Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
  • Mahkeme: DANIŞTAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
  • Karar Türü: Temyiz/Onama
  • Esas No: 2015/3590
  • Karar No: 2015/4614
  • Karar Tarihi: 16.12.2015
Bu kararın orjinal metnine sayfa sonundaki dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.
DANI§TAY
ONOgUNCU DAiRE REKABET^^
Esas No:2015/3590 Tarlh : 25.04.2016
Karar No:2015/4614 t * Sayi l2l03
Temyiz Isteminde Bulunan (Davaci) : Tiirkiye i§Bankasi A.§.
Vekili : Av.Tuncay SONGUR
Hosdere Cad. No:202/7 Qankaya / ANKARA
Karsi Taraf (DavalQ : Rekabet Kurumu
Oniversiteler Mahallesi 1597 Cad. No:9
Qankaya/ANKARA
Hukuk Miisaviri : Mehmet OZDEN - Ayni adreste
istemin Ozeti : Ankara 2. Idare Mahkemesi'nin 30.01.2015 tarih ve
E:2014/313, K:2015/128 sayih karannin; dtfjer banka calisanlarinm ic yazi§malan niteli§indeki,
kendllerinin taraf olmadkji sadece isimlerinin gecti§i e-postalann aleyhlerine delil olarak
kullanilamayaca^i, kendilerinin dogrudan ya da dolayh iradelerinin delillere yansimadiQi,
bankacilik sektorunun ollgopolistik ve seffaf bir sekt6r oldugu gGzetilmeksizin yaptinm
uygulandidji, Mahkeme karannin gerekcesiz olduQu, 6n arastirma surecinin suresinde
tamamlanmadigi, ihlalle ilistalendirilen belgelerin kendilerine teblig edilmediQi ileri surulerek
bozulmasi istenilmektedir.
Savunmanin Ozeti : Temyiz isteminin reddi Heyusul y&yasaya uygun olan
idare Mahkemesi karannin onanmasi gerektrtji savunulmaktadir. '-> * .;•
V .
. I
\
Danistav Tetkik Hakimi Ahmet ASYA'nin Dusuncesi : Mahkeme karannin onanmasi
gerektiQi dQsunulmektedir.
TURKMiLLETJADINA
Karar veren Danistay Onucuncu Dairesi'nce, Tetkik Hakimi'nin aciklamalan
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayili Idari Yargilama Usulu
Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fikrasi uyarinca davaci sirketin durusma istemi yerinde
gcrulmeyerek ve dosya tekemmul ettiginden yurutmenin durdurulmasi istemi hakkinda aynca
bir karar verilmeksizin isin geregi gorusuldu:
Dava; Turkiye'de faaliyet gesteren bankalann mevduat, kredi ve kredi karti
hizmetlerine iliskin faiz orani, ucret ve komisyonlann birtikte belirienmesi konusunda anlasma
ve/veya uyumlu eylem icerisinde bulunrnak suretiyle 4054 sayili Rekabetin Korunmasi
Hakkinda Kanun'un 4. maddesine aykin davranip davranmadiklan konusunda yapilan
sorusturma sonucu, davaci §irket hakkinda Kanun'un 4. maddesini ihlal edildiQinden bahisle
146.656.400-TL idarT para cezasi uygulanmasina iliskin 08.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100
sayth Rekabet Kurulu karannin iptali istemiyle acilmi§; Idare Mahkemesi'nce; soru§turma
raporu ve ekieriyle dosyada mevcut turn bilgi, beige ve deliller birlikte de§erlendirildi§inde;
sorusturma konusu bankalann mevduat, kredi, kredi karti hizmetleri, faiz oranlan ve birtakim
1/5
UYAPBilisimSisicmindeveralanbudolcOmanahUDyA'atandas.uyap.ROv.lradrcsindcn aH9EMUe - PUOmBkV - YH4SUU - JYk5/E= kodu ilc erisebilirsiniz.
dk

T.C.
DANISTAY
ONOgUNCU DAiRE
Esas No:2015/3590
Karar No:2015/4614
ucretlerin belirlenmesi konulannda piyasada rekabeti engelleme, bozma ya da kisitlama etkisi
do§uran veya bu etkiyi doQurabilecek nitelikte olan anla§ma ve uyumlu eylem icerisinde
bulunduklan, ticari sir niteli§indeki bilgileri birbirleriyle payla§tiklan, piyasaya ybnelik kararlann
uyum ve muzakere icinde beraberce alinmasina ydnelik irade mutabakati do^rultusunda
hareket ettikleri, bu mutabakat kapsaminda kararlastinlan hususlarm hayata gecirildiginin
iktisadi analiz ve grafiklerle sabit olduQu dikkate ahndiginda, soz konusu anla§ma ve uyumlu
eylemlerin tarafi olan davaci banka tarafindan 4054 sayili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildkji
sonucuna vanldigindan, bu eylemlerinin karsihgi olarak davaci hakkinda 2011 mali yili
sonunda olu§an yillik gayri safi gelirleri Gzerinden takdiren %1 oraninda, toplam
146.656.400-TL idari para cezasi uygulanmasina iliskin dava konusu Kurul karannda hukuka
aykmlik gorulmedigi gerekcesiyle davanm reddine karar verilmis, bu karar davaci tarafindan
temyiz edilmistir.
4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 4. maddesinde, "Belirli bir mal
veya hizmet piyasasinda do§rudan veya dolayh olarak rekabeti engelleme, bozma ya da
kisitlama amacini tasiyan veya bu etkiyi do^uran yahut do^urabilecek nitelikte olan te§ebbusler
arasi anlasmalar, uyumlu eylemler ve te§ebbus birliklerinin bu tur karar ve eylemlen'A.hukuka
aykm ve yasaktir. J^f' %V^f^
Bu hauler, Czellikle sunlardir: £*/ ^?^J^^%
a. Mal veya hizmetlerin alim ya da satim fiyatinm, fiyati olu§turan-maliye't^kS^ibi.,^;
unsurlar ile her turlu alim yahut satim sartlann in tespit edilmesi, * ' H $••/;,. $•$
b. Mal veya hizmet piyasalannm bolu§ulmesi ile her turiu piyasa kaynaklarinm'veya-'
unsurlarmin paylasilmasi ya da kontrolO,
c. Mal veya hizmetin arz ya da talep miktannin kontrolO veya bunlarm piyasa di§inda
belirlenmesi,
d. Rakip tesebbGslerin faaliyetlerinin zorla§tinlmasi, kisitlanmasi veya piyasada
faaliyet gSsteren tesebbuslerin boykot ya da di§er davranisjarla piyasa di§ina gikartilmasi
yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e. Munhasir bayilik haric olmak uzere, esjt hak, yCikumluluk ve edimler icin esjt
durumdaki kisiiere farkli sartlann uygulanmasi,
f. Anlasmamn niteli§i veya ticari teamullere aykiri olarak, birmal veya hizmet ile birlikte
diQer mal veya hizmetin satin almmasinin zorunlu kilmmasi veya araci tesebbus durumundaki
alicilann talep ettigi bir malm ya da hizmetin dkjer bir mal veya hizmetin de alici tarafindan
te§hiri §artma ba§lanmasi ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzina iliskin sartlann
ileri surulmesi,
Bir anlasmamn varli^inin ispatlanamadiQi durumlarda piyasadaki fiyat de§i§melerinin
veya arz ve talep dengesinin ya da tesebbuslerin faaliyet bolgelerinin, rekabetin engellendiQi,
bozuldu§u veya kisitlandiQi piyasalardakine benzerlik gSstermesi, tesebbuslerin uyumlu eylem
icinde olduklanna karine te§kil eder.
2/5
UYAP Bili^im Sistcmindc ycr alan budokOmana hnp://vatandas.uyap.Rov.tr ndresindcn aH9EMUe - PUOmBky - YH4SJ1U - JYk5/E=: kodu ileerisebilirsiniz.

T.C.
DANI§TAY
ONOgUNCU DAIRE
Esas No:2015/3590
Karar No:2015/4614 '
Ekonomik ve rasyonel gerceklere dayanmak kosuluyla taraflardan her biri uyumlu
eylemde bulunmadi§ini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." kurahna yer verilmistir.
Di§er yandan, Kanun'un "Idar? Para Cezalan" basjikli 16. maddesinin 3. fikrasinda,
Kanun'un 4, 6 ve 7. maddelerinde yasaklanmis davranisjarda bulunanlara, ceza verilecek
te§ebbus ile tesebbus birlikleri veya bu birliklerin uyelerinin niha? karardan bir onceki mali yil
sonunda olusan veya bunun hesaplanmasi mumkun olmazsa nihaT karar tannine en yakin mali
yil sonunda olusan ve Kurul tarafindan saptanacak olan yilhk gayrisafi gelirlerinin yuzde onuna
kadar idari para cezasi verilecegi belirtilmistir.
Dava dosyasinin incelenmesinden; bankalar tarafindan uygulanan faiz oranlarmin en
yuksek oran uzerinden tespit edildigi, faiz oranlarmda hicbir bankanin indirime gitmedigi, tQm
bankalann ayni faiz oranmi kullandkji iddialan uzerine yapilan inceleme sonucu Kurul
tarafindan on arastorma yapilmasmin kararlastmldigi, hazirlanan 6n arastirma raporu uzerine
4054 sayili Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediginin belirlenmesi amaciyla soru§turma
acilmasina karar verildigi, soru§turmanm AKBANK, GARANTl, l§ BANKASI, YKB, TEB,
VAKIFBANK, HALKBANK, ZlRAAT, DENlZBANK, FlNANSBANK, HSBC ve ING Bankalan
hakkinda yurutOldugu, sorusturmanm tamamlanmasi uzerine hazirlanan rapor, bankalar
tarafindan verilen yazili ve 25.02.2013 tarihli sozlu savunma toplantisinda yapilan sayunmalar
da degerlendirilerek, dava konusu Kurul karanyla soz konusu tesebbuslerinJ^Mw^a^flija^
Kanun'un 4. maddesini ihlal ettigi sonucuna.vanldigi ve ilgili tesebbuslere idar? jSara ceza^mrrn^ %
uygulandigi anlasilmaktadir. •' '•'.';:* ^'Csi "A-5 :r v
4054 sayili Kanun'un 4. maddesi ile belirli bir mal ve hizmet piyasasinda;>dbgrudan^n:
veya dolayli olarak rekabeti engelleme, bozma veya kisitlama amacini tasiyan veya bu^etkiyi /
doguran yahut dogurabilecek nitelikte olan tesebbusler arasi anlasmalar, uyumlu eylemlerve
tesebbus birliklerinin bu tur karar ve eylemleri yasaklanmistir. Bu itibarla, 4054 sayili Kanun'un
16. maddesine dayali olarak bir rekabet ihlaline idar! para cezasi uygulanabilmesi icin,
Kanun'un 4. maddesinde belirtilen rekabete aykm bir anla§manin yapilmasi ya da uyumlu
eylemin gerceklesmesi ve aynca bu hukuka aykm davranisjann varli§inin ortaya konulmasi
gerekir.
Anilan Kanun'un 4. maddesinin gerekcesinde ise maddenin amaci bakimmdan
anlasmamn, Medeni Hukuk'un gecerlilik ko§ullanna uymasa bile taraflann kendilerini bagli
hissettikleri her tOrlii uzla§ma ya da uyu§ma anlaminda kullanildigi, anlasmamn yazili veya
sozlu olmasmin bir Qneminin olmadi^i belirtilmi§tir.
4054 sayili Kanun'un genel gerekcesinde; rekabetin saglandigi bir piyasa
ekonomisinde fiyat ve kar gfistergelerinin mudahalelerden uzak olarak belirlenece§i; rekabetin,
piyasa ekonomisinin islerligini sa§layan arac durumundaki bir surec oldugu, rekabeti
olu§turacak sartlann bulunmamasi durumunda piyasa ekonomisinin saglikh bir §ekilde
isjemesinin mumkun olamayacagi, bu surecin sa^hkli islemesini temin etmek bakimmdan
tesebbuslerin rekabete aykm fiil ve davranisjardan sakinmasi gerektigi belirtilmistir.
•3/5
UYAP Biliijim Sistetninde yeralanbudokflmana http^/vatandas.uyap.gov.tr adresinden aH9EMUe - PUOmBky - YH4SJ1U - JYk5/E= kodu ileerisebilirsiniz.

T.C.
DANI§TAY
ONOgUNCU DAiRE
Esas No:2015/3590
Karar No:2015/4614
Rekabeti ihlal edici amacm belirienebildigi durumtarda, rekabete aykm oldugu iddia
edilen fiil ve davranisjann mahiyetinin belirlenmesi asgari seviyede onem tas.imaktadir. Nitekim
4054 sayili Kanun'un aktanlan hukumleri ve buna ilifkin gerekcelerde 6zetle; rekabetin ihlal
edilmesini amac edinen fiil ve davramsjann yasaklandigi belirtilmistir. Rekabet acisindan
onemli oldugunda kusku bulunmayan gelecege iliskin fiyat ve maliyet gibi bilgilerin piyasada
rekabet edilen baska bir te§ebbusle paylasjlmasinda rekabeti ihlal edici bir amacm oldugu
suphesinin ortaya cikacagi aciktir. Rekabete hassas bilgilerin paylasimmin belirli bir surec
dahilinde tekrarlaniyor olmasi da bu supheyi destekler ve bir anlasmamn variigini ortaya koyar
niteliktedir. Aynca bilgi payla§immm tekrar etmiyor olmasinin, rekabete hassas bilgi
paylasimim rekabete aykm bir anlasma olmaktan cikarmayacagi, bu durumun her somut olayin
niteligine gore ilgili mercilerce degerlendirilecegi de aciktir.
Bankacilik sektoriinde faaliyet gdsteren tesebbuslerin, cesjtli bankacilik hizmetlerine
yonelik uygulanan faiz oranlanni ve ucretleri birlikte belirlemek uzere rekabeti sinirlaytci
nitelikte eylemlerde bulunduklan, soz konusu eylemlerin mevduat (kamu bankalan acisindan
kamu mevduati da dahil olmak uzere), kredi ve kredi karti hizmetlerini konu edinen bir uzla§ma
kapsaminda vuku buldugu, uzla§manin ortak paydasmi, fiyat stratejilerinin birlikte
belirlenmesinin olusturdu§u, uzlasmamn unsurlannm belirlenmesi, uygulanmasi ve takibinin ise
taraflar arasinda gercekle§tirilen bir dizi iletisjm, bilgi paylasimi ve mutabakat vasitasiyla ifa
edildigi, uzlasmaya ili§kin olarak, yerinde, yapilan incelemelerde belgeler elde edildigi, bu
belgelerin iceriklerinden soru§turmaya taraf bankalar arasinda rekabete hassas biJgTferm?^blt^
anla§ma kapsaminda paylasjldigi, bazi belgelerde pazarda rekabet eden bankalann 'ustV£^44.
yOneticilerinin kahvaltilarda bulustuklari, bu bulusma ve g6ru§meler neticesinde bir;anla§manTn\ „0$-
varligmi ortaya koyar nitelikte bilgi paylasjmlarmin yapildigi dosyada bulunan\Belgel^den/ *>&
anlasilmaktadir. \ %, ^> ?. * ^f
Davaci tesebbusun; sorusturma kapsaminda elde edilen Belge-2'den varligi acjkga"^-*
anlasilan centilmenlik anlasmasina taraf oldugu, Belge-3 ve Belge-4'ten mevduat faizlerindeki
orana iliskin anlasmaya katildi§i, Belge-6'dan konut, ihtiyac ve tasit kredilerine iliskin rekabet
halinde oldugu bankalarile ilgili donemde bir uzlasi ile hareket ettigi, Belge-9'dan "konut kredisi
refinansmam" konusunda musterileri bilgilendirme amaciyla sms yollanmamasi hususunda
centilmenlik anlasmasinin tarafi oldugu gbrulmektedir.
Bu itibarla, davacmin belirtilen rekabete aykm davramsjariyla Kanun'un 4. maddesini
ihlal ettigi anla§ildi§indan, 2011 mali yili sonunda olusan ve Kurul tarafindan belirlenen yillik
gayri safi gelirlerinin takdiren %1'i oranmda olmak Ozere davaciya 146.656.400-TL idari para
cezasi verilmesine iliskin dava konusu Kurul karannda hukuka aykmlik bulunmamaktadir.
Aynca davacmin, Kurul tarafindan 4054 sayili Kanun'un 40, 41 ve 43. maddelerinde
6ng6r0len 6n ara§tirma ve soru§turma sOrecine ilis>in surelere riayet edilmedigi iddiasi da,
Kanun'un anilan maddelerinde Ongorulen sureler duzenleyici (disipliner) nitelikte olup hak
du§urucu sure niteliginde olmadiQmdan, soz konusu sOrelere uyulmamasinm esasa etkili
4/5
UYAP Bilisim Sistcmindc yer alan bu dokiimana http://vatandas.uyap.gov.tr adrcsindcn aH9EMUe - PUOmBky - YH4SJ1U - JYk5/E= kodu ile erisebilirsiniz.

i I
m T.C.
DANI§TAY
ONOgUNCU DAiRE
Esas No:2015/3590
Karar No:2015/4614
olmayan usul eksikligi niteligi tasidi§i ve bu eksikliQin dava konusu islemi kusurlandmnadi^i
sonucuna ula§ilmistir.
Davamn reddi yolundaki temyize konu Ankara 2. idare Mahkemesi'nin 30.01.2015
tarih ve E:2014/313, K:2015/128 sayili karannda, 2577 sayili idari Yargilama Usulu
Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fikrasinda sayilan bozma nedenlerinden hicbirisi
bulunmadigindan, temyiz istemi yerinde gcrulmeyerek Mahkeme karannin yukanda belirtilen
gerekceyle ONANMASINA; dosyanin anilan Mahkeme'ye gfinderilmesine, kullanilmayan
45,60.-TL yurutmeyi durdurma harcmin istemi hSIinde davaciya iadesine, bu karann teblig
tarihini izleyen 15 (on be§) gun icerisinde karann duzeltilmesi yolu acik olmak uzere,
16.12.2015 tarihinde oybirli^iyle karar verildi.
Balkan Uye Uye Uye Uye
Nevzat H. Nese Ahmet Nizamettin Dr. Hasan
ozgOr SARI EGERCl KALAMAN GlIL
5/5-
UYAP Bilisim Sistcmindc yeralan bu dokDmana hlto://vatandas.uvtip.aov.tr adrcsinden aH9EMUe - PUOmBky - YH4SUU - JYk5/E= koduilecriscbilirsinb:.

Dosyalar

Karar Metni
Kaynak Metin (Kaynak: Rekabet Kurumu Sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Yargı Kararının ilgili olduğu Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul