En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
S. Sayısı: 86 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve me­ murları Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine da­ ir kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt­ çe Komisyonları raporları (1/533) T. C. Başbakanlık ' 12.1.1946 . Muamelât Genel Müdürlüğü . . . Tetkik Müdürlüğü Sayı: 71/459 - 6/94 Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât vo Memurin Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro, cetvelinin değiştirilmesine dair âdı geçen Bakan­ lıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 .1 .1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş­ tırılan kanım tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. Başbakan Ş. Saraçoğlu 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa bazı hükümler ek­ lenmesine, ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair. kanun tasarısına ait . ' ' . ' • gerekçe 1. — Geçen devirlerden arta kalan sağlık teşkilât ve müesseselerinin memleket ihtiyacına karşı kifayetsizliği Cumhuriyet Hükümetimizin dikkat nazarını çekmesi üzerine faaliyete geçilip yirmi iki senedenberi fasılasız bir gayretle çalışılarak bu teşküâtın medeni memleketlerdeki seviye ve ba­ şarılı dereceye çıkarılması uğrunda birçok gayretler sarfolunmuş ve bugün vatandaşa sağlık ve sos­ yal yardım bakımından fırsat, ve imkânların müsaadesi nispetinde hizmete muvaffakiyet elde.edil-. miş ise de medeniyet dünyasının hergün göze çarpan türlü tekâmül eserleri meyanmda sıhhat işle rindp de her türlü yeniliklerin meydana gelmesi itibariyle gerek aradaki bu tekâmül farkının gide­ rilmesi ve gerek daima müşahede olunan yeniliklerden yurdumuzun da faydalanması yolunda yeni­ den enerjik hamle ve teşebbüslere geçilmesi bir mecburiyet halinde tecelli eylemektedir. Bu iti­ barla ve halkın genel sağlığına daha iyi cevap vermek üzere teşkilât kanununda ona göre bazı deği­ şiklikler yapılması zaruri görülmüş ve işbu kanun "tasarısı teklif olunmuştur. 2. — 4258 sayılı kanuna bağlı kadrolar 3656 sayılı .Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea- • dülü hakkındaki kanun hükümlerine göre tesbit edilmiş, iken sonradan yürürlüğe konulan 4598 ve 4644 sayılı, kanunlarla memurlarımızın sınıf ve aylıkları mühim değişikliklere mâruz kalmış ve bir sınıfa muhassas maaş nükten teşkilât ve teadül kanuniyle tesbit olunan mebde miktardan da aşağı düşmüş ve sınıflar bildirine tedahül eder bir.vaziyet alınıştır. . . 3 . —. Sağlık ve Sosyal Yardım Bâkanlığma ait kadroların esası'4258 sayılı kanuna bağlı iki nu­ maralı cetvelde tesbit edilmiş olduğu halde sonradan-görülen lüzuma göre yeniden teşkil edilen ve­ ya umûmi bütçeye alınan hastaneler ve diğer müesseseler için muhtelif kanunlarla alman kadrolar­ la ...«. ,*î~_~i.ı: i-_j_-i__ . --- A-T-— M- .i-i'_—-::'_.i 3 • • • t T * -'•n . • • -i - "> • " *
Sayfa 2 -
S. Sayısı: 86 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve me­ murları Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine da­ ir kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Büt­ çe Komisyonları raporları (1/533) T. C. Başbakanlık ' 12.1.1946 . Muamelât Genel Müdürlüğü . . . Tetkik Müdürlüğü Sayı: 71/459 - 6/94 Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât vo Memurin Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro, cetvelinin değiştirilmesine dair âdı geçen Bakan­ lıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 .1 .1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş­ tırılan kanım tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. Başbakan Ş. Saraçoğlu 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa bazı hükümler ek­ lenmesine, ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair. kanun tasarısına ait . ' ' . ' • gerekçe 1. — Geçen devirlerden arta kalan sağlık teşkilât ve müesseselerinin memleket ihtiyacına karşı kifayetsizliği Cumhuriyet Hükümetimizin dikkat nazarını çekmesi üzerine faaliyete geçilip yirmi iki senedenberi fasılasız bir gayretle çalışılarak bu teşküâtın medeni memleketlerdeki seviye ve ba­ şarılı dereceye çıkarılması uğrunda birçok gayretler sarfolunmuş ve bugün vatandaşa sağlık ve sos­ yal yardım bakımından fırsat, ve imkânların müsaadesi nispetinde hizmete muvaffakiyet elde.edil-. miş ise de medeniyet dünyasının hergün göze çarpan türlü tekâmül eserleri meyanmda sıhhat işle rindp de her türlü yeniliklerin meydana gelmesi itibariyle gerek aradaki bu tekâmül farkının gide­ rilmesi ve gerek daima müşahede olunan yeniliklerden yurdumuzun da faydalanması yolunda yeni­ den enerjik hamle ve teşebbüslere geçilmesi bir mecburiyet halinde tecelli eylemektedir. Bu iti­ barla ve halkın genel sağlığına daha iyi cevap vermek üzere teşkilât kanununda ona göre bazı deği­ şiklikler yapılması zaruri görülmüş ve işbu kanun "tasarısı teklif olunmuştur. 2. — 4258 sayılı kanuna bağlı kadrolar 3656 sayılı .Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea- • dülü hakkındaki kanun hükümlerine göre tesbit edilmiş, iken sonradan yürürlüğe konulan 4598 ve 4644 sayılı, kanunlarla memurlarımızın sınıf ve aylıkları mühim değişikliklere mâruz kalmış ve bir sınıfa muhassas maaş nükten teşkilât ve teadül kanuniyle tesbit olunan mebde miktardan da aşağı düşmüş ve sınıflar bildirine tedahül eder bir.vaziyet alınıştır. . . 3 . —. Sağlık ve Sosyal Yardım Bâkanlığma ait kadroların esası'4258 sayılı kanuna bağlı iki nu­ maralı cetvelde tesbit edilmiş olduğu halde sonradan-görülen lüzuma göre yeniden teşkil edilen ve­ ya umûmi bütçeye alınan hastaneler ve diğer müesseseler için muhtelif kanunlarla alman kadrolar­ la ...«. ,*î~_~i.ı: i-_j_-i__ . --- A-T-— M- .i-i'_—-::'_.i 3 • • • t T * -'•n . • • -i - "> • " * - a — bugün • bu Bakanlığın memur kadroları- 4258, 4459, 4642, 4644, 4645, 4769, 4774, 4781 sekiz muhtelif kanuna bağlı cetveller halinde bulunmaktadır ki bu hal tatbikatta birçok zorlukları meeip olduğundan bu çeşitli kadroların birleştirilmesi faydalı olacağı mülâhaza olunmuş ve bugün yü­ rürlükte bulunan kadrolar gündiengüne gelişen Devlet Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetlerini karşı­ lamaktan uzaklaşmış bulunduğu cihetle ayni zamanda kadroların ihtiyacı karşılayıcı bir şekilde yeniden düzenlenip genişletilmesi zorunda kalınmıştır. Bugünkü ihtiyacı karşılayabilmek amaciyle bu kanun tasarısındaki tevsi ve tezyitler: A) Eskidenberı mevcut sıtma mücadelesi kadrosunun yetersizliği 1945 yılı zarfında yapılan Olağanüstü Savaşvsonunda anlaşıldığından ve daha geniş mintakalarm mücadeleye alınması zaru­ reti tebarüz eylediğinden ve ancak bu suretle savaşın verimli olacağına inanıldığından bu geniş ölçüdeki savaşın sürekli ve daimî bir kadro ile idame ettirilmesi için; srtma mücadelesi teşkila­ tındaki ' tabip, sıtma savaş memuru, sağlık koruyucusu vesair memurların tezyidinde ve savaş es­ nasında hastaların tedavisi için muhtelif mahallerde seyyar sıtma hastanelerinin ihdasında; B) îmkân husulünde bütün memlekete teşmil edilmek üzere eskilerine zanıimeten şimdilik daha üç sıhhat merkezi tesisinde ve mevcut bütün merkezlerin personel ihtiyacının temini için sağlık me­ muru, ebe ve ziyaretçi hemşireler ilavesinde ve bu personelin bir staj ve tatbikat merkezi olması muvafık görülen Etimesgut Numune Sıhhat merkezinin takviyesinde; C) Bu sene de hususi idarelere ait bazı memleket hastanelerinin umumi bütçeye alınması dola- yısdyle kadroya bu hastanelere ait sıhhi ye. idari memurlar ilâvesinde; D) Tedavileri için saatlarca ve hatta günlerce uzak mesafelerden ilçe merkezlerine gelmek külfetinde kalan Frengililerin köylerinde veya civarında tesis edilecek bucak tedavi merkezleri ihdasında; E) Nüfusumuzun çoğalması ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında büyük rolü olduğu derhâl bulunan doğum ve çocuk bakım evlerinin mevcuduna daha iki tane ilâvesiyle adedlerinin (18) e çı­ karılmasında; F) Adana'dan başlıyarak Siird'e kadar uzayan ve dokuz ili ihtiva eden Trahom mıntakasın- daki mücadele işlerinin bir başkan tarafından idaresi ve murakabesi mümkün olmadığı anlaşıl­ masına ve mücadelenin tevsii de gerekli bulunmasına binaen mıntakanm ikiye ayrılması zaruri bulunmakla bir başkanlık daha . ihdasında ; G) Bugün mevcut (6) verem mücadele dispanserine bir yenisinin daha ilâvesinde; H) Yapılacak bütün sıhhi teşkilât ve müessesatın çalışabilmesi sıhhi elemanın mevcudiyetine mütevakkıf bulunduğu, halbuki memleketimizde mevcut mütehassıs, tabip, sağlık memuru, ebe ve hemşire adedinin: bugünkü ihtiyacı karşılayacak bir durumda olmadıktan başka muhtelif idarele­ rin hergün artmakta olan ihtiyacını karşılamaktan büsbütün uzak bulunmakta olduğundan bu elemanların yetiştirilmesine hız verilmesi zaruri görülmüş olmakla bugün İstanbul'da mevcut biri­ cik Sağlık Memurlar Mektebine; birisi Diyarbakır'da diğeri Sivas'ta olmak üzere daha iki tane köy enstitülerinde yetiştirilmekte olan ve köy Sağlık memurlariyle tabipler arasında yeni meslekî bir sınıf olarak ihdası zaruri görülen Sağlık komiserleri mekteplerinin katılmasında ve yedi yerde hastabakıcı hemşire ve laborant yetiştirme okulları açılmasında; ' •T) Tabip yetiştirilmesi zımnında Ankara'da ikinci bir Tıp Fakültesi açılarak Hükümetçe ge­ rekli tedbir alınmış ise de kâfi miktarda mütehassıs yetiştirilmek üzere hastanelerdeki asistan adedinin artırılmasında ; K) . Salğm yapan ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için muktazi aşı ve serumların ihzarına ve memlekete giren bu gibi maddelerin kontrolüne, fennî tetkîkata ve her türlü bakteriyolojik ve kimyevi tahlilâtîn yapılmasına memur Refik Saydam Merkez Hrfzıssıhha müessesesinin hergün artan fennî mesaisi- netieesi idari ve mali işleri çoğalmakta ve mevcut idari memurlar bu işi basan ile yapmağa kâfi gelmemekte olduğundan bu müessesenin idari kadrosunun genişletilme­ sinde; • - L) Tesis ve ihdas olunan her teşekkül veya müesseseden iyi randıman alınabilmesi buralarda Çalışacak personelin tesis maksadına uygun bir şekilde yetiştirilmiş kalifiye elemanla kabil olacağı İŞ. Sayıs ı ; 86.)
Sayfa 3 -
- a — bugün • bu Bakanlığın memur kadroları- 4258, 4459, 4642, 4644, 4645, 4769, 4774, 4781 sekiz muhtelif kanuna bağlı cetveller halinde bulunmaktadır ki bu hal tatbikatta birçok zorlukları meeip olduğundan bu çeşitli kadroların birleştirilmesi faydalı olacağı mülâhaza olunmuş ve bugün yü­ rürlükte bulunan kadrolar gündiengüne gelişen Devlet Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetlerini karşı­ lamaktan uzaklaşmış bulunduğu cihetle ayni zamanda kadroların ihtiyacı karşılayıcı bir şekilde yeniden düzenlenip genişletilmesi zorunda kalınmıştır. Bugünkü ihtiyacı karşılayabilmek amaciyle bu kanun tasarısındaki tevsi ve tezyitler: A) Eskidenberı mevcut sıtma mücadelesi kadrosunun yetersizliği 1945 yılı zarfında yapılan Olağanüstü Savaşvsonunda anlaşıldığından ve daha geniş mintakalarm mücadeleye alınması zaru­ reti tebarüz eylediğinden ve ancak bu suretle savaşın verimli olacağına inanıldığından bu geniş ölçüdeki savaşın sürekli ve daimî bir kadro ile idame ettirilmesi için; srtma mücadelesi teşkila­ tındaki ' tabip, sıtma savaş memuru, sağlık koruyucusu vesair memurların tezyidinde ve savaş es­ nasında hastaların tedavisi için muhtelif mahallerde seyyar sıtma hastanelerinin ihdasında; B) îmkân husulünde bütün memlekete teşmil edilmek üzere eskilerine zanıimeten şimdilik daha üç sıhhat merkezi tesisinde ve mevcut bütün merkezlerin personel ihtiyacının temini için sağlık me­ muru, ebe ve ziyaretçi hemşireler ilavesinde ve bu personelin bir staj ve tatbikat merkezi olması muvafık görülen Etimesgut Numune Sıhhat merkezinin takviyesinde; C) Bu sene de hususi idarelere ait bazı memleket hastanelerinin umumi bütçeye alınması dola- yısdyle kadroya bu hastanelere ait sıhhi ye. idari memurlar ilâvesinde; D) Tedavileri için saatlarca ve hatta günlerce uzak mesafelerden ilçe merkezlerine gelmek külfetinde kalan Frengililerin köylerinde veya civarında tesis edilecek bucak tedavi merkezleri ihdasında; E) Nüfusumuzun çoğalması ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında büyük rolü olduğu derhâl bulunan doğum ve çocuk bakım evlerinin mevcuduna daha iki tane ilâvesiyle adedlerinin (18) e çı­ karılmasında; F) Adana'dan başlıyarak Siird'e kadar uzayan ve dokuz ili ihtiva eden Trahom mıntakasın- daki mücadele işlerinin bir başkan tarafından idaresi ve murakabesi mümkün olmadığı anlaşıl­ masına ve mücadelenin tevsii de gerekli bulunmasına binaen mıntakanm ikiye ayrılması zaruri bulunmakla bir başkanlık daha . ihdasında ; G) Bugün mevcut (6) verem mücadele dispanserine bir yenisinin daha ilâvesinde; H) Yapılacak bütün sıhhi teşkilât ve müessesatın çalışabilmesi sıhhi elemanın mevcudiyetine mütevakkıf bulunduğu, halbuki memleketimizde mevcut mütehassıs, tabip, sağlık memuru, ebe ve hemşire adedinin: bugünkü ihtiyacı karşılayacak bir durumda olmadıktan başka muhtelif idarele­ rin hergün artmakta olan ihtiyacını karşılamaktan büsbütün uzak bulunmakta olduğundan bu elemanların yetiştirilmesine hız verilmesi zaruri görülmüş olmakla bugün İstanbul'da mevcut biri­ cik Sağlık Memurlar Mektebine; birisi Diyarbakır'da diğeri Sivas'ta olmak üzere daha iki tane köy enstitülerinde yetiştirilmekte olan ve köy Sağlık memurlariyle tabipler arasında yeni meslekî bir sınıf olarak ihdası zaruri görülen Sağlık komiserleri mekteplerinin katılmasında ve yedi yerde hastabakıcı hemşire ve laborant yetiştirme okulları açılmasında; ' •T) Tabip yetiştirilmesi zımnında Ankara'da ikinci bir Tıp Fakültesi açılarak Hükümetçe ge­ rekli tedbir alınmış ise de kâfi miktarda mütehassıs yetiştirilmek üzere hastanelerdeki asistan adedinin artırılmasında ; K) . Salğm yapan ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için muktazi aşı ve serumların ihzarına ve memlekete giren bu gibi maddelerin kontrolüne, fennî tetkîkata ve her türlü bakteriyolojik ve kimyevi tahlilâtîn yapılmasına memur Refik Saydam Merkez Hrfzıssıhha müessesesinin hergün artan fennî mesaisi- netieesi idari ve mali işleri çoğalmakta ve mevcut idari memurlar bu işi basan ile yapmağa kâfi gelmemekte olduğundan bu müessesenin idari kadrosunun genişletilme­ sinde; • - L) Tesis ve ihdas olunan her teşekkül veya müesseseden iyi randıman alınabilmesi buralarda Çalışacak personelin tesis maksadına uygun bir şekilde yetiştirilmiş kalifiye elemanla kabil olacağı İŞ. Sayıs ı ; 86.) • ' . . — * - • ' ' • ' . . - . • : , şüphesizdir. İşte koruyucu tababette tatbik edilen usullerin, sıhhat merkezlerinde yapılacak iş­ lerin ve sıhhat işlerindeki her türlü tekâmülü takibedebilmek için zaman zaman merkeze getirile­ cek sıhhi personelin tedris mahalli plan Merkez Hıfzısşıhha mektebinin bu gayeyi elde edebilecek şekilde kuvvetlendirilmesine; M) Nihayet Bakanlığın yapmakla muvazzaf olduğu bütün mücadele ve hizmetlerin fenne ve medenî memleketlerde tatbik . edilen usullere uygun bir şekilde cereyan etmesini ve hususi madde­ sinde sayılı hizmetleri ifa suretiyle yapılacak sıhhi ve fennî işlere, bir veçhe verilmesini temin bakı­ mından ve malullerin raporlarının tetkiki ve 4598 sayılı kanunun dokuzuncu maddesinin uygulama şeklini gösteren talimatname ile ve muhtelif •kanunlarla Bakanlığımıza vferileri sair tetkik ve mütalâa beyanını istilzam eden işlerde rey ve mütalâasına müracaat edilebilecek bir:/merciin bulunması-fay- dalı ve lüzumlu olduğundan Bakanlık merkezinde bir tetkik kurulu ihdasında ve daima vazifesi ge­ nişleyen ve yeni hamleler yaparak dünya milletlerinin.sağlık ve sosyal yardım işlerinde bugün vâsıl oldukları dereceye ulaşmaya mecbur olan Bakanlığının merkez teşkilâtının tevsii ve buna göre ayar­ lanması bir zaruret olmakla merkez kadrosunda bazı unvan Ve derece değişiklikler meydana getiril­ mesinde ve kadrosunun biraz kuvvetlendirilmesinde görülen lüzum ve zaruretlerle bu tevsi ve tez­ yitler yapılmıştır. Değişiklik sebepleri umumi olarak bu suretle tesbit edildikten sonra değiştirilen her maddeye ait mucip sebepler de aşağıda arzolunur. ' . , Madde 1. — Sıtma ile savaş mevzuunun gayet geniş ve memleket ölçüsünde bir iş olduğu ve şim­ diye kadar Bakanlığımız hıfzısşıhha işleri dairesinin bir şubesi tarafından idare edilen bu dairenin yurdun sağlık işleriyle çok ilgili diğer işlerinden vakit ve sıra bulup sıtma ile savaş işlerine hasre­ deceği mesainin kifayetsiz olduğu gözönüne alınarak bu mücadele işlerinin ayrı bir idareye tevdii muvafık olacağı geçen sene tpplanan Sıtma Kongresinde düşünülmüş ve buna binaen 4707 sayılı ka­ nunla alınan yetki ve kadroya dayanılarak bir sıtma savaşı genel başkanlığı ihdas edilerek sıtma sa­ vaşı işleri bu sene iyi sonuçlar alınan bir şekilde yönetilobilmişti. Fakat bahis mevzuu kanun mu­ vakkat olup hükümleri yürürlükten kalkmış olduğundan, halbuki sıtma ile savaşın daimî bir kad­ royu müsteniden idaresi zaruri bulunduğundan Bakanlığımız merkez teşkilâtma bir sıtma savaşı genel müdürlüğü ilâvesi lâzrmgelmiş ve bunu t.emineıı bu madde teklif olunmuştur. Madde 2, 3. — Yukarıda arzolunan veçhile tetkik ve müşavereye muhtaç meselelerde bir merci ihdası gayesiyle teşkili düşünülen tetkik kurulunun vazifelerini tesbit etmek için bu maddeler ko­ nulmuştur. Madde 4. — Bu madde ile Bakanlığımız merkez teşkilatındaki bazı şube unvanlarının tebdili ve yeni terimlere uydurulması istihdaf olunmuştur. Madde 5, 6. — Bu maddelerle muhtelif kanunlarla alınan kadroların bu kanuna bağlı bir kadro haline getirilmesi ve eski cetvellerin kaldırılması düşünülmüştür. Madde 7. — Bu madde yürürlükten kaldırılması gereken kanunları göstermektedir. Geçici madde — Bu madde mevkuf tutulacak kadroların tesbiti maksadiyle konulmuştur. ' (S . âayısr : 86)
Sayfa 4 -
• ' . . — * - • ' ' • ' . . - . • : , şüphesizdir. İşte koruyucu tababette tatbik edilen usullerin, sıhhat merkezlerinde yapılacak iş­ lerin ve sıhhat işlerindeki her türlü tekâmülü takibedebilmek için zaman zaman merkeze getirile­ cek sıhhi personelin tedris mahalli plan Merkez Hıfzısşıhha mektebinin bu gayeyi elde edebilecek şekilde kuvvetlendirilmesine; M) Nihayet Bakanlığın yapmakla muvazzaf olduğu bütün mücadele ve hizmetlerin fenne ve medenî memleketlerde tatbik . edilen usullere uygun bir şekilde cereyan etmesini ve hususi madde­ sinde sayılı hizmetleri ifa suretiyle yapılacak sıhhi ve fennî işlere, bir veçhe verilmesini temin bakı­ mından ve malullerin raporlarının tetkiki ve 4598 sayılı kanunun dokuzuncu maddesinin uygulama şeklini gösteren talimatname ile ve muhtelif •kanunlarla Bakanlığımıza vferileri sair tetkik ve mütalâa beyanını istilzam eden işlerde rey ve mütalâasına müracaat edilebilecek bir:/merciin bulunması-fay- dalı ve lüzumlu olduğundan Bakanlık merkezinde bir tetkik kurulu ihdasında ve daima vazifesi ge­ nişleyen ve yeni hamleler yaparak dünya milletlerinin.sağlık ve sosyal yardım işlerinde bugün vâsıl oldukları dereceye ulaşmaya mecbur olan Bakanlığının merkez teşkilâtının tevsii ve buna göre ayar­ lanması bir zaruret olmakla merkez kadrosunda bazı unvan Ve derece değişiklikler meydana getiril­ mesinde ve kadrosunun biraz kuvvetlendirilmesinde görülen lüzum ve zaruretlerle bu tevsi ve tez­ yitler yapılmıştır. Değişiklik sebepleri umumi olarak bu suretle tesbit edildikten sonra değiştirilen her maddeye ait mucip sebepler de aşağıda arzolunur. ' . , Madde 1. — Sıtma ile savaş mevzuunun gayet geniş ve memleket ölçüsünde bir iş olduğu ve şim­ diye kadar Bakanlığımız hıfzısşıhha işleri dairesinin bir şubesi tarafından idare edilen bu dairenin yurdun sağlık işleriyle çok ilgili diğer işlerinden vakit ve sıra bulup sıtma ile savaş işlerine hasre­ deceği mesainin kifayetsiz olduğu gözönüne alınarak bu mücadele işlerinin ayrı bir idareye tevdii muvafık olacağı geçen sene tpplanan Sıtma Kongresinde düşünülmüş ve buna binaen 4707 sayılı ka­ nunla alınan yetki ve kadroya dayanılarak bir sıtma savaşı genel başkanlığı ihdas edilerek sıtma sa­ vaşı işleri bu sene iyi sonuçlar alınan bir şekilde yönetilobilmişti. Fakat bahis mevzuu kanun mu­ vakkat olup hükümleri yürürlükten kalkmış olduğundan, halbuki sıtma ile savaşın daimî bir kad­ royu müsteniden idaresi zaruri bulunduğundan Bakanlığımız merkez teşkilâtma bir sıtma savaşı genel müdürlüğü ilâvesi lâzrmgelmiş ve bunu t.emineıı bu madde teklif olunmuştur. Madde 2, 3. — Yukarıda arzolunan veçhile tetkik ve müşavereye muhtaç meselelerde bir merci ihdası gayesiyle teşkili düşünülen tetkik kurulunun vazifelerini tesbit etmek için bu maddeler ko­ nulmuştur. Madde 4. — Bu madde ile Bakanlığımız merkez teşkilatındaki bazı şube unvanlarının tebdili ve yeni terimlere uydurulması istihdaf olunmuştur. Madde 5, 6. — Bu maddelerle muhtelif kanunlarla alınan kadroların bu kanuna bağlı bir kadro haline getirilmesi ve eski cetvellerin kaldırılması düşünülmüştür. Madde 7. — Bu madde yürürlükten kaldırılması gereken kanunları göstermektedir. Geçici madde — Bu madde mevkuf tutulacak kadroların tesbiti maksadiyle konulmuştur. ' (S . âayısr : 86) - 4 — Sağlık ve Sosyal Yardrm Komisyonu raporu T, B.M. M. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Esas No. 1/533 Karar No. 5 , 30.1.1946 . Yüksek Başkanlığa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha­ zırlanıp Bakanlar Kurulunun 10.1.1946 ta­ rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve havaleleri gereğince Komis­ yonumuza tevdi buyurulan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve.Me­ murlar Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı Komis­ yonumuzda Sağlık Bakanı bulunduğu halde gö­ rüşüldü ve incelendi. . 1. — Garp Demokrasilerinden örnek alına- • rak birçok Avrupa memleketlerinde tatbik ve Macaristan'la Yugoslavya'da en parlak misalle­ rini bulan ve köyleri de şehirler kadar itinaya mazhar kıldığı için cemiyetin koruyucu ve kur­ tarıcı sağlığını esaslı surette temin eyliyen yeni tip bir sağlık teşkilâtının korunması; 2. — Kurulacak teşkilât için lâzım olacak personelin yetiştirilmesi; • 3. — Bu teşkilât kuruluncaya kadar mevcut sağlık teşkilâtının yeni esaslara göre ıslalı ve takviyesi ve yenileri kuruldukça eskilerinin tas­ fiyesi gibi sağlık dâvamızın bugünkü görüş ve zihniyete uygun aha prensipleri üzerinde Ko­ misyonumuz Bakanlıkla tam mutabakat halinde bulunmaktadır. Yurdumuzda nüfusumuza nispetle doktor adedi çok .azdır. Ankara Tıp Fakültesinin ye­ tiştireceği doktorlarla bu aded yakın bir gelecek­ te çoğalsa dahi daha ' uzun seneler sağlık teşki­ lâtına kifayet edecek doktorları kolayca bulmak mümkün olmıyacaktır. Bugünün genel sağlık va­ zifeleri mecburi hizmete tâbi doktorlar tarafın­ dan ifa edilmekte olup 'bunları-Bakanlığın bün­ yesinde esaslı olarak bir vazife almış doktorlar sayamayız. Mütehassıs ye klinik hekiminden da­ ha çok. genel sağlık doktoruna ihtiyacımız oldu­ ğuna ve bunların • adedlerini çoğaltmak mecbu­ riyetinde bulunduğumuza göre köyde ve mah­ rumiyet mmtakalarında mesai saati ve tadil gün- leriyle mukayyet olmadan çalışacak 'bu sınıf doktorlar için meslek ve vazifeyi cazip kılmak ve bu şubeye intisabı teşvik etmek • zaruretindeyiz. Bu.itibarla aded azlığı dolayısiyle doktorların memuriyet talebinden . ziyade Devletin doktorla­ rı memur almak ihtiyacı meydanda olan Sbir memlekette mevcuttan tam istifade etmek için doktorları hayat standardına uygun bir refah zammına mazhar kılmak ve baremin memur mef­ humu dışında mütalâa etmek lâzımdır. Mesele­ yi bu cepheden mütalâa eden Komisyonumuz !bu tasarının ihtiva ettiği teşkilât ve kadrolar tahsi­ satının 1946 bütçesinde yer almış olduğunu gö­ rerek geniş ve yeni değişiklikler yapmak imkân­ larını görememiş, ancak : Hükümetin bu konu­ yu ehemmiyetle ele almasını ve gelecek bütçeler­ de bunu temin eylemesini frengi, trahum müca­ delesine ehemmiyet verilerek teşkilâtlarının ge­ nişletilmesini ve teftiş kurulu kadrosunun idari ve ilmî müfettişlerle takviye edilerek bundan böyle meslekî teftişe de önem verilmesini temen­ niye değer bulmuş ve bütçe tasarruflarından te­ mini kabil olacağı mülâhazasiyle bağlı kadro cetvellerinde bazı ufak değişiklik ilâveler yap­ mıştır. Şöyle ki: 1. — Verem hastalığının son yıllarda çok art­ ması dolayısiyle Bakanlığın bu konuda daha ciddi çalışmasını lüzumlu gören komisyonumuz (1) sa­ yılı cetvelde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ve bir mütehassısla idare edilen sosyal hastalıklarla savaş şubesine verem işleriyle megul olmak üzere 70 lira maaşlı ikinci bir mütehassıs • eklenmiştir. 2. — Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık mühendisliği şubesine 80 liraya mühendis veya mimar 30 liraya da fen memuru bulmak mümkün olmadığından bu kadrolarda doksan ve elli lira olarak değiştirilmişlerdir. 3. — Son senelerde birçok il hastahaneleri Devlet hastahaneleri meyanma almmış olduğun- ( S . Sayısı : 86)
Sayfa 5 -
- 4 — Sağlık ve Sosyal Yardrm Komisyonu raporu T, B.M. M. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Esas No. 1/533 Karar No. 5 , 30.1.1946 . Yüksek Başkanlığa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha­ zırlanıp Bakanlar Kurulunun 10.1.1946 ta­ rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve havaleleri gereğince Komis­ yonumuza tevdi buyurulan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve.Me­ murlar Kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı Komis­ yonumuzda Sağlık Bakanı bulunduğu halde gö­ rüşüldü ve incelendi. . 1. — Garp Demokrasilerinden örnek alına- • rak birçok Avrupa memleketlerinde tatbik ve Macaristan'la Yugoslavya'da en parlak misalle­ rini bulan ve köyleri de şehirler kadar itinaya mazhar kıldığı için cemiyetin koruyucu ve kur­ tarıcı sağlığını esaslı surette temin eyliyen yeni tip bir sağlık teşkilâtının korunması; 2. — Kurulacak teşkilât için lâzım olacak personelin yetiştirilmesi; • 3. — Bu teşkilât kuruluncaya kadar mevcut sağlık teşkilâtının yeni esaslara göre ıslalı ve takviyesi ve yenileri kuruldukça eskilerinin tas­ fiyesi gibi sağlık dâvamızın bugünkü görüş ve zihniyete uygun aha prensipleri üzerinde Ko­ misyonumuz Bakanlıkla tam mutabakat halinde bulunmaktadır. Yurdumuzda nüfusumuza nispetle doktor adedi çok .azdır. Ankara Tıp Fakültesinin ye­ tiştireceği doktorlarla bu aded yakın bir gelecek­ te çoğalsa dahi daha ' uzun seneler sağlık teşki­ lâtına kifayet edecek doktorları kolayca bulmak mümkün olmıyacaktır. Bugünün genel sağlık va­ zifeleri mecburi hizmete tâbi doktorlar tarafın­ dan ifa edilmekte olup 'bunları-Bakanlığın bün­ yesinde esaslı olarak bir vazife almış doktorlar sayamayız. Mütehassıs ye klinik hekiminden da­ ha çok. genel sağlık doktoruna ihtiyacımız oldu­ ğuna ve bunların • adedlerini çoğaltmak mecbu­ riyetinde bulunduğumuza göre köyde ve mah­ rumiyet mmtakalarında mesai saati ve tadil gün- leriyle mukayyet olmadan çalışacak 'bu sınıf doktorlar için meslek ve vazifeyi cazip kılmak ve bu şubeye intisabı teşvik etmek • zaruretindeyiz. Bu.itibarla aded azlığı dolayısiyle doktorların memuriyet talebinden . ziyade Devletin doktorla­ rı memur almak ihtiyacı meydanda olan Sbir memlekette mevcuttan tam istifade etmek için doktorları hayat standardına uygun bir refah zammına mazhar kılmak ve baremin memur mef­ humu dışında mütalâa etmek lâzımdır. Mesele­ yi bu cepheden mütalâa eden Komisyonumuz !bu tasarının ihtiva ettiği teşkilât ve kadrolar tahsi­ satının 1946 bütçesinde yer almış olduğunu gö­ rerek geniş ve yeni değişiklikler yapmak imkân­ larını görememiş, ancak : Hükümetin bu konu­ yu ehemmiyetle ele almasını ve gelecek bütçeler­ de bunu temin eylemesini frengi, trahum müca­ delesine ehemmiyet verilerek teşkilâtlarının ge­ nişletilmesini ve teftiş kurulu kadrosunun idari ve ilmî müfettişlerle takviye edilerek bundan böyle meslekî teftişe de önem verilmesini temen­ niye değer bulmuş ve bütçe tasarruflarından te­ mini kabil olacağı mülâhazasiyle bağlı kadro cetvellerinde bazı ufak değişiklik ilâveler yap­ mıştır. Şöyle ki: 1. — Verem hastalığının son yıllarda çok art­ ması dolayısiyle Bakanlığın bu konuda daha ciddi çalışmasını lüzumlu gören komisyonumuz (1) sa­ yılı cetvelde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ve bir mütehassısla idare edilen sosyal hastalıklarla savaş şubesine verem işleriyle megul olmak üzere 70 lira maaşlı ikinci bir mütehassıs • eklenmiştir. 2. — Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık mühendisliği şubesine 80 liraya mühendis veya mimar 30 liraya da fen memuru bulmak mümkün olmadığından bu kadrolarda doksan ve elli lira olarak değiştirilmişlerdir. 3. — Son senelerde birçok il hastahaneleri Devlet hastahaneleri meyanma almmış olduğun- ( S . Sayısı : 86) dan Öosyal .Yardım İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sıhhi ve tıbî malzeme şubesinin işleri art­ mıştır. Bunu gözönünde • tutan •; Komisyonumuz (1) sayılı cetvelde bu kısma ait kadrolara 70 li­ ralık bir mütehassısla 35 liralık bir birinci mü­ meyyiz ye 25 liralık bir memur kadrosunu ekle­ meği lüzumlu görmüş ve bu eklemeler yapılmıştır. 4. — Merkez teşkilâtından zatişleri ve mua­ melât genel müdürlüğü kadrosunda ye (1) sayılı cetvelde 30 lira maaşlı dosya baş memurluğu kad­ rosu, işin ehemmiyeti ve çokluğu gözönünde.tutu­ larak 40 liraya çık'anlmitır. 5. — iller teşkilâtında sağlık ve sosyal mü­ dürleri; Bakanlığın tek salahiyetli mümessilidir­ ler. (1) sayılı kadro cetvelinde dört sınıf olarak gösterilen pu müdürlüklerin en yüksek derecesi bir tane olarak 100 liradır.' Uzun seneler idare hayatına kendilerini vermiş olan bu müdürler­ den aşağı derecedekileriır terf i imkânlarını sağ­ lamak amaciyle bu cetvele birinci smıf sağlık müdürleri için 100 liralık ikinci bir kadro eklen­ miş ve dördüncü dereceden 34 tane 70 liralık kad­ rodan bîr kadro çıkarılarak 33 e indirilmiştir. 6. — Sağlık merkezleri yukarıda da izah edil­ diği üzere genel sağlık illeriyle uğraşan ve yurt­ ta koruyucu ve kurtarıcı sağlığı temin eyliyecek olan modern ve yeni müesseselerdir. Bu bakım­ dan bu merkezlerde çalışacak. doktorları bulmak ve bu teşkillerde devamlı olarak . kalmalarını sağlamak gerektir. Aynı zamanda bu doktorlar idari işlerle de meşgul olacaklarından bunu göz­ önünde tutan Komisyonumuz 11 sağlık merkezi tabibine ek görev tazminatı vermeyi yerinde bul­ muş ve (2) sayılı cetpele 11 tane 60 liralık kad­ ro oklenmiştir. 7. — istanbul Akıl Hastanesi Baştabib ve Mü­ dürünün 90 liralık maaşından gayri diğer bilıi- • mum Devlet hastaneleri baştabiblerine veri­ len ek görev tazminatını almadığı ve aynen bir ihtisas kadrosuna da sahip olmadığı anlaşılmış . ve 2 bin yataklı bu mühim müesseseyi idare eden tabibe verilen bu para Komisyonumuzca az görülmüştür. Bu bakımdan (1) sayılı cetve­ lin hastaneler baştabibleri kısmındaki bir tane 90 liralık kadro çıkarılarak aynı cetvelin hasta­ neler mütehassısları kısmına olduğu gibi eklen­ miş ve.(2) sayılı ek görev tazminatı cetveline istanbul Akıl Hastanesi Baştabib ve Müdürü için 300 liralık bir kadro konmuştur. 8. — Hastaneler birinci smıf diş tabibleri- ' ;(s.Sa: nin altı tane 40 liralık kadrosu, beşe indirilmiş ve bir tane 60 liralık birinci sınıf diş tabibi kadrosu eklenmiştir. 9._-T (2).sayılı cetvelde Heybeliada Sahator* yomu Baştabibine verilen ek görev' tazminatı 140 liradır.. Yeni bir- pavyon ilâvesiyle 500 ya* . tak olarak tevsi edilen'bu müessesenin baştabi­ bine verilen tazminat az görülmüş ve Komisyo­ numuz bunu 300 liraya çıkarmıştır. 10. — (3) sayılı (L) «cetvelinde 20 lira maaşlı 25, frengi sağlık memuru kadrosu.frengi sava­ şma Önem verilerek frengi bucak tedavi mer­ kezlerinin bu sene açılması dileğiyle ve tahsisatı mevcut bulunduğundan bu cetvelden çikarıİ- ıhıştır. 11. — (3) sayıh (L) cetvelinin teftiş kurulu kısmında 4 tane 70, bir tane 80 liralık müfet­ tiş kadlolan teftiş heyetini takviye etmek ama­ ciyle tahsisatı mevcut bulunduğundan bu'cet­ velden çıkarılmıştır, , Maddelerin mucip sebeplerine gelince : Madde 1. : Yurdumuzda korkunç bir. âfet halini alaiı ve zaman zaman yaptığı salgınlarla birçok .vatandaşın ölümüne ve millî ekonominin başlıca mesnedi olan insan güç ve kuvvetinin zi­ yama sebep olan sıtma hastalığı ile daha ciddî ve daha esaslı surette mücadele etmek lüzumu Hükümetçe anlaşılmış ve geçen sene 4707 sayıh Sıtma ile Olağanüstü Savaş Kanununun yetki­ lerine dayanılarak yapılan mücadelede iyi so­ nuçlar elde edilmişti. Alınan bu netice şimdiyo kadar Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir şube olarak idare edilen sıtma şubesinin daha ge­ nişletilmesi ve mücadele mıntaka ve şubeleriyle kadrolarının artırılması zaruretini meydana koy­ muş ve çok genişliyecek olan bu şubenin Bakan- lk merkez teşkilâtnda Stma Savaş Genel Müdür­ lüğü haline getirilmesi yolundaki Hükümet tek- ' lifi Komisyonumuzca da uygun ve yerinde gö­ rülmüştür. Hükümet tasarsmda mevcut olmıyan ve fa­ kat son senelerde işi çok artmış ve normal zama­ nın avdetinde daha da artacak olan ve ayrı bir ihtisas şubesi sayılan Sağlık işleri Genel Müdür­ lüğüne bağlı eczacılık ve tıbbi müstahzarlar şubesinin takviyesi ve mevcut kadro tahsisatına tasarruf attan verilmesi mümkün 1667 lira 36 ku- ruş eklenmesi suretiyle müstahzarlar ve kodeks şubelerini ihtiva eden Eczacılık ve Tibbi Müs-\ •'.•••'} tahzarlar Genel Müdürlüğüne çevrilmesi Korniş-; ı s ı : 8 6 ) • ' - . . : , ; ; .. ••• -U'- <:•;.• ;;-.;-v :-.-^
Sayfa 6 -
dan Öosyal .Yardım İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sıhhi ve tıbî malzeme şubesinin işleri art­ mıştır. Bunu gözönünde • tutan •; Komisyonumuz (1) sayılı cetvelde bu kısma ait kadrolara 70 li­ ralık bir mütehassısla 35 liralık bir birinci mü­ meyyiz ye 25 liralık bir memur kadrosunu ekle­ meği lüzumlu görmüş ve bu eklemeler yapılmıştır. 4. — Merkez teşkilâtından zatişleri ve mua­ melât genel müdürlüğü kadrosunda ye (1) sayılı cetvelde 30 lira maaşlı dosya baş memurluğu kad­ rosu, işin ehemmiyeti ve çokluğu gözönünde.tutu­ larak 40 liraya çık'anlmitır. 5. — iller teşkilâtında sağlık ve sosyal mü­ dürleri; Bakanlığın tek salahiyetli mümessilidir­ ler. (1) sayılı kadro cetvelinde dört sınıf olarak gösterilen pu müdürlüklerin en yüksek derecesi bir tane olarak 100 liradır.' Uzun seneler idare hayatına kendilerini vermiş olan bu müdürler­ den aşağı derecedekileriır terf i imkânlarını sağ­ lamak amaciyle bu cetvele birinci smıf sağlık müdürleri için 100 liralık ikinci bir kadro eklen­ miş ve dördüncü dereceden 34 tane 70 liralık kad­ rodan bîr kadro çıkarılarak 33 e indirilmiştir. 6. — Sağlık merkezleri yukarıda da izah edil­ diği üzere genel sağlık illeriyle uğraşan ve yurt­ ta koruyucu ve kurtarıcı sağlığı temin eyliyecek olan modern ve yeni müesseselerdir. Bu bakım­ dan bu merkezlerde çalışacak. doktorları bulmak ve bu teşkillerde devamlı olarak . kalmalarını sağlamak gerektir. Aynı zamanda bu doktorlar idari işlerle de meşgul olacaklarından bunu göz­ önünde tutan Komisyonumuz 11 sağlık merkezi tabibine ek görev tazminatı vermeyi yerinde bul­ muş ve (2) sayılı cetpele 11 tane 60 liralık kad­ ro oklenmiştir. 7. — istanbul Akıl Hastanesi Baştabib ve Mü­ dürünün 90 liralık maaşından gayri diğer bilıi- • mum Devlet hastaneleri baştabiblerine veri­ len ek görev tazminatını almadığı ve aynen bir ihtisas kadrosuna da sahip olmadığı anlaşılmış . ve 2 bin yataklı bu mühim müesseseyi idare eden tabibe verilen bu para Komisyonumuzca az görülmüştür. Bu bakımdan (1) sayılı cetve­ lin hastaneler baştabibleri kısmındaki bir tane 90 liralık kadro çıkarılarak aynı cetvelin hasta­ neler mütehassısları kısmına olduğu gibi eklen­ miş ve.(2) sayılı ek görev tazminatı cetveline istanbul Akıl Hastanesi Baştabib ve Müdürü için 300 liralık bir kadro konmuştur. 8. — Hastaneler birinci smıf diş tabibleri- ' ;(s.Sa: nin altı tane 40 liralık kadrosu, beşe indirilmiş ve bir tane 60 liralık birinci sınıf diş tabibi kadrosu eklenmiştir. 9._-T (2).sayılı cetvelde Heybeliada Sahator* yomu Baştabibine verilen ek görev' tazminatı 140 liradır.. Yeni bir- pavyon ilâvesiyle 500 ya* . tak olarak tevsi edilen'bu müessesenin baştabi­ bine verilen tazminat az görülmüş ve Komisyo­ numuz bunu 300 liraya çıkarmıştır. 10. — (3) sayılı (L) «cetvelinde 20 lira maaşlı 25, frengi sağlık memuru kadrosu.frengi sava­ şma Önem verilerek frengi bucak tedavi mer­ kezlerinin bu sene açılması dileğiyle ve tahsisatı mevcut bulunduğundan bu cetvelden çikarıİ- ıhıştır. 11. — (3) sayıh (L) cetvelinin teftiş kurulu kısmında 4 tane 70, bir tane 80 liralık müfet­ tiş kadlolan teftiş heyetini takviye etmek ama­ ciyle tahsisatı mevcut bulunduğundan bu'cet­ velden çıkarılmıştır, , Maddelerin mucip sebeplerine gelince : Madde 1. : Yurdumuzda korkunç bir. âfet halini alaiı ve zaman zaman yaptığı salgınlarla birçok .vatandaşın ölümüne ve millî ekonominin başlıca mesnedi olan insan güç ve kuvvetinin zi­ yama sebep olan sıtma hastalığı ile daha ciddî ve daha esaslı surette mücadele etmek lüzumu Hükümetçe anlaşılmış ve geçen sene 4707 sayıh Sıtma ile Olağanüstü Savaş Kanununun yetki­ lerine dayanılarak yapılan mücadelede iyi so­ nuçlar elde edilmişti. Alınan bu netice şimdiyo kadar Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir şube olarak idare edilen sıtma şubesinin daha ge­ nişletilmesi ve mücadele mıntaka ve şubeleriyle kadrolarının artırılması zaruretini meydana koy­ muş ve çok genişliyecek olan bu şubenin Bakan- lk merkez teşkilâtnda Stma Savaş Genel Müdür­ lüğü haline getirilmesi yolundaki Hükümet tek- ' lifi Komisyonumuzca da uygun ve yerinde gö­ rülmüştür. Hükümet tasarsmda mevcut olmıyan ve fa­ kat son senelerde işi çok artmış ve normal zama­ nın avdetinde daha da artacak olan ve ayrı bir ihtisas şubesi sayılan Sağlık işleri Genel Müdür­ lüğüne bağlı eczacılık ve tıbbi müstahzarlar şubesinin takviyesi ve mevcut kadro tahsisatına tasarruf attan verilmesi mümkün 1667 lira 36 ku- ruş eklenmesi suretiyle müstahzarlar ve kodeks şubelerini ihtiva eden Eczacılık ve Tibbi Müs-\ •'.•••'} tahzarlar Genel Müdürlüğüne çevrilmesi Korniş-; ı s ı : 8 6 ) • ' - . . : , ; ; .. ••• -U'- <:•;.• ;;-.;-v :-.-^ _ * _ yomımuzca faydalı görülmüş ve maddeye buna göre yükümler eklenmiştir. Madde 2, 3 : Bakanlığın yapmakta olduğu hizmetlerin fenne ve medeni memleketlerdeki. tatbik edilen usullere uygun bir şekilde cereyan etmesini ve sıhhi ve fenni işlere.bir veçhe veril­ mesini temin maksadiyle ve aynı zamanda Ba­ kanlığa ait bilcümle işlerde rey ve mütalâa be-. yan eylemesi düşüncesiyle-Hükümetçe teklif edi­ len Danışma ve inceleme Kurulu kurulması Ko­ misyonumuzca da muvafık görülmüştür. Bu ku­ rum Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün hâlen yapmakta olduğu malûl raporlarını tetkik ve bu­ na mümasil işleri görmek vazifesini de üzerine alacaktır. Madde 4 : Danışma ve inceleme Kurumu Başakan ve üyeliklerine tâyin edileceklerin 3656 sayılı kanunun altıncı maddesi hükümlerinden istifade etmeleri temin olunmalıdır. Aksi tak­ dirde vaziyetleri bareme uymryan ve fakat ehli­ yetleri bakımından çok üstün ve Bakanlığa kıy­ metli yardımda bulunacak zevatın bu kadrolara tâyini belki de mümkün olmıyacaktır. Hükü­ met tasarısında mevcut o'mayan bu istisnai' kü­ lcüm Komisyonumuzca ehemmiyetli görülmüş ve tasarıya dördüncü madde olarak eklenmiştir. Madde 5 : Bakanlığın merkez teşkilâtında mevcut reislik ve bu reisliklere bağlı bazı şubele­ rin adlarını değiştiren madde olup Komisyonu­ muzca da uygun görülmüştür. Madde 6, 7. : Muhtelif tarihlerde ve muhte­ lif kanunlarla alınan kadro cetvellerinde Ba- kanlığm merkez ve iller teşkilâtına giren kadro­ ların derece, ad ve sayılarının bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterildiğini bildiren maddeler olup Komisyonumüzc'a da muvafık gö­ rülmüştür. Madde 8 : 4645 ve 4785 sayılı kanunların kalmldığmı bildiren maddedir. Geçici madde : 1946 senesi Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar­ dım Bakanlığına ait kısmındaki kadroların bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde gösterildiğini bildiren madde olup Komisyonumuzca da mu­ vafık görülmüştür. Madde 9, 10 : Bu maddeler kanunun yürür­ lük tarihini ve bu kanun hükümlerini yürütecek Bakanlıkları bildiren maddelerdir. Yukarıda izah edildiği üzere Komisyonumuz­ ca tasarı ve cetvellerde değişiklikler yapılan Hü­ kümet teklifi havaleleri uyarınca Bütçe Komis­ yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Sağlık ve Sosyal . Yardrm Komis­ yonu Başkanı Sözcü Kâtip Kütahya Mar.aş . amasya Dr. A. S. Dclilbaşı Dr. K. Bayizit Z. Tarkan Afyon K. Bilecik Dr. A. If. Re-lgil Dr. M. Şuner . I îurdur Bursa Dr. A. V. Yeşilyurt Dr. M. T. Simer l'Minıe fJnzinnt<ıb İstanbul Dr. F. Mcmilc- Dr. M.'Cnnbolat Dr. Cr. Ataç Kastamonu H. Şali uy Konya Dr. O. Ş. Uludağ Manisa Dr. S. E. Kâatçılar Sinop Dr. B.Köh demir Kocaeli Dr. F. Ş. Bürr/c Malatya Dr C. Özclci Ordu Dr. Z. M. Sezer. Seyhan Dr. A'. Satır Bütçe Komisyonu raporu T. B. M. M: Bütçe Komisyonu Esas No, 1/533 Karar No.. 61 Yüksek Başkanlığa 7 .11 . 1946 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardim Bakan­ lığı Teşkilât ve Memurları Kanununa bazı hü­ kümler eklenmesine! ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair adı geçen Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığın 12 .1 .1946 tarihli ve 6/ 94. sayılı tezkeresiyle Yüksek Mecli­ se sunulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yar­ dım Komisyonu raporiyle birlikte Komisyönumü- l S. Sayısı r-86)
Sayfa 7 -
_ * _ yomımuzca faydalı görülmüş ve maddeye buna göre yükümler eklenmiştir. Madde 2, 3 : Bakanlığın yapmakta olduğu hizmetlerin fenne ve medeni memleketlerdeki. tatbik edilen usullere uygun bir şekilde cereyan etmesini ve sıhhi ve fenni işlere.bir veçhe veril­ mesini temin maksadiyle ve aynı zamanda Ba­ kanlığa ait bilcümle işlerde rey ve mütalâa be-. yan eylemesi düşüncesiyle-Hükümetçe teklif edi­ len Danışma ve inceleme Kurulu kurulması Ko­ misyonumuzca da muvafık görülmüştür. Bu ku­ rum Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün hâlen yapmakta olduğu malûl raporlarını tetkik ve bu­ na mümasil işleri görmek vazifesini de üzerine alacaktır. Madde 4 : Danışma ve inceleme Kurumu Başakan ve üyeliklerine tâyin edileceklerin 3656 sayılı kanunun altıncı maddesi hükümlerinden istifade etmeleri temin olunmalıdır. Aksi tak­ dirde vaziyetleri bareme uymryan ve fakat ehli­ yetleri bakımından çok üstün ve Bakanlığa kıy­ metli yardımda bulunacak zevatın bu kadrolara tâyini belki de mümkün olmıyacaktır. Hükü­ met tasarısında mevcut o'mayan bu istisnai' kü­ lcüm Komisyonumuzca ehemmiyetli görülmüş ve tasarıya dördüncü madde olarak eklenmiştir. Madde 5 : Bakanlığın merkez teşkilâtında mevcut reislik ve bu reisliklere bağlı bazı şubele­ rin adlarını değiştiren madde olup Komisyonu­ muzca da uygun görülmüştür. Madde 6, 7. : Muhtelif tarihlerde ve muhte­ lif kanunlarla alınan kadro cetvellerinde Ba- kanlığm merkez ve iller teşkilâtına giren kadro­ ların derece, ad ve sayılarının bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterildiğini bildiren maddeler olup Komisyonumüzc'a da muvafık gö­ rülmüştür. Madde 8 : 4645 ve 4785 sayılı kanunların kalmldığmı bildiren maddedir. Geçici madde : 1946 senesi Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar­ dım Bakanlığına ait kısmındaki kadroların bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde gösterildiğini bildiren madde olup Komisyonumuzca da mu­ vafık görülmüştür. Madde 9, 10 : Bu maddeler kanunun yürür­ lük tarihini ve bu kanun hükümlerini yürütecek Bakanlıkları bildiren maddelerdir. Yukarıda izah edildiği üzere Komisyonumuz­ ca tasarı ve cetvellerde değişiklikler yapılan Hü­ kümet teklifi havaleleri uyarınca Bütçe Komis­ yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Sağlık ve Sosyal . Yardrm Komis­ yonu Başkanı Sözcü Kâtip Kütahya Mar.aş . amasya Dr. A. S. Dclilbaşı Dr. K. Bayizit Z. Tarkan Afyon K. Bilecik Dr. A. If. Re-lgil Dr. M. Şuner . I îurdur Bursa Dr. A. V. Yeşilyurt Dr. M. T. Simer l'Minıe fJnzinnt<ıb İstanbul Dr. F. Mcmilc- Dr. M.'Cnnbolat Dr. Cr. Ataç Kastamonu H. Şali uy Konya Dr. O. Ş. Uludağ Manisa Dr. S. E. Kâatçılar Sinop Dr. B.Köh demir Kocaeli Dr. F. Ş. Bürr/c Malatya Dr C. Özclci Ordu Dr. Z. M. Sezer. Seyhan Dr. A'. Satır Bütçe Komisyonu raporu T. B. M. M: Bütçe Komisyonu Esas No, 1/533 Karar No.. 61 Yüksek Başkanlığa 7 .11 . 1946 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardim Bakan­ lığı Teşkilât ve Memurları Kanununa bazı hü­ kümler eklenmesine! ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair adı geçen Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığın 12 .1 .1946 tarihli ve 6/ 94. sayılı tezkeresiyle Yüksek Mecli­ se sunulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yar­ dım Komisyonu raporiyle birlikte Komisyönumü- l S. Sayısı r-86) — 7 — za verilmekle Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon­ trol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele­ nip görüşüldü. Tasarı; 4707 sayılı kanun gereğince yapı­ lan olağanüstü sıtma savaşından alman tecrübe­ lere ve neticelere göre bu kadronun büyük bir kısmını daimî kadroya eklemek^ Sağlık Bakan-- lığı eldeki kuruluşunu yeni tıbbi ve sıhhi esasla­ ra göre hazırlamak için bu kuruluşa gereken doktor, ziyaretçi hemşire, hemşire ve «ağlık memuru yetiştirmek üzere Refik Saydam Kuru­ muna bağlı hıfzıssıhha okulunun tekâmül ders­ lerine yeniden başlamak ve buralarda doktor, sağlık memuru, hemşire ve ziyaretçi hemşire­ leri tekâmüle, kavuşturmak, yurdun yedi yerin­ de hemşire ve laborant okulları ve eldekilere ek olarak iki yerde de sağlık memuru ve sağlık komiserleri yetiştirecek okulları açmak, köy ebe okullarını genişletmek, eldekilere ek olarak ye­ niden üç. sağlık, merkezi kurmak, Trabzon Nu­ mune hastanesinin hizmete alınması sebebiyle mütehassıs ve idare memurları kadrolarını ku­ ruluşa eklemek, Heybeli Verem Sanatoryumun­ da 250 yataklı yeni pavyonu hizmete açmak, İstanbul'da bir verem dispanseri ve bir doğum­ evi ile Antalya'da gene bir doğumevi açmak, merkezde danışma ve inceleme kurulu kurmak, sıtma ve eczacılık şubelerini Genel Müdürlük haline koyarak vazifelerini daha geniş ifa' ede­ cek bir hale koymak maksatlariyle hazırlandığı alınan izahlardan anlaşılmış ve bu değişiklik­ lerin gerektirdiği ödenek de 1946 bütçesiyle kabul edilmiş olduğundan tasarı esas olarak Ko­ misyonumuzca da kabule değer görülmüş ve gö^ rüşmeler Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu metni üzerinden yapılmıştır. Tasarının birinci maddesi eczacılık ve müs­ tahzarlar şubesinin vazifeleri arasında eczaneler­ de tutulmakta olan uyuşturucu maddeler kayıt­ larını kavuşturmak ve ziraatte kullanılan ağulu maddeler satan yerleri de . denetlemek maksat- larmı kapsamak'üzere yeniden yazılmış, 2.nci • madde ayniyle kabul edilmiştir. Yeni kurulan Danışma Kuruluna mütekait raporları ile dairelerden gelecek diğer raporlar • üzerine mütalâa beyan etmek vazifesinin veril­ mesini Komisyonumuz kurulun esas kuruluşiyle ahenkli görmediğinden madde tasarıdan çık.a- rılıuış ve 4 ncü madde 3 ncü madde olarak/kabul edilmiştir. : . 4 ncü maddede şekle ait değişiklik yapılarak maddeye vuzuh verilmiştir. 5 nci maddede tertibe ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. . Bu maddeye bağlı cetveller üzerin­ de de Komisyonumuz aşağıda arzedilen değişik­ likleri yapmıştır: Bir sayılı cetvelin tertibinden bazı değişiklik yapmakla beraber sağlık mühendisliği.şubesin­ deki mütehassısın aylığını daha ehil birisini bul­ mak amaciyle 90 ana çıkarmış, Zat ve Muame­ lât Genel Müdürlüğünde dosya başmemurunuıı unvanını dosya .şefine'çevirmiş, sağlık ve sos­ yal yardim müdürleri kısmına ilâve edilen 100 . liralık bir müdürlüğün İstanbul 'a münhasır ol­ duğu tasrih edilmiş ve dış tabipleri adet değiş­ memek şartiyle ve 80 den başlamak üzere aşağı­ ya doğru sınıflandırılmış bulunmaktadır. 3 sayılı ve 1946 yılında bu kadrolarda mev­ kuf tutulacaklara ilişkin, cetvelden, bütçedeki ödenekle teklifin gerektirdiği ödenek arasında bir tasaruf mevcut. olduğundan bu yıl.göreve alınması imkânı hâsıl olan danışma vç inceleme kurulu çıkarılmış vo (1) saydı cetvelde yapı­ lan değişikliğe uygun bazı düzeltmeler yapıl­ mıştır. 6 ve 7 nci maddeler 7 ve 8 nci madde olarak 'ayniyle ve geçici madde ile 8 nci madde 9 iıcu madde olarak yine ayniyle kabul edilmiş ve yü­ rürlük maddesinde yazı değişikliği yapılmıştır. Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan . Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Kastamonu Edirne Bolu T.Coşkan M.N.DGündüzalp Dr.Z.Ülgcn • Kâtip İstanbul Aydın Burdur F.öymen R. Alpman Ş. Engineri Çanakkale Diyarbakır . Diyarbakır S. T: Arsal R. Bekti $.-üluğ Giresun . Giresun: Hatay M.Akkaya A. Sayar II. Selçuk İsparta İstanbul îzmir, M.. Karaağaç- lİ.Kortel M.-Birsel- Kayseri Manisa Mardin F. liaysal F. Kurdoğlu R. Erten Samsun Yozgad Yozgad M. A.Yörilker S. îçöz A. Syngur - ".' Zonguldak H, A. Kuyucak I S ; Sayjsi: 86)
Sayfa 8 -
— 7 — za verilmekle Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon­ trol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele­ nip görüşüldü. Tasarı; 4707 sayılı kanun gereğince yapı­ lan olağanüstü sıtma savaşından alman tecrübe­ lere ve neticelere göre bu kadronun büyük bir kısmını daimî kadroya eklemek^ Sağlık Bakan-- lığı eldeki kuruluşunu yeni tıbbi ve sıhhi esasla­ ra göre hazırlamak için bu kuruluşa gereken doktor, ziyaretçi hemşire, hemşire ve «ağlık memuru yetiştirmek üzere Refik Saydam Kuru­ muna bağlı hıfzıssıhha okulunun tekâmül ders­ lerine yeniden başlamak ve buralarda doktor, sağlık memuru, hemşire ve ziyaretçi hemşire­ leri tekâmüle, kavuşturmak, yurdun yedi yerin­ de hemşire ve laborant okulları ve eldekilere ek olarak iki yerde de sağlık memuru ve sağlık komiserleri yetiştirecek okulları açmak, köy ebe okullarını genişletmek, eldekilere ek olarak ye­ niden üç. sağlık, merkezi kurmak, Trabzon Nu­ mune hastanesinin hizmete alınması sebebiyle mütehassıs ve idare memurları kadrolarını ku­ ruluşa eklemek, Heybeli Verem Sanatoryumun­ da 250 yataklı yeni pavyonu hizmete açmak, İstanbul'da bir verem dispanseri ve bir doğum­ evi ile Antalya'da gene bir doğumevi açmak, merkezde danışma ve inceleme kurulu kurmak, sıtma ve eczacılık şubelerini Genel Müdürlük haline koyarak vazifelerini daha geniş ifa' ede­ cek bir hale koymak maksatlariyle hazırlandığı alınan izahlardan anlaşılmış ve bu değişiklik­ lerin gerektirdiği ödenek de 1946 bütçesiyle kabul edilmiş olduğundan tasarı esas olarak Ko­ misyonumuzca da kabule değer görülmüş ve gö^ rüşmeler Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu metni üzerinden yapılmıştır. Tasarının birinci maddesi eczacılık ve müs­ tahzarlar şubesinin vazifeleri arasında eczaneler­ de tutulmakta olan uyuşturucu maddeler kayıt­ larını kavuşturmak ve ziraatte kullanılan ağulu maddeler satan yerleri de . denetlemek maksat- larmı kapsamak'üzere yeniden yazılmış, 2.nci • madde ayniyle kabul edilmiştir. Yeni kurulan Danışma Kuruluna mütekait raporları ile dairelerden gelecek diğer raporlar • üzerine mütalâa beyan etmek vazifesinin veril­ mesini Komisyonumuz kurulun esas kuruluşiyle ahenkli görmediğinden madde tasarıdan çık.a- rılıuış ve 4 ncü madde 3 ncü madde olarak/kabul edilmiştir. : . 4 ncü maddede şekle ait değişiklik yapılarak maddeye vuzuh verilmiştir. 5 nci maddede tertibe ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. . Bu maddeye bağlı cetveller üzerin­ de de Komisyonumuz aşağıda arzedilen değişik­ likleri yapmıştır: Bir sayılı cetvelin tertibinden bazı değişiklik yapmakla beraber sağlık mühendisliği.şubesin­ deki mütehassısın aylığını daha ehil birisini bul­ mak amaciyle 90 ana çıkarmış, Zat ve Muame­ lât Genel Müdürlüğünde dosya başmemurunuıı unvanını dosya .şefine'çevirmiş, sağlık ve sos­ yal yardim müdürleri kısmına ilâve edilen 100 . liralık bir müdürlüğün İstanbul 'a münhasır ol­ duğu tasrih edilmiş ve dış tabipleri adet değiş­ memek şartiyle ve 80 den başlamak üzere aşağı­ ya doğru sınıflandırılmış bulunmaktadır. 3 sayılı ve 1946 yılında bu kadrolarda mev­ kuf tutulacaklara ilişkin, cetvelden, bütçedeki ödenekle teklifin gerektirdiği ödenek arasında bir tasaruf mevcut. olduğundan bu yıl.göreve alınması imkânı hâsıl olan danışma vç inceleme kurulu çıkarılmış vo (1) saydı cetvelde yapı­ lan değişikliğe uygun bazı düzeltmeler yapıl­ mıştır. 6 ve 7 nci maddeler 7 ve 8 nci madde olarak 'ayniyle ve geçici madde ile 8 nci madde 9 iıcu madde olarak yine ayniyle kabul edilmiş ve yü­ rürlük maddesinde yazı değişikliği yapılmıştır. Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan . Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü Kastamonu Edirne Bolu T.Coşkan M.N.DGündüzalp Dr.Z.Ülgcn • Kâtip İstanbul Aydın Burdur F.öymen R. Alpman Ş. Engineri Çanakkale Diyarbakır . Diyarbakır S. T: Arsal R. Bekti $.-üluğ Giresun . Giresun: Hatay M.Akkaya A. Sayar II. Selçuk İsparta İstanbul îzmir, M.. Karaağaç- lİ.Kortel M.-Birsel- Kayseri Manisa Mardin F. liaysal F. Kurdoğlu R. Erten Samsun Yozgad Yozgad M. A.Yörilker S. îçöz A. Syngur - ".' Zonguldak H, A. Kuyucak I S ; Sayjsi: 86) HÜKÜMETİN TEKLİFİ 3017sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurlar Kanununa bazı hüküm­ ler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kad- : ro cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı MADDE 1. — 9 . VI .1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş­ kilât ve Memurlar Kânununun 3 ncü madde­ sinde gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına* Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü eklenmiş ve aynı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı sıtma şubesi . kaldırılmıştır. Bu Genel Müdürlük sıtma ile savaş işlerini dü­ zenlemek ve yönetmekle ve savaşın gerektirdiği •her türlü işleri yapmakla ödevlidir. MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına Tetkik Kurulu eklen­ miştir. Bu kurulun görevleri şunlardır : I - Her çeşit sağlık konuları hakkında dü­ şüncelerini bildirmek; I I - Sağlık işleriyle ilgili kanun vo tüzükle­ rin uygulanmasını. incelemek, kovalamak; I I I - Yabancı memleketlerin sağlık konuları ve bunların uygulanma şekillerini inceliyerek sağlık işlerine ait kanun ve tüzüklerin değişti­ rilmesi gereken cihetleri hakkında Bakanlığa tekliflerde bulunmak; IV - Merkez dairelerince hazırlanan kanun ve ı tüzük tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. MA.DDE 3. — Tetkik Kurulu, kuruluşundan sonraj Sağlık işleri Genel Müdürlüğünce yapıl­ makta olan 3017 sayılı kanunun 9 ncu madde­ sinin (G) fıkrasında yazılı ödevi üzerine alır. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYON NÜNÜN DEĞIŞTlRlŞl 301? sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurlar kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair kan ırtı tasarısı MADDE 1. — 1 . IX . 1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşki­ lât ve memurları kanununun 3 ncü maddesinde gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez teşkilâtına sıtma savaşı, eczacılık ve tıbbi müstahzarlar genel müdürlükleri eklenmiş ve ayni kanunun 9 ncu maddesinde yazılı sıtma, eczacılık vö tıbbi müstahzarlar şubeleri kaldırıl­ mıştır.. Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü sıtma ile savaş işlerini düzenlemek ve yönetmekle ve savaşın gerektirdiği her türlü işleri yapmakla . eczacılık ve tıbbi müstahzarlar genel müdürlüğü de bütün ilâçları, tıbbi ve hayatî müstahzarları ve beşeri tababette kullanılan her nevi serum ve aşıları ve bunların satıldığı yerleri ve.bunlara mütaallik işleri düzenlemek ve denetlemekle ödevlidirler; MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına danışma ve inceleme kurulu eklenmiştir. Bu kurulun görevleri şun­ lardır: . 1. Her çeşit sağlık konuları hakkında dü­ şüncelerini bildirmek; 2. Sağlık işleriyle ilgili kanım ve tüzüklerin uygulanmasını incelemek, kovalamak; 3. Yabancı memleketlerin sağlık ve sosyal yardım konulan ve bunların uygulanma şekil­ lerini inceliyerek sağlık ve sosyal yardım ve hij­ yen işlerine ait kanun ve tüzüklerin değiştiril­ mesi gereken cihetleri hakkında Bakanlığa tek­ liflerde bulunmak; 4. Merkez dairelerince hazırlanan kanun ve tüzük tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. MADDE 3. — Danışma ve İnceleme Kurulu kuruluşundan sonra Sağlık işleri Genel Müdür­ lüğünce yapılmakta olan 3017 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin (G) fıkrasında yazılı ödevi üze­ rine alır. '•-. MADDE 4. — Danışma ve inceleme Kurulu . başkan ve üyeliklerine tâyin edilecekler hakkın­ da. 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. ( S . Sayısı : 86)
Sayfa 9 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 3017sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurlar Kanununa bazı hüküm­ ler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kad- : ro cetvelinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı MADDE 1. — 9 . VI .1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş­ kilât ve Memurlar Kânununun 3 ncü madde­ sinde gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına* Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü eklenmiş ve aynı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı sıtma şubesi . kaldırılmıştır. Bu Genel Müdürlük sıtma ile savaş işlerini dü­ zenlemek ve yönetmekle ve savaşın gerektirdiği •her türlü işleri yapmakla ödevlidir. MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına Tetkik Kurulu eklen­ miştir. Bu kurulun görevleri şunlardır : I - Her çeşit sağlık konuları hakkında dü­ şüncelerini bildirmek; I I - Sağlık işleriyle ilgili kanun vo tüzükle­ rin uygulanmasını. incelemek, kovalamak; I I I - Yabancı memleketlerin sağlık konuları ve bunların uygulanma şekillerini inceliyerek sağlık işlerine ait kanun ve tüzüklerin değişti­ rilmesi gereken cihetleri hakkında Bakanlığa tekliflerde bulunmak; IV - Merkez dairelerince hazırlanan kanun ve ı tüzük tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. MA.DDE 3. — Tetkik Kurulu, kuruluşundan sonraj Sağlık işleri Genel Müdürlüğünce yapıl­ makta olan 3017 sayılı kanunun 9 ncu madde­ sinin (G) fıkrasında yazılı ödevi üzerine alır. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYON NÜNÜN DEĞIŞTlRlŞl 301? sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurlar kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin değiştirilmesine dair kan ırtı tasarısı MADDE 1. — 1 . IX . 1936 tarihli ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşki­ lât ve memurları kanununun 3 ncü maddesinde gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez teşkilâtına sıtma savaşı, eczacılık ve tıbbi müstahzarlar genel müdürlükleri eklenmiş ve ayni kanunun 9 ncu maddesinde yazılı sıtma, eczacılık vö tıbbi müstahzarlar şubeleri kaldırıl­ mıştır.. Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü sıtma ile savaş işlerini düzenlemek ve yönetmekle ve savaşın gerektirdiği her türlü işleri yapmakla . eczacılık ve tıbbi müstahzarlar genel müdürlüğü de bütün ilâçları, tıbbi ve hayatî müstahzarları ve beşeri tababette kullanılan her nevi serum ve aşıları ve bunların satıldığı yerleri ve.bunlara mütaallik işleri düzenlemek ve denetlemekle ödevlidirler; MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığı merkez teşkilâtına danışma ve inceleme kurulu eklenmiştir. Bu kurulun görevleri şun­ lardır: . 1. Her çeşit sağlık konuları hakkında dü­ şüncelerini bildirmek; 2. Sağlık işleriyle ilgili kanım ve tüzüklerin uygulanmasını incelemek, kovalamak; 3. Yabancı memleketlerin sağlık ve sosyal yardım konulan ve bunların uygulanma şekil­ lerini inceliyerek sağlık ve sosyal yardım ve hij­ yen işlerine ait kanun ve tüzüklerin değiştiril­ mesi gereken cihetleri hakkında Bakanlığa tek­ liflerde bulunmak; 4. Merkez dairelerince hazırlanan kanun ve tüzük tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. MADDE 3. — Danışma ve İnceleme Kurulu kuruluşundan sonra Sağlık işleri Genel Müdür­ lüğünce yapılmakta olan 3017 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin (G) fıkrasında yazılı ödevi üze­ rine alır. '•-. MADDE 4. — Danışma ve inceleme Kurulu . başkan ve üyeliklerine tâyin edilecekler hakkın­ da. 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. ( S . Sayısı : 86) 9 BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&İŞTÎRİŞÎ Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı kuruluş ve memurları kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilin esine dair kanım tasamı MADDE 1. — 3017 sayılı *Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları kanu­ nunun üçüncü maddesindo gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kumlusu, sıtma sa­ vaşı ve eczacılık ve tıbbi müstahzırlar Genel Müdürlükleri eklenmiş ve aynı kanunun doku­ zuncu maddesinde yazılı sıtma ve eczacılık ve tıbbi müstahzırlar şubeleri kaldırılmıştır. Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü, sıtma ile sa- va.ş işlerini düzenlemek ve yönetmek ile ve sıtma savaşının gerektirdiği her türlü işleri yapmak­ la, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel 'Mü­ dürlüğü de hususi kanunlarına göre eczaneler ve eczacılık işlerini, tıbbi ve hayati müstahzarları ve beşeri tababette kullanılan hor nevi serum ve• aşıları ve ağulu ve uyuşturucu maddeleri ve bunların satıldığı yerleri ve bunlarla ilgili işleri düzenlemek ve denetlemekle ödevlidirler. MADDE 2. — Sağlık Komisyonunun ikinci maddesi ayniyle. MADDE 3. — Sağlık Komisyonunun dördün­ cü maddesi ayniyle ( 8. Sfyısı ; 86 )
Sayfa 10 -
9 BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&İŞTÎRİŞÎ Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı kuruluş ve memurları kanununa bazı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilin esine dair kanım tasamı MADDE 1. — 3017 sayılı *Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları kanu­ nunun üçüncü maddesindo gösterilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kumlusu, sıtma sa­ vaşı ve eczacılık ve tıbbi müstahzırlar Genel Müdürlükleri eklenmiş ve aynı kanunun doku­ zuncu maddesinde yazılı sıtma ve eczacılık ve tıbbi müstahzırlar şubeleri kaldırılmıştır. Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü, sıtma ile sa- va.ş işlerini düzenlemek ve yönetmek ile ve sıtma savaşının gerektirdiği her türlü işleri yapmak­ la, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel 'Mü­ dürlüğü de hususi kanunlarına göre eczaneler ve eczacılık işlerini, tıbbi ve hayati müstahzarları ve beşeri tababette kullanılan hor nevi serum ve• aşıları ve ağulu ve uyuşturucu maddeleri ve bunların satıldığı yerleri ve bunlarla ilgili işleri düzenlemek ve denetlemekle ödevlidirler. MADDE 2. — Sağlık Komisyonunun ikinci maddesi ayniyle. MADDE 3. — Sağlık Komisyonunun dördün­ cü maddesi ayniyle ( 8. Sfyısı ; 86 ) Hü. MADDE 4. — 9 . V I . 1936 tarihli 3017 sayı­ lı kanun ile bu kanunun bazı maddelerinin de­ ğiştirilmesine dair olan 15 . V I . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunların çeşitli maddelerinde adı geçen (Hıfzıssıhhal ve (İçtimai Yardım işleri Keislikleri) nin adları, (Sağlık İşleri vo Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlükleri), Sağlık İş­ leri Genel Müdürlüğüne bağlı umumi ve ma­ hallî sıhhat işleri (İçtimai hastalıklar) şubeleri­ nin adlan (Hijiyeu) ve (Zührevi hastalıklarla savaş) şubeleri ve Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı (Umumi içtimai hizmetler) (Hususi içtimai hizmetler) şubelerinin adlan da (Genel sosyal hizmetleri) ve (özel sosyal hizmet­ leri) şubeleri olarak değiştirilmiştir. MADDE 5. - - 15 . VI.1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunun 2 sayılr, 4459 sayılı kanunun (B) işaretli, 4642, 4769 sayılı kanunların 2 sa­ yılı ve 4644 sayılı kanunun 1 sayılı cetvellerin- deki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü m er- kez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısımlar kal­ dırılmış ve adı geçen Bakanlığın merkez ve il­ ler teşkilâtına giren kadrolarının derece ad ve sayıları bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde gös- telilmiştir. MADDE 6. — 4644 sayılı kanunun 3 sayılı ve 4774 sayılı kanunun 1 sayılı cetvellerindeki kadrolardan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı­ ğına ait kısımlar kaldırılarak yerine bu kanuna bağlr 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul- * muştur. MADDE 7. — 3 . VI I I . 1944 tarihli ve 4645 ve 2 . V I I . 1945 tarihli ve 4781 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (L) işaletli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısmındaki kad­ rolar çıkarılarak yerine bu kanuna bağlı 3 sa­ yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 10 — I S. S. Y. K. MADDE 5. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 sayılı kanım ile bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 15 . VI . 1942 ve 4258 sayılı kanunların.çeşitli maddelerinde adt geçen (Hıfzıssıhha) ve (İçtimai yardım işleri) reislik­ lerinin .unvanları (Sağlık işleri) ve (Sosyal yar­ dım işleri) Genel Müdürlüklerine ve Sağlık İş­ leri Genel Müdürlüğüne bağlı (Umumi ve ma­ hallî sıhhat işleri) ve (İçtimai hastalıklar şube­ leri) (Hijyen) ve (Sosyal hastalıklarla "savaş) şubelerine ve Sosyal Yardım İşleri GenelMüdiir- lüğüne bağlı (Umumi içtimai hizmetler) ve (Hu­ susi içtimai hizmetler) şubelerinin unvanları da (Genel sosyal hizmetler) ve (özel sosyal hizmet­ ler) şubelerine çevrilmiştir. MADDE 6. — 15 . VI . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunun (2) sayılı. 4459 sayılı k-ımınun (R) i.şaiTlii, 1612, 4769 sayılı kaııuıılarnı (T) sayılı ve 4644 sayılı kanunun (1) sayılı cetvel­ lerindeki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü merkez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağ­ lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısımlar kaldırılmış ve adı geçen Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtına, giren kadrolarının derece, ad ve sayıları bu kaıma. bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 7. — 4644 sayılı kanunun (3) sayı­ lı ve 4774 sayılı kanunun (1) sayılı cetvellerin­ deki kadrolardan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığına ait kısımlar kaldırılarak yerine bu ka­ nuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko­ nulmuştur. MADDE 8. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4643 ve 2 . V I I . 1945 ve 4781 sayılı kanunla kaldı- I rılmrştır. GEGİCt MADDE — 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısmındaki kad- . rolar çıkarılarak yerine bu kanuna bağlı (3) sa­ yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. MADDE 9. — Bu kanunun Sıtma Genel Mü­ dürlüğü, ve kadro cetvelinin sıtma savaş bölge başkanlıkları kısmına ait hükümleri yayımı ta­ rihinde, diğer hükümleri ise yayımından bir ay | sonra yürülüğe girer. ( S. Sayısı: 86 )
Sayfa 11 -
Hü. MADDE 4. — 9 . V I . 1936 tarihli 3017 sayı­ lı kanun ile bu kanunun bazı maddelerinin de­ ğiştirilmesine dair olan 15 . V I . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunların çeşitli maddelerinde adı geçen (Hıfzıssıhhal ve (İçtimai Yardım işleri Keislikleri) nin adları, (Sağlık İşleri vo Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlükleri), Sağlık İş­ leri Genel Müdürlüğüne bağlı umumi ve ma­ hallî sıhhat işleri (İçtimai hastalıklar) şubeleri­ nin adlan (Hijiyeu) ve (Zührevi hastalıklarla savaş) şubeleri ve Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı (Umumi içtimai hizmetler) (Hususi içtimai hizmetler) şubelerinin adlan da (Genel sosyal hizmetleri) ve (özel sosyal hizmet­ leri) şubeleri olarak değiştirilmiştir. MADDE 5. - - 15 . VI.1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunun 2 sayılr, 4459 sayılı kanunun (B) işaretli, 4642, 4769 sayılı kanunların 2 sa­ yılı ve 4644 sayılı kanunun 1 sayılı cetvellerin- deki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü m er- kez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısımlar kal­ dırılmış ve adı geçen Bakanlığın merkez ve il­ ler teşkilâtına giren kadrolarının derece ad ve sayıları bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde gös- telilmiştir. MADDE 6. — 4644 sayılı kanunun 3 sayılı ve 4774 sayılı kanunun 1 sayılı cetvellerindeki kadrolardan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı­ ğına ait kısımlar kaldırılarak yerine bu kanuna bağlr 2 sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul- * muştur. MADDE 7. — 3 . VI I I . 1944 tarihli ve 4645 ve 2 . V I I . 1945 tarihli ve 4781 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (L) işaletli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısmındaki kad­ rolar çıkarılarak yerine bu kanuna bağlı 3 sa­ yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 10 — I S. S. Y. K. MADDE 5. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 sayılı kanım ile bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 15 . VI . 1942 ve 4258 sayılı kanunların.çeşitli maddelerinde adt geçen (Hıfzıssıhha) ve (İçtimai yardım işleri) reislik­ lerinin .unvanları (Sağlık işleri) ve (Sosyal yar­ dım işleri) Genel Müdürlüklerine ve Sağlık İş­ leri Genel Müdürlüğüne bağlı (Umumi ve ma­ hallî sıhhat işleri) ve (İçtimai hastalıklar şube­ leri) (Hijyen) ve (Sosyal hastalıklarla "savaş) şubelerine ve Sosyal Yardım İşleri GenelMüdiir- lüğüne bağlı (Umumi içtimai hizmetler) ve (Hu­ susi içtimai hizmetler) şubelerinin unvanları da (Genel sosyal hizmetler) ve (özel sosyal hizmet­ ler) şubelerine çevrilmiştir. MADDE 6. — 15 . VI . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunun (2) sayılı. 4459 sayılı k-ımınun (R) i.şaiTlii, 1612, 4769 sayılı kaııuıılarnı (T) sayılı ve 4644 sayılı kanunun (1) sayılı cetvel­ lerindeki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü merkez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağ­ lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısımlar kaldırılmış ve adı geçen Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtına, giren kadrolarının derece, ad ve sayıları bu kaıma. bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. MADDE 7. — 4644 sayılı kanunun (3) sayı­ lı ve 4774 sayılı kanunun (1) sayılı cetvellerin­ deki kadrolardan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­ kanlığına ait kısımlar kaldırılarak yerine bu ka­ nuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ko­ nulmuştur. MADDE 8. — 3 . V I I I . 1944 tarihli ve 4643 ve 2 . V I I . 1945 ve 4781 sayılı kanunla kaldı- I rılmrştır. GEGİCt MADDE — 1946 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait kısmındaki kad- . rolar çıkarılarak yerine bu kanuna bağlı (3) sa­ yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. MADDE 9. — Bu kanunun Sıtma Genel Mü­ dürlüğü, ve kadro cetvelinin sıtma savaş bölge başkanlıkları kısmına ait hükümleri yayımı ta­ rihinde, diğer hükümleri ise yayımından bir ay | sonra yürülüğe girer. ( S. Sayısı: 86 ) — l i ­ fi, K. | MADDE 4. — 3017 ve 4258 sayılı kanunla­ rın çeşitli maddelerinde yazılı: A) Hıfzıssıhha İşleri Dairesi Reisliği adı. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne; Bu Umum Müdürlüğe bağlı; . Umumi ve Mahallî Sıhhat İşleri Şubesinin adı, Hijiyen şubesine, İçtimai Hastalıklar Şubesinin adı, Sosyal Hastalıklar Şubesine çevrilmiştir. B) İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğinin adı, Sosyal Yardım İşleri Genei Müdürlüğüne; Bu Umum Müdürlüğe bağlı; Umumi içtimai hizmetler şubesinin adı, Genel Sosyal Hizmetler şubesine, Hususi İçtimai Hiz­ metler şubesinin adı, özel Sosyal Hizmetler şu­ besine çevrilmiştir. MADDE 5. — 15.. Tl . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunla 2 sayılı, 4459 sayılı kanunun (B) işaretli, 4642, 4769 sayılı kanunların 2 sayılı ve 4644 sayılı kanunun (1) sayılı cetvellerindeki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü merkez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ilişkin kısımlar yerlerine ad, derece ve sayıları bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuştur. t MADDE 6. — Sağlık Komisyonunun yedinci maddesi ayniyle. MADDE 7. — Sağlık Komisyonunun sekizinci maddesi ayniyle. GEÇİCİ MADDE — Sağlık Komisyonunun geçici maddesi ayniyle. MADDE 8. — Sağlık Komisyonunun doku­ zuncu maddesi ayniyle. (S. Saym: 86)
Sayfa 12 -
— l i ­ fi, K. | MADDE 4. — 3017 ve 4258 sayılı kanunla­ rın çeşitli maddelerinde yazılı: A) Hıfzıssıhha İşleri Dairesi Reisliği adı. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne; Bu Umum Müdürlüğe bağlı; . Umumi ve Mahallî Sıhhat İşleri Şubesinin adı, Hijiyen şubesine, İçtimai Hastalıklar Şubesinin adı, Sosyal Hastalıklar Şubesine çevrilmiştir. B) İçtimai Muavenet Dairesi Reisliğinin adı, Sosyal Yardım İşleri Genei Müdürlüğüne; Bu Umum Müdürlüğe bağlı; Umumi içtimai hizmetler şubesinin adı, Genel Sosyal Hizmetler şubesine, Hususi İçtimai Hiz­ metler şubesinin adı, özel Sosyal Hizmetler şu­ besine çevrilmiştir. MADDE 5. — 15.. Tl . 1942 tarihli ve 4258 sayılı kanunla 2 sayılı, 4459 sayılı kanunun (B) işaretli, 4642, 4769 sayılı kanunların 2 sayılı ve 4644 sayılı kanunun (1) sayılı cetvellerindeki kadrolardan İskân Genel Müdürlüğü merkez ve iller kadroları hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ilişkin kısımlar yerlerine ad, derece ve sayıları bu kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolar konulmuştur. t MADDE 6. — Sağlık Komisyonunun yedinci maddesi ayniyle. MADDE 7. — Sağlık Komisyonunun sekizinci maddesi ayniyle. GEÇİCİ MADDE — Sağlık Komisyonunun geçici maddesi ayniyle. MADDE 8. — Sağlık Komisyonunun doku­ zuncu maddesi ayniyle. (S. Saym: 86) — i â - Hü. MADDE 9. — Bu kanunun hükümlelini Sağlık ve Sosyal Vardım, Maliye Bakanları yü­ rütür. Başbakan Ş. Saraçoğlu Millî Savunma Bakanı A. R. Artunkal Dışişleri Bakanı V. İV. E. Sümer Millî Eğitim Bakanı Yücel Ekonomi Bakanı Fuad Sirmen Gümrük ve Tekel Bakanı Suad H. Ürgüblü Ulaştırma Bakanı A. F. Cebesoy Çalışma Bakanı Dr. S. Irmak Adalet Bakanı R. Türel içişleri Bakanı Hümi Uran Maliye Bakanı N. E. Sümer Bayındırlık Bakanı Sim Day Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. S. Konuk Tarım Bakanı Ş. R. Eatipoğlu Ticaret Bakanı R. Karadenvc S. S. Y. K. MADDE 10. ~~ Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardrm ve Maliye Bakanları yürütür. t a 8*yw -. 86 )
Sayfa 13 -
— i â - Hü. MADDE 9. — Bu kanunun hükümlelini Sağlık ve Sosyal Vardım, Maliye Bakanları yü­ rütür. Başbakan Ş. Saraçoğlu Millî Savunma Bakanı A. R. Artunkal Dışişleri Bakanı V. İV. E. Sümer Millî Eğitim Bakanı Yücel Ekonomi Bakanı Fuad Sirmen Gümrük ve Tekel Bakanı Suad H. Ürgüblü Ulaştırma Bakanı A. F. Cebesoy Çalışma Bakanı Dr. S. Irmak Adalet Bakanı R. Türel içişleri Bakanı Hümi Uran Maliye Bakanı N. E. Sümer Bayındırlık Bakanı Sim Day Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. S. Konuk Tarım Bakanı Ş. R. Eatipoğlu Ticaret Bakanı R. Karadenvc S. S. Y. K. MADDE 10. ~~ Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardrm ve Maliye Bakanları yürütür. t a 8*yw -. 86 ) ~ i â - B. K. MADDE 9. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. •> " * i (SL Seyı»: 86')
Sayfa 14 -
~ i â - B. K. MADDE 9. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. •> " * i (SL Seyı»: 86') - u - Hükümetin teklifine bağh cetveller [1] SAYILI CETVEL D. 2 3 fi 13 2 3 4 7 10 12 it, "*. 3 5 8 12 13 5 6 10 11 13 Görevin çeşidi Sı MERKEZ KURULUŞU Müsteşar " » muavini özel Kafem Müdür Kâtip Tetkik Kurulu Başkan Üye Tetkik Kurulu Bürosu Şef Birinci mümeyyiz Memur Sağhk İşleri Genel Müdürlüğü Genel müdür (Mütehassıs tabib) » » muavini (Mütehas­ sıs tabib) Genel Müdürlük Bürosu Şef Dosya memuru Kâtip rlifoyen İşleri Şubesi Mütehassıs (Tabip) <>• » » Birinci mümeyyiz . ikinci > Kâtip i y i i 1 1 1 1 2 2 1 * 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 Ayhk 125 100 70 20 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgm Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 6 9 10 Mütehassıs (Tabip) ' ' " > ' . » Büro şefi Birinci mümeyyiz 1 1 1 1 80 70 40 35 ( & Say D. 13 5 11 13 5 6 10 12 13 5 9 5 11 13 •5 5 13 6 12 13 3 5, 5 7 8 Görevin çeşidi Kâtip Sayı 1 Zührevi Hastalıklarla Savaş Şubesi Mütehassıs (Tabip) ikinci mümeyyiz Kâtip 1 1 2 Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Mütehassıs (Tabip veya eczacı) » » » Birinci mümeyyiz Memur Kâtip Kodeks isleri Bürosu Mütehassıs (Tabip veya eczacı) Şef 1 1 1 1 2 1 i Sağlık Mühendisliği şubesi Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) Fen memuru Kâtip 1 1 1 Aylık 20 80 30 20 80 70 35 25 20 80 40 80 30 20 Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler Şubesi Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs mütercim Kâtip Trahom Şubesi Mütehassıs (Tabip) Memur Kâtip 1 1 1 1 1 1 Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel müdür muavini (Tabip) Mütehassıs (Tabip) Şef > 131 :M ) 1 1 1 1 1 80 80 20 70 26 20 100 80 80 60 50
Sayfa 15 -
- u - Hükümetin teklifine bağh cetveller [1] SAYILI CETVEL D. 2 3 fi 13 2 3 4 7 10 12 it, "*. 3 5 8 12 13 5 6 10 11 13 Görevin çeşidi Sı MERKEZ KURULUŞU Müsteşar " » muavini özel Kafem Müdür Kâtip Tetkik Kurulu Başkan Üye Tetkik Kurulu Bürosu Şef Birinci mümeyyiz Memur Sağhk İşleri Genel Müdürlüğü Genel müdür (Mütehassıs tabib) » » muavini (Mütehas­ sıs tabib) Genel Müdürlük Bürosu Şef Dosya memuru Kâtip rlifoyen İşleri Şubesi Mütehassıs (Tabip) <>• » » Birinci mümeyyiz . ikinci > Kâtip i y i i 1 1 1 1 2 2 1 * 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 Ayhk 125 100 70 20 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgm Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 6 9 10 Mütehassıs (Tabip) ' ' " > ' . » Büro şefi Birinci mümeyyiz 1 1 1 1 80 70 40 35 ( & Say D. 13 5 11 13 5 6 10 12 13 5 9 5 11 13 •5 5 13 6 12 13 3 5, 5 7 8 Görevin çeşidi Kâtip Sayı 1 Zührevi Hastalıklarla Savaş Şubesi Mütehassıs (Tabip) ikinci mümeyyiz Kâtip 1 1 2 Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Mütehassıs (Tabip veya eczacı) » » » Birinci mümeyyiz Memur Kâtip Kodeks isleri Bürosu Mütehassıs (Tabip veya eczacı) Şef 1 1 1 1 2 1 i Sağlık Mühendisliği şubesi Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) Fen memuru Kâtip 1 1 1 Aylık 20 80 30 20 80 70 35 25 20 80 40 80 30 20 Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler Şubesi Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs mütercim Kâtip Trahom Şubesi Mütehassıs (Tabip) Memur Kâtip 1 1 1 1 1 1 Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel müdür muavini (Tabip) Mütehassıs (Tabip) Şef > 131 :M ) 1 1 1 1 1 80 80 20 70 26 20 100 80 80 60 50 — 18-~ D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 10 Birinci mümeyyiz 1 12 Memur 1 13 Kâtip 3 Sosyal Yardım îşleri Genel Müdürlüğü 3. Genel Müdür (Tabip) 5 Genel müdür muavini (Tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip özel Sosyal Hizmetler şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 İkinci raümeyiyz 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Mahalli Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabib) 1 9- Şef 1 12 Memur 2 13 Kâtip 2 Sıhhi ve Tıbbi Malzeme Şubesi 5' Mütehassıs (Tabib veya eczacı) 8 » ( » » •» ) 12 Memur 13 Kâtip Öğretim îşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabib) 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 1 1 1 1 35 S5 20 100 80 50 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 80 40 25 20 80 50 25 20 70 30 25 20 D. Görevin çeşidi Sıhhi Mimajdik Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Desinatör 13 Kâtip Sayı Aylrk 1 1 1 Zatileri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 3 Genel mUdür (Tabib) 1 5 » » muavini (Tubib) [*] 1 11 Dosya başmemuru 1 12 Dosya memuru 1 13 Kâtip 2 Muamelât Şubesi 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz , 12 Memur 13 Kâtip Sicil Şubesi 6 9 10 12 .13 7 10 ti î 12 13 8 12 13 S, 3 5 1 Müdür Şef Birinci mümeyyiz Memur Kâtip 1 1 1 2 1 1 1 1 4 Tahakkuk ve Emeklilik Şubesi Müdür 1 Birinci mümeyyiz 1 İkinci mümeyyiz 1 Memur 1 Kâtip 2 Kıdem Şubesi 90 30 20 100 80 30 25 20 60 30 25 20 70 40 35 25 20 60 35 30 25 20 Şef 1 50 Memur 2 25 Kntip 2 «30 iffhh Propagandası ve Tıbbi îstatütik Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip} Genel Müdür muavini (Tabip) [*] Şube müMrlülâerifnden bkm 1 1 iyapoco 100 80 &fer. (S . Sayısı :8S)
Sayfa 16 -
— 18-~ D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 10 Birinci mümeyyiz 1 12 Memur 1 13 Kâtip 3 Sosyal Yardım îşleri Genel Müdürlüğü 3. Genel Müdür (Tabip) 5 Genel müdür muavini (Tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip özel Sosyal Hizmetler şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 İkinci raümeyiyz 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Mahalli Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabib) 1 9- Şef 1 12 Memur 2 13 Kâtip 2 Sıhhi ve Tıbbi Malzeme Şubesi 5' Mütehassıs (Tabib veya eczacı) 8 » ( » » •» ) 12 Memur 13 Kâtip Öğretim îşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabib) 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 1 1 1 1 35 S5 20 100 80 50 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 80 40 25 20 80 50 25 20 70 30 25 20 D. Görevin çeşidi Sıhhi Mimajdik Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Desinatör 13 Kâtip Sayı Aylrk 1 1 1 Zatileri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 3 Genel mUdür (Tabib) 1 5 » » muavini (Tubib) [*] 1 11 Dosya başmemuru 1 12 Dosya memuru 1 13 Kâtip 2 Muamelât Şubesi 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz , 12 Memur 13 Kâtip Sicil Şubesi 6 9 10 12 .13 7 10 ti î 12 13 8 12 13 S, 3 5 1 Müdür Şef Birinci mümeyyiz Memur Kâtip 1 1 1 2 1 1 1 1 4 Tahakkuk ve Emeklilik Şubesi Müdür 1 Birinci mümeyyiz 1 İkinci mümeyyiz 1 Memur 1 Kâtip 2 Kıdem Şubesi 90 30 20 100 80 30 25 20 60 30 25 20 70 40 35 25 20 60 35 30 25 20 Şef 1 50 Memur 2 25 Kntip 2 «30 iffhh Propagandası ve Tıbbi îstatütik Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip} Genel Müdür muavini (Tabip) [*] Şube müMrlülâerifnden bkm 1 1 iyapoco 100 80 &fer. (S . Sayısı :8S) D. Görevin geçidi — 16 Sayı Aylık I D. 7 Mütercim 7 Kitaplık memuru (Bir yabancı • dil bilmesi şart) 12 Dosya memuru 13 Kâtip 12 Depo, memuru 13 Depo memur muavini Propaganda ve Yayın Şubt&i 7~) 7. 9 12 13 7 fi 11 12 13 Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs Şef Memur Kâtip Ressam Tıbbî t stat Mütehassıs İkinci mümeyyiz Memur Kâtip Teftiş Kurulu 3 Başkan (Tabip) 4 Başmüfettiş 5 Birinci sınıf müfettiş 6 tkinci » y> 4 Sıtma savaşı başmüfettişi 5 Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi Teftiş Kurulu Bürosu 8 Şef 10 Birinci mümeyyiz .. . 12 Memur 13 Kâtip Hukuk Müşavirliği 3 Hukuk müsavin 13 Kâtip Seferberlik İşleri Şubesi jr Müdür [ • ] • ' ' ' . X 60 60 25 20 25 20 80 60 40 25 20 60 1 70 1 30 1 25 1 20 1 2 6 10 4 100 90 80 70 90 80 1 50 1 35 2 . 25 2 20 1 100 1 20 1 80 '['*] Zehirli* ve boğucu gazlar ve hava hücu­ mundan korunma işlerini de yapacak. 2 4 4 7 13 8 13 8 9 10 13 Görevin çeşidi 13 Kâtip Sayı Aylık 20 Evrak Müdürlüğü 8 Müdür 9 Arşiv şefi 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Ayniyat Şubesi 8 Ayniyat saymanı 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Mvaztm Şubem 8 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip 10 Depo memuru 12 Depo memur muavini 9 Mutemet Refik Saydam Merkez Htfetssthha Müessesesi 1. 1 1 4 4 1 1 3 3 50 40 30 25 20 50 35 25 20 1 1 2 1 1 1 50 35 20 35 25 40 Müdür (Mütehassıs) [•] 1 » muavini (Mütehassıs) 1 Genel sekreter 1 Ayniyat saymanı 1 Ayniyat kâtibi 1 Depo müdürü 1 Depo kâtibi 1 Kitaplık memuru (yabancı dil bil- bilmesi şart) 1 Büro şefi 1 Mutemet 1 Kâtip 2 Bakteriyoloji TaJdü ve Kontrol Şubesi 4 Müdür muavini (Mütehassıs) 5 Mütehassıs 9 » muavini 125 90 90 60 20 50 20 50 40 35 20 90 80 40 [*] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de ya­ pacaktır. ( S . Sayısı: 86)
Sayfa 17 -
D. Görevin geçidi — 16 Sayı Aylık I D. 7 Mütercim 7 Kitaplık memuru (Bir yabancı • dil bilmesi şart) 12 Dosya memuru 13 Kâtip 12 Depo, memuru 13 Depo memur muavini Propaganda ve Yayın Şubt&i 7~) 7. 9 12 13 7 fi 11 12 13 Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs Şef Memur Kâtip Ressam Tıbbî t stat Mütehassıs İkinci mümeyyiz Memur Kâtip Teftiş Kurulu 3 Başkan (Tabip) 4 Başmüfettiş 5 Birinci sınıf müfettiş 6 tkinci » y> 4 Sıtma savaşı başmüfettişi 5 Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi Teftiş Kurulu Bürosu 8 Şef 10 Birinci mümeyyiz .. . 12 Memur 13 Kâtip Hukuk Müşavirliği 3 Hukuk müsavin 13 Kâtip Seferberlik İşleri Şubesi jr Müdür [ • ] • ' ' ' . X 60 60 25 20 25 20 80 60 40 25 20 60 1 70 1 30 1 25 1 20 1 2 6 10 4 100 90 80 70 90 80 1 50 1 35 2 . 25 2 20 1 100 1 20 1 80 '['*] Zehirli* ve boğucu gazlar ve hava hücu­ mundan korunma işlerini de yapacak. 2 4 4 7 13 8 13 8 9 10 13 Görevin çeşidi 13 Kâtip Sayı Aylık 20 Evrak Müdürlüğü 8 Müdür 9 Arşiv şefi 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Ayniyat Şubesi 8 Ayniyat saymanı 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Mvaztm Şubem 8 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip 10 Depo memuru 12 Depo memur muavini 9 Mutemet Refik Saydam Merkez Htfetssthha Müessesesi 1. 1 1 4 4 1 1 3 3 50 40 30 25 20 50 35 25 20 1 1 2 1 1 1 50 35 20 35 25 40 Müdür (Mütehassıs) [•] 1 » muavini (Mütehassıs) 1 Genel sekreter 1 Ayniyat saymanı 1 Ayniyat kâtibi 1 Depo müdürü 1 Depo kâtibi 1 Kitaplık memuru (yabancı dil bil- bilmesi şart) 1 Büro şefi 1 Mutemet 1 Kâtip 2 Bakteriyoloji TaJdü ve Kontrol Şubesi 4 Müdür muavini (Mütehassıs) 5 Mütehassıs 9 » muavini 125 90 90 60 20 50 20 50 40 35 20 90 80 40 [*] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de ya­ pacaktır. ( S . Sayısı: 86) D. 10 3 5 9 10 3 5 7 9 10 3 5 8 9 10 5 9 12 5 6 6 11 10 12 12 13 ;- 2 Görevin çeşidi Asistan Serum ve Aşı Şubesi Müdür (Mütehassıs) [•] Mütehassıs > muavini Asistan Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya- ger) [•] Mütehassıs » » muavini Asistan Biyoloji tmalât ve Tetkikat Müdür (Mütehassıs) [•] Mütehassıs » muavini » » Asistan Sıhhi Ahırlar ve tmmonoloji Mütehassıs bakteriyolog (Vete­ riner) Veteriner Hayvan sağlık memuru Serum Çiftliği Müdür Tnm mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru Kâtip Hıfzıssihha Okulu Müdür [•] Yabancı müstahdem bulun* bu kadro mevkuf tutulacaktır. Sayı 3 1 6 2 4 1 1 2 1 2 Şubesi 1 1 2 1 1 Şubesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 7 - Aylık 35 100 80 40 35 100 80 60 40 35 100 80 50 40 35 80 40 25 80 70 70 30 35 25 25 20 125 duğu sürece (S . Say D. 2 5 5 6 7 6 8 5 7 5 10 9 9 10 11 Görevin çeşidi Başmüşavir [•] Ebidemiyoloji öğretmeni Genel sağlık yönetimi öğretmeni Sağlık mühendisliği öğretmeni İstatistik öğretmeni Gıda kimyası öğretmeni Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) Parazitoloji öğretmeni Antimoloji öğretmeni Genel hijiyen öğretmeni Asistan Ayniyat mutemedi Arşiv memuru Başkâtip ve mutemet Kitaplık memuru Sayı u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ±y\M 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 Kinin ve Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 7 8 10 11 13 5 11 5 7 11 13 5 9 10 11 ısı: < Müdür Teknisiyen Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi Kâtip ve mutemet Sevk memuru 1 1 1 1 1 60 50 35 30 20 Gezici Frengi İnceleme ve Tarama Ekibi Mütehassıs tabip Sağlık memuru 1 8 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) Savaş tabibi » » Sağlık memuru » s> İller Kurulusu Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) Kâtip » » [*] Bakteriyoloji öğretmenliğim 36) 3 2 20 10 4 2 2 4 80 30 80 60 30 20 80 40 35 30 de yapar.
Sayfa 18 -
D. 10 3 5 9 10 3 5 7 9 10 3 5 8 9 10 5 9 12 5 6 6 11 10 12 12 13 ;- 2 Görevin çeşidi Asistan Serum ve Aşı Şubesi Müdür (Mütehassıs) [•] Mütehassıs > muavini Asistan Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya- ger) [•] Mütehassıs » » muavini Asistan Biyoloji tmalât ve Tetkikat Müdür (Mütehassıs) [•] Mütehassıs » muavini » » Asistan Sıhhi Ahırlar ve tmmonoloji Mütehassıs bakteriyolog (Vete­ riner) Veteriner Hayvan sağlık memuru Serum Çiftliği Müdür Tnm mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru Kâtip Hıfzıssihha Okulu Müdür [•] Yabancı müstahdem bulun* bu kadro mevkuf tutulacaktır. Sayı 3 1 6 2 4 1 1 2 1 2 Şubesi 1 1 2 1 1 Şubesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 7 - Aylık 35 100 80 40 35 100 80 60 40 35 100 80 50 40 35 80 40 25 80 70 70 30 35 25 25 20 125 duğu sürece (S . Say D. 2 5 5 6 7 6 8 5 7 5 10 9 9 10 11 Görevin çeşidi Başmüşavir [•] Ebidemiyoloji öğretmeni Genel sağlık yönetimi öğretmeni Sağlık mühendisliği öğretmeni İstatistik öğretmeni Gıda kimyası öğretmeni Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) Parazitoloji öğretmeni Antimoloji öğretmeni Genel hijiyen öğretmeni Asistan Ayniyat mutemedi Arşiv memuru Başkâtip ve mutemet Kitaplık memuru Sayı u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ±y\M 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 Kinin ve Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 7 8 10 11 13 5 11 5 7 11 13 5 9 10 11 ısı: < Müdür Teknisiyen Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi Kâtip ve mutemet Sevk memuru 1 1 1 1 1 60 50 35 30 20 Gezici Frengi İnceleme ve Tarama Ekibi Mütehassıs tabip Sağlık memuru 1 8 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) Savaş tabibi » » Sağlık memuru » s> İller Kurulusu Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) Kâtip » » [*] Bakteriyoloji öğretmenliğim 36) 3 2 20 10 4 2 2 4 80 30 80 60 30 20 80 40 35 30 de yapar. D. Görevin çeşidi — 18 — Sayı Aylık I D. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 3 Birinci sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 1 4 İkinci sınıf sağlık ve sosyal yardımmüdürü 8 '5 Üçüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 6 Dördüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 34 7 Sağlık ve Sosyal Yardım mü­ dür muavini 10 Hükümet Tabipleri 7 Birinci sınıf Hükümet tabibi 60 8 îkinci » » » 123 9 Üçüncü » » » 157 10 Dördüncü» » » 330 Sağlık Memurlan 11 Birinci sınıf sağlık memuru 100 12 İkinci » » » 250 13 Üçüncü > » » 476 14 Diplomasız sağlık memuru 134 Etimesgut Numune Saâlık Merkezi 7 8 11 12 12 12 13 100 90 20 80 6 Tabip 9 Diştabibi 9 Eczacı ve ayniyat mutemedi 11 Ebe 10 Ziyaretçi başhemşire 11 > hemşire 11 Sağlık memuru 10 Mutemet ve mubayaa memuru 13 Kâtip Sağlık Merkezleri Tabip Ziyaretçi başhemşire > hemşire Ebe Sağlık memuru Kâtip ve ayniyat., mutemedi 7 7 11 33 11 44 11 70 60 60 50 40 35 30 25 20 15 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 25 25 20 Görevin çeşidi Sayı Aylık Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 4 İstanbul akıl hastalıkları hasta­ nesi baştabip ve müdürü 1 90 5 Baştabip muavini 1 80 6 > » 2 70 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumları mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 x> » » 6 İkinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü» » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini 3 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Diş tabipleri 9 Birinci sınıf diş tabibi 10 îkinci » » 11 Üçüncü » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Eczacıları 6 Başeczacr 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 îkinci » » 9 Üçüncü » » 10 Dördüncü» » 11 Beşinci » » 6 4 8 40 35 30 Kurumlan 6 1 .8 . 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Asistanları 10 Asistan 11 » 22 142 35 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Hemşireleri 10 Başhemşire 11 > 5 28 35 30 ( S. Sayısı : 86 )
Sayfa 19 -
D. Görevin çeşidi — 18 — Sayı Aylık I D. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 3 Birinci sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 1 4 İkinci sınıf sağlık ve sosyal yardımmüdürü 8 '5 Üçüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 6 Dördüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 34 7 Sağlık ve Sosyal Yardım mü­ dür muavini 10 Hükümet Tabipleri 7 Birinci sınıf Hükümet tabibi 60 8 îkinci » » » 123 9 Üçüncü » » » 157 10 Dördüncü» » » 330 Sağlık Memurlan 11 Birinci sınıf sağlık memuru 100 12 İkinci » » » 250 13 Üçüncü > » » 476 14 Diplomasız sağlık memuru 134 Etimesgut Numune Saâlık Merkezi 7 8 11 12 12 12 13 100 90 20 80 6 Tabip 9 Diştabibi 9 Eczacı ve ayniyat mutemedi 11 Ebe 10 Ziyaretçi başhemşire 11 > hemşire 11 Sağlık memuru 10 Mutemet ve mubayaa memuru 13 Kâtip Sağlık Merkezleri Tabip Ziyaretçi başhemşire > hemşire Ebe Sağlık memuru Kâtip ve ayniyat., mutemedi 7 7 11 33 11 44 11 70 60 60 50 40 35 30 25 20 15 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 25 25 20 Görevin çeşidi Sayı Aylık Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 4 İstanbul akıl hastalıkları hasta­ nesi baştabip ve müdürü 1 90 5 Baştabip muavini 1 80 6 > » 2 70 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumları mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 x> » » 6 İkinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü» » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini 3 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Diş tabipleri 9 Birinci sınıf diş tabibi 10 îkinci » » 11 Üçüncü » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Eczacıları 6 Başeczacr 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 îkinci » » 9 Üçüncü » » 10 Dördüncü» » 11 Beşinci » » 6 4 8 40 35 30 Kurumlan 6 1 .8 . 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Asistanları 10 Asistan 11 » 22 142 35 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Hemşireleri 10 Başhemşire 11 > 5 28 35 30 ( S. Sayısı : 86 ) D. 12 13 14 Görevin çeşidi Birinci sınıf hemşire İkinci » > Üçüncü » •» Sayı 70 105 33 Aylık 25 20 15 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri 9 a 10 11 12 13 14 10 1 1 1& 14 10 11 11 10̂  11 12 14 m 12 12 13 12 13 ** 12 13 12 11 12 13 14 14 İS 14 11 13 1$ 11 12 İdari memurları Yönetim ve muamelât şefi » memuru » T> T> > » "» » > > . » Mutemet ve satmalına memuru » % > » » > » » » Hesap memuru » > » » muavini Ayniyat saymam » mutemedi » kâtibi Depo memuru ve ayniyat mü­ temadi » memuru » » Ambar » > > »; > Depo; ve ambar memuru Depo ve ambar memuru Sağlık kurulu kâtibi Kâtip » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi Müatahzır » Kitaplık memuru » •> Kâtip ve satınalma memuru Hasta kabul memuru » » > 1 .2 6 17 4 3 1 2 5 16 1 2 1 1 2 5 15 1 2 1 2 5 4 10 2 1 18 2 1 3 25 24 4 2 3 2 2 1 1 2 40 40 35 30 25 20 16 35 30 25 15 35 30 30 35 30 25 15 25 25 25 20 25 20 15 25,1 20 25 30 25 20 15 15 20 15 30 20 20 30 25 1 { S . Sup 1 D. Görevin çeşidi 13 » » » 14 » » » 13 » » » yardımcısı 12 Başmuıbassır 13 Mubassır 14 » 14 İmam ve gassal 12 Etüv memuru ve makinist 13 > » . .» ' ' " " • Sıhhat İşleri Kâtipleri 12 Birinci sınıf kâtip : ; ; ' ; 13 İkinci » > 1 4 Ü ç ü n c ü » > • • • • - İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Bürosu 9 Şef 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 12 Dosya memuru 11 Mutemet ve mubayaa memuru 12 Ambar memuru 12 Muamelât memururu 13 Sevk memuru 12 Ayniyatt mutemedi 13 Kâtip 14 > 13 Satınalma komisyonu kâtibi Sayı 17 2 1 . 1 9 4 Â H 25 . 1 1 --" : t <• K ;', * ' . • ' • • - « r 55 ıâfr Ayhfc 20 15 30 25 Vb ı& 25 2© " .r. "• i i -i*-*üı 25 20 A 15 Müdürlüğü • , - r ' • _ 1 :' 1 •••• :•• - j - v 1 1 1 1 1 1 3 4 1 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (İstanbul) 4 Müdür 7 Müdür muavini 10 İdare tabibi 11 Yönetim memuru 14 Yönetim memuru yardımcısı 1 1 17 1 1 10 Eczacı ve kitaplık memuru (Revir için) 10 Büro şefi 11 Hesap memuru 13 Ambar memuru 12 Mutemet ve satmalına memuru 12 Ayniyat mutemedi 13 Kiler memuru 13 Kâtip 14 * m;i'W): 1 1 1 1 i 1 ı ..:• 1 2 •i 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 ... ~i 90 60 35 30 15 35 35 30 20 25 25 20 20 15
Sayfa 20 -
D. 12 13 14 Görevin çeşidi Birinci sınıf hemşire İkinci » > Üçüncü » •» Sayı 70 105 33 Aylık 25 20 15 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri 9 a 10 11 12 13 14 10 1 1 1& 14 10 11 11 10̂  11 12 14 m 12 12 13 12 13 ** 12 13 12 11 12 13 14 14 İS 14 11 13 1$ 11 12 İdari memurları Yönetim ve muamelât şefi » memuru » T> T> > » "» » > > . » Mutemet ve satmalına memuru » % > » » > » » » Hesap memuru » > » » muavini Ayniyat saymam » mutemedi » kâtibi Depo memuru ve ayniyat mü­ temadi » memuru » » Ambar » > > »; > Depo; ve ambar memuru Depo ve ambar memuru Sağlık kurulu kâtibi Kâtip » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi Müatahzır » Kitaplık memuru » •> Kâtip ve satınalma memuru Hasta kabul memuru » » > 1 .2 6 17 4 3 1 2 5 16 1 2 1 1 2 5 15 1 2 1 2 5 4 10 2 1 18 2 1 3 25 24 4 2 3 2 2 1 1 2 40 40 35 30 25 20 16 35 30 25 15 35 30 30 35 30 25 15 25 25 25 20 25 20 15 25,1 20 25 30 25 20 15 15 20 15 30 20 20 30 25 1 { S . Sup 1 D. Görevin çeşidi 13 » » » 14 » » » 13 » » » yardımcısı 12 Başmuıbassır 13 Mubassır 14 » 14 İmam ve gassal 12 Etüv memuru ve makinist 13 > » . .» ' ' " " • Sıhhat İşleri Kâtipleri 12 Birinci sınıf kâtip : ; ; ' ; 13 İkinci » > 1 4 Ü ç ü n c ü » > • • • • - İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Bürosu 9 Şef 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 12 Dosya memuru 11 Mutemet ve mubayaa memuru 12 Ambar memuru 12 Muamelât memururu 13 Sevk memuru 12 Ayniyatt mutemedi 13 Kâtip 14 > 13 Satınalma komisyonu kâtibi Sayı 17 2 1 . 1 9 4 Â H 25 . 1 1 --" : t <• K ;', * ' . • ' • • - « r 55 ıâfr Ayhfc 20 15 30 25 Vb ı& 25 2© " .r. "• i i -i*-*üı 25 20 A 15 Müdürlüğü • , - r ' • _ 1 :' 1 •••• :•• - j - v 1 1 1 1 1 1 3 4 1 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (İstanbul) 4 Müdür 7 Müdür muavini 10 İdare tabibi 11 Yönetim memuru 14 Yönetim memuru yardımcısı 1 1 17 1 1 10 Eczacı ve kitaplık memuru (Revir için) 10 Büro şefi 11 Hesap memuru 13 Ambar memuru 12 Mutemet ve satmalına memuru 12 Ayniyat mutemedi 13 Kiler memuru 13 Kâtip 14 * m;i'W): 1 1 1 1 i 1 ı ..:• 1 2 •i 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 ... ~i 90 60 35 30 15 35 35 30 20 25 25 20 20 15 ö. korevin çeşidi Sayı Aylık I D. Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) 5 Müdür 1 7 İdare tabibi 1 1 0 » » • • 4 10 Yönetim memuru 1 12 Mutemet ve satmalma memuru 1 12 Ayniyat mutemedi 1 12 Ambar memuru 1 13 Depo memuru 1 14 Kâtip 2 13 Dosya memuru 1 Sağlık Memurları ve Komiserleri Okulları 6 Müdür (Tabip) 7 » » 8 öğretmen 9 » 12 Yardımcı öğretmen 12 Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi 13 Kâtip 13 Mutemet ve satmalma memuru 13 Depo ve ambar memuru 2 1 12 3 9 80 60 35 35 25 25 25 20 15 20 70 60 50 40 25 25 20 20 20 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 13 14 13 13 14 14 U Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) öğretmen Yardımcı öğretmen Yönetim memuru Ayniyat mutemedi Mutemet ve satmalma me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 70 40 60 35 30 20 15 15 20 20 Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi JÇâtip ve satmalma memuru 20 15 20 20 15 15 15 Görevin çeşidi Sayı Aylık 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 12 13 11 12 13 14 12 13 14 13 7 12 Sıhhi Müzeler 5 7 8 13 11 12 Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi 1 1 1 1 1 1 80 60 50 20 30 25 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me­ muru) Kâtip Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » > muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » T> » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe Yönetim memuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » > » Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) Müzakereci ebe (Köy. ebe mek­ tepleri için) 1 4 1 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 U 26 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20 60 25 JS,..Snywi:..86)
Sayfa 21 -
ö. korevin çeşidi Sayı Aylık I D. Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) 5 Müdür 1 7 İdare tabibi 1 1 0 » » • • 4 10 Yönetim memuru 1 12 Mutemet ve satmalma memuru 1 12 Ayniyat mutemedi 1 12 Ambar memuru 1 13 Depo memuru 1 14 Kâtip 2 13 Dosya memuru 1 Sağlık Memurları ve Komiserleri Okulları 6 Müdür (Tabip) 7 » » 8 öğretmen 9 » 12 Yardımcı öğretmen 12 Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi 13 Kâtip 13 Mutemet ve satmalma memuru 13 Depo ve ambar memuru 2 1 12 3 9 80 60 35 35 25 25 25 20 15 20 70 60 50 40 25 25 20 20 20 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 13 14 13 13 14 14 U Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) öğretmen Yardımcı öğretmen Yönetim memuru Ayniyat mutemedi Mutemet ve satmalma me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 70 40 60 35 30 20 15 15 20 20 Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi JÇâtip ve satmalma memuru 20 15 20 20 15 15 15 Görevin çeşidi Sayı Aylık 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 12 13 11 12 13 14 12 13 14 13 7 12 Sıhhi Müzeler 5 7 8 13 11 12 Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi 1 1 1 1 1 1 80 60 50 20 30 25 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me­ muru) Kâtip Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » > muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » T> » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe Yönetim memuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » > » Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) Müzakereci ebe (Köy. ebe mek­ tepleri için) 1 4 1 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 U 26 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20 60 25 JS,..Snywi:..86) 0, Görevin çeşidi Sıtnıa Savaş Bölge Başkanlık 4 Sıtma savaş bölge başkanı 5 > » > 6 > > » 6 Lâboratuvar şefi [•] 7 Lâboratuvar şefi [*] 5 Sıtma savaş tabibi 7' » » > 8 » > • > 9 ; > • ' > • » 10 »'• » » 11 Sürfe ve toprak işleri kontrol memuru 12 » » > > 13 » » » » 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 13 > » » 13 Kâtip 14 > 12 Sıtma savaş memuru 13 » > » Admta $*fona Enstitüsü 4 Müdür 5 Lâboratuvar şefi 7 Antimoloğ 10 Asistan 12 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Öayı lan 17 5 5 8 8 1 40 70 68 71 3 10 14 10 17 5 5 250 250 "." 1 1 1 1 1 1 - & - Aybk 90 80 70 70 60 80 60 50 40 3$ 30 25 20 25 20 20 15 25 2 0 90 80 60 35 25 20 Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüye bağlı) ., 8 Tabip 13 Hemşire . : - " : ' . ' • ' . ' : : ' Seyyar Sıtma Hastaneleri 7 Tabip 8 »* 9 » • • 12 Kâtip ve mutemet 13 Sağlk memuru . . ' . ' • ' * • ' - • L • : . . - - : ' . ' * " ' " ' " « - . 1 1 1 3 2 6 6 '[•] Başkan muavinliğini de yapar: 50 20 60; 50 40 25 20 -•• , " £S; «ay D. , Görevin çeşidi - S Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene Evleri 5 Tabip (Mütehassıs) 8 > > 13 Hemşire (Ebe) 13 Sağlık memuru .13. Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları 5 Başkan (Tabip) 7 Savaş tabibi 8 > > 7 Lâboratuvar şefi 12 Gezici sağlık memuru 18 » » » 14 » > > 13 Kâtip ve muamelât memuru 14 Kâtip ve ayniyat mutemedi ^ayı ve T 2 2 2 7 2 6 6 11 3 10 51 40 1 6 Firengi Bucak Tedavi merkezleri 13 Sağlık memuru Verem Savaş Dispanserleri 5 Tabip (Mütehassıs) 6 Tabip T > 41 . . . 8 » 10 » 6 Röntgen mütehassısı 11 Ziyaretçi başhemşire 12 » > 12 Ziyaretçi hemşire 13 Hemşire 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 10 Asstan Trahom Savaş Kurutları 3 Savaş Başkanı : 4 >" > 5 Mütehassıs (Tabip) 6 Mütehassıs (Tabip) 7 Tabip 8 > 11. Asistan 12 Ziyaretçi hemşire ısı: 86) . 25 2 3 7 1 2 1 4 8 12 12 7 4 1 1 4 • 2 12 28 1 3 Ayîıfe tdavi 80 50 20 20 20 80 60 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 70 30 25 25 20 25 35 100 90 80 70 60 50 30 25
Sayfa 22 -
0, Görevin çeşidi Sıtnıa Savaş Bölge Başkanlık 4 Sıtma savaş bölge başkanı 5 > » > 6 > > » 6 Lâboratuvar şefi [•] 7 Lâboratuvar şefi [*] 5 Sıtma savaş tabibi 7' » » > 8 » > • > 9 ; > • ' > • » 10 »'• » » 11 Sürfe ve toprak işleri kontrol memuru 12 » » > > 13 » » » » 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 13 > » » 13 Kâtip 14 > 12 Sıtma savaş memuru 13 » > » Admta $*fona Enstitüsü 4 Müdür 5 Lâboratuvar şefi 7 Antimoloğ 10 Asistan 12 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Öayı lan 17 5 5 8 8 1 40 70 68 71 3 10 14 10 17 5 5 250 250 "." 1 1 1 1 1 1 - & - Aybk 90 80 70 70 60 80 60 50 40 3$ 30 25 20 25 20 20 15 25 2 0 90 80 60 35 25 20 Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüye bağlı) ., 8 Tabip 13 Hemşire . : - " : ' . ' • ' . ' : : ' Seyyar Sıtma Hastaneleri 7 Tabip 8 »* 9 » • • 12 Kâtip ve mutemet 13 Sağlk memuru . . ' . ' • ' * • ' - • L • : . . - - : ' . ' * " ' " ' " « - . 1 1 1 3 2 6 6 '[•] Başkan muavinliğini de yapar: 50 20 60; 50 40 25 20 -•• , " £S; «ay D. , Görevin çeşidi - S Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene Evleri 5 Tabip (Mütehassıs) 8 > > 13 Hemşire (Ebe) 13 Sağlık memuru .13. Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları 5 Başkan (Tabip) 7 Savaş tabibi 8 > > 7 Lâboratuvar şefi 12 Gezici sağlık memuru 18 » » » 14 » > > 13 Kâtip ve muamelât memuru 14 Kâtip ve ayniyat mutemedi ^ayı ve T 2 2 2 7 2 6 6 11 3 10 51 40 1 6 Firengi Bucak Tedavi merkezleri 13 Sağlık memuru Verem Savaş Dispanserleri 5 Tabip (Mütehassıs) 6 Tabip T > 41 . . . 8 » 10 » 6 Röntgen mütehassısı 11 Ziyaretçi başhemşire 12 » > 12 Ziyaretçi hemşire 13 Hemşire 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 10 Asstan Trahom Savaş Kurutları 3 Savaş Başkanı : 4 >" > 5 Mütehassıs (Tabip) 6 Mütehassıs (Tabip) 7 Tabip 8 > 11. Asistan 12 Ziyaretçi hemşire ısı: 86) . 25 2 3 7 1 2 1 4 8 12 12 7 4 1 1 4 • 2 12 28 1 3 Ayîıfe tdavi 80 50 20 20 20 80 60 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 70 30 25 25 20 25 35 100 90 80 70 60 50 30 25 *>• .14 12 13 14 11 13 14 13 o Görevin çeşidi Sayı Aykfe I D. Hemşire Sağlık memuru > > - , Başkâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip 16 6 80 i l 2 9 10 1 Köy Sağlık Memurları öğretmenleri öğretmen 4 > 13 15 25 20 16 30 20 15 20 80 70 Ankara Zührevi HastalMar H<astene$i 5 Mütehassıs (Tabip) 1 Görevin Sayı Ayl& 13 Hemşire (Ebe) 14 » > 13 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 1 1 1 1 1 60 20 15 20 20 8 Müdür (Tabip) 9 öğretmen 11 Yardımcı öğretmen 9 Tâlim hemşiresi 7 49 28 7 50 40 30 40 Köy Sağlık Teşkilâtı 14 Köy ebesi 800 15 n • İ Görevin çeşidi [2] SAYILI CETVEL Hastaneler ve Sağlık Kurumları ek görev tazminatları r* •. Sayı l i ra Afyon Karahisar Hastanesi başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı kemik ve mafsal ve- rçmi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ ki*» Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Başta­ bibi Çoruh Devlet Hastanesi Baştabibi Çorum •» » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Cüzzam Hastanesi Başta­ bibi Elâzığ Emrazi Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi 50 40Û 75 75 75 75 50 50 100 100 100 100 Görevin çeşidi Sayı Lira Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan » » » Erzurum Numune Hastanesi Baş­ tabibi Gümüşane Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Haydarpaşa Emrazi Sariye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi iskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi İstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi İzmir Çocuk Hastanesi Baştabibi izmir Emrazi Sariye ve Istilâiye Hastanesi Baştabibi 1 - 1 1 1 1 1 1 1 r-f 1 1 1 100 75 75 100 40 100 300 140 40 140 75 100 75 {S. Sayısı: 8$)
Sayfa 23 -
*>• .14 12 13 14 11 13 14 13 o Görevin çeşidi Sayı Aykfe I D. Hemşire Sağlık memuru > > - , Başkâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip 16 6 80 i l 2 9 10 1 Köy Sağlık Memurları öğretmenleri öğretmen 4 > 13 15 25 20 16 30 20 15 20 80 70 Ankara Zührevi HastalMar H<astene$i 5 Mütehassıs (Tabip) 1 Görevin Sayı Ayl& 13 Hemşire (Ebe) 14 » > 13 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 1 1 1 1 1 60 20 15 20 20 8 Müdür (Tabip) 9 öğretmen 11 Yardımcı öğretmen 9 Tâlim hemşiresi 7 49 28 7 50 40 30 40 Köy Sağlık Teşkilâtı 14 Köy ebesi 800 15 n • İ Görevin çeşidi [2] SAYILI CETVEL Hastaneler ve Sağlık Kurumları ek görev tazminatları r* •. Sayı l i ra Afyon Karahisar Hastanesi başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı kemik ve mafsal ve- rçmi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ ki*» Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Başta­ bibi Çoruh Devlet Hastanesi Baştabibi Çorum •» » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Cüzzam Hastanesi Başta­ bibi Elâzığ Emrazi Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi 50 40Û 75 75 75 75 50 50 100 100 100 100 Görevin çeşidi Sayı Lira Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan » » » Erzurum Numune Hastanesi Baş­ tabibi Gümüşane Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Haydarpaşa Emrazi Sariye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi iskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi İstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi İzmir Çocuk Hastanesi Baştabibi izmir Emrazi Sariye ve Istilâiye Hastanesi Baştabibi 1 - 1 1 1 1 1 1 1 r-f 1 1 1 100 75 75 100 40 100 300 140 40 140 75 100 75 {S. Sayısı: 8$) Görevin çeşidi — 23 — Sayı Lira Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi 1 100 Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi 1 50 Malatya Devlet Hastanesi Başta­ bibi 1 75 Manisa Erarazi Akliye Hastanesi Baştabibi 1 100 Rize Devlet Hastanesi Baştabibi 1 40 Sivas Numune Hastanesi Baştabibi 1 100 Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi 1 75 Tokad Devlet Hastanesi Baştabibi 1 60 Trabzon Numune Hastanesi Baştabibi 1 300 Yozgad Devlet Hastanesi Baştabibi 1 100 Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabibi 1 100 Doğum ve Çocuk Bakımevltri Baştabip 3 100 Görevin çeşidi Etimesgut Numune sağlık dispan­ seri Baştabibi Sayı Lb& 4 75 2 50 9 40 1 40 Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievleri Baştabip Trahom Savaş Hastaneleri Baştabip 2 40 Verem Savaş Dispanserleri Baştabip 7 40 40 D. Görevin çeşidi [3] SAYILI CETVEL Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi MERKEZ KURULUŞU Tetkik Kurulu 2 Başkan 3 Üye Tetkik Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 1 2 2 1 1 2 125 100 90 60 35 25 Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Eczacılık ve Müstahzarlar Şuibesi Kodeks tşleri Bürosu 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 80 9 Şef 1 40 Sayı Aylık Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası îşler Şubesi 5 Mütehassıs mütercim 1 80 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 Teftiş Kurulu 6 İkinci sınıf müfettiş 4 70 5 Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi 1 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serum Çiftliği 5 Müdür 6 Taran mütehassısı 6 Veteriner 1 80 1 70 1 70 Jf-S. Sayısı : 86 )
Sayfa 24 -
Görevin çeşidi — 23 — Sayı Lira Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi 1 100 Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi 1 50 Malatya Devlet Hastanesi Başta­ bibi 1 75 Manisa Erarazi Akliye Hastanesi Baştabibi 1 100 Rize Devlet Hastanesi Baştabibi 1 40 Sivas Numune Hastanesi Baştabibi 1 100 Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi 1 75 Tokad Devlet Hastanesi Baştabibi 1 60 Trabzon Numune Hastanesi Baştabibi 1 300 Yozgad Devlet Hastanesi Baştabibi 1 100 Zonguldak Devlet Hastanesi Baştabibi 1 100 Doğum ve Çocuk Bakımevltri Baştabip 3 100 Görevin çeşidi Etimesgut Numune sağlık dispan­ seri Baştabibi Sayı Lb& 4 75 2 50 9 40 1 40 Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievleri Baştabip Trahom Savaş Hastaneleri Baştabip 2 40 Verem Savaş Dispanserleri Baştabip 7 40 40 D. Görevin çeşidi [3] SAYILI CETVEL Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi MERKEZ KURULUŞU Tetkik Kurulu 2 Başkan 3 Üye Tetkik Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 1 2 2 1 1 2 125 100 90 60 35 25 Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Eczacılık ve Müstahzarlar Şuibesi Kodeks tşleri Bürosu 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 80 9 Şef 1 40 Sayı Aylık Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası îşler Şubesi 5 Mütehassıs mütercim 1 80 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 Teftiş Kurulu 6 İkinci sınıf müfettiş 4 70 5 Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi 1 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serum Çiftliği 5 Müdür 6 Taran mütehassısı 6 Veteriner 1 80 1 70 1 70 Jf-S. Sayısı : 86 ) 24 D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 11 Hayvan sağlık memuru 10 Ayniyat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip İLLER KURULUŞU Sağlık memurları 13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 30 35 25 25 20 120 20 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) 10 idare tabibi 2 35 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 6 Müdür (Mütehassıs) 1 70 D. 7 .12 Görevin çeşidi Sayı Aylık 12 13 13 Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 5 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) İ5 Sıtma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları Sıtma savaş memuru 50 » > > 50 Adana Sıtma Enstitüsü Antimoloğ 1 Frengi Savaş Kurulları Frengi Bucak Tedavi Merkezleri Sağlık memuru 25 Köy Sağlık teşkilâtı 60 25 25 20 60 14 Köy ebesi 200 20 15 X S. Sayısı : 36 )
Sayfa 25 -
24 D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 11 Hayvan sağlık memuru 10 Ayniyat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip İLLER KURULUŞU Sağlık memurları 13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 30 35 25 25 20 120 20 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) 10 idare tabibi 2 35 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 6 Müdür (Mütehassıs) 1 70 D. 7 .12 Görevin çeşidi Sayı Aylık 12 13 13 Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 5 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) İ5 Sıtma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları Sıtma savaş memuru 50 » > > 50 Adana Sıtma Enstitüsü Antimoloğ 1 Frengi Savaş Kurulları Frengi Bucak Tedavi Merkezleri Sağlık memuru 25 Köy Sağlık teşkilâtı 60 25 25 20 60 14 Köy ebesi 200 20 15 X S. Sayısı : 36 ) 25 D. ... Sağfok m Sosyal Yardvm Komisyonunun değişti rişine bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL G&tfvin çeşidi Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi MERKEZ KURULUŞU 2 Müsteşar 3 » mııavmı özel Kalem 6 Müdür 13 Kâtip Danışma ne İnceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye 4 » Danışma re inceleme Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Mütehassıs tabip) 1 5 » » muavini (Mütehas­ sıs tabip) 1 Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Dosya memuru 13 Katip Hijiyen İşleri Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » .» 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 13 Kâtip 125 100 70 20 Sayı Aylık 1 2 2 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 9 Büro şefi 80 70 40 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip Sosyal Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 11 İkinci mümeyyiz 13 Kâtip 35 20 S0 70 30 20 Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 4 Genel müdür 12 Memur 13 Kâtip 1 90 1 25 1 20 Müstahzarla/r Şubesi 6 Mütehassıs 12 Memur 13 Kâtip 5 Mütehassıs 10 Mümeyyiz 13 Kâtip Kodeks Şubesi 70 25 20 80 35 20 1 1 1 80 30 20 Sağlık Mühendisliği Şubesi 5 Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) 11 Fen memuru 13 Kâtip Uyuşturucu Maddeler ve Milletlerarası IşUr Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 5 Mütehassıs mütercim 13 Kâtip Trahom Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 1 1 80 80 20 70 25 20 ( S. Sayısı : 86 )
Sayfa 26 -
25 D. ... Sağfok m Sosyal Yardvm Komisyonunun değişti rişine bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL G&tfvin çeşidi Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi MERKEZ KURULUŞU 2 Müsteşar 3 » mııavmı özel Kalem 6 Müdür 13 Kâtip Danışma ne İnceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye 4 » Danışma re inceleme Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Mütehassıs tabip) 1 5 » » muavini (Mütehas­ sıs tabip) 1 Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Dosya memuru 13 Katip Hijiyen İşleri Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » .» 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 13 Kâtip 125 100 70 20 Sayı Aylık 1 2 2 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 9 Büro şefi 80 70 40 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip Sosyal Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 11 İkinci mümeyyiz 13 Kâtip 35 20 S0 70 30 20 Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 4 Genel müdür 12 Memur 13 Kâtip 1 90 1 25 1 20 Müstahzarla/r Şubesi 6 Mütehassıs 12 Memur 13 Kâtip 5 Mütehassıs 10 Mümeyyiz 13 Kâtip Kodeks Şubesi 70 25 20 80 35 20 1 1 1 80 30 20 Sağlık Mühendisliği Şubesi 5 Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) 11 Fen memuru 13 Kâtip Uyuşturucu Maddeler ve Milletlerarası IşUr Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 5 Mütehassıs mütercim 13 Kâtip Trahom Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 12 Memur 13 Kâtip 1 1 1 1 1 1 80 80 20 70 25 20 ( S. Sayısı : 86 ) D Görevin çeşidi — 26 Sayı Aylık | D. 3 5 5 7 8 10 12 13 Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) 1 Genel müdür muavini (Tabip) 1 Mütehassıs (Tabip) 1 Şef 1 » 1 Birinci mümeyyiz 1 Memur 1 Kâtip 3 Sosyal Yardım, İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel müdür muavini (Tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Özel Sosyal Hizmetler şubesi Ö Mütehassıs (Tabip) 11 ikinci mümeyiyz 12 Memur 13 Kâtip Mahallî Sosyal Hizmetler Şubesi o .Mütehassıs (Tabip) 9 Şef 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi ve Tıbbî Malzeme Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) (•> » ( » » » ) 8 » ( » » » ) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 100 80 80 60 50 35 25 20 100 80 50 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 .80 40 25 20 80 70 50 35 25 Gtfreviu çeşidi 13 Kâtip Sayı Aylık 20 öğretim İşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 ikinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi Mimarlık Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Çizi ressamı 13 Kâtip Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü :\ Genel müdür (Tabip) 5 •» » muavini (Tabip) 11 Dosya başmemuru 12 Dosya memuru 13 Kâtip Muamelât Şubesi 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sicil Şubesi O Müdür 9 Şef LO Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Tahakkuk ve Emeklilik Şubesi 7 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Kıdem Şubesi 8 Şef 1 70 30 25 20 90 30 20 / 1 100 1 80 1 40 1 25 2 20 1 60 1 30 1 25 2 20 1 70 1 40 1 35 1 25 4 20 60 35 30 25 20 50 [*] Şube müdürlüklerinden birini yapacaktır, ( S, Sayısı : 86 )
Sayfa 27 -
D Görevin çeşidi — 26 Sayı Aylık | D. 3 5 5 7 8 10 12 13 Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) 1 Genel müdür muavini (Tabip) 1 Mütehassıs (Tabip) 1 Şef 1 » 1 Birinci mümeyyiz 1 Memur 1 Kâtip 3 Sosyal Yardım, İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel müdür muavini (Tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Özel Sosyal Hizmetler şubesi Ö Mütehassıs (Tabip) 11 ikinci mümeyiyz 12 Memur 13 Kâtip Mahallî Sosyal Hizmetler Şubesi o .Mütehassıs (Tabip) 9 Şef 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi ve Tıbbî Malzeme Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) (•> » ( » » » ) 8 » ( » » » ) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 100 80 80 60 50 35 25 20 100 80 50 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 .80 40 25 20 80 70 50 35 25 Gtfreviu çeşidi 13 Kâtip Sayı Aylık 20 öğretim İşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 ikinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi Mimarlık Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Çizi ressamı 13 Kâtip Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü :\ Genel müdür (Tabip) 5 •» » muavini (Tabip) 11 Dosya başmemuru 12 Dosya memuru 13 Kâtip Muamelât Şubesi 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sicil Şubesi O Müdür 9 Şef LO Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Tahakkuk ve Emeklilik Şubesi 7 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Kıdem Şubesi 8 Şef 1 70 30 25 20 90 30 20 / 1 100 1 80 1 40 1 25 2 20 1 60 1 30 1 25 2 20 1 70 1 40 1 35 1 25 4 20 60 35 30 25 20 50 [*] Şube müdürlüklerinden birini yapacaktır, ( S, Sayısı : 86 ) D. 12 13 Görevin çeşidi Memur K fi t ip - 27 - Sayı Aylık 2 25 2 Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik (J 3 r» 7 7 12 13 12 13 5 7 9 12 13 7 6 11 12 13 3 4 r> 0 4 5 S LU 12 13 3 Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel Müdür muavini (Tabip) Mütercim Kitaplık memuru (Bir yabancı dil bilmesi şar t ) Dosya memuru Kâtip Depo memuru Depo memur r.aıavlni Propaganda re Yayın Şub< Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs Şef Memur K fi t ip Ressam Tıbbî İstatistik Şubesi Mütehassıs İkinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Teftiş Kurulu Başkan (Tabip) Başmüfettiş Birinci sınıf müfet t iş ik inci > » Sı tma savaşı başmüfettişi F reng i savaşı birinci sınıf mü­ fettişi Teftiş Kurulu Bürosu $ef Birinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Hukuk Müşavirliği Hukuk müşaviri 1 1 1 1 1 ') 1 1 .si 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 6 10 4 1 l 1 2 2 * 1 20 en fi 100 80 00 00 25 20 25 20 80 00 40 2;"> 20 00 70 30 25 20 100 90 80 70 90 80 r»o 35 25 20 100 D . 1 3 5 13 8 9 11 12 13 8 10 12 13 8 10 1 3 1 0 12 9 . 2 4 4 7 13 8 13 8 » 10 13 mu Görevin çeşidi Si Kâ t ip Seferberlik tşleri Şubesi Müdür |*I Kâtip Evrak Müdürlüğü Müdür Arşiv şefi Jkinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Ayniyat Şubesi Ayniyat saymanı Birinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Levazım Şubem Müdür Birinci mümeyyiz Kâ t ip Depo memuru Depo memur muavini Mutemet iyi 1 l 4 1 1 1 1 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 Refik Saydam Merkez Htfztssihha Müessesesi Müdür (Mütehassıs) [**| » muavini (Mütehassıs) Genel sekreter* Ayniya t saymanı Ayniyat kâtibi Depo m ü d ü r ü Depo kâtibi Kitapl ık memuru (yabancı dil bil- bilmesi şar t ) Büro şefi Mutemet Kât ip [*] Zehirli ve boğucu gazlar ve ha idari korunma işlerini de yapacak, l l 1 1 1 1 1 1 l 1 2 • * ' « • Aylık 20 80 20 50 40 30 25 20 50 35 25 20 50 35 20 35 25 40 125 90 90 60 20 50 20 50 40 35 20 h ucu- [**] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de ya- pacaktır. ( S. Sayısı ; 86 )
Sayfa 28 -
D. 12 13 Görevin çeşidi Memur K fi t ip - 27 - Sayı Aylık 2 25 2 Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik (J 3 r» 7 7 12 13 12 13 5 7 9 12 13 7 6 11 12 13 3 4 r> 0 4 5 S LU 12 13 3 Müdürlüğü Genel Müdür (Tabip) Genel Müdür muavini (Tabip) Mütercim Kitaplık memuru (Bir yabancı dil bilmesi şar t ) Dosya memuru Kâtip Depo memuru Depo memur r.aıavlni Propaganda re Yayın Şub< Mütehassıs (Tabip) Mütehassıs Şef Memur K fi t ip Ressam Tıbbî İstatistik Şubesi Mütehassıs İkinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Teftiş Kurulu Başkan (Tabip) Başmüfettiş Birinci sınıf müfet t iş ik inci > » Sı tma savaşı başmüfettişi F reng i savaşı birinci sınıf mü­ fettişi Teftiş Kurulu Bürosu $ef Birinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Hukuk Müşavirliği Hukuk müşaviri 1 1 1 1 1 ') 1 1 .si 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 6 10 4 1 l 1 2 2 * 1 20 en fi 100 80 00 00 25 20 25 20 80 00 40 2;"> 20 00 70 30 25 20 100 90 80 70 90 80 r»o 35 25 20 100 D . 1 3 5 13 8 9 11 12 13 8 10 12 13 8 10 1 3 1 0 12 9 . 2 4 4 7 13 8 13 8 » 10 13 mu Görevin çeşidi Si Kâ t ip Seferberlik tşleri Şubesi Müdür |*I Kâtip Evrak Müdürlüğü Müdür Arşiv şefi Jkinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Ayniyat Şubesi Ayniyat saymanı Birinci mümeyyiz Memur Kâ t ip Levazım Şubem Müdür Birinci mümeyyiz Kâ t ip Depo memuru Depo memur muavini Mutemet iyi 1 l 4 1 1 1 1 4 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 Refik Saydam Merkez Htfztssihha Müessesesi Müdür (Mütehassıs) [**| » muavini (Mütehassıs) Genel sekreter* Ayniya t saymanı Ayniyat kâtibi Depo m ü d ü r ü Depo kâtibi Kitapl ık memuru (yabancı dil bil- bilmesi şar t ) Büro şefi Mutemet Kât ip [*] Zehirli ve boğucu gazlar ve ha idari korunma işlerini de yapacak, l l 1 1 1 1 1 1 l 1 2 • * ' « • Aylık 20 80 20 50 40 30 25 20 50 35 25 20 50 35 20 35 25 40 125 90 90 60 20 50 20 50 40 35 20 h ucu- [**] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de ya- pacaktır. ( S. Sayısı ; 86 ) D. Görevin yezidi — 28 Sayı. Aylık j D. 4 5 9 .10 3 5 9 10 5 7 9 10 3 5 8 9 10 Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi Müdür muavini (Mütehassıs) ! Mütehassıs 2 » muavini 2 Asistan 3 Serum ve Aşı Şubesi- Müdür (Mütehassıs) |*J I Mütehassıs 6 » muavini 2 Asistan 4 Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya ger) [*1 1 Mütehassıs 1 » 2 » muavin i 1 Asistau 2 Biyoloji tmalât ve Tetkikat Şubesi Müdür (Mütehassıs) [• Mütehassıs » muavini » » Asistan 9 o 6 6 M 10 12 12 6w Veteriner işleri ve lmmoloji Şubesi Mütehassıs bakteriyolog (Vete­ riner) I Veteriner 1 Hayvan sağlık memuru 1 Serum Çiftliği Müdür Tnm mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru 1 90 80 40 35 100 80 40 35 100 80 60 40 35 100 80 50 40 35 80 40 25 80 70 70 30 H5 25 25 [*] Yabancı müstahdem bulunduğu sürece kadrolar mevkuf tutularetkttr. Görevin çeşidi Sayı Aylık 13 Kâtip Uıfzıssıhha Okulu 2 Müdür 2 Başmüsavir f*| 5 Rpidemiyöloji öğretmeni 5 Genel sağlık yönetimi öğretmeni 6 Sağlık mühendisliği öğretmeni 7 İstatistik öğretmeni 6 Gıda kimyası öğretmeni 8 Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) iî Parazitoloji öğretmeni 7 Antîmoioji öğretmeni '» Genel hijiyen öğretmeni 10 Asistan 9 Ayniyat mutemedi 9 Arşiv memuru 10 Başkatip ve mutemet 11 Kitaplık memuru 20 125 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 •4 Kinin ı:e- Kumprimt ve Ampulleri imalâthanesi 7 Müdür I 8 Tektıisiyen i J0 Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi 1 11 Kâtip ve mutemet l 13 Sevk memuru J ti çivi Frengi ilcilerde ve Tarama Ekibi 60 50 35 30 20 11 Mütehassıs tabip I Sağlı kjuemu.ru 3 IIulaşıcı Hastalıklar}a Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) 80 30 7 II 13 Savaş tabibi » » Sağlık memuru 3 2 20 10 80 60 30 20 tiler Kuruluşu Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) 80 Bakteriuohzi öğretmenliğini de yapar. ( S- Sayısı .- 86
Sayfa 29 -
D. Görevin yezidi — 28 Sayı. Aylık j D. 4 5 9 .10 3 5 9 10 5 7 9 10 3 5 8 9 10 Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi Müdür muavini (Mütehassıs) ! Mütehassıs 2 » muavini 2 Asistan 3 Serum ve Aşı Şubesi- Müdür (Mütehassıs) |*J I Mütehassıs 6 » muavini 2 Asistan 4 Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya ger) [*1 1 Mütehassıs 1 » 2 » muavin i 1 Asistau 2 Biyoloji tmalât ve Tetkikat Şubesi Müdür (Mütehassıs) [• Mütehassıs » muavini » » Asistan 9 o 6 6 M 10 12 12 6w Veteriner işleri ve lmmoloji Şubesi Mütehassıs bakteriyolog (Vete­ riner) I Veteriner 1 Hayvan sağlık memuru 1 Serum Çiftliği Müdür Tnm mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru 1 90 80 40 35 100 80 40 35 100 80 60 40 35 100 80 50 40 35 80 40 25 80 70 70 30 H5 25 25 [*] Yabancı müstahdem bulunduğu sürece kadrolar mevkuf tutularetkttr. Görevin çeşidi Sayı Aylık 13 Kâtip Uıfzıssıhha Okulu 2 Müdür 2 Başmüsavir f*| 5 Rpidemiyöloji öğretmeni 5 Genel sağlık yönetimi öğretmeni 6 Sağlık mühendisliği öğretmeni 7 İstatistik öğretmeni 6 Gıda kimyası öğretmeni 8 Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) iî Parazitoloji öğretmeni 7 Antîmoioji öğretmeni '» Genel hijiyen öğretmeni 10 Asistan 9 Ayniyat mutemedi 9 Arşiv memuru 10 Başkatip ve mutemet 11 Kitaplık memuru 20 125 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 •4 Kinin ı:e- Kumprimt ve Ampulleri imalâthanesi 7 Müdür I 8 Tektıisiyen i J0 Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi 1 11 Kâtip ve mutemet l 13 Sevk memuru J ti çivi Frengi ilcilerde ve Tarama Ekibi 60 50 35 30 20 11 Mütehassıs tabip I Sağlı kjuemu.ru 3 IIulaşıcı Hastalıklar}a Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) 80 30 7 II 13 Savaş tabibi » » Sağlık memuru 3 2 20 10 80 60 30 20 tiler Kuruluşu Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) 80 Bakteriuohzi öğretmenliğini de yapar. ( S- Sayısı .- 86 D, 10 11 G&evin çeçidi Kâtip — 29 - Sayı Aylık I D . Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 3 Birinci sn uf sağlık ve sosyal yardım müdürü 2 4 İkinci suııf sağlık ve sosyal yardı mm üdürü 8 5 Üçüncü sınrf sağlık ve sosyal yardım müdürü 20 6 Dördüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 33 7 Sağlık ve Sosyal Yardım mü­ dür muavini 10 7 Tabip S » 11 Ziyaretçi başhemşire 12 » hemşire 7 7 11 33 40 35 30 100 90 80 70 60 100 250 476 134 30 25 20 t5 Hükümet Tabipleri 7 Birinci sınıf Hükümet tabibi 00 60 8 İkinci » » » 123 50 9 Üçüncü » » » 157 40 10 Dördüncü» » » 330 35 Sağlık Memurları 11 Birinci sınıf sağlık memuru 12 İkinci » ••» » 13 Üçüncü » » » 14 Diplomasız sağlık memuru Etimesgut Numune Sağlık Merkezi 6 Tabip 9 Diştabibi 9 Eczacı ve ayniyat mutemedi 11 Ebe 10 Ziyaretçi başhemşire 11 » hemşire 11 Sağlık memuru 10 Mutemet ve nıubaya;ı memuru 13 Kâtip Sağlık Merkezleri 2 1 1 1 1 3 1 1 1 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 Görevin çeşidi Sayı Aylık 12 Ebe 12 Sağlık memuru 13 Kâ t ip ve ayniyat mutemedi 44 11 25 25 20 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 5 Baştabip muavini 6 » » 80 70 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumları mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 » » » 6 ikinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü » » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 * » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım KurunÜart Diştabiplai 4 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 7 Birinci sınıf diştabibi 9 - » » 10 İkinci » » 11 ü ç ü n c ü >- » I O'O 5 40 4 35 8 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Eczacıları 6 Başeczacı 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 İkinci » » 9 Üçüncü » » } C Dördüncü » » 11 Beşinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal, Yardım Kurumlan Asistanları 6 1 8 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 10 Asistan 11 » 22 142 35 30 (& Saym; 86)
Sayfa 30 -
D, 10 11 G&evin çeçidi Kâtip — 29 - Sayı Aylık I D . Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri 3 Birinci sn uf sağlık ve sosyal yardım müdürü 2 4 İkinci suııf sağlık ve sosyal yardı mm üdürü 8 5 Üçüncü sınrf sağlık ve sosyal yardım müdürü 20 6 Dördüncü sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 33 7 Sağlık ve Sosyal Yardım mü­ dür muavini 10 7 Tabip S » 11 Ziyaretçi başhemşire 12 » hemşire 7 7 11 33 40 35 30 100 90 80 70 60 100 250 476 134 30 25 20 t5 Hükümet Tabipleri 7 Birinci sınıf Hükümet tabibi 00 60 8 İkinci » » » 123 50 9 Üçüncü » » » 157 40 10 Dördüncü» » » 330 35 Sağlık Memurları 11 Birinci sınıf sağlık memuru 12 İkinci » ••» » 13 Üçüncü » » » 14 Diplomasız sağlık memuru Etimesgut Numune Sağlık Merkezi 6 Tabip 9 Diştabibi 9 Eczacı ve ayniyat mutemedi 11 Ebe 10 Ziyaretçi başhemşire 11 » hemşire 11 Sağlık memuru 10 Mutemet ve nıubaya;ı memuru 13 Kâtip Sağlık Merkezleri 2 1 1 1 1 3 1 1 1 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 Görevin çeşidi Sayı Aylık 12 Ebe 12 Sağlık memuru 13 Kâ t ip ve ayniyat mutemedi 44 11 25 25 20 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 5 Baştabip muavini 6 » » 80 70 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumları mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 » » » 6 ikinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü » » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 * » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım KurunÜart Diştabiplai 4 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 7 Birinci sınıf diştabibi 9 - » » 10 İkinci » » 11 ü ç ü n c ü >- » I O'O 5 40 4 35 8 30 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Eczacıları 6 Başeczacı 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 İkinci » » 9 Üçüncü » » } C Dördüncü » » 11 Beşinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal, Yardım Kurumlan Asistanları 6 1 8 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 10 Asistan 11 » 22 142 35 30 (& Saym; 86) D. Görevin çeşidi — 30 Sayı Aylık ! D. Hastaneler, Sağlık ue Sosyal Yardım Kurumları Hemşireleri 10 Başhemşire 11 » 12 Birinci sınıf hemşire 13 tkinci » » 14 üçüncü » » 5 35 28 30 70 25 105 20 83 15 Hastaneler, Sağlık ve, Sosyal Yardım Müesseseleri idari memurları u 9 10 11 12 13 14 10 11 12 14 10 11 11 10 11 .12 14 12 12 12 13 12 13 14 12 18 12 II 12 13 14 14 13 14 Yönetim ve muamelât şefi » memuru Mutemet ve satınaima memuru » » » » » » » » * Hesap memuru » » » » muavini Ayniyat saymanı » mutemedi •» » » » » kâtibi Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi » memuru » » Ambar » » » » » Depo ve ambar memuru Depo ve ambar memuru Sağlık kurulu kâtibi Katip Kâtip ve ayniyat mutemedi Müstafozı r 2 6 17 4 3 16 15 1 9 4 10 3 25 24 40 40 35 30 25 20 15 35 30 25 15 35 30 30 35 80 25 15 25 25 25 20 25 20 15 25 20 25 30 25 20 15 15 20 15 Görevin çeşidi 13 18 11 14 18 12 13 14 14 12 13 Kitap irk memuru » » Kâtip ve satmalına memuru Maşta kabul memuru Sayı Aylık 30 20 20 30 25 20 yardımcısı Başmubassır Muba«srr imam ve gassal Pîtüv memuru ve makinist » » » 17 2 1 1 u 14 25 1 1 w 20 25 20 15 15 25 20 Sıhhat isleri Kâtipleri 20 55 126 25 20 15 12 Birinci sınıf kâtip 13 tkinci » » 14 Üçüncü » » l s ta nl mi Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Bürosu 9 10 11 12 11 12 12 13 12 18 14 18 Şrf Birinci mümeyyiz ikinci •» Dosya memuru Mutemet ve mubayaa Ambar memuru Muamelât m e m u r u m Sevk memuru Ayniyat mutemedi Kâtip » Sntmalma komisyonu memuru kâtibi .1 1 l 1 1 1 1 1 1 3 4 1 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 Yaldı Tıp Öğrenci Yurdu (istanbul 4 7 10 11 il 10 Müdür Müdür muavini idare tabibi Yönetim memuru Yönetim memuru yardımcısı Kczacı ve kitaplık memuru (Revir için) 10 Büro şefi 11 Hesap memuru 13 Ambar memuru 1 1 17 1 1 1 1 l 1 90 60 35 30 15 35 35 30 20 1 ( S. Sayısı , *6 >
Sayfa 31 -
D. Görevin çeşidi — 30 Sayı Aylık ! D. Hastaneler, Sağlık ue Sosyal Yardım Kurumları Hemşireleri 10 Başhemşire 11 » 12 Birinci sınıf hemşire 13 tkinci » » 14 üçüncü » » 5 35 28 30 70 25 105 20 83 15 Hastaneler, Sağlık ve, Sosyal Yardım Müesseseleri idari memurları u 9 10 11 12 13 14 10 11 12 14 10 11 11 10 11 .12 14 12 12 12 13 12 13 14 12 18 12 II 12 13 14 14 13 14 Yönetim ve muamelât şefi » memuru Mutemet ve satınaima memuru » » » » » » » » * Hesap memuru » » » » muavini Ayniyat saymanı » mutemedi •» » » » » kâtibi Depo memuru ve ayniyat mu­ temedi » memuru » » Ambar » » » » » Depo ve ambar memuru Depo ve ambar memuru Sağlık kurulu kâtibi Katip Kâtip ve ayniyat mutemedi Müstafozı r 2 6 17 4 3 16 15 1 9 4 10 3 25 24 40 40 35 30 25 20 15 35 30 25 15 35 30 30 35 80 25 15 25 25 25 20 25 20 15 25 20 25 30 25 20 15 15 20 15 Görevin çeşidi 13 18 11 14 18 12 13 14 14 12 13 Kitap irk memuru » » Kâtip ve satmalına memuru Maşta kabul memuru Sayı Aylık 30 20 20 30 25 20 yardımcısı Başmubassır Muba«srr imam ve gassal Pîtüv memuru ve makinist » » » 17 2 1 1 u 14 25 1 1 w 20 25 20 15 15 25 20 Sıhhat isleri Kâtipleri 20 55 126 25 20 15 12 Birinci sınıf kâtip 13 tkinci » » 14 Üçüncü » » l s ta nl mi Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Bürosu 9 10 11 12 11 12 12 13 12 18 14 18 Şrf Birinci mümeyyiz ikinci •» Dosya memuru Mutemet ve mubayaa Ambar memuru Muamelât m e m u r u m Sevk memuru Ayniyat mutemedi Kâtip » Sntmalma komisyonu memuru kâtibi .1 1 l 1 1 1 1 1 1 3 4 1 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 Yaldı Tıp Öğrenci Yurdu (istanbul 4 7 10 11 il 10 Müdür Müdür muavini idare tabibi Yönetim memuru Yönetim memuru yardımcısı Kczacı ve kitaplık memuru (Revir için) 10 Büro şefi 11 Hesap memuru 13 Ambar memuru 1 1 17 1 1 1 1 l 1 90 60 35 30 15 35 35 30 20 1 ( S. Sayısı , *6 > D. 12 12 13 13 14 5 7 10 10 12 12 12 13 14 13 6 7 8 9 12 12 13 13 13 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 13 14 13 Görevin çeşidi Mutemet ve satmalına memuru Ayniyat mutemedi Kiler memuru Kâtip Sayı 1 1 1 1 2 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) Müdür İdare tabibi » > Yönetim memuru Mutemet ve satmalma memuru Ayniyat mutemedi Ambar memuru Depo memuru Kâtip Dosya memuru Sağlık Memurları ve Komiserleri Müdür (Tabip) » » öğretmen Yardımcı öğretmen Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi Kâtip Mutemet ve satmalma memuru Depo ve ambar memuru 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Okulla 2 1 12 3 9 3 3 3 3 Sağır, Dilsiz ve K örf er Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) öğretmen 1 » » » Yardımcı öğretmen Yönetip memuru Ayniyat mutemedi . Mutemet ve satmalma me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip l. 1 L 1 3 1 o 2 1 1 1 .1 1 — 31 — Aylık 1 25 25 20 20 15 80 60 35 35 25 25 25 20 15 20 rı 70 60 50 40 25 25 20 20 20 70 40 60 35 30 20 15 L5 20 20 20 15 20 ( S , Say D. 13 14 14 14 5 7 8 13 11 12 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 12 13 11 12 13 14 12 13 14 13 ısı : Görevin çeşidi v Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi Kâtip ve satmalma memuru Sıhhi Müzeler Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi Sayı 1 2 1 i 1 1 1 1 l 1 1 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me- \ w muru) Kâtip 1 1 1 1 Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » » » » » » muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » » » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe » Yönetim memuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » » > Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet » » » 86) 1 4 1 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 Lyhk 20 15 15 15 80 60 50 f\f\ 20 30 25 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20
Sayfa 32 -
D. 12 12 13 13 14 5 7 10 10 12 12 12 13 14 13 6 7 8 9 12 12 13 13 13 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 13 14 13 Görevin çeşidi Mutemet ve satmalına memuru Ayniyat mutemedi Kiler memuru Kâtip Sayı 1 1 1 1 2 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) Müdür İdare tabibi » > Yönetim memuru Mutemet ve satmalma memuru Ayniyat mutemedi Ambar memuru Depo memuru Kâtip Dosya memuru Sağlık Memurları ve Komiserleri Müdür (Tabip) » » öğretmen Yardımcı öğretmen Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi Kâtip Mutemet ve satmalma memuru Depo ve ambar memuru 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Okulla 2 1 12 3 9 3 3 3 3 Sağır, Dilsiz ve K örf er Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) öğretmen 1 » » » Yardımcı öğretmen Yönetip memuru Ayniyat mutemedi . Mutemet ve satmalma me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip l. 1 L 1 3 1 o 2 1 1 1 .1 1 — 31 — Aylık 1 25 25 20 20 15 80 60 35 35 25 25 25 20 15 20 rı 70 60 50 40 25 25 20 20 20 70 40 60 35 30 20 15 L5 20 20 20 15 20 ( S , Say D. 13 14 14 14 5 7 8 13 11 12 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 12 13 11 12 13 14 12 13 14 13 ısı : Görevin çeşidi v Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi Kâtip ve satmalma memuru Sıhhi Müzeler Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi Sayı 1 2 1 i 1 1 1 1 l 1 1 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me- \ w muru) Kâtip 1 1 1 1 Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » » » » » » muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » » » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe » Yönetim memuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » » > Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet » » » 86) 1 4 1 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 Lyhk 20 15 15 15 80 60 50 f\f\ 20 30 25 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20 I). Görevin çeşidi — 3 2 - Sayı Aylık İ D. 7 Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) 11 26 Sıtma Savaş Bölge Başkanlıkları 4 5 6 6 7 5 7 8 9 10 11 12 13 12 13 13 14 12 13 Sıtma savaş bölge balkanı » » » » • » •» Laboratuvar şefi [*] Laboratuvar şefi [*] Sıtma savaş tabibi » » » Sürfe ve toprak işleri kontrol memura » » » » » » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi » » • » Kâtip Sıtma savaş memuru Adana Sıtma Enstitüsü 17 5 5 8 8 1 40 70 68 71 3 10 14 10 17 5 5 250 250 60 25 90 80 70 70 60 80 60 50 40 35 30 25 20 25 20 20 15 25 20 4 Müdür 5 Laboratuvar şefi 7 Antimoloğ 10 Asistan 12 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüye hağlı) 1 1 J 1 1 1 90 80 60 35 25 20 8 Tabip 13 Hemşire Seyyar Sıtma Hastaneleri 7 Tabip 8 » 9 » 50 20 60 50 40 [*] Başkan muavinliğini de yapar. Görevin. çeşidi Sayı Aylfk 12 Kâtip ve mutemet 33 Sağlk memuru 25 20 Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavi Evleri 5 Tabip (JMütehassm) 8 » » 13 'Ilemşire(Ebe) 13 Sağlık memuru 13 Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları 5 Başkan (Tabip) 7 Savaş tabibi 8 » » 7 Laboratuvar şefi 12 Gezici sağlık memuru 13 » » » 14 » » » 13 Kâtip ve muamelât memuru 14 Kâtip v-ı ayniyat mutemedi 6 6 11 3 10 51 40 1 6 Firengi Bucak Tedavi merkezleri .13 Sağlık memura 25 Verem Savaş Dispanserleri 5 Tabip (Mütehassıs) 6 Tabip 7 » 8 » .10 » 6 Röntgen mütehassısı 11 Ziyarete i başhemşire 12 » »• 12 Ziyaretçi hemşire 13 Hemşire 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 10 Asistan Trahom Savaş Kurulları 3 Savaş Başkam 4 » » 5 Mütehassıs (Tabip) 6 Mütehassıs (Tabip) 80 50 20 20 '50 80 eo 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 70 30 25 25 20 25 35 1 100 1 90 4 80 2 70 2 3 7 1 o 1 4 3 12 12 (S , Sayısı: 86)
Sayfa 33 -
I). Görevin çeşidi — 3 2 - Sayı Aylık İ D. 7 Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) 11 26 Sıtma Savaş Bölge Başkanlıkları 4 5 6 6 7 5 7 8 9 10 11 12 13 12 13 13 14 12 13 Sıtma savaş bölge balkanı » » » » • » •» Laboratuvar şefi [*] Laboratuvar şefi [*] Sıtma savaş tabibi » » » Sürfe ve toprak işleri kontrol memura » » » » » » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi » » • » Kâtip Sıtma savaş memuru Adana Sıtma Enstitüsü 17 5 5 8 8 1 40 70 68 71 3 10 14 10 17 5 5 250 250 60 25 90 80 70 70 60 80 60 50 40 35 30 25 20 25 20 20 15 25 20 4 Müdür 5 Laboratuvar şefi 7 Antimoloğ 10 Asistan 12 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüye hağlı) 1 1 J 1 1 1 90 80 60 35 25 20 8 Tabip 13 Hemşire Seyyar Sıtma Hastaneleri 7 Tabip 8 » 9 » 50 20 60 50 40 [*] Başkan muavinliğini de yapar. Görevin. çeşidi Sayı Aylfk 12 Kâtip ve mutemet 33 Sağlk memuru 25 20 Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavi Evleri 5 Tabip (JMütehassm) 8 » » 13 'Ilemşire(Ebe) 13 Sağlık memuru 13 Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları 5 Başkan (Tabip) 7 Savaş tabibi 8 » » 7 Laboratuvar şefi 12 Gezici sağlık memuru 13 » » » 14 » » » 13 Kâtip ve muamelât memuru 14 Kâtip v-ı ayniyat mutemedi 6 6 11 3 10 51 40 1 6 Firengi Bucak Tedavi merkezleri .13 Sağlık memura 25 Verem Savaş Dispanserleri 5 Tabip (Mütehassıs) 6 Tabip 7 » 8 » .10 » 6 Röntgen mütehassısı 11 Ziyarete i başhemşire 12 » »• 12 Ziyaretçi hemşire 13 Hemşire 12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 10 Asistan Trahom Savaş Kurulları 3 Savaş Başkam 4 » » 5 Mütehassıs (Tabip) 6 Mütehassıs (Tabip) 80 50 20 20 '50 80 eo 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 70 30 25 25 20 25 35 1 100 1 90 4 80 2 70 2 3 7 1 o 1 4 3 12 12 (S , Sayısı: 86) D. 7 8 11 12 14 12 13 14 11 13 14 13 5 6 Görevin çeşidi Tabip > Asistan Ziyaretçi hemşire Hemşire Sağlık memura » . » •Sayı 12 28 1 3 16 6 80 41 Başkâtip ve ayniyat mutemedi 2 Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 » » » 10 Kâtip 1 Köy Sağlık Memurları öğretmenleri öğretmen » 4 13 Aylık 60 50 25 15 25 20 15 30 20 15 20 80 70 D. 5 7 13 14 13 13 Görevin çeşidi Sayı Aylık Ankara Zührevi Hastalklar Hastanesi Mütehassıs (Tabip) 1 80 » » 1 60 Hemşire (Ebe) 1 20 » » 1 15 Ayniyat mutemedi l 20 Katip 1 20 Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 8 Müdür (Tabip) 7 50 9 öğretmen 49 40 11 Yardımcı öğretmen 28 30 9 Talim hemşiresi 7 40 14 Köy Sağlık Teşkilâtı Köy ebesi 800 15 [2] SAYILI CETVEL Hastaneler ve Sağlık Kurumları ek görev tazminatları Görevin çeşidi Afyon Karahisar Hastanesi başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı kemik ve mafsal ve­ remi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ bibi Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Başta­ bibi Çoruh Devlet Hastanesi Baştabibi Çorum » » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Oüzzara Hastanesi Başta­ bibi Elâzığ Emrazi Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi Sayı Lira 1 50 1 400 1 «5 <>> l 1 1 1 1 1 1 75 75 50 50 100 100 100 Görevin çeşidi Sayı Lira 1 100 ( S . Sayısı: 86) Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan » » » Erzurum Numune Hastanesi Baş­ tabibi Gümüşane Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Haydarpaşa Emrazj Sariye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi İskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi İstanbul Akıl Hastanesi Baştabibi İstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi İzmir Çocuk Hastanesi Baştabibi l .1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 100 75 75 100 40 100 300 300 40 300 140 75 100
Sayfa 34 -
D. 7 8 11 12 14 12 13 14 11 13 14 13 5 6 Görevin çeşidi Tabip > Asistan Ziyaretçi hemşire Hemşire Sağlık memura » . » •Sayı 12 28 1 3 16 6 80 41 Başkâtip ve ayniyat mutemedi 2 Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 » » » 10 Kâtip 1 Köy Sağlık Memurları öğretmenleri öğretmen » 4 13 Aylık 60 50 25 15 25 20 15 30 20 15 20 80 70 D. 5 7 13 14 13 13 Görevin çeşidi Sayı Aylık Ankara Zührevi Hastalklar Hastanesi Mütehassıs (Tabip) 1 80 » » 1 60 Hemşire (Ebe) 1 20 » » 1 15 Ayniyat mutemedi l 20 Katip 1 20 Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 8 Müdür (Tabip) 7 50 9 öğretmen 49 40 11 Yardımcı öğretmen 28 30 9 Talim hemşiresi 7 40 14 Köy Sağlık Teşkilâtı Köy ebesi 800 15 [2] SAYILI CETVEL Hastaneler ve Sağlık Kurumları ek görev tazminatları Görevin çeşidi Afyon Karahisar Hastanesi başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı kemik ve mafsal ve­ remi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ bibi Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Başta­ bibi Çoruh Devlet Hastanesi Baştabibi Çorum » » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Oüzzara Hastanesi Başta­ bibi Elâzığ Emrazi Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi Sayı Lira 1 50 1 400 1 «5 <>> l 1 1 1 1 1 1 75 75 50 50 100 100 100 Görevin çeşidi Sayı Lira 1 100 ( S . Sayısı: 86) Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan » » » Erzurum Numune Hastanesi Baş­ tabibi Gümüşane Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Haydarpaşa Emrazj Sariye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi İskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi İstanbul Akıl Hastanesi Baştabibi İstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi İzmir Çocuk Hastanesi Baştabibi l .1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 100 75 75 100 40 100 300 300 40 300 140 75 100 Görevin çeşidi Sayı — 34 — lira fznıir Kmrazi Sariye ve îstilâiye Hastanesi Baştabibi Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi Malatya Devlet Ha s I a. nesi Başta­ bibi Manisa 1'bnrazi Akliye Hastanesi Baştabibi iiize Devlet Hastanesi baştabibi Sivas Numune Hastanesi Başt;ıbil>i Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi Tokad Devlet hastanesi baştabibi Trabzon Numune "hastanesi baştabibi Ybzgad Devlet hastanesi baştabibi Zonguldak Devlet hastanesi baştabibi 100 r>o Görevin çeşidi Baştabip Etimesgut Numune sağlık dispan­ seri baştabibi Sayı 4 2 9 Lira 75 50 40 1 40 75 ! Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievleri Doğum ve Çocuk Bakımevleri Baştabip 3 100 40 100 i 75 60 300 100 100 100 Baştabip 40 Verem Savaş Dispanserleri Baştabip 7 40 Trahom Savaş Hastaneleri Baştabip 4 40 Saghk Merkezleri Tabipleri Tabip 11 60 ( S. Sayısı : 8fr)
Sayfa 35 -
Görevin çeşidi Sayı — 34 — lira fznıir Kmrazi Sariye ve îstilâiye Hastanesi Baştabibi Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi Malatya Devlet Ha s I a. nesi Başta­ bibi Manisa 1'bnrazi Akliye Hastanesi Baştabibi iiize Devlet Hastanesi baştabibi Sivas Numune Hastanesi Başt;ıbil>i Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi Tokad Devlet hastanesi baştabibi Trabzon Numune "hastanesi baştabibi Ybzgad Devlet hastanesi baştabibi Zonguldak Devlet hastanesi baştabibi 100 r>o Görevin çeşidi Baştabip Etimesgut Numune sağlık dispan­ seri baştabibi Sayı 4 2 9 Lira 75 50 40 1 40 75 ! Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievleri Doğum ve Çocuk Bakımevleri Baştabip 3 100 40 100 i 75 60 300 100 100 100 Baştabip 40 Verem Savaş Dispanserleri Baştabip 7 40 Trahom Savaş Hastaneleri Baştabip 4 40 Saghk Merkezleri Tabipleri Tabip 11 60 ( S. Sayısı : 8fr) — 36 — [3] SAYILI CETVEL D, Görevin çeşidi Sayı Aylık MERKEZ KURULUŞU Danışma ve inceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye Danışma ve inceleme Kurulu 1 2 1 1 2 125 100 60 35 25 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Kodeks İşleri Bürosu 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 9 Şef 1 Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler Şubesi 5 Mütehassıs mütercim 1 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 40 80 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serum Çiftliği 5 Müdür 6 Tarım mütehassısı 6 Veteriner 11 Hayvan sağlık memuru 80 70 70 30 D. Görevin çeşidi 10 Ayniyat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip İLLER KURULUŞU Sağlık memurları 13 üçüncü sınıf sağlık memuru Sayı 1 1 1 1 Aylık 35 25 25 20 120 20 Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu (Ankara) 10 İdare tabibi 2 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 6 Müdür (Mütehassıs) 1 Doğum ve Çocuk Bakımevleri 7 Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 5 12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) 15 Sıtma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları 12 Sıtma savaş memuru 13 » » » Adana Sıtma Enstitüsü 7 Antimoloğ 50 50 14 Köy ebesi Köy Sağlık teşkilâtı 35 70 200 60 25 25 20 60 15 ( S, Sayısı : 86 )
Sayfa 36 -
— 36 — [3] SAYILI CETVEL D, Görevin çeşidi Sayı Aylık MERKEZ KURULUŞU Danışma ve inceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye Danışma ve inceleme Kurulu 1 2 1 1 2 125 100 60 35 25 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Eczacılık ve Müstahzarlar Şubesi Kodeks İşleri Bürosu 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 9 Şef 1 Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler Şubesi 5 Mütehassıs mütercim 1 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 80 40 80 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serum Çiftliği 5 Müdür 6 Tarım mütehassısı 6 Veteriner 11 Hayvan sağlık memuru 80 70 70 30 D. Görevin çeşidi 10 Ayniyat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip İLLER KURULUŞU Sağlık memurları 13 üçüncü sınıf sağlık memuru Sayı 1 1 1 1 Aylık 35 25 25 20 120 20 Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu (Ankara) 10 İdare tabibi 2 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 6 Müdür (Mütehassıs) 1 Doğum ve Çocuk Bakımevleri 7 Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) 5 12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) 15 Sıtma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları 12 Sıtma savaş memuru 13 » » » Adana Sıtma Enstitüsü 7 Antimoloğ 50 50 14 Köy ebesi Köy Sağlık teşkilâtı 35 70 200 60 25 25 20 60 15 ( S, Sayısı : 86 ) 3G D. Bütçe Komisyonunun değişitirişine bayii cetveller CETVEL [1] Görevin çeşidi Sayı Aylık I I). Görevin çeşidi Sayı Aylık MERKEZ KURULVŞV 2 Müsteşar 3 » muavini özel K<Üem 6 Müdür 13 Kâtip Danışma ve İnceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye 4 > Danışma ve İnceleme Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Mütehassıs tabip)' 1 5 » » Muavini (Mütehas­ sıs tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Dosya memuru 13 Kâtip Hijiyen İşleri Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 > » 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 13 Kâtip 125 100 70 20 1 2 2 1 1 2 1 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 9 Büro şefi 10 Birinci inilmeyiz 80 70 40 35 13 Kâtip Sosyal Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 1 6 » » 1 ! 1 İkinci mümeyyiz 1 13 Kâtip 2 Sağlık Mühendisliği Şubesi 5 Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) l 11 Fen memuru 1 13 Kâtip 1 20 80 70 30 20 90 30 20 i'yusturucu Maddeler ve Milletlerarası İşler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 5 » mütercim 13 Kâtip 1 T 1 80 80 20 Trahom Şubesi l> Mütehassıs (Tabip) 12 Memur 13 Kâtip Sıtma Savaşı Genci Müdürlüğü 3 Menel Müdür (Tabip) 5 » » muavini (Tabip) 5 Mütehassıs (Tabip) 7 Şef 8 \ 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sosyal yardım İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Tabip)- 1 5 » » muavini (Tabip) 1 1 1 .1 70 25 20 1 1 1 1 1 1 1 3 100 80 80 60 50 35 25 20 Genel Müdürlük Bürosu 8. Şef 100 80 50 i S. Sav .ısı : "86
Sayfa 37 -
3G D. Bütçe Komisyonunun değişitirişine bayii cetveller CETVEL [1] Görevin çeşidi Sayı Aylık I I). Görevin çeşidi Sayı Aylık MERKEZ KURULVŞV 2 Müsteşar 3 » muavini özel K<Üem 6 Müdür 13 Kâtip Danışma ve İnceleme Kurulu 2 Başkan 3 Üye 4 > Danışma ve İnceleme Kurulu Bürosu 7 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Mütehassıs tabip)' 1 5 » » Muavini (Mütehas­ sıs tabip) Genel Müdürlük Bürosu 8 Şef 12 Dosya memuru 13 Kâtip Hijiyen İşleri Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 > » 10 Birinci mümeyyiz 11 İkinci » 13 Kâtip 125 100 70 20 1 2 2 1 1 2 1 125 100 90 60 35 25 100 80 50 25 20 80 70 35 30 20 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 6 » » 9 Büro şefi 10 Birinci inilmeyiz 80 70 40 35 13 Kâtip Sosyal Hastalıklarla Savaş Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 1 6 » » 1 ! 1 İkinci mümeyyiz 1 13 Kâtip 2 Sağlık Mühendisliği Şubesi 5 Mütehassıs (Mühendis veya mi­ mar) l 11 Fen memuru 1 13 Kâtip 1 20 80 70 30 20 90 30 20 i'yusturucu Maddeler ve Milletlerarası İşler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 5 » mütercim 13 Kâtip 1 T 1 80 80 20 Trahom Şubesi l> Mütehassıs (Tabip) 12 Memur 13 Kâtip Sıtma Savaşı Genci Müdürlüğü 3 Menel Müdür (Tabip) 5 » » muavini (Tabip) 5 Mütehassıs (Tabip) 7 Şef 8 \ 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sosyal yardım İşleri Genel Müdürlüğü 3 Genel müdür (Tabip)- 1 5 » » muavini (Tabip) 1 1 1 .1 70 25 20 1 1 1 1 1 1 1 3 100 80 80 60 50 35 25 20 Genel Müdürlük Bürosu 8. Şef 100 80 50 i S. Sav .ısı : "86 — 37 D. Görevin reşidi Sayı Aylık 12 Memur 13 Kâtip (imci Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Özel Sosyal Hizmetler Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 1.1 ikinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Mahalli Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 1 9 Şef 1 12 Memur 2 13 Kâtip , 2 Sıhhi ve Tıbbı Malzeme Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 6 » ( » » » ) 1 8 » ( » » » ) 1 10 Birinci mümeyyiz 1 12 Memur 2 13 Kâtip 1 öğretim tşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi Mimarlar Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Çizi ressamı 13 Kâtip Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip) l 5 » » muavini (Tabip) [*] 1 9 Posya şefi 1 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 80 40 25 20 80 70 50 35 25 20 70 30 25 20 90 30 20 100 80 40 D. Görevin çeşidi 12 Dosya memuru 13 Kâtip Muamelât Şube t,i 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sayı Aylık 1 25 20 1 60 1 30 1 25 2 20 Sioİl Şubesi 6 Müdür 9 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip 70 40 35 25 20 Tahakkuk ve Emlâk Şubesi 7 10 11 12 13 Müdür Birinci mümeyiyz İkinci mümeyyiz Memur Kâtip 1 1 1 1 2 60 35 30 25 20 Kıdem Şubesi 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip 50 25 20 Sağlık Propagandası vt Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip) 5 Genel Müdür muavini (Tabip) 7 Mütercim 7 Kitaplık memuru (Bir ya'Wın<M dil bilmesi şart) 12 Dosya memuru \ 3 Kâtip 12 Depo memuru 13 Depo memur muavini Propaganda -re Yayın Şuh*si 5 Mütehassıs (Tabip) 1 80 1 1 1 l 1 >) l 1 100 80 60 60 25 20 25 \>n (*] Şube müdürliifel erin den birini yapacaktır, ( i Sayısı : 86 ı
Sayfa 38 -
— 37 D. Görevin reşidi Sayı Aylık 12 Memur 13 Kâtip (imci Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Özel Sosyal Hizmetler Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 1.1 ikinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Mahalli Sosyal Hizmetler Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip) 1 9 Şef 1 12 Memur 2 13 Kâtip , 2 Sıhhi ve Tıbbı Malzeme Şubesi 5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 6 » ( » » » ) 1 8 » ( » » » ) 1 10 Birinci mümeyyiz 1 12 Memur 2 13 Kâtip 1 öğretim tşleri Şubesi 6 Mütehassıs (Tabip) 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sıhhi Mimarlar Şubesi 4 Mütehassıs (Mimar) 11 Çizi ressamı 13 Kâtip Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip) l 5 » » muavini (Tabip) [*] 1 9 Posya şefi 1 25 20 80 35 25 20 70 30 25 20 80 40 25 20 80 70 50 35 25 20 70 30 25 20 90 30 20 100 80 40 D. Görevin çeşidi 12 Dosya memuru 13 Kâtip Muamelât Şube t,i 7 Müdür 11 İkinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Sayı Aylık 1 25 20 1 60 1 30 1 25 2 20 Sioİl Şubesi 6 Müdür 9 Şef 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip 70 40 35 25 20 Tahakkuk ve Emlâk Şubesi 7 10 11 12 13 Müdür Birinci mümeyiyz İkinci mümeyyiz Memur Kâtip 1 1 1 1 2 60 35 30 25 20 Kıdem Şubesi 8 Şef 12 Memur 13 Kâtip 50 25 20 Sağlık Propagandası vt Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü 3 Genel Müdür (Tabip) 5 Genel Müdür muavini (Tabip) 7 Mütercim 7 Kitaplık memuru (Bir ya'Wın<M dil bilmesi şart) 12 Dosya memuru \ 3 Kâtip 12 Depo memuru 13 Depo memur muavini Propaganda -re Yayın Şuh*si 5 Mütehassıs (Tabip) 1 80 1 1 1 l 1 >) l 1 100 80 60 60 25 20 25 \>n (*] Şube müdürliifel erin den birini yapacaktır, ( i Sayısı : 86 ı 38 — D. Görevin çeşidi 7 Mütehassıs 9 Şef 12 Memur 13 Kâ t ip 7 Ressam Sayı 1 1 1 2 1 Aylık 00 40 25 20 00 Tıbbi istatistik Şubesi 6 Mütehassıs 1 70 11 tkinci mümeyyiz 1 30 12 Memur 1 25 13 Kâtip 1 20 KczmıUk ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 4 Genel Müdür 12 Memur 13 Kât ip Müstahzarlar Şubesi 6 Mütehassıs 12 Memur 13 Kât ip 5 Mütehassıs 10 Mümeyyiz 13 Kâtip Kodeks Şubesi Teftiş Kurulu Teftiş Kurulu Bürosu 90 25 20 70 25 20 80 35 20 D. Görevin çeşidi 3 4 5 6 4 5 Başkan (Tabip) Başmüfettiş Birinci sınıf müfettiş İkinci » » Sıtma savaşı başmüfettişi Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi 1 2 6 10 4 1 100 90 80 70 90 80 8 10 12 13 3 Şef Birinci mümeyyiz Memur Kâtip Hukuk Müşavirliği Hukuk müşaviri 1 1 2 2 1 50 35 25 20 100 13 Kât ip Sayı Aylık I 20 Seferberlik isleri Şubesi 5 Müdür | * | 3 Kâtip 80 20 ti vrak Müdürlüğü 8 Müdür 9 Arşiv şefi 11 İkinci mümeyyiz 12 Mrmııı- 13 Kâlip 1 1 i 4 4 50 40 30 25 20 Aifiuiifut Şubesi 8 Ayniyat sayman. 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Le vazetti Şubesi 8 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip 10 Depo memuru 12 Hepo memur muavini 9 Mutemet . 50 35 25 20 1 1 2 1 1 1 50 35 20 35 25 40 Refik Saydam Merkez Hıfzıssthha Müessesesi 2 Müdür (Mütehassıs) | ** | 4 » muavini (Mütehassıs) 4 Genel sekreter 7 Ayniya t saymanı 1,3 Ayniyat kâtibi. 8 Depo müdürü 13 Depo kâtibi 8 Kitaplık memuru (yabancı dil bilmesi şar t ) 9 Büro şefi 10 Mutemet •13 Kâtip I 125 1 90 1 90 1 60 I 20 I 50 1 20 50 40 35 20 2 ! j Zehirli re boğucu gazlar ve hava hücu­ mundan korunma işlerini de yapacak. T**] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de yapacakta. ( S. Sayısı - 86 )
Sayfa 39 -
38 — D. Görevin çeşidi 7 Mütehassıs 9 Şef 12 Memur 13 Kâ t ip 7 Ressam Sayı 1 1 1 2 1 Aylık 00 40 25 20 00 Tıbbi istatistik Şubesi 6 Mütehassıs 1 70 11 tkinci mümeyyiz 1 30 12 Memur 1 25 13 Kâtip 1 20 KczmıUk ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 4 Genel Müdür 12 Memur 13 Kât ip Müstahzarlar Şubesi 6 Mütehassıs 12 Memur 13 Kât ip 5 Mütehassıs 10 Mümeyyiz 13 Kâtip Kodeks Şubesi Teftiş Kurulu Teftiş Kurulu Bürosu 90 25 20 70 25 20 80 35 20 D. Görevin çeşidi 3 4 5 6 4 5 Başkan (Tabip) Başmüfettiş Birinci sınıf müfettiş İkinci » » Sıtma savaşı başmüfettişi Frengi savaşı birinci sınıf mü­ fettişi 1 2 6 10 4 1 100 90 80 70 90 80 8 10 12 13 3 Şef Birinci mümeyyiz Memur Kâtip Hukuk Müşavirliği Hukuk müşaviri 1 1 2 2 1 50 35 25 20 100 13 Kât ip Sayı Aylık I 20 Seferberlik isleri Şubesi 5 Müdür | * | 3 Kâtip 80 20 ti vrak Müdürlüğü 8 Müdür 9 Arşiv şefi 11 İkinci mümeyyiz 12 Mrmııı- 13 Kâlip 1 1 i 4 4 50 40 30 25 20 Aifiuiifut Şubesi 8 Ayniyat sayman. 10 Birinci mümeyyiz 12 Memur 13 Kâtip Le vazetti Şubesi 8 Müdür 10 Birinci mümeyyiz 13 Kâtip 10 Depo memuru 12 Hepo memur muavini 9 Mutemet . 50 35 25 20 1 1 2 1 1 1 50 35 20 35 25 40 Refik Saydam Merkez Hıfzıssthha Müessesesi 2 Müdür (Mütehassıs) | ** | 4 » muavini (Mütehassıs) 4 Genel sekreter 7 Ayniya t saymanı 1,3 Ayniyat kâtibi. 8 Depo müdürü 13 Depo kâtibi 8 Kitaplık memuru (yabancı dil bilmesi şar t ) 9 Büro şefi 10 Mutemet •13 Kâtip I 125 1 90 1 90 1 60 I 20 I 50 1 20 50 40 35 20 2 ! j Zehirli re boğucu gazlar ve hava hücu­ mundan korunma işlerini de yapacak. T**] Bakteriyoloji şubesi müdürlüğünü de yapacakta. ( S. Sayısı - 86 ) D, Görevin çeşidi — 89 Sayı Aylık 1). 4 5 9 10 Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrâl Şubesi Müdür muavini (Mütehassıs) Mütehassıs » muavini Asistan 1 90 2 80 2 10 3 35 Serum ve Aşı Şubesi 9 10 Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya ger) [*] Mütehassrs » muavini Asistan Biyoloji imalât ve Tetkik af Şubesi Veteriner işleri ve tmmoloji Şubesi 5 Mütehassıs bakteriyolog (Vete- 3 5 9 10 Müdür (Mütehassıs) [*] Mütehassıs » muavini Asistan 1 6 >•> 4 100 80 40 35 100 80 60 40 35 3 r> 8. 9 10 Müdür (Mütehassıs) f*| Mütehassıs » Muavini » » Asistan 1 1 2 1 1 100 j 80 | 50 j 40 35 ! 9 12 5 C, 6 11 10 12 .12 riner) Veteriner Hayvan sağlık memuru Serum Çiftliği Müdür Tarım mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru 1 80 1 40 1 25 1 80 1 70 1 70 1 30 l 35 1 25 1 25 |*1 Yabancı müstahdem bulunduğu sürece bu kadrolar mevkuf tutulacaktır. Görevin çeşidi 13 Kâtip Sayı At>Lık 20 Hıfzıssıhha Okulu 6 8 5 7 5 10 9 9 10 11 Müdür Başmüşavir [*] Upidemiyoloji öğretmen i Genel sağlık yönetimi öğretmeni Sağlık mühendisliği Öğretmeni İstatistik öğretmeni Orda kimyası öğretmeni Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) Parazitoloji öğretmeni Antimoloji öğretmeni Genel hijiyen öğretmeni Asistan Ayniyat mutemedi Arşiv memuru Başkâtip ve mutemet Kitaplık memuru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 125 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 Kiwiv re Komprime ve Ampulleri imalâthanesi 7 Müdür 8 Teknisiyen 10 Depo memuru ve aynryat mu­ temedi 11 Kâtip ve mutemet 13 Sevk memuru 60 50 35 30 20 (İezici Frengi ve İnceleme ve Tarama Ekibi 5 Mütehassıs tabip 11 Sağlık memuru 80 30 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) 5 Savaş tabibi 7 » » 11 Sağlık memuru 13 » » İLLER KURULUŞU 5 Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) 3 2 20 10 80 60 30 20 80 Bakteriyoloji Öğretmenliğini de yapar. ( S, Sayısı: 86 )
Sayfa 40 -
D, Görevin çeşidi — 89 Sayı Aylık 1). 4 5 9 10 Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrâl Şubesi Müdür muavini (Mütehassıs) Mütehassıs » muavini Asistan 1 90 2 80 2 10 3 35 Serum ve Aşı Şubesi 9 10 Kimya Tahlil Şubesi Müdür (Mütehassıs kimya ger) [*] Mütehassrs » muavini Asistan Biyoloji imalât ve Tetkik af Şubesi Veteriner işleri ve tmmoloji Şubesi 5 Mütehassıs bakteriyolog (Vete- 3 5 9 10 Müdür (Mütehassıs) [*] Mütehassıs » muavini Asistan 1 6 >•> 4 100 80 40 35 100 80 60 40 35 3 r> 8. 9 10 Müdür (Mütehassıs) f*| Mütehassıs » Muavini » » Asistan 1 1 2 1 1 100 j 80 | 50 j 40 35 ! 9 12 5 C, 6 11 10 12 .12 riner) Veteriner Hayvan sağlık memuru Serum Çiftliği Müdür Tarım mütehassısı Veteriner Hayvan sağlık memuru Ayniyat mutemedi Mubayaa memuru Ambar memuru 1 80 1 40 1 25 1 80 1 70 1 70 1 30 l 35 1 25 1 25 |*1 Yabancı müstahdem bulunduğu sürece bu kadrolar mevkuf tutulacaktır. Görevin çeşidi 13 Kâtip Sayı At>Lık 20 Hıfzıssıhha Okulu 6 8 5 7 5 10 9 9 10 11 Müdür Başmüşavir [*] Upidemiyoloji öğretmen i Genel sağlık yönetimi öğretmeni Sağlık mühendisliği Öğretmeni İstatistik öğretmeni Orda kimyası öğretmeni Sosyal hijiyen öğretmeni (Köy tatbikatı) Parazitoloji öğretmeni Antimoloji öğretmeni Genel hijiyen öğretmeni Asistan Ayniyat mutemedi Arşiv memuru Başkâtip ve mutemet Kitaplık memuru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 125 125 80 80 70 60 70 50 80 60 80 35 40 40 35 30 Kiwiv re Komprime ve Ampulleri imalâthanesi 7 Müdür 8 Teknisiyen 10 Depo memuru ve aynryat mu­ temedi 11 Kâtip ve mutemet 13 Sevk memuru 60 50 35 30 20 (İezici Frengi ve İnceleme ve Tarama Ekibi 5 Mütehassıs tabip 11 Sağlık memuru 80 30 Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Kurulu (Merkezi Ankara) 5 Savaş tabibi 7 » » 11 Sağlık memuru 13 » » İLLER KURULUŞU 5 Genel müfettişlik sağlık müşa­ virleri (Tabip) 3 2 20 10 80 60 30 20 80 Bakteriyoloji Öğretmenliğini de yapar. ( S, Sayısı: 86 ) 40 I). 9 10 11 (îöfeviu yesidi Savı Avlık I I). Görevin ce,s i d i Kâtip Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri Birinci sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü [*] 2 tkinei smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 8 Üçüncü smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 20 Dördüncü smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 3 Sağlık ve sosyal yardım mü­ dür muavini 10 i 10 9 10 11 12 13 14 6 9 9 11 10 11 II 10 13 Hükümet Tabipleri Birinci sınıf Hükümet tabibi tkinei » » -» Üçüncü » » » Dördüncü » » » Sağlık Memurları Birinci sınıf sağlık memuru İkinci » » » Diplomasız sağlık memuru 60 123 157 330 100 250 476 134 Etimesgut Numune Sağlık Merkezi Tabip 2 Diştabibi 1 Eczacı ve ayniyat mutemedi 1 Ebe 1 Ziyaretçi başhemşre 1 » hemşire 3 Sağlık memuru 1 Mutemet ve mubayaa memuru 1 Kâtip 1 Sağlık Merkezleri Tabip 7 > 7 Ziynretçi başhemşire 11 » hemşire 33 40 35 30 100 90 80 70 60 60 50 40 35 30 25 20 15 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 Sayı 11 44 11 Aylık 25 25 20 Biri istanbul içindir. 12 Ebo 12 Sağlık memuru 13 Kâtip ve ayniyat, mutemedi Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 5 Baştabip muavini 6 * V 80 70 4 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumlan Mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 » » •» 6 İkinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü» » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Diştabipleri 5 Birinci snuf diştabibi 6 tMnci » » 7 üçüncü » » fi Dördüncü» » 9 Beşinci » » 10 Altıncı » » 11 Yedinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum­ lan lücaactlan 6 Başeczacı 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 tkinei » » 9 Üçüncü » » 10 Dördüncü» » 11 Beşinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Asistanları J 2 2 1 3 3 6 80 70 60 50 40 35 30 6 1 8 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 10 Asistan 11 » 22 35 142 30 ( S, Sayısı ; 86 )
Sayfa 41 -
40 I). 9 10 11 (îöfeviu yesidi Savı Avlık I I). Görevin ce,s i d i Kâtip Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürleri Birinci sınıf sağlık ve sosyal yardım müdürü [*] 2 tkinei smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 8 Üçüncü smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 20 Dördüncü smıf sağlık ve sosyal yardım müdürü 3 Sağlık ve sosyal yardım mü­ dür muavini 10 i 10 9 10 11 12 13 14 6 9 9 11 10 11 II 10 13 Hükümet Tabipleri Birinci sınıf Hükümet tabibi tkinei » » -» Üçüncü » » » Dördüncü » » » Sağlık Memurları Birinci sınıf sağlık memuru İkinci » » » Diplomasız sağlık memuru 60 123 157 330 100 250 476 134 Etimesgut Numune Sağlık Merkezi Tabip 2 Diştabibi 1 Eczacı ve ayniyat mutemedi 1 Ebe 1 Ziyaretçi başhemşre 1 » hemşire 3 Sağlık memuru 1 Mutemet ve mubayaa memuru 1 Kâtip 1 Sağlık Merkezleri Tabip 7 > 7 Ziynretçi başhemşire 11 » hemşire 33 40 35 30 100 90 80 70 60 60 50 40 35 30 25 20 15 70 40 40 30 35 30 30 35 20 60 50 30 25 Sayı 11 44 11 Aylık 25 25 20 Biri istanbul içindir. 12 Ebo 12 Sağlık memuru 13 Kâtip ve ayniyat, mutemedi Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Baştabipleri 5 Baştabip muavini 6 * V 80 70 4 45 50 52 37 30 1 4 2 30 90 80 70 60 50 40 80 60 50 40 Hastaneler; Sağlık Sosyal Yardım Kurumlan Mütehassısları 4 Birinci sınıf mütehassıs 5 » » •» 6 İkinci » » 7 Üçüncü » » 8 Dördüncü» » 9 Beşinci » » 5 Poliklinik şefi 7 » » 8 » » 9 Mütehassıs muavini Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlan Diştabipleri 5 Birinci snuf diştabibi 6 tMnci » » 7 üçüncü » » fi Dördüncü» » 9 Beşinci » » 10 Altıncı » » 11 Yedinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum­ lan lücaactlan 6 Başeczacı 7 » muavini 7 Birinci sınıf eczacı 8 tkinei » » 9 Üçüncü » » 10 Dördüncü» » 11 Beşinci » » Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları Asistanları J 2 2 1 3 3 6 80 70 60 50 40 35 30 6 1 8 9 10 14 14 70 60 60 50 40 35 30 10 Asistan 11 » 22 35 142 30 ( S, Sayısı ; 86 ) — 41 D. Görevin reşidi Sayı Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kuru Hemşireleri 10 Başhemşire 11 » 12 Birinci sınıf hemşire 13 ikinci » » 14 Üçüncü » •» Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardı seleri İdari memurlar 1) Yönetim ve muamelât şefi 9 » memuru 10 » » 11 » » 12 » » 13 » » 14 » » 10 Mutemet ve satmalına memuru 11 » » » 12 » » » 14 > » » 1.0 Hesap memuru 11 » » 11 » » muavini 10 Ayniyat saymanı 11 •» mutemedi 12 » » 1£ > » 12 » kâtibi 12 Depo memuru ve ayniyat mute­ medi 12 » memuru 13 » » 12 Ambar memuru 13 » » 14 » » 12 Depo ve ambar memuru 13 » » » 12 Sağlık kurulu kâtibi 11 Kâtip 12 » 1 3 » 14 » 14 kâtip ve ayniyat mutemedi 13 Müstahzır 14 » 5 28 70 105 33 Aylık ulan 35 30 25 20 15 m Müessc- 1 2 G 17 4 3 1 2 5 16 1 2 1 1 2 5 15 1 0 1 2 5 4 10 2 1 18 2 1 3 25 24 4 2 3 40. 40 35 30 30 20 15 35 30 25 15 35 30 30 35 30 25 •4 C 15 25 25 25 20 25 20 15 25 20 25 30 25 20 15 15 20 j 15 ! I). i n 13 13 11 12 -i 4 14 14 12 13 14 1.4 12 13 12 13 14 Görevin çeşidi Kitaplık memuru » » Kâtip ve satınalma memuru Hasta kabul memuru » » » ». » » » » » » . » » yardımcısı Başmubassır Mubassır » îmanı ve gassal Etüv memuru ve.makinist » » •» Sıhhat işleri Kâtipleri Birinci sınıf kâtip İkinci » » Üçüncü » » İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 9. 10 11 12 11 12 12 13 12 13 14 13 4 7 10 11 14 10 10 11 13 Bürosu Şef s. Birinci mümeyyiz ikinci » Dosya memuru Mutemet ve mubayaa memuru Ambar memuru Muamelât memuru Sevk memuru Ayniyat mutemedi Kâtip » Satmalına komisyonu kâtibi Sayı 2 2 . 1 1 2 17 2 1 1 •9 14 25 1 1 20 55 126 Müdür 3 4 1 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (İstanbul) Müdür » muavini İdare tabibi Yönetim memuru » » yardımcısı Eczacı ve kitaplık memuru (Re­ vir için) Buru şefi Hesap memuru Ambar » 1 1 17 1 1 1 1 1 1 Aylık 30 20 20 30 25 20 15 20 25 20 15 15 25 20 25 20 15 üğü 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 90 60 35 30 15 35 35 30 20 ( S. Say ısı.: 36 )
Sayfa 42 -
— 41 D. Görevin reşidi Sayı Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kuru Hemşireleri 10 Başhemşire 11 » 12 Birinci sınıf hemşire 13 ikinci » » 14 Üçüncü » •» Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardı seleri İdari memurlar 1) Yönetim ve muamelât şefi 9 » memuru 10 » » 11 » » 12 » » 13 » » 14 » » 10 Mutemet ve satmalına memuru 11 » » » 12 » » » 14 > » » 1.0 Hesap memuru 11 » » 11 » » muavini 10 Ayniyat saymanı 11 •» mutemedi 12 » » 1£ > » 12 » kâtibi 12 Depo memuru ve ayniyat mute­ medi 12 » memuru 13 » » 12 Ambar memuru 13 » » 14 » » 12 Depo ve ambar memuru 13 » » » 12 Sağlık kurulu kâtibi 11 Kâtip 12 » 1 3 » 14 » 14 kâtip ve ayniyat mutemedi 13 Müstahzır 14 » 5 28 70 105 33 Aylık ulan 35 30 25 20 15 m Müessc- 1 2 G 17 4 3 1 2 5 16 1 2 1 1 2 5 15 1 0 1 2 5 4 10 2 1 18 2 1 3 25 24 4 2 3 40. 40 35 30 30 20 15 35 30 25 15 35 30 30 35 30 25 •4 C 15 25 25 25 20 25 20 15 25 20 25 30 25 20 15 15 20 j 15 ! I). i n 13 13 11 12 -i 4 14 14 12 13 14 1.4 12 13 12 13 14 Görevin çeşidi Kitaplık memuru » » Kâtip ve satınalma memuru Hasta kabul memuru » » » ». » » » » » » . » » yardımcısı Başmubassır Mubassır » îmanı ve gassal Etüv memuru ve.makinist » » •» Sıhhat işleri Kâtipleri Birinci sınıf kâtip İkinci » » Üçüncü » » İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 9. 10 11 12 11 12 12 13 12 13 14 13 4 7 10 11 14 10 10 11 13 Bürosu Şef s. Birinci mümeyyiz ikinci » Dosya memuru Mutemet ve mubayaa memuru Ambar memuru Muamelât memuru Sevk memuru Ayniyat mutemedi Kâtip » Satmalına komisyonu kâtibi Sayı 2 2 . 1 1 2 17 2 1 1 •9 14 25 1 1 20 55 126 Müdür 3 4 1 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (İstanbul) Müdür » muavini İdare tabibi Yönetim memuru » » yardımcısı Eczacı ve kitaplık memuru (Re­ vir için) Buru şefi Hesap memuru Ambar » 1 1 17 1 1 1 1 1 1 Aylık 30 20 20 30 25 20 15 20 25 20 15 15 25 20 25 20 15 üğü 40 35 30 25 30 25 25 20 25 20 15 20 90 60 35 30 15 35 35 30 20 ( S. Say ısı.: 36 ) D. Görevin çeşidi — 42 Sayı Aylık I D. 12 Mutemet ve satmalına memu­ ru 12 Ayniyat mutemedi 13 Kiler memuru 13 Kâtip 14 » 25 25 20 20 15 Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu (Ankara) Görevin çeşidi Sayı Aylık 13 14 14 14 Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi Kâtip ve satmalına memuru Sıhhi müzeler 2 1 1 1 20 15 15 15 5 7 10 10 12 12 12 13 14 13 6 7 8 9 12 12 13 13 13 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 ]'} 14 1'3 Müdür idare tabibi » » Yönetim memurur Mutemet ve satmalına me­ muru Ayniyat mutemedi Ambar memuru Depo memuru Kâtip Dosya memuru Sağlık Memurları ve Komiserleri Müdür (Tabip) » » öğretmen » Yardımcı öğretmen Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi Kâtip Mutemet ve satmalına memuru Depo ve ambar memuru 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Okulları 2 1 12 3 9 3 3 3 3 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) Öğretmen » » » » Yardımcı öğretmen Yönetme memuru Ayniyat mutemedi Mutemet ve satmalına me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip 1 . 1 1 1 3 1 •> •> 2 1 1 1 1 1 ( S 80 ' 60 35 35 25 25 25 20 15 20 70 60 50 40 25 25 20 20 20 70 40 60 35 30 20 15 15 20 20 20 15 20 . Say 5 7 8 13 11 12 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 ! 12 13 11 12 13 14 t 12 13 14 13 ı s ı : Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi 1 1 1 1 1 1 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me­ muru) Kâtip Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » » » » » » » ~» muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » » » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe » Yrönetim mmeuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » » > Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet » » » 36) 1 1 1 1 1 4 ı 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 80 60 50 20 30 25 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20
Sayfa 43 -
D. Görevin çeşidi — 42 Sayı Aylık I D. 12 Mutemet ve satmalına memu­ ru 12 Ayniyat mutemedi 13 Kiler memuru 13 Kâtip 14 » 25 25 20 20 15 Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu (Ankara) Görevin çeşidi Sayı Aylık 13 14 14 14 Ebe öğrenci Yurdu Müzakereci ebe Nezaretçi ebe Ayniyat mutemedi Kâtip ve satmalına memuru Sıhhi müzeler 2 1 1 1 20 15 15 15 5 7 10 10 12 12 12 13 14 13 6 7 8 9 12 12 13 13 13 6 9 7 10 11 13 14 14 13 13 ]'} 14 1'3 Müdür idare tabibi » » Yönetim memurur Mutemet ve satmalına me­ muru Ayniyat mutemedi Ambar memuru Depo memuru Kâtip Dosya memuru Sağlık Memurları ve Komiserleri Müdür (Tabip) » » öğretmen » Yardımcı öğretmen Yönetim memuru ve ayniyat mutemedi Kâtip Mutemet ve satmalına memuru Depo ve ambar memuru 1 1 4 1 1 1 1 1 1 Okulları 2 1 12 3 9 3 3 3 3 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini (Mütehassıs) Öğretmen » » » » Yardımcı öğretmen Yönetme memuru Ayniyat mutemedi Mutemet ve satmalına me­ muru Depo ve ambar memuru Kâtip 1 . 1 1 1 3 1 •> •> 2 1 1 1 1 1 ( S 80 ' 60 35 35 25 25 25 20 15 20 70 60 50 40 25 25 20 20 20 70 40 60 35 30 20 15 15 20 20 20 15 20 . Say 5 7 8 13 11 12 5 6 7 11 4 5 6 7 8 9 5 6 7 11 11 13 ! 12 13 11 12 13 14 t 12 13 14 13 ı s ı : Müdür (Mütehassıs) Müdür muavini Mulaj mütehassısı Hesap ve ayniyat memuru Müze memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi 1 1 1 1 1 1 Muayene ve Tesellüm Komisyonu Başkan Üye » (Muayene ve tesellüm me­ muru) Kâtip Doğum ve Çocuk Bakımevleri Doğum mütehassısı » » » » » » » » » ~» muavini Çocuk hastalıkları mütehassısı » » » » » » Asistan Başhemşire (Ebe) Hemşire Ebe » Yrönetim mmeuru Ayniyat mutemedi ve ambar memuru » » » » » > Mutemet ve mubayaa memuru Kâtip ve mutemet » » » 36) 1 1 1 1 1 4 ı 11 3 2 1 4 10 4 5 16 8 16 3 3 6 7 3 7 7 2 80 60 50 20 30 25 80 70 60 30 90 80 70 60 50 40 80 70 60 30 30 20 25 20 30 25 20 15 25 20 15 20 D. 7 12 4 5 6 6 7 5. 7 8 9 10 11 12 1.3 12 13 13 14 12 13 4 5 7 10 12 13 8 13 7 8 9 Görevin çeşidi Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) Sayı 11 26 Sıtma Savaş Bölge BaşfamhkUtm Sıtma savaş bölge başkanı » » » » » » Lâboratuvar şefi [*] Lâboratuvar şefi [*] Sıtma savaş tabibi » » » •» » » * 5> » » » » Sürfe ve toprak işleri kontrol memuru » » » » » » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi » » » Kâtip » Sıtma savaş memuru » * » Adana Sıtma Enstitüsü Müdür Lâboratuvar şefi Antimologr Asistan Ayniyat mutemedi Kâtip Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüy Tabip Hemşire Seyyar Sıtma Hastaneleri Tabip » » [*] Başkan muavinliğini de yapar 17 5 5 8 8 1 40 . 70 68 71 3 ' 10 14 10 17 5 5 250 250 1 1 1 1 1 1 — 4 3 - Aylık 60 25 90 80 70 70 60 80 60 50 40 35 30 25 20 25 20 20 15 25 20 90 80 60 35 25 20 e bağlı) 1 1 1 3 2 50 20 60 50 40 (S, Say D. 12 13 Görevin çeşidi ü Kâtip ve mutemet Sağlık memuru Beri ve Tenasül Hastalıkları Muayene •5 •8 13 13 13 * • . 5 7 8 7 12 13 14 13 14 13 5 6 ' 7 8 10 6 11 12 12 13 12 10 3 4 5 6 mı\ Evleri Tabip (Mütehassıs) » » Hemşire (Ebe) Sağlık memura Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları Başkan (Tabip) Savaş tabibi » •» Lâboratuvar şefi ' Gezici sağlık memuru » » » » » » Kâtip ve muamelât memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi İayı 6 6 Aylık 25 20 ve Tedavi 2 3 2 7 •2 6 . 6 11 3 10 51 40 1 6 Frengi Bucak Tedavi merkezleri Sağlık memuru Verem Savaş Dispanserleri Tabip (Mütehassıs) Tabip 7? Vs Eöntgen mütehassısı Ziyaretçi başhemşire » » Ziyaretçi hemşire Hemşire Kâtip ve ayniyat mutemedi Asistan Trahom Savaş Kurulları Savaş başkanı » » Mütehassıs (Tapip) » » M) 25 2 3 7 1 1 2 1 4 3 12 12 7 4 1 1 4 3 ,80 90 20 20 20 80 60 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 \JXJ 70 30 25 25 20 25 35 100 90 80 70
Sayfa 44 -
D. 7 12 4 5 6 6 7 5. 7 8 9 10 11 12 1.3 12 13 13 14 12 13 4 5 7 10 12 13 8 13 7 8 9 Görevin çeşidi Doğum mütehassısı (Köy ebe mektepleri için) Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) Sayı 11 26 Sıtma Savaş Bölge BaşfamhkUtm Sıtma savaş bölge başkanı » » » » » » Lâboratuvar şefi [*] Lâboratuvar şefi [*] Sıtma savaş tabibi » » » •» » » * 5> » » » » Sürfe ve toprak işleri kontrol memuru » » » » » » » » Kâtip ve ayniyat mutemedi » » » Kâtip » Sıtma savaş memuru » * » Adana Sıtma Enstitüsü Müdür Lâboratuvar şefi Antimologr Asistan Ayniyat mutemedi Kâtip Adana Sıtma Hastanesi (Enstitüy Tabip Hemşire Seyyar Sıtma Hastaneleri Tabip » » [*] Başkan muavinliğini de yapar 17 5 5 8 8 1 40 . 70 68 71 3 ' 10 14 10 17 5 5 250 250 1 1 1 1 1 1 — 4 3 - Aylık 60 25 90 80 70 70 60 80 60 50 40 35 30 25 20 25 20 20 15 25 20 90 80 60 35 25 20 e bağlı) 1 1 1 3 2 50 20 60 50 40 (S, Say D. 12 13 Görevin çeşidi ü Kâtip ve mutemet Sağlık memuru Beri ve Tenasül Hastalıkları Muayene •5 •8 13 13 13 * • . 5 7 8 7 12 13 14 13 14 13 5 6 ' 7 8 10 6 11 12 12 13 12 10 3 4 5 6 mı\ Evleri Tabip (Mütehassıs) » » Hemşire (Ebe) Sağlık memura Kâtip ve ayniyat mutemedi Frengi Savaş Kurulları Başkan (Tabip) Savaş tabibi » •» Lâboratuvar şefi ' Gezici sağlık memuru » » » » » » Kâtip ve muamelât memuru Kâtip ve ayniyat mutemedi İayı 6 6 Aylık 25 20 ve Tedavi 2 3 2 7 •2 6 . 6 11 3 10 51 40 1 6 Frengi Bucak Tedavi merkezleri Sağlık memuru Verem Savaş Dispanserleri Tabip (Mütehassıs) Tabip 7? Vs Eöntgen mütehassısı Ziyaretçi başhemşire » » Ziyaretçi hemşire Hemşire Kâtip ve ayniyat mutemedi Asistan Trahom Savaş Kurulları Savaş başkanı » » Mütehassıs (Tapip) » » M) 25 2 3 7 1 1 2 1 4 3 12 12 7 4 1 1 4 3 ,80 90 20 20 20 80 60 50 60 25 20 15 20 15 20 80 70 60 50 35 \JXJ 70 30 25 25 20 25 35 100 90 80 70 — 44 — D. 7 8 11 12 14 12 13 14 11 13 14 13 5 6 Görevin çeşidi Tabip > Asistan Ziyaretçi hemşire Hemşire Sağlık memuru » » » » Başkâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip ve ayniyat mutemedi » » » Kâtip Sayı 12 28 1 3 16 6 80 41 2 9 10 1 Köy Sağlık Memürl-arı öğretmenleri Öğretmen » 4 13 Aylık 60 50 30 25 15 25 20 15 30 20 20 20 80 70 D. • Görevin çeşidi Sayı Aylık Ankara Zührevi Hastalıklar Hastanesi 5 Mütehasıs (Tabip) 7 » » İM Hemşire (TCbe) 14 » > 13 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirmı 8 Müdür (Tabip) 9 öğretmen 11 Yardımcı öğretmen 9 Talim hemşiresi Köy Sağlık Teşkilâtı 14 Köy ebesi 1 80 1 60 1 20 1 15 1 20 1 20 3 Okluları 7 50 49 40 28 30 7 40 800 15 ( S. Sayışı': S6 )
Sayfa 45 -
— 44 — D. 7 8 11 12 14 12 13 14 11 13 14 13 5 6 Görevin çeşidi Tabip > Asistan Ziyaretçi hemşire Hemşire Sağlık memuru » » » » Başkâtip ve ayniyat mutemedi Kâtip ve ayniyat mutemedi » » » Kâtip Sayı 12 28 1 3 16 6 80 41 2 9 10 1 Köy Sağlık Memürl-arı öğretmenleri Öğretmen » 4 13 Aylık 60 50 30 25 15 25 20 15 30 20 20 20 80 70 D. • Görevin çeşidi Sayı Aylık Ankara Zührevi Hastalıklar Hastanesi 5 Mütehasıs (Tabip) 7 » » İM Hemşire (TCbe) 14 » > 13 Ayniyat mutemedi 13 Kâtip Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirmı 8 Müdür (Tabip) 9 öğretmen 11 Yardımcı öğretmen 9 Talim hemşiresi Köy Sağlık Teşkilâtı 14 Köy ebesi 1 80 1 60 1 20 1 15 1 20 1 20 3 Okluları 7 50 49 40 28 30 7 40 800 15 ( S. Sayışı': S6 ) k CETVEL [2] Hastaneler ve sağlık kurumları eJc görev tazminatları Görevin çeşidi Afyon Karahisar Hastanesi Başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi Başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı Kemik ve Mafsal Ve­ remi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ bibi Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Baştabibi Çoruh Pevlet Hastanesi Baştabibi Çorum » » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Cüzzam Hastandı Baştabibi Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan > » . » JŞrzurum Numune Hastanesi Başta­ bibi Gümüşane Devlet Hastanesi Başta­ bibi Haydarpaşa Emrazı Sâriye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi iskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi istanbul Akıl Hastanesi Baştabibi istanbul Çocuk Htasnesi Baştabibi istanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi izmir Çocuk Hastanesi Baştabibi Sayı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lira 50 400 75 75 75 75 50 50 100 100 100 100 100 75 75 100 40 100 300 300 40 300 140 75 100 Görevin cesidi Savı Lira izmir Em-razi Sariye ce--îstilâiye Hastanesi Baştabibi Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi Malatya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Manisa Emrazi Akliye Hastanesi Baştabibi Bize Devlet Hastanesi Baştabibi Sivas Numune Hastanesi Baştabibi Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi .... Tokad Devlet Hastanesi Baştabibi Trabzon Numune Hastanesi Baştabibi Yozgad Devlet Hastanesi Baştabibi Zonguldak, Devlet Hastanesi Baştabibi Doğum ve Çocuk Bakımevleri 75 ıoo 50 75 1 1 1 •t X 1 1 1 1 3 4 2 9 100 40 100 75 60 300 100 100 ıao 75 50 40 ) 1 P Baştabip » Etimesuğ Numune Sağlık Dispan­ seri Baştabibi Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievhri Baştabip Baştabip Baştabip Tabip Yerem Savaş Dispanserleri Trahom Savaş Hastanelen Sağlık Merkezleri Tabipleri 11 40 40 40 40 60 ( S ; Sayısı': 86)
Sayfa 46 -
k CETVEL [2] Hastaneler ve sağlık kurumları eJc görev tazminatları Görevin çeşidi Afyon Karahisar Hastanesi Başta­ bibi Ankara Numune Hastanesi Başta­ bibi Antakya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Balta Limanı Kemik ve Mafsal Ve­ remi Hastanesi Baştabibi Bilecik Devlet Hastanesi Başta­ bibi Bolu Devlet Hastanesi Baştabibi Çankırı Devlet Hastanesi Baştabibi Çoruh Pevlet Hastanesi Baştabibi Çorum » » » Diyarbakır Numune Hastanesi Baş­ tabibi Elâzığ Cüzzam Hastandı Baştabibi Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Baştabibi Elâzığ Devlet Hastanesi Baştabibi Edirne » » » Erzincan > » . » JŞrzurum Numune Hastanesi Başta­ bibi Gümüşane Devlet Hastanesi Başta­ bibi Haydarpaşa Emrazı Sâriye ve îsti- lâiye Hastanesi Baştabibi Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi Heybeliada Verem Sanatoryumu Baştabibi iskenderun Devlet Hastanesi Baş­ tabibi istanbul Akıl Hastanesi Baştabibi istanbul Çocuk Htasnesi Baştabibi istanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Baştabibi izmir Çocuk Hastanesi Baştabibi Sayı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lira 50 400 75 75 75 75 50 50 100 100 100 100 100 75 75 100 40 100 300 300 40 300 140 75 100 Görevin cesidi Savı Lira izmir Em-razi Sariye ce--îstilâiye Hastanesi Baştabibi Kastamonu Devlet Hastanesi Baş­ tabibi Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi Malatya Devlet Hastanesi Başta­ bibi Manisa Emrazi Akliye Hastanesi Baştabibi Bize Devlet Hastanesi Baştabibi Sivas Numune Hastanesi Baştabibi Şebin Karahisar Devlet Hastanesi Baştabibi .... Tokad Devlet Hastanesi Baştabibi Trabzon Numune Hastanesi Baştabibi Yozgad Devlet Hastanesi Baştabibi Zonguldak, Devlet Hastanesi Baştabibi Doğum ve Çocuk Bakımevleri 75 ıoo 50 75 1 1 1 •t X 1 1 1 1 3 4 2 9 100 40 100 75 60 300 100 100 ıao 75 50 40 ) 1 P Baştabip » Etimesuğ Numune Sağlık Dispan­ seri Baştabibi Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievhri Baştabip Baştabip Baştabip Tabip Yerem Savaş Dispanserleri Trahom Savaş Hastanelen Sağlık Merkezleri Tabipleri 11 40 40 40 40 60 ( S ; Sayısı': 86) - 4 6 - CETVEL [3] D. Görevin çeşidi Sayı Aylık MERKE& KURULUŞU Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 5 'Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 80 10 Mümeyyiz 1 35 Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası İşler Şubesi Mütehassıs mütercim 1 80 Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü 5 Genel Müdür muavini (Tabip) 1 80 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha, Müessesesi Serum Çiftliği 5~ Müdür 6. Tarım mütehessısı 6 Veteriner 11 Hayvan sağlık memuru 10 Ayniat mutemedi 12 Mubayaa memuru 12 Ambar memuru 13 Kâtip 80 70 70 30 35 25 25 20 D. Görevin çeşidi Sayı Aylık İLLER KURULUŞU .Sağlık memurları 13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 120 20 Yatılı Tıp öğrenci Yurdu (Ankara) 10 îdare tabibi 2 3.5 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi (i Müdür (Mütehassıs) 1 70 Doğum ve Çocuk Bakımevleri 7 Doğum mütehassısı (Köy ebo mektepleri için) 12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek­ tepleri için) Sıtma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları 12 Sıtma savaş memuru 12 » » » Adana Sıtma Enstitüsü 7 Antimolog 1 60 5 15 n 50 50 60 25 25 20 Koy Sağlık teşkilâtı 14 Köy ebesi 200 15 »»€»<<< ( a Sayısı : 86 )
Maddeye git
  
  
  TBMM Kaynak dosya
  Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul