tesbit edilir. — 16 — S. ve I M. E. üzere yüksek ve orta ihtisas derecesinde nazari ve amelî sosyal hizmetler öğretimi ya­ par. Akademinin sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek müte­ hassıs diploması veren yüksek kısmının öğretim süresi 3 yıl­ dır. Bu kısma üniversite ve yüksek tahsil görmüş olanlarla lise mezunları, orta ve yüksek öğretmen okulları ve hemşire kolejleri mezunları kabul edi­ lir. Akademinin, lise ayarında orta uzman yetiştirip sosyal yardımcı diploması veren orta kısmının öğretim süresi 3 yıl olup sosyal yardımcı yetiştirir. Bu kısma ortaokullarla orta dereceli meslek okulları ve ilk öğretmen okulları mezunları kabul edilir. Akademi sosyal hizmet saha­ sında çalışmakta olanları, ge­ rekli ilmî seviyeye ulaştırmak üzere, muhtelif kurslar tertib- ederek kurs mezunlarına serti­ fika verir. MADDE 10. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsü Müdürü, Mü­ şaviri, şube müdürleri ve Sos­ yal Hizmetler Akademisi Mü­ dürü; Sosyal Hizmetler Aka­ demisi yüksek kısmından veya muadili yabancı memleketler müesseselerinden mezun olan­ lardan ve bu vasıfta eleman bulunmadığı takdirde üniver­ site Tıp, Hukuk ve Siyasal Bil­ giler ve İktisat fakülteleriyle Yüksek öğretmen Okulu me­ zunlarından olup sosyal ilim ve hizmetler sahasında faaliyet ve neşriyatiyle tanınmış kimse­ ler arasından Sıhhat ve Içti- B. E. yüksek ve orta ihtisas derecesin­ de nazari ve amelî sosyal hizmet; tedrisatını doğrudan doğruya veya üniversite vasıtasiyle yap­ tırır. Sosyal hizmet mütehassısı yetiştirerek mütehassıs diploma­ sı verecek yüksek öğretim kısmı bir üniversite bünyesinde fakül­ te veya yüksek okul veya ayrı ihtisas şubesi halinde teşkilât­ landırılmak üzere Sıhhat ve İç­ timai Muavenet, Maarif Vekalet­ leriyle üniversite arasında müş­ terek karara varılarak iş birliği yapılır. Akademinin, lise ve ayarında orta uzman yetiştirip sosyal yar­ dımcı diploması veren orta kıs­ mının öğretim süresi üç yıl olup sosyal yardımcı yetiştirir. Bu kısma orta okullarla orta dere­ celi meslek okulları ve ilk öğret­ men okulları mezunları kabul edilir. Akademi sosyal hizmet saha­ sında çalışmakta olanları, gerek­ li ilmî seviyeye ulaştırmak üze­ re, muhtelif kurslar tertibede- rek kurs mezunlarına sertifika verir. MADDE 10. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 10 ncu maddesi aynen kabul edil­ miştir. (S . Sayısı: 334) Hü. MADDE 11. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet­ velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihinde meriye­ te girer. MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili me­ murdur. 14 . IV . 1955 Başvekil A. Menderes S. ve t M. E. mai Muavenet Vekâletince se­ çilerek tâyin olunur. Yukarda zikredilen memuri­ yetlere tâyin edileceklerin fransızca, ingilizce, Almanca, italyanca veya ispanyolcadan birini hakkiyle vâkıf olmaları şarttır. MADDE 11. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsünün idari, tek­ nik ve akademik faaliyetleriy­ le sair hususları ve sosyal yar­ dım merkezlerinin çalışma şek­ li ve idari işleri ve Akademinin yüksek ve orta kısımları me- zunlariyle kurs mezunlarının istihdam tarzları, vazife ve sa­ lâhiyet sahaları bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 12. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet­ velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 13. — Bu kanun neşir tarihinde meriyete girer. MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili sala­ hiyetlidir. B. E. MADDE 11. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 11 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 12. — Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Encümeninin 12 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 13.— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (2) sa­ yılı cetvelde derece, unvan ve adedleri yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 14. — Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Encümeninin 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. MADDE 15. — Bu kanun hü­ kümlerini icraya Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilleri memurdur. (S. Sayısı : 334)
Sayfa 18 -
Hü. MADDE 11. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet­ velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1956 tarihinde meriye­ te girer. MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili me­ murdur. 14 . IV . 1955 Başvekil A. Menderes S. ve t M. E. mai Muavenet Vekâletince se­ çilerek tâyin olunur. Yukarda zikredilen memuri­ yetlere tâyin edileceklerin fransızca, ingilizce, Almanca, italyanca veya ispanyolcadan birini hakkiyle vâkıf olmaları şarttır. MADDE 11. — Sosyal Hiz­ metler Enstitüsünün idari, tek­ nik ve akademik faaliyetleriy­ le sair hususları ve sosyal yar­ dım merkezlerinin çalışma şek­ li ve idari işleri ve Akademinin yüksek ve orta kısımları me- zunlariyle kurs mezunlarının istihdam tarzları, vazife ve sa­ lâhiyet sahaları bir nizamname ile tesbit olunur. MADDE 12. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) sayılı cet­ velde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 13. — Bu kanun neşir tarihinde meriyete girer. MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili sala­ hiyetlidir. B. E. MADDE 11. — Sıhhat ve İç­ timai Muavenet Encümeninin 11 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 12. — Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Encümeninin 12 nci maddesi aynen kabul edil­ miştir. MADDE 13.— 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (2) sa­ yılı cetvelde derece, unvan ve adedleri yazılı kadrolar eklen­ miştir. MADDE 14. — Sıhhat ve iç­ timai Muavenet Encümeninin 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. MADDE 15. — Bu kanun hü­ kümlerini icraya Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilleri memurdur. (S. Sayısı : 334) Hü. Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Devlet Vekili M. Sarol Devlet Vekili O. Kapanı Adliye Vekili O. §. Çiçekdağ Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Dahiliye Vekili N. Gedik Hariciye Vekili F. Köprülü Maliye Vekili H. Polatkan Maarif Vekili C. Yardımcı Nafıa Vekili K. Zeytinoğlu îkt. ve Ticaret Vekili 8. Yırcalt Sıh. ve îç. Mua. Vekili Dr. B. TJz Güm. ve înh. Vekili E. Kalafat Ziraat Vekili N. ökmen Münakalât Vekili M. Çavuşoğlu Çalışma Vekili H. Erkmen îşletmeler Vekili 8. Ağaoğlu
Sayfa 19 -
Hü. Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Devlet Vekili M. Sarol Devlet Vekili O. Kapanı Adliye Vekili O. §. Çiçekdağ Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Dahiliye Vekili N. Gedik Hariciye Vekili F. Köprülü Maliye Vekili H. Polatkan Maarif Vekili C. Yardımcı Nafıa Vekili K. Zeytinoğlu îkt. ve Ticaret Vekili 8. Yırcalt Sıh. ve îç. Mua. Vekili Dr. B. TJz Güm. ve înh. Vekili E. Kalafat Ziraat Vekili N. ökmen Münakalât Vekili M. Çavuşoğlu Çalışma Vekili H. Erkmen îşletmeler Vekili 8. Ağaoğlu D. Görevin çeşidi — 19 — Hükümetin teklifine bağlı cetvel [1] SAYILI CETVEL Aded Maaş D. Görevin çeşidi MERKEZ TEŞKİLÂTI Enstitü Müdürlüğü 3 4 5 8 10 11 12 12 13 7 5 6 7 5 6 Müdür Müşavir Mütercim Enstitü Müdürlüğü Bürosu Büro Şefi Birinci Mümeyyiz İkinci Mümeyyiz Dosya Memuru Tetkik Memuru Kâtip Kitaplık Memuru (Yabancı dil bilir) Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür Mütehassıs Mütehassıs yardımcısı Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür Ana ve çocuk sağlığı müte­ hassısı (tabip) 1 1 3 1 J 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 100 90 80 50 35 30 25 25 20 60 80 70 60 80 70 c 0 6 7 3 5 5 6 7 7 9 10 11 10 11 11 12 Aded Maaş Rehabilitasyon mütehassısı (Tabip) 1 Mütehassıs yardımcısı (Tabip) 3 Sosyal Hizmet Tetkikleri Şubesi Müdür 1 Mütehassıs (Biri Hukuk veya Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat 70 60 80 Fakültesi mezunu olacak) Mütehassıs yardımcısı Sosyal Hizmetler Akademi ve Müdür Müdür muavini öğretmen » » Sosyal Hizmet Merkeeî Müdür muavini Sosyal yardımcı (Sosyal Hiz­ metler Okulu mezunu olacak) Fiş memuru Mutemet ve mubayaa memuru Ayniyat mutemedi Depo ve ambar memuru Dosya memuru » » o 3 Okulu 1 1 4 3 4 1 10 70 60 100 80 80 70 60 60 40 35 30 35 30 30 25 ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 20 -
D. Görevin çeşidi — 19 — Hükümetin teklifine bağlı cetvel [1] SAYILI CETVEL Aded Maaş D. Görevin çeşidi MERKEZ TEŞKİLÂTI Enstitü Müdürlüğü 3 4 5 8 10 11 12 12 13 7 5 6 7 5 6 Müdür Müşavir Mütercim Enstitü Müdürlüğü Bürosu Büro Şefi Birinci Mümeyyiz İkinci Mümeyyiz Dosya Memuru Tetkik Memuru Kâtip Kitaplık Memuru (Yabancı dil bilir) Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür Mütehassıs Mütehassıs yardımcısı Tıbbî Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür Ana ve çocuk sağlığı müte­ hassısı (tabip) 1 1 3 1 J 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 100 90 80 50 35 30 25 25 20 60 80 70 60 80 70 c 0 6 7 3 5 5 6 7 7 9 10 11 10 11 11 12 Aded Maaş Rehabilitasyon mütehassısı (Tabip) 1 Mütehassıs yardımcısı (Tabip) 3 Sosyal Hizmet Tetkikleri Şubesi Müdür 1 Mütehassıs (Biri Hukuk veya Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat 70 60 80 Fakültesi mezunu olacak) Mütehassıs yardımcısı Sosyal Hizmetler Akademi ve Müdür Müdür muavini öğretmen » » Sosyal Hizmet Merkeeî Müdür muavini Sosyal yardımcı (Sosyal Hiz­ metler Okulu mezunu olacak) Fiş memuru Mutemet ve mubayaa memuru Ayniyat mutemedi Depo ve ambar memuru Dosya memuru » » o 3 Okulu 1 1 4 3 4 1 10 70 60 100 80 80 70 60 60 40 35 30 35 30 30 25 ( S. Sayısı : 334 ) — 20 — D. Memuriyetin nev'i 8 10 11 12 12 13 7 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin tadiline bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i MERKEZ TEŞKİLÂTI Enstitü Müdürlüğü 3 Müdür 4 Müşavir 5 Mütercim Enstitü Müdürlüğü Bürosu Büro şefi 1 Birinci mümeyyiz 1 îkinci » 1 Dosya memuru 1 Tetkik •» 1 Kâtip 5 Kitaplık memuru (Yabancı dil bilir) 1 Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Müdür 6 Mütehassıs » yardımcısı Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür 1 Ana ve çocuk sağlığı müte­ hassısı (Sosyal hizmet saha­ sında yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) l Rehabilitasyon mütehassısı (Sosyal hizmet sahasında yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) 1 100 90 80 50 35 30 25 25 20 60 80 70 60 80 70 70 Aded Maaş 7 Mütehassıs yardımcısı (Ta­ bip veya tıbbi sosyal yar­ dımcı) 60 Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve İstatistik Şubesi 7 9 10 11 10 11 11 12 Müdür Mütehassıs (Biri Hukuk ve­ ya Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat Fakültesi mezunu ola­ cak) Mütehassıs yardımcısı 1 Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu Müdür 1 » muavini 1 öğretmen 4 » 3 » 4 Sosyal Hizmet Merkezi Müdür muavini 1 Sosyal yardımcı (Sosyal hiz metler mezunu olacak) 10 Fiş memuru • 1 Mutemet ve mubayaa me­ muru Ayniyat mutemedi Depo ve ambar memuru Dosya memuru » 80 70 60 100 80 80 70 6C 60 40 35 30 35 30 30 25 ( S. Sayısı : 334 )
Sayfa 21 -
— 20 — D. Memuriyetin nev'i 8 10 11 12 12 13 7 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin tadiline bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i MERKEZ TEŞKİLÂTI Enstitü Müdürlüğü 3 Müdür 4 Müşavir 5 Mütercim Enstitü Müdürlüğü Bürosu Büro şefi 1 Birinci mümeyyiz 1 îkinci » 1 Dosya memuru 1 Tetkik •» 1 Kâtip 5 Kitaplık memuru (Yabancı dil bilir) 1 Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Müdür 6 Mütehassıs » yardımcısı Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdür 1 Ana ve çocuk sağlığı müte­ hassısı (Sosyal hizmet saha­ sında yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) l Rehabilitasyon mütehassısı (Sosyal hizmet sahasında yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) 1 100 90 80 50 35 30 25 25 20 60 80 70 60 80 70 70 Aded Maaş 7 Mütehassıs yardımcısı (Ta­ bip veya tıbbi sosyal yar­ dımcı) 60 Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve İstatistik Şubesi 7 9 10 11 10 11 11 12 Müdür Mütehassıs (Biri Hukuk ve­ ya Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat Fakültesi mezunu ola­ cak) Mütehassıs yardımcısı 1 Sosyal Hizmetler Akademi ve Okulu Müdür 1 » muavini 1 öğretmen 4 » 3 » 4 Sosyal Hizmet Merkezi Müdür muavini 1 Sosyal yardımcı (Sosyal hiz metler mezunu olacak) 10 Fiş memuru • 1 Mutemet ve mubayaa me­ muru Ayniyat mutemedi Depo ve ambar memuru Dosya memuru » 80 70 60 100 80 80 70 6C 60 40 35 30 35 30 30 25 ( S. Sayısı : 334 ) D. — 21 — Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Memuriyetin nev'i Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i * - » • • • r ) • ı -• î • ı MERKEZ TEŞKİLÂTI Enstitü Müdürlüğü 3 Müdür 4 Müşavir 5 Mütercim 1 1 500 1 1 250 3 1 100 Enstitü Müdürlüğü Bürosu 8 Büro Şefi 1 10 Birinci mümeyyiz 1 11 İkinci » 1 12 Dosya memuru 1 12 Tetkik memuru 1 13 Kâtip 5 7 Kitaplık memuru (Yabancı dil bilir) 1 Umumi Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Müdür 6 Mütehassıs 7 Mütehassıs yardımcısı Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Müdür Ana ve çocuk sağlığı müte­ hassısı (Sosyal hizmet saha­ sında^ yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) Sosyal Hizmetler Okulu öğretmen [2] 700 500 450 400 400 350 800 Aded Maaş 100 950 800 1 1 100 950 7 9 10 11 10 11 11 12 Rehabilitasyon mütelhassısı (Sosyal hizmet sahasında yetişmiş tabip veya tıbbi sosyal yardımcı) Mütehassıs yardımcısı (Ta­ bip veya tıbbi sosyal yar­ dımcısı) 950 800 Sosyal Hizmetler Etüd, Dokümantasyon ve îstatistik Şubesi Müdür 1 1 100 Mütehassıs (Biri Hukuk ve­ ya Siyasal Bilgiler, diğeri İktisat Fakültesi mezunu olacak) 2 950 Mütehassıs yardımcısı 3 800 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu Müdür Müdür muavini öğretmen » Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür muavini 1 Sosyal yardımcı 10 Fiş memuru 1 Mutemet ve mubayaa memuru 1 Ayniyat mutemedi 1 Depo ve ambar memuru 1 Dosya memuru 1 » » 1 1 100 800 1 100 950 800 800 600 500 450 500 450 450 400 SAYILI CETVEL Sosyal Hizmetler Merkezi 9 Sosyal yardımcı (Sosyal hiz-1 100 950 800 metler mezunu) 10 Ayniyat mutemedi 12 Dosya memuru 600 500 400 >>e^< (S. Sayın: 334)
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul