• Süreç: Karar
  • Karar Türü: İptal
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte
  • Esas No: 2016/47
  • Karar No: 2018/10
  • Karar Tarihi: 14.02.2018
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2016/47
Karar Sayısı : 2018/10
Karar Tarihi: 14.2.2018

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Miilet Meclisi üyeleri
Engin ALTAY, Levent GÖK, Özgür ÖZEL ile birlikte 124 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 9.3.2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;

A. 6. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının;

a. (a) bendinin,

b. (b) bendinde yer alan “...değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili
kurumlar arası aktarmaya, ” ibaresinin,

2. (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

3. (3) numaralı fıkrasında yer alan “...fonksiyonel sınıflandırma ayrımına
bakılmaksızın..." ibaresinin,

4. (5) numaralı fıkrasının;

a. Üçüncü cümlesinin "...bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek
aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilir." bölümünün,

b. Dördüncü cümlesinde yer alan "...veya başka bir... ” ibaresinin,

B. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “(kurulu gücü 500 MW üzerinde
olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkah Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım
projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç) " bölümünün,

C. Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar”
başlıklı E-Cetveli’nin;

1. (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “...özelhesaba aktarılarak... " ibaresinin,b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

2. (17) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “...açılacak özel hesaba... ” ibaresinin,

b. Üçüncü cümlesinin,

3. (18) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki " ...tarafından açılacak özel hesap..." ibaresinin,

b. İkinci cümlesinin,

4. (19) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

5. (20) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesindeki "...adına
açılacak özel bir hesaba..." ve "...Kalkınma Bakam tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde... ” ibarelerinin,

6. (24) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki "...Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek
miktardaki..." ibaresinin,

b. İkinci cümlesinin,

7. (27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki "...açılacak özel hesaba aktarılarak... ” ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

8. (28) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

9. (39) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

10. (56) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü
cümlelerinde yer alan "...adına açılmış olan özel hesaplara..." ibarelerinin,

11. (60) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

12. (61) numaralı sırasında yer alan açıklamadaki "...bedeli karşılığında veya
bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı...” ibaresinin,

13. (66) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

14. (69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki "...özelhesaba aktarılır." ibaresinin,b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

15. (75) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü paragrafındaki
"...ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba ahardır... ” ve “...Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin,

16. (79) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

17. (82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...Özelhesabaaharılarak... ’’ ibaresinin,

b. İkinci ve üçüncü cümlelerinin,

18. (84) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

19. (87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

20. (90) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

21. (94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci, üçüncü ve dördüncü
cümlelerinin,

22. (95) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

D. Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E-Cetveli’nin,

Anayasa’nın 2., 6., 7., 87., 88., 89., 107., 124., 160., 161. ve 163. maddelerine
aykırılığını ileri sürerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
talebidir. '

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKÜMLERİ

İptali talep edilen kuralların yer aldığı 6682 sayılı Kanun’un;

1. 6. maddesinin (I), (2), (3) ve (5) numaralı fıkraları şöyledir:

“Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri

MADDE 6- (I) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlanna Devlet
Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel
Giderlerini Karşılama Ödeneği” ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer
ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın kurum bütçeleri arasında aktarmaya
veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya,

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2016 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırımprogramında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili
kurumlar arası aktarmaya,

c) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının
uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü
bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya,

ç) 18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe
Kanunu ile bu Kanun uygulamaları dikkate alınarak her türlü bütçe ve muhasebe işlemlerini
yapmaya ve yaptırmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile öze! bütçeli idareler,
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20 ’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek
aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi
aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2016 Yılı Yatırım Programına
ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 sayılı Kanunun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce
yapılır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan
kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel
sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetkilidir.

(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 14/2/1985 tarihli ve 3152 saydı
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun'28/A maddesi kapsamında
yaptıracakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerine ilişkin
ödeneklerini İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir. Merkezi yönetim
kapsamındaki diğer kamu idareleri ise bu kapsamdaki kaynak transferlerini tahakkuk işlemi
ile gerçekleştirir. Bu kapsamda idarelerce kaynak transferi yapılmış iş ve projeler ile
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmi beşinci fıkrası gereği ödenek kaydedilen
tutarların ilişkili olduğu iş ve projelerde 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programına uygun
olarak değişildik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek
aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir iş veya projenin
gerçekleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bütçesine kaynak transfer edildiği veya ödenek
kaydedildiği halde, transfer edildiği veya ödenek kaydedildiği maliydi takip eden yıl sonuna
kadar kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programı ilişkisi
kurulmak kaydı ile aynı veya başka bir iş veya proje kapsamında ve mevzuatı çerçevesinde
kullanılmak üzere, ilgili Bakanın onayı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılabilir. "2.9. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

"Yatırım harcamaları

MADDE 9- (1) 2016 Yıh Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer
alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan
projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu
gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkect-Halkalı
Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri
ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç) 2016
yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2016yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde
10 ’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2016
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına
uyulmak ve öncelikle kuramların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize
edilebilir. “

3. Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar"
başlıklı E-Cetveli’ndeki açıklamaların ilgili kısımları şöyledir:

“11. Dışişleri Bakanlığının yurtdışında açılacak yeni temsilciliklerinin
kuruluş aşamasındaki ivedi giderleri He gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık
için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması amacıyla
11.00.00.02-01.1.9.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek, Kıbrıs konusunda Bakanlık ve
Lefkoşa Büyükelçiliğince yürütülecek çeşitli faaliyetler için 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6
tertibinde yer alan ödenek, Türkiye'de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve
Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler
Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşma uyarınca BM toplantı
ve organizasyon■ giderlerinin karşılanması amacıyla II.01.41.00-01.1.3.00-1-03.6 ve
11,01.32.00-0111.3.00-1-03.6 tertiplerinde yer alan ödenek, İslam İşbirliği Teşkilatı
çerçevesinde ülkemizde yapılan çok taraflı uluslararası toplantıların giderlerinin
karşılanması amacıyla 11.01.37.00-01.1.3.00-1-03.6 tertibinde yer alan ödenek ile
yurtdışında yürütülecek tanıtım faaliyetleri için 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertibinde yer
alan ödenek Dışişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba
aktarılarak kullandır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken
belirlenir. Söz konusu özel hesaptan yapılan harcamalar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunundan, 5018 sayılı Kanundan ve 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanunundan müstesnadır.

17. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) üyesi ülkelere teknik ve mali destek sağlamak amacıyla, ülkemiz ve diğer üye
ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları ile, IİT bünyesinde ekonomik ve ticari alanda faaliyet
gösteren uluslararası kuruluşlarca teklif edilen projelerden, İSEDAK sekretaryası görevini
ifa eden Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılı içinde onaylananlar ile 2015 yılında
onaylanmış olup 2016 yılı içinde ödemesi devam eden projelere kullandırılmak üzere
Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.01-1-07.1 ve 32.01.35.00-01.2.1.01-1­
07.2 tertiplerine konulan ödenekler, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nezdinde
açılacak özel hesaba aktarılarak kullanılır. Söz konusu program ve projeler çerçevesinde
oluşabilecek harcamalar, program ve projelerin yürütülmesi esnasında Kalkınma Bankasıtarafından talep edilebilecek komisyon, transfer ücreti, döviz kuru farkı ve benzeri nitelikteki
harcamalar ile projelerin değerlendirilmesine ilişkin hizmet atımları bu ödeneklerden
karşılanır. Bu ödeneklerden yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Kalkınma Bakanı yetkilidir.

18. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenek, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu
kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara,
üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, i! özel idarelerine,
belediyelere ve mahalli idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş
tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılır. Bu ödenekten verilecek hibe ve
desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanı yetkilidir.

19. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.9.9.00-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenek, Sosyal Etkileşim Programı (SEP) kapsamında, Bakanlık tarafından
belirlenecek bölgelerde ilgili kalkınma ajansı aracılığıyla kullandırılır. Bu ödenekten
verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve
denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanı yetkilidir.

20. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenek, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında öncelikle Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere
Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek
illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi,
SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile
SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. Bu
kapsamda ilgili valilikler veya kalkınma ajansları tarafından belirli bir program
çerçevesinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun
bulunan projelerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz
konusu ödenekten ilgili valilik veya kalkınma ajansı adına açılacak özel bir hesaba aktardır
ve proje amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler,
mahalli idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına Kalkınma
Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili valilik veya kalkınma
ajansı tarafından kullandırılır.

24. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibinde
yer alan ödenekten Yüksek Planlama Kurutunca belirlenecek miktardaki kısmı hibe
mahiyetinde olmak üzere, bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için ■Türkiye Kalkınma
Bankası Anonim Şirketine aktarılır. Söz konusu ödeneğin tahsisi, aktarımı, kullanımı,
saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gereğinde bakiyenin geri dönüşüne dair usul ve
esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından tespit olunur.

27. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimi Başkanlığını deruhte ettiği
İSEDAK çerçevesinde yapılan çok taraflı uluslararası toplantıların giderlerinin
karşılanması için Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibinde yer
alan ödenek Bakanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle açılacak özel hesaba
aktarılarak kullanılır. Söz konusu özel hesaptan yapılan harcamalar 4734 sayılı Kanun ile5018 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu ödenekte yer alan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve atımlara ilişkin usul ve esaslar Kalkınma
Bakanlığınca belirlenir.

28. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.4.9.00-1-06.2 tertibinde
yer alan ödeneği bölgesel eylem planlan ve programları ve Öncelikli Dönüşüm Programları
eylem planları kapsamındaki işler ile araştırma altyapı projeleri ve yükseköğretim
kuramlarının muhtelif yatırım projeleri için kullandırmaya Kalkınma Bakanı yetkilidir. Bu
tertipte yer alan Ödenekten Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen tutarları yatırından
hızlandırma ödeneğine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

39. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet alına suretiyle
edinilmesi ekonomik olmayan taşıtlar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli
cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi ilgili idarenin talebi ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararınca, bu suretle edinilecek
taşıtların sayısı 100’ü geçmemek ve 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve izlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile
ilişkilendlrilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebilir.

56. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak
dağılılacak ders kitapları için 240.000.000 Türk Lirası, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim
kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için de 460.000.000 Türk Lirası olmak üzere toplam
700.000.000 Türk Lirasına kadar yapılacak harcamalar karşılığı tutarı. Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile 29/5/1986 tarihli
ve 3294 sayılı Kanun uyarınca aktarılacak tutardan keserek Milli Eğitim Bakanlığı adına
açılmış olan özel hesaplara aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu hesaplara aktarılan
tutarlardan yüklenme tutarının yüzde 30’una kadar olan kısmını sözleşme tarihinde, geri
kalanını ise işin bitim tarihinde kullandırmaya Milli Eğitim Bakanı yetkilidir. Ayrıca, Özel
Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Okullara ve Kuramlara Erişiminin Sağlanması İçin
Ücretsiz Taşınması Projesi kapsamında 155.000.000 Türk Lirasına kadar yapılacak giderler
karşılığı tutar, talep üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Milli
Eğitim Bakanlığı adına açılmış olan özel hesaplara aktarılır.

60. Toplumda Fiziksel Aktivitenin Arttırılması Projesi kapsamında; Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu tarafından, bütçesinin 15.76.00.04-01.3.9.00-1-06.1 tertibi ile döner
sermaye bütçesinden bisiklet alımı ve dağıtımı yapılır. Bisikletlerin alımı, bedeli
karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımı, şartları, kapsamı, kullandırılması ve denetimine
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yetkilidir.

61. "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve
Sürdürülmesi “ kapsamında; diş fırçası ve diş macununun alımı için Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu bütçesinin 15.76.00.04-01.3.9.00-1-03.2 tertibi ile döner sermaye bütçesine, bu
amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına, diş fırçası ve diş macununun bedeli karşılığında
veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı yetkilidir.66. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer
alan ödeneği, 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hallerde belediyelere yardım amacıyla kullanmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.

69. Başbakanlık bütçesinde 100. yıl anma etkinlikleri kapsamında çalışmalar
yapmak maksadıyla 07.00.00.02-01.1.1.00-1-05.2 tertibinde tefrik edilen ödenekler,
Başbakanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Özel hesaba aktardır. Özel hesaptan
yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanundan müstesnadır. Özel hesaba
aktarılan tutarların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile belirlenir.

75. 24.01.33.00-10.1.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek; kamu kurum ve
kuruluşlarının, açık alan bileşenlerinden ve binalardan oluşan "pilot alanlar" için
hazırlanacak projeleri, bilimsel ölçütlere ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına
uygun biçimde, teknik bilgi desteği ile uygulamaya geçirmeleri, daha sonra bu proje
çalışmasında edindikleri deneyimleri kent geneline yaygınlaştırmaları amacıyla
Erişilebilirlik Destek Projesinin (ERDEP) yürütülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır.

24.01.33.00-10.2.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek; Türkiye'de ikamet
eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-
psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının
yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı (YADES) için
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Büyükşehir Belediyelerinin program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için
kullandırılır.

YADES Programı ve ERDEP kapsamında valilikler tarafından Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan
projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin
bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten
ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali
tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve
üniversitelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde kullandırılır.

79. 25/1/2906 tarihli ve 5449 saydı Kanun gereğince, merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak
kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir
kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Söz konusu projelerde kullanılmak
üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman
tutarı, bütçe ve bütçe dışı imkanlardan karşılanır. Bütçe dışı imkânlarla karşdanamayan
eş finansman tutarım, bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) ve (07) ekonomik kodlarını
içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle söz konusu
projeler için açılan öze! hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idareler yetkilidir. Kalkınma
ajansı veyararlamcı kamu idaresi tarafından projeye tahsis edilen kaynakların kullanımı,
proje kapsamında ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 saydıBakanlar Kumlu Karan hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılması, özel hesabın
işleyişi ve muhasebeleştirilmesi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Kalkınma
Bakanlığı tarafından tespit edilir.

82. Avrupa Birliği Bakanlığının “Avrupa Birliği İletişim Stratejisi"
çerçevesinde, gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi
bulunmayan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması amacıyla 25.00.00.02-01.1.9.00­
1-03.6 tertibine bütçe ile tahsis edilen ödenekten Bakan tarafından belirlenecek olan tutar
Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak
kullanılır. Özel hesaptan yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanundan
müstesnadır. Özel hesaba aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği Bakantığı ve Maliye Bakanlığınca
müştereken belirlenir.

84. Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 tertibinde yer alan
ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlıkça tespit edilir.

87. Türk Tarih Kurumu bütçesinde yakın dönem tarih araştırmaları
kapsamında çalışmalar yapmak maksadıyla 40.06.00.36-08.2.0.07-2-05.3 tertibinde tefrik
edilen ödenekler, Kurum bütçesine gider kaydedilir ve özel hesaba aktarılarak
kullanılabilir. Özel hesaptan yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanun ile 4734 sayılı
Kanundan müstesnadır. Özel hesaba aktarılan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Tarih Kurumunun
teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile belirlenir.

90. İçişleri Bakanlığı bütçesinin 10,01.00.62-01.1.1.43-1-03.6 tertibinde yer
alan ödenekten, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 28/A maddesi gereğince temsil, tören, ilin tanıtımı ve protokol
hizmetleri kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri
Bakanı yetkilidir. .

94. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 29.01.30.00-08.10.12-1-03.5
tertibinde yer alan ödenek, gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında gençlere internet
erişimi sağlamak amacıyla kullandır. Bu proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet
alımları 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadan da yapılabilir. Projenin kapsamı,
hizmetin ne şekilde sağlanacağı ve yürütüleceği, ödemelerin nasıl yapılacağı ve diğer tüm
hususlar Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir. Gençlik
ve Spor Bakanlığı bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ödenek/kaynak aktarabilir.95. Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapımı projesi
kapsamındaki giderlerin karşılanması anmayla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhğt
bütçesinde yıl içerisinde açılacak tertiplerde yer alacak ödeneği (Yatırım Programı ile
ilişkilendirilmeksizin), 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28/A maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarmaya veya 5302
sayıh İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdarelerine ve 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında Organize Sanayi Bölgesi tüzel
kişiliğine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırmaya, tefrik edilen ödenekle sınırlı olmak
üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam yetkilidir. Söz konusu tertiplerde yer alacak
ödeneklerin kullandırılması, verilecek desteğin kapsam ve şartlan, fabrika binası
yapılacak taşınmazların ne suretle temin edileceği, kiralama şartları ve süresi ile diğer
hususlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenir.”

4. Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E-Cetveli şöyledir;

“2016 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ E-CETVELİ

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden yapılacak, Cumlıurbaşkanı’nın konumu ve
hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan giderler ve bu giderlerin ekonomik
sınıflandırmanın hangi ayrıntısından karşılanacağı aşağıda gösterilmiştir:

1. 28/11/2014 tarih ve 2014/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yürürlüğe
konulan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
uyarınca; sözleşmeli personelin ücret ödemeleri; “01.2- Sözleşmeli Personel” tertibinin
ilgili dördüncü düzey ekonomik kodundan, geçici personel olarak çalışanların ücretleri,
“01.4- Geçici Personel” tertibinin ilgili dördüncü düzey ekonomik kodundan, kamu
kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen Süreli Personelin Tazminatları ile Ek Çalışma
Ücretleri, “01.5- Diğer Personel" tertibinin “01.5.1.90- Diğer Personele Yapılan Diğer
Ödemeler” ayrıntı kodundan,

2. İlgili kanunlar gereği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde; kadrolu
I ve II sayılı cetvele tabi personel aylık ödemeleri; “Ol.l-Memurlar” tertibinin, eğitim
amacıyla staj gören öğrencilere ödenecek ücretler, “01.4-Geçici Personel” tertibinin, ilgili
dördüncü düzey ekonomik kodlarından,

3. Cumhurbaşkanlığı ile yabancı devlet başkanları konutları, diğer köşkler,
hizmet binaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Konut Yönergesinde belirlenen
özel tahsisli konutlar için temizlik malzemesi atımları ile buralarda kullanılan araç gereç
ve donanımların temizleme giderleri, “03.2.2.02-Temizlik Malzemesi Alımları”
tertibinden,

4. Cumhurbaşkanlığı ile yabancı devlet başkanları konutları, diğer köşkler,
hizmet binaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Konut Yönergesine bağlı
konutların akaryakıt alımları ile doğalgaz alım ve abonelik giderleri “03.2.3.01- Yakacak
Alımları”, ısıtılmasına ilişkin malzeme alımları “03.2.9.90-Diğer Tüketim Mal ve
Malzemesi Alımları ” tertiplerinden,

5. Cumhurbaşkanlığı ile yabancı devlet başkanları konutları, diğer köşkler,
hizmet binaları ve Cumhurbaşkanlığı GeneI Sekreterliği Konut Yönergesinde belirlenen
özel tahsisli konutların su tüketimi ve abonelik giderleri, “03.2.2.01-Su Alımları”, elektriktüketim ve abonelik giderleri, “03.2.3.03-Elektrik Alından”, içme suyu giderleri,
“03,2,4,02-îçecek Alımları”, bunlara ilişkin malzeme atımları, “03,2,9,90-Diğer Tüketim
Mal ve Malzemesi Alımları” tertiplerinden,

6. Cumhurbaşkanının, eşinin ve resmi ya da özel davetli olarak ülkemizi
ziyaret eden Yabancı Devlet Başkanlarının gezilerinde, güvenlik ve hizmet nedeniyle eşlik
etmek üzere görevlendirilen personelin özel kıyafet giderleri,”03.2.5.01- Giyecek
Alımları”, geziye ilişkin konaklama, yeme içme gibi her türlü giderleri, “03.6.1.01- Temsil,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” tertiplerinden,

7. Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreterin yazışma ve kutlamaya ilişkin posta
giderleri, “03.5.2.01-Posta ve Telgraf Giderleri" tertibinden,

8. Cumhurbaşkanlığı Makamına hizmet veren taşıtlar ile diğer taşıtların
kasko sigortası giderleri, “03,5,4,02-Slgorta Giderleri” tertibinden,

9. Kamu kuruluşlarından geçici olarak tahsis edilen; bina, araç ve
gereçlerin bakım, onarım ve her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili
tertiplerinden,

10. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne tahsisli uçakların bakım ve
işletmesine ilişkin giderleri ile ihtiyaç halinde kiralanacak uçak kira ve diğer giderleri
Türk Hava Yolları A.O.’lığı; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli M/Y
Savarona Gemisine ait, bakım-onarım, seyir, personel ve diğer her türlü işletme giderleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan protokol esasları doğrultusunda
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden,

11. Cumhurbaşkanı, eşi ve Genel Sekreterin temsil niteliğinde verecekleri
yemek, kabul, resepsiyon ve organizasyon bedelleri ile bunlarla ilgili diğer her türlü
giderleri; Cumhurbaşkanlığı’nca milli ve dini buramlar ile diğer zamanlarda yapılacak
ikram, hediye, gönderilecek çiçek ve çelenk bedelleri, konukları ağırlama giderleri,
Cumhurbaşkanının takdirleri ile verilecek ödül, şilt ve benzeri giderler, “03.6.1.01-
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” tertibinden,

12. Cumhurbaşkanlığı temsil, tören ve ağırlama giderleri, Cumhurbaşkanı
ve eşi tarafından verilecek hediyelik eşya, verilen resepsiyonlarda görevli personelin görev
nedeniyle giymiş oldukları kıyafetlerin yaptırılması-temizlettirilmesi, çalışma ofisi ve
konutlarında kullanılacak mal, malzeme alımları, taşıt kiralanması ve diğer hizmet
alımları ile çalışma ofisinin, personel yemek hizmetleri alımı ile bununla ilgili mal ve
mamul alımları, konutların ve tarihi-bedii değeri olan varlıkların yapım, bakım ve
onaranları, çalışmaların kitap haline getirilmesi giderleri; 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununda belirtilen parasal limitlere bakılmaksızın aynı kanunun 22. maddesine göre
tedarikçi ile yapılacak pazarlık sonucunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili
tertiplerinden,

13. Cumhurbaşkanı ve aile bireyleri ile bakmakla yükümlü olduklarının,
Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin her türlü tedavi, ilaç ve cenaze giderleri,
“03.9.3.01- Cenaze Giderleri”, “03.9.8.90-Dtğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri” ve
“03.9.9.90 Diğer İlaç Giderleri” tertiplerinden,14. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görev yapan
personele, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Yiyecek Yardımı Yönergesi kurallarına
göre yapılacak yiyecek yardımı, “05.3.1.05-Memurların Öğle Yemeğine Yardım”
tertibinden,

15, Cumhurbaşkanının takdirlerine göre;

a) Muhtaç durumdaki kişilere ve öğrencilere, dernek, birlik, kurum,
sendika, okul, hastane, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile kamuya yararlı kampanyalara
yapılacak yardımlar, ilgisine göre,

“05.3.1.01-Dernek, Birlik, Kurum, Kurutuştandık vb. Kuruluşlara”,
“05.3.1.08-Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri”,
“05.4.2,01-Eğitim Amaçlı Diğer Transferler”,
“05.4,3.01-SağhkAmaçlı Transferler”,
“05.4.4.01-Yiyecek Amaçlı Transferler”,
“05.4.7.01-Muhtaç ve Körlere Yardım”,
“05.4.9.01 -HaneHalkına Yapılan Diğer Transferler”,

b) Kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri
nitelikteki nakdi ödemeler “03.4.2.05-Ödül, İkramiye ve benzeri ödemeler”

c) Kamu personeli olanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki
nakdi ödemeler ilgili mevzuatında yer alan hükümlere bakılmaksızın “01.1.6.01-Ödül ve
İkramiyeler" tertiplerinden.

karşılanır.”

II. İLK İNCELEME

1, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Burhan ÜSTÜN, Engin
YILDIRIM, Serdar ÖZGÜLDÜR, Semih KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Alparslan
ALTAN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ,
Haşan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ’in katılımlarıyla 26.5.2016
tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının
incelenmesine, yürürlüğü durdurma taleplerinin esas inceleme aşamasında karara
bağlanmasına OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III. ESASIN İNCELENMESİ

2. Dava dilekçesi ve ekleri, Raportör Fatih ŞAHİN tarafından hazırlanan işin
esasına ilişkin rapor, iptali taİep edilen kanun hükümleri, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa
kuralları ile bunİarın gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43.
maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, 14.2.2018 tarihinde yapılan toplantıda Malîye
Bakanı Naci AGBAL, Müsteşar H. Abdullah KAYA, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
Hakan AY, Gelir Politikaları Genel Müdürü Burcu AYDIN ÖZÜDOGRU’nun sözlü
açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:A. Kanun’un 6. Maddesinin;

1. (1) Numaralı Fıkrasının (a) Bendinin İncelenmesi

а. Anlam ve Kapsam

3. Kanun’un “Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri” kenar başlıklı 6.
maddesinin (1) numaralı fıkrasının dava konusu (a) bendinde; genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderler?' ile “Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderler?’ tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye
Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerim Karşılama Ödeneğ?' ile gerektiğinde “Yedek
Ödenek” tertibine; diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018
sayılı Kanun’un 21. maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın kurum bütçeleri
arasında aktarmaya veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya
maliye bakanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

4. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, esas olarak devlet tüzel
kişiliğine dâhil olan kamu idarelerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim bu husus
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunumun “Bütçe türleri ve kapsamı” başlıklı
12. maddesinde “...Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I)
sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir...” şeklinde ifade edilmiştir.

5. Özel bütçe ise 5018 sayılı Kanun’un “Bütçe türleri ve kapsamı" kenar
başlıklı 12. maddesinde “...Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu
hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi
verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı
cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir...” şeklinde ifade edilmiştir.

б. Söz konusu kuramların bütçeleri hazırlanırken kamu hizmetinde
kullanılmak amacıyla öngörülen ödenekler ilgili bütçe tertiplerinde gösterilmektedir. Bütçe
tertibi; bütçenin sistematik bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılabilmesi
açısından kamu gelirlerinin ve kamu giderlerinin ayrıntılı olarak ve belli bir düzen içinde
sınıflandırılarak gösterildiği kayıt düzenidir, 5018 sayılı Kanun’un 15, maddesinin dördüncü
fıkrasında da “... ‘Tertip’ deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün
düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini, borç ödemeleri yönünden 'ilgili
hizmet tertibi’ deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri ifade eder.”
şeklinde tanımlanmıştır.

7. “Kurumsal sınıflandırma", yönetim yetkisini temel kriter olarak kabul
eden sınıflandırma şeklidir. Kurumsal sınıflandırmayla siyasi ve idari sorumluluğun bütçede
gösterilmesi hedeflenmektedir.

8. “Fonksiyonel sınıflandırma”, devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir.
Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca
izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların
yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri arasındadır.

9. “Finansman tipi sınıflandırma”, yapılan harcamaların hangi kaynaktan
finanse edildiğini göstermektedir. Bu sınıflandırma tipinin belirlenmesinde ödemenin nereyeyapıldığı hususu önem taşımamaktadır. Finansman tipi sınıflandırma aynı zamanda dış proje
kredileri, özel ödenekler ile şartlı bağış ve yardımların takibine imkân vermekte olup
özellikle mali mevzuat gereği ayrı tertiplerde izlenmesi gereken ödeneklerin takibine de
imkân sağlamaktadır.

10. "Ekonomik sımjlandırma"y\a ise devletin görev ve fonksiyonlarını yerine
getirirken yürüttüğü faaliyetlerin millî ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerinin
planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik sınıflandırma;
gelirlerin, harcama ve borç vermenin, finansmanın (gelir-gider farkı) sınıflandırması
şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Gelir ile harcama ve borç vermenin
sınıflandırılmasında, karşılıklı veya karşılıksız, cari veya sermaye ayrımı öncelik
taşımaktadır. Karşılıksız işlemler, kanunun emrettiği hususlarda bir mal veya hizmet
karşılığı olmadan yapılan, burs ödemeleri veya vergi gelirleri gibi tahsilat ve ödemeleri
kapsar. Sermaye ve cari harcama ayrımında ise bütçe hazırlama rehberi ve merkezî yönetim
bütçe kanununda belirlenen asgari değerler ile kullanım ömrü dikkate alınmaktadır.

11. Ödenek, esas itibarıyla para veya nakit olmayıp yürütülmesi zorunlu kamu
hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların yapılabilmesine imkân tanıyan harcama iznini ifade
etmektedir. Ödenek tertipleri arasında yer alan “Personel Giderleri” tertibi; kamu
personeline ve kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya
dayalı olarak yapılan ödemeleri (er-erbaş harçlıkları, öğrenci harçlıkları vb.) kapsamaktadır.

12. Devletin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kuruntuna ödeyeceği sigorta
primleri “Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderler!" tertibinde izlenmektedir.

13. “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğ!'; genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği
anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve
“Sosyal Güvenlik-Kurumlanna Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni açılacak
tertiplere aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgi İr tertibinde yer alan ödenektir.

14. “Yedek ÖdeneP’, merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve
amaçlan gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen
hizmetler için genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerden merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere genel bütçe ödeneklerinin
yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulabilen ödenektir. 5018 sayılı Kanun’un
23. maddesi gereğince bu ödenekten aktarma yapmaya maliye bakanı yetkilidir.

15. Aynı kural daha önce 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda da
yer almış ve anılan kural Anayasa Mahkemesinin 26.5.2016 tarihli ve E.2015/7, K.2016/47
sayılı kararıyla iptal edilmiştir, Kararda, bütçe hakkının doğal bir sonucu olarak yasama
organının halk adına kamu gelirlerini toplama ve harcama konusunda sahip olduğu yetkinin
dava konusu kuralla maliye bakanına verilerek çerçevesi çizilmemiş, esasları belirlenmemiş
bir alanda hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın geniş yetkiler tanımasının Meclisin sahip
olduğu bütçe hakkının; bütçe kanununa bütçe dışı hükümler konularak, mevcut kanun
hükümlerinin açıkça veya dolaylı olarak değiştirilmesi veya bütçe yılı itibarıyla zımnen
kaldırılmasının ise bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm
konulamayacağı ilkesinin ihlaline sebebiyet verdiği belirtilerek kural iptal edilmiştir.

16. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ödenek aktarmalarına
ilişkin temel esasların yer aldığı 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesi, 6.11.2016 tarihli ve6761 sayılı Kanun’la yeniden düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarının kanunla
yapılacağı hükmü yer almakta iken fikraya eklenen cümleyle harcamalarda tasarrufu
sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe
ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve
esasların merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenmesi öngörülmüştür. Ancak 5018 sayılı
Kanun’da yapılan değişiklik 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, dava
konusu kuralın da yer aldığı 2016 yılı Bütçe Kanunu’nun uygulandığı dönemde 5018 sayılı
Kanun’un 21. maddesinin 6761 sayılı Kanun’la değişiklikten önceki hâli yürürlüktedir.

b. İptal Talebinin Gerekçesi

17. Dava dilekçesinde özetle; bütçenin uygulanması aşamasında maliye
bakanına verilen ödenek aktarma yetkisinin kamu idarelerinin bütçe ödeneklerinin
tamamının ‘‘‘Personel Giderlerim Karşılama Ödeneği” ile “Yedek Ödenek” tertibinde
toplanmasına ve burada toplanan ödeneklerle yeni bir bütçe yapılmasına olanak tanıdığı,
hiçbir çerçeve çizilmeksizin ve sınırlama öngörülmeksizin maliye bakanına ödenek aktarma
yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, bu durumun Türkiye
Büyük Millet Meclisine (TBMM) ait olan “bütçe hakkt”m ihlal ettiği, yapılan düzenlemenin
bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrol edilmesine ilişkin temel hükümleri
düzenleyen 5018 sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nın 6., 7., 87.,
88., 89., 161. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

18. Bütçe genel olarak belirli bir döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini
göstermekte ve uygulamaya ilişkin esasları düzenlemektedir. Devlet, bir yıl süresince bütçe
kanununda belirtilmesi koşuluyla harcama yapabilmekte ve gelir toplayabilmektedir.

19. Bütçe kanunları, bir devlette kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
için öngörülen gelirlerin nasıl toplanacağına ve yönetileceğine, planlanan harcama ve
yatırımlara ilişkin ilkelerin belirlendiği özel yasama işlemleridir. Bütçe kanunlarının
zamanında hazırlanamaması veya kabul edilememesi kamu düzeninde telafisi güç zararlar
doğurabilecek nitelikte olduğundan Anayasa’da bütçe kanunlarının hazırlanması,
parlamentoda görüşülmesi ve yayımlanması bakımından diğer kanunlardan farklı usuller
benimsenmiştir.

20. Anayasa’nın 87. maddesinde TBMM’nin görev ve yetkileri arasında
“kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak” yanında “bütçe kanun tasarılarım görüşmek ve
kabul etmek" görev ve yetkisine ayrıca yer verilmiştir. Anayasa’nın 88. maddesinde,
kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisinde teklif, görüşülme usul ve esasları
düzenlenirken bütçe kanunlarının görüşülme usul ve esasları 162. maddede düzenlenmiştir.
Bu maddeyle bütçe kanun tasarılarının görüşülmesinde ayrı bir yöntem kabul edilmiş, Genel
Kurulda üyelerin gider artırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunmaları önlenmiş ve
Anayasa’nın 89. maddesiyle de cumhurbaşkanına bütçe kanunlarını bir daha görüşülmek
üzere TBMM’ye geri gönderme yetkisi tanınmamıştır. Öte yandan Anayasa’nın 163.
maddesinde bütçede değişiklik yapılabilmesinin esasları da ayrıca düzenlenmiş, Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemeyeceği
belirtilmiştir.21. Anayasa’nın anılan maddeleri incelendiğinde anayasakoyucunun bütçe
kanunlarına diğer kanunlara nazaran özel bir önem atfettiği anlaşılmaktadır. Anayasa’da
birbirinden tamamen ayrı ve değişik olarak düzenlenen bu iki kanunlaştırma yönteminin
doğal sonucu olarak olağan kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe kanunu ile
düzenlenmesi mümkün olmadığı gibi bütçe kanunuyla mevcut kanun hükümlerinin
değiştirilmesi veya kaldırılması da olanaksızdır. Bu durum, Anayasa’nın 161. maddesinde
"Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamazdenilmek
suretiyle açık bir şekilde ifade edilmiştir.

22. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre “bütçe ile ilgili
hükümler” kavramı, mali nitelikteki hükümleri değil olağan kanun konusu olabilecek bir
kuralı kapsamaması koşuluyla bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve
açıklayıcı nitelikte hükümleri ifade etmektedir. Anayasa’nın 161. maddesinin getiriliş amacı,
bütçe kanunlarında yıllık bütçe kavramı dışındaki konulara yer vermemek, böylece bütçe
kanunlarını ilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapısı içinde bütünleştirmektir.

23. Bütçenin yıllık olma ilkesi uyarınca bütçe kanunları ilgili oldukları yıl
boyunca uygulandığından bütçe yılı sonunda hükmünü yitirmektedir. Dolayısıyla Bütçe
Kanunuyla mevcut kanun hükümlerinde açık veya zımni bir değişiklik yapılıp yapılmadığına
yönelik değerlendirmede, Bütçe Kanunu’nun uygulandığı dönemdeki mevcut kanun
hükümlerinin gözetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, dava konusu kuralın yürürlükte
bulunduğu 2016 yılında, 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasında, merkezî
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarının kanunla
yapılacağı; üçüncü fıkrasında da personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış
tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma
yapılamayacağı hükmü yer almaktadır.

24. Dava konusu kuralda ise genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri" ile “Sosyal Güvenlik.Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel
Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer ekonomik
kodlara ilişkin tertiplerde yer alan Ödenekleri 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesinde yer alan
sınırlamalara tabi olmaksızın kurum bütçeleri arasında aktarmaya veya Maliye Bakanlığı
bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya maliye bakanının yetkili olduğu belirtilerek
olağan kanun ile düzenlenmesi gereken kurumlar arası ödenek aktarma işlemleri bütçe
kanunu kapsamında düzenlendiği gibi 5018 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçesi döneminde uygulanamayacağı da öngörülmektedir.

25. Yasama organının halk adına kamu gelirlerini toplama ve yine halk adına
bu gelirleri harcama konusunda yürütme organına sınırları belirleyerek yetki vermesi ve
sonuçlarını denetlemesine bütçe hakkı denilmektedir. Bir başka ifadeyle bütçe hakkı, vergi
ve benzeri gelirlerle kamu harcamalarının çeşit ve miktarını belirleme, onaylama ve
harcamaların sonuçlarını denetleme hakkıdır. Bu hak, demokratik ülkelerde halk tarafından
seçilen temsilcilerden oluşan yasama organına ait bulunmaktadır.

26. Bütçe, hükümetin Meclise karşı temel sorumluluk mekanizmasıdır.
Meclis, bütçe ile hükümete gelir toplama ve gider yapma yetkisi vermekte; bu yetkinin
uygun kullanılmasını da bütçe sürecinin bir parçası olan kesin hesap faaliyeti ile
denetlemektedir.27. Anayasa Mahkemesinin 26.5,2016 tarihli ve E.2015/7, K.2016/47 sayılı
kararında da benzer şekilde ifade edildiği üzere, olağan kanun ile düzenlenmesi gereken
kurumlar arası ödenek aktarma işlemlerinin bütçe kanunu kapsamında düzenlenmesi ve 5018
sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi döneminde
uygulanmayacağının öngörülmesi, bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir
hüküm konulamayacağı ve bütçe kanunu ile mevcut kanun hükümlerinin açıkça veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesini ihlali ettiği gibi dava konusu kuralla maliye bakanına çerçevesi
çizilmemiş, esasları belirlenmemiş bir alanda hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın geniş
yetkiler tanınması Meclisin sahip olduğu bütçe hakkını ihlal etmektedir.

28. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 87. ve 161. maddelerine
aykırıdır. İptali gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 87. ve 161. maddelerine aykırı bulunarak iptal
edildiğinden ayrıca Anayasa’nın 6., 7., 88., 89. ve 163. maddeleri yönünden incelenmesine
gerek görülmemiştir.

2. (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendinde Yer Alan “...değişiklik
konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmayaİbaresinin
İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

29. Kanun’un 6, maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde; genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri için 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması hâlinde
değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya maliye bakanının
yetkili olduğu belirtilmektedir. Bentte yer alan". .değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle
ilgili kurumlar arası aktarmayaibaresi, dava konusu kuralı oluşturmaktadır.

30. 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar, 12.10.2015 tarihli ve 2015/8190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve
17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31. Kararın amacı, 2016 yılı programında yer alan ekonomik ve sosyal
hedeflere ulaşmak için makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının,
bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde
yürütülmesidir. Söz konusu Karar, 5018 sayılı Kanun’da yer alan genel bütçeli kuruluşları,
özel bütçeli kuruluşları, düzenleyici denetleyici kuruluşları, sosyal güvenlik kurumlarını,
özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı % 50’nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi
teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, İller Bankasını, fon idarelerini, mahallî idareler ile
diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

32. Kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve merkezî yönetim bütçe kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Resmî
Gazete’de yayımlanmaktadır. 2016 Yılı Yatırım Programı da 2016 Yılı ProgramınınUygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının Eki olarak
31,3.2016 tarihli 29670 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

33. 2016 Yılı Yatırım Programında; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı
yüzde 50’nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların
bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumlan,
döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri
ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda
düzenlenmiştir,

34. Yatırım projeleri; “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni
projeler” olarak tasnif edilmiştir. Her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği,
başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2016 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2016 yılı
ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

35. Dava konusu kuralla, 2016 Yılı Yatırım Programında değişiklik yapılması
hâlinde değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya maliye
bakanı yetkili kılınmıştır.

b. İptal Talebinin Gerekçesi

36. Dava dilekçesinde özetle, 2016 Yılı Yatırım Programında yapılacak
değişikliklerin hukuksal sonuç doğurabilmesi için öncelikle yasama organının Anayasa’nın
163. maddesindeki kurallar çerçevesinde 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nu “ek
bütçe” yaparak değiştirmesi ve bu değişikliğin Bakanlar Kurulu tarafından yatırım
programına yansıtılmasının gerektiği, yatırım projelerinde Bakanlar Kurulu’nca yapılacak
değişikliklerin doğrudan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda değişiklik
yapılması sonucunu doğurduğu, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili olarak
maliye bakanına kurumlar arası ödenek aktarma yetkisi verilmesinin ise yasama organına ait
olan bütçe hakkının yürütme organı tarafından ortadan kaldırılması sonucunu doğurduğu
belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 87., 161. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

37. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir. Olağan kanunlarla düzenlenmesi
gereken kurumlar arası ödenek aktarma işlemlerinin Bütçe Kanunu ile düzenlenmesi, bütçe
kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı ilkesini ihlal
etmektedir.

38. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161, maddesine aykırıdır, İptali
gerekir,

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.Kural, Anayasa’nın 161, maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 2., 87. ve 163. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

3. (2) Numaralı Fıkrasının İkinci Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

39. Dava dilekçesinde özetle, 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesinin ikinci
fıkrasında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin aktarma
yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması
yapabileceğinin hüküm altına alındığı, dava konusu kuralla maliye bakanına bu sınırın
üstünde ödenek aktarma yetkisi tanınmasının 5018 sayılı Kanun’la öngörülen hesap verebilir
mali sistemle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 87., 161. ve 163.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

40. Kanun’un 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde, genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin aktarma yapılacak tertipteki
ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecekleri
belirtildikten sonra dava konusu ikinci cümlesinde, bu idarelerin yüzde 20’yi geçen diğer her
türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya maliye bakanının yetkili olduğu ifade edilmiştir.

41. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

42. Kuralın da yer aldığı Bütçe Kanunu’nun yürürlükte bulunduğu 2016
yılında, 5018. sayılı Kanun’un 21. maddesinin ikinci fıkrasında merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yılı bütçe kanununda
farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması
yapabileceği hüküm altına alınmaktadır. Dava konusu kuralda ise genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin kendi bütçeleri içindeki yüzde 20’yi geçen her türlü
kurum içi aktarmalarını yapmaya maliye bakanının yetkili olduğu belirtilerek maliye
bakanına, esasları belirlenmemiş bir alanda hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın ödenek
aktarma yetkisi tanınarak Meclisin sahip olduğu bütçe hakkı ihlal edilmektedir.

43. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 87. ve 161. maddelerine
aykırıdır. İptali gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 87. ve 161. maddelerine aykırı bulunarak iptal
edildiğinden ayrıca Anayasa’nın 2. ve 163, maddeleri yönünden incelenmesine gerek
görülmemiştir.4. (2) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

44. Dava dilekçesinde özetle; 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2016 Yılı Yatırım Programına ek
yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin yapılması konusunda 5018 sayılı
Kanun’un 21. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen sınırlamalara tabi olmaksızın
idarelere yetki verilmesinin 5018 sayılı Kanun’la kurulan mali sistemle bağdaşmadığı,
kuralın proje değişikliğinin arkasına sığınılarak proje ödeneklerine ilave ödenek aktarma gibi
gizli bir amacının olduğu, idarelere bu şekilde ödenek aktarma yetkisi verilmesinin Meclise
ait olan bütçe hakkını ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 87., 161. ve 163.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

45. Dava konusu kuralda 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2016 Yılı Yatırım Programına ek
yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamının 5018 sayılı Kanun’un
21. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce
yapılacağı belirtilmiştir.

46. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir. Olağan kanunlarla düzenlenmesi
gereken ödenek aktarma işlemlerinin Bütçe Kanunu ile düzenlenmesi ve düzenlenmesi ve
5018 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi döneminde
uygulanmayacağının öngörülmesi, bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir
hüküm konulamayacağı ve bütçe kanunu ile mevcut kanun hükümlerinin açıkça veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesini ihlali etmektedir.

47. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161, maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 2., 87. ve 163. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

5. (3) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “...fonksiyonel
sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın..." İbaresinin İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

48. Kanun’un 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında, genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin yıl içinde hizmeti
yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenekaktarmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir. Fıkrada yer alan “...fonksiyonel sınıflandırma
ayrımına bakılmaksızın...” ibaresi, dava konusu kuralı oluşturmaktadır.

49. Günümüzde bütçe kanunları çeşitli sınıflandırmalar yardımıyla
oluşturulmaktadır. Bu sınıflandırma türlerinden biri olan fonksiyonel sınıflandırma, devlet
faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik
harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkânı elde
edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca bütçe politikalarının
oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesi de bu sınıflandırmanın hedefleri
arasındadır.

50. Analitik bütçe sınıflandırmasında fonksiyonel sınıflandırma, devlet
faaliyetlerinin türünü göstermekte ve ödeneklerin kamu hizmetlerine, işlevlerine göre tahsis
edilmesi ile bütçe politikalarının oluşturulmasında sektörel ayrımların yapılabilmesine
olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, ödeneklerin kamusal faaliyetlere türüne/işlevine göre
tahsisi, kamu hizmetlerinin maliyetlerinin ortaya konulabilmesi, maliyet-fayda analizinin
yapılabilmesi ile verimlilik, etkililik ve ekonomiklik hedeflerine ulaşılabilmesi bütçe
sınıflandırması ile gerçekleşebilmektedir. Bu yanıyla bütçe sınıflandırmasının temelini
fonksiyonel sınıflandırma oluşturmaktadır. Nitekim 5018 sayılı Kanun’un 15. maddesinin
üçüncü fıkrasında “Merkezi yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik
bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar birinci,
ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.'” denilmektedir.

51. Fonksiyonel sınıflandırma, dört düzeyli bir kod grubundan oluşmaktadır.
I. düzey, devlet faaliyetlerini on ana fonksiyona ayırmaktadır. Ana fonksiyonlar, II. düzeyde
alt fonksiyonlara bölünmektedir. III. düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir.
Fonksiyonel sınıflandırmanın IV. düzeyi de özel olarak izlemeyi gerektiren bazı kurumsal
planlama ihtiyaçlarının karşılanması ve izlenmesi amacıyla yapıya dâhil edilmiş olup böyle
bir ihtiyaç ortaya çıktığında IV. düzeye ilişkin kodlar ve bu kodların açıklamaları, Maliye
Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak belirlenmektedir.

52. Diğer yandan kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan bazı hizmetler başka bir
kamu kurumunun ana hizmeti kapsamında bulunabilmektedir. Bu doğrultuda kamu
kurumlan bu hizmetleri kendileri yapmak yerine ilgili kamu kurumunun uzmanlık ve
tecrübelerinden istifade edecek şekilde bu idarelere yaptırabilmektedir. Bununla birlikte
analitik bütçe sınıflandırma sistemine göre kullanılan fonksiyonlar her bir kurumun ana
hizmet grubu ile ilişkilendirilerek bütçelerde yer almaktadır. Dolayısıyla hizmeti yaptıracak
idareler ile hizmeti yürütecek olan idarelerin ana hizmetlerinin farklı olması bütçelerinde
kullanılan fonksiyonel kodların farklı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle genel
bütçe kapsamında yer alan bir kamu kuruntundan diğer bir kamu kuruntuna yapılacak
aktarmalar fonksiyonel kod değişikliği gerektirmektedir. .

b. İptal Talebinin Gerekçesi

53. Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralla maliye bakanına verilen
ödenek aktarma yetkisinin hizmeti yaptıracak idare ile hizmeti yürütecek idare arasında
ödenek aktarmasına konu olan hizmetin yatırım hizmetleriyle sınırlandınhnayarak her tür
hizmete açık tutulduğu, kuralın ödeneğin konulduğu kamu idaresi ile hizmeti yürütecek
kamu idaresini değiştirmenin ötesinde yürütülecek kamu hizmetinin fonksiyonu yanında
türünü de değiştirerek bütçede yer almayan farklı bir kamusal fonksiyona/işleve (veya yeralan farklı fonksiyonun ödeneğinin artırılarak ödenekten fazla) harcama yapılmasına
sebebiyet verdiği, bu durumun bütçede değişiklik yapılması suretiyle bütçe hakkını ihlal
ettiği gibi idari tasarrufla bütçede değişiklik yapılmasına neden olduğu belirtilerek kuralın
Anayasa’nın 87., 161. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

54. Dava konusu kuralda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden
hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine
"fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın" ödenek aktarmaya yetkili olduğu
belirtilmektedir.

55. Kural ile getirilen düzenleme her ne kadar genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin yıl içinde hizmeti yürütecek
olan idarenin bütçesine fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarma
yetkisi vermekte ise de Anayasa Mahkemesinin 26.5.2016 tarihli ve E.2015/7, K.2016/47
sayılı kararında belirtildiği üzere ödenek, diğer kamu idaresine aktarılıp aktarılmamasına
bakılmaksızın konuluş amacı doğrultusunda kullanılacaktır. Bir başka ifade ile hizmeti
yaptıracak olan kamu idaresi söz konusu hizmeti ister kendi ifa etsin isterse de hizmeti
yürütecek olan idarenin bütçesine fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek
aktarsın, her şart altında merkezî yönetim bütçe kanunu ile konulan ödenek konuluş amacı
doğrultusunda kullanılacaktır. Dava konusu kural, bu yönüyle bütçenin uygulanması ile ilgili
hüküm kapsamında olup bütçe hakkını zedelememektedir.

56. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 87. ve 161. maddelerine aykırı
değildir, İptal talebinin reddi gerekir.

57. Kuralın Anayasa’nın 163. maddesi ile ilgisi görülmemiştir.

6. (5) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesinin
değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı
ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilir.” Bölümünün İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

58. 6682 sayılı Bütçe Kanunu’nun 6. maddesinin (5) numaralı fıkrasının
birinci cümlesinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28/A maddesi kapsamında
yaptıracakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerine ilişkin ödeneklerini
İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkili olduğu, ikinci cümlesinde ise merkezî yönetim
kapsamındaki diğer kamu idarelerinin bu kapsamdaki kaynak transferlerini tahakkuk işlemi
ile gerçekleştireceği belirtilmiş, üçüncü cümlesinde de bu kapsamda idarelerce kaynak
transferi yapılmış iş ve projeler ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1, maddesinin yirmi beşinci fıkrası gereğince ödenek
kaydedilen tutarların ilişkili olduğu iş ve projelerde 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programına uygunolarak değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek
aktarması işlemlerinin tamamının ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21.
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır. Fıkranın üçüncü cümlesinin “...bu
değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun
talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilirbölümü dava
konusu kuralı oluşturmaktadır.

59. 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet
ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde
merkezî idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulması öngörülmüştür.

60. Adı geçen Başkanlıklar, il özel idarelerinin büyükşehir belediyesi olan
illerde kaldırılması sonucu ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda sadece büyükşehir belediyesi
olan illerde kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezî idare kuruluşları, illerde yapacakları
her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Başkanlıklar aracılığıyla
yapabilmektedir.

61. Öte yandan 6360 sayılı Kanun ile bazı il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak tüzel kişiliğin kaldırılma tarihi itibarıyla bakanlıklar ve
merkezî idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel
idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar ile ilgili olarak
söz konusu iş ve hizmetlerin yeni kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devri ve daha önceden aktarılan kaynakların ne şekilde muhasebeleştirilerek
değerlendirileceği konusunda 6360 sayılı Kanun ile düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede
Kanun’un geçici 1. maddesinin (25) numaralı fıkrasıyla, bakanlıklar ve merkezî idare
kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel
kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanların 3152 sayılı Kanun’un 28/A
maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilmesi; söz
konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımlarının İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenmesi ve genel bütçenin (B) İşaretli
Cetveli’ne gelir kaydedilmesi öngörülmüş, gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin
ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl
bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

62. Bu açıklamalar çerçevesinde dava konusu kural,, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerinin
büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve
hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezî
idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere yapacakları iş ve
projelerde 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programına uygun olarak değişiklik yapılması durumunda budeğişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamının ilgili
kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini
düzenlemektedir.

b. İptal Talebinin Gerekçesi

63. Dava dilekçesinde özetle; Bakanlar Kurulunun yatırım projelerinde
yapacağı değişikliklerin doğrudan 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda değişiklik
yapılması sonucunu doğuracağı, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili olarak
değişikliğin gerektirdiği tertipler arası Ödenek aktarması işlemlerini yapma yetkisinin ilgili
kurumun talebi üzerine İçişleri Bakanlığına verilmesinin Meclise ait olan bütçe hakkının
yürütme organına devri anlamına geleceği, bütçenin fonksiyonunu ifa edebilmesinin
temel bütçe ilkelerine uyulması ile mümkün olduğu, dava konusu kuralla proje değişikliğinin
arkasına sığınılarak ödenek aktarılmasına olanak tanındığı bu durumun kamu yararıyla
bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 87., 161. ve 163 maddelerine aykırı
olduğu ileri sürülmüştür,

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

64. Dava konusu kuralda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
merkezî yönetim kapsamındaki idarelerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları
aracılığıyla yaptıracakları iş ve projelerde veya daha önce il özel idarelerince yürütülmekte
iken il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle yatırını izleme ve
koordinasyon başkanlıklarına devredilen iş ve projelerde, 2016 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2016 Yılı Yatırım
Programına uygun olarak değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler
arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamının 5018 sayılı Kanun’un 21. maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığınca yapılacağı hüküm
altına alınmaktadır.

65. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir. Olağan kanunlarla düzenlenmesi
gereken ödenek aktarma işlemlerinin Bütçe Kanunu ile düzenlenmesi ve 5018 sayılı
Kanun’un bazı hükümlerinin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi döneminde
uygulanmayacağının öngörülmesi, bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir
hüküm konulamayacağı ve bütçe kanunu ile mevcut kanun hükümlerinin açıkça veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesini ihlali etmektedir.

66. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır. .

Kural, Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 2., 87. ve 163. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.7. (5) Numaralı Fıkrasının Dördüncü Cümlesinde Yer Alan
“...veya başka bir...” İbaresinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

67. Dava dilekçesinde özetle, parlamentonun bütçe hakkının gereği olarak
belli bir iş veya projeyi gerçekleştirmek üzere tahsis edilen ödeneklerin ilgili Bakan
tarafından başka bir iş veya projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi
Başkanlığına (TOKİ) aktarılmasının parlamentonun bütçe hakkına açık bir müdahale
oluşturduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nın 87. ve 163. maddesine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

68. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca ilgisi nedeniyle kural
Anayasa’nın 161. maddesi yönünden de incelenmiştir.

69. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 6. maddesinin (5)
numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
merkezî yönetim kapsamındaki diğer idareler tarafından, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıkları aracılığıyla yaptıracakları iş ve projelerde ya da daha önce il özel idarelerince
yürütülmekte iken il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlıklarına devredilen iş ve projelerde kullanılmak üzere İçişleri
Bakanlığı bütçesine kaynak transfer edildiği veya ödenek kaydedildiği hâlde transfer edildiği
veya ödenek kaydedildiği mali yılı takip eden yıl sonuna kadar kullanılamayacağı anlaşılan
ödeneklerin 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programı ilişkisi kurulmak kaydı ile aynı "veya başka bir" iş veya
proje kapsamında ve mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere, ilgili Bakanın onayı ile
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca TOKİ’ye aktarılabileceği hüküm altına
alınmaktadır. Fıkrada yer alan “...veya başka bir...'" ibaresi dava konusu kuralı
oluşturmaktadır.

70. Dava konusu kuralın yer aldığı Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2016
yılında 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde,
büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve
hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezî
idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulması öngörülmüş; ikinci cümlesinde,
bakanlıklar ve diğer merkezî idare kuruluşlarının kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık
aracılığıyla yapabilecekleri belirtilmiş; üçüncü cümlesinde, bu işler karşılığı genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferlerinin ödenek aktarması suretiyle
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferlerinin ise tahakkuk işlemleri
ile gerçekleştirileceği ifade edilmiş, dördüncü cümlesinde de genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine
devren ödenek kaydetmeye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir
yandan genel bütçenin (B) işaretli Cetveli’ne gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgilitertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine
devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına
alınmıştır.

71. Anılan fıkranın ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 15.8.2016 tarihli ve
674 sayılı KHK’nın 35. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, KHK’nın aynı maddesiyle
Kanun’un 28/A maddesine eklenen ikinci fıkranın ikinci cümlesinde, Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödeneklerin kamu kurum ve
kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izleneceği, bu ödeneklerden diğer tertiplere
aktarma yapılmayacağı ve başka amaçlarla kullanılamayacağı belirtilmiş, üçüncü cümlesinde
de söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımların ertesi yıl bütçesine
devren ödenek kaydedileceği kural altına alınmıştır.

72. Dava konusu kuralda ise merkezî yönetim kapsamındaki idareler
tarafından, 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesi kapsamında yaptıracakları her türlü yatırım,
yapım, bakım, onarım ve yardım işlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine
aktarılan ödeneklerin aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar kullanılamayacağının
anlaşılması durumunda, başka bir iş veya proje kapsamında ve mevzuatı çerçevesinde
kullanılmak üzere ilgili Bakanın onayı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılabilmesine olanak tanınarak yukarıda anılan 3152
sayılı Kanun’da değişiklik yapılmaktadır. Dava konusu kuralla 3152 sayılı Kanun’da
değişiklik yapılması ise bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

73. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nm 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nm 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nm 87. ve 163. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

8. Kanun’un 9. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının “(kurulu
gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa,
Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp
Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile
diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” Bölümünün
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

74. Dava dilekçesinde özetle; kamu yatırım projelerine bütçeden harcama
yapılabilmesi için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda ödenek tahsis edilmesi ve
641 sayılı KHK’nın 32. ve 5018 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı
tarafından hazırlanacak 2016 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alması
gerektiği, diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, birden
fazla yılı kapsayan yatırım projelerinde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl öngörülen ödeneğinproje maliyetinin %10’dan az olamayacağı, dava konusu kuralla kurulu gücü 500 MW
üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım
projeleri ile diğer demir yolu yapımı ve çeken araç projelerin bu hükümlerden muaf
tutulduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

75. Kanun’un “Yatırım harcamaları" kenar başlıklı 9. maddesinin (1)
numaralı fıkrasının birinci cümlesinde, 2016 Yılı Yatırım Programına ek yatırım
cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacağı
belirtilmiş, dava konusu kuralın yer aldığı ikinci cümlesinde de bu cetvellerde yer alan
projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu
gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı
Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve
metro yapım projeleri ile diğer demir yolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç) 2016 yılında
başlanabilmesi için proje veya işin 2016 yılı yatırım ödeneğinin, proje maliyetinin yüzde
10’undan az olamayacağı, bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projelerin
2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına
uyulmak ve öncelikle kuruluların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize
edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Fıkranın ikinci cümlesinin “...(kurulu gücü 500 MW
üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım
projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç...)" bölümü dava konusu
kuralı oluşturmaktadır.

76. Kurala göre, kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri,
Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz
Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demir
yolu yapımı ve çeken araç projeleri için ayrılan 2016 yılı yatırım ödeneği proje maliyetinin
%10’undan az olsa dahi 2016 yılında bu projelere başlanabilecektir.

77. Dava konusu kuralın yer aldığı Bütçe Kanunu’nun yürürlükte bulunduğu
2016 yılında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde, yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi
amacıyla birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun
olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın
yapılmış olmasının zorunlu olduğu, ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin %
10’undan az olamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

78. Dava konusu kuralla 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer alan hükmü,
2016 yılı için kuralda sayılan projelerle sınırlı kalmak kaydıyla uygulanamamaktadır. 4734
sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi döneminde
uygulanmayacağının öngörülmesi bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbirhüküm konulamayacağı ve bütçe kanunu ile mevcut kanun hükümlerinin açıkça veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesini ihlal etmektedir.

79. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

C. Kanun’un Eki E-Cetveli’nin;

I. (11) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
Cümlesinde Yer Alan “...özel hesaba aktarılarak..." İbaresi ile İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

80. Dava dilekçesinde özetle; Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan bazı
ödeneklerin dava konusu kurallarla bütçe sistemi dışına çıkarılarak özel hesaplara aktarıldığı,
6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da, Dışişleri
Bakanlığının ödeneklerini özel hesaba aktarma yaparak harcayabileceğine ilişkin
düzenlemeye yer verilmediği, özel hesabın Sayıştay denetimine tabi olup olmayacağının
belirsiz olduğu, nitekim Sayıştayın 2014 yılı Dışişleri Bakanlığı denetim raporunda özel
hesapların denetimi konusunda bir değerlendirmede bulunulmadığı, hiçbir çerçeve
çizilmeden ve sınırlamaya bağlı olmadan özel hesaba aktarılan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve' esâsları belirleme konusunda
Dışişleri ve maliye bakanına yetki verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu
doğurduğu belirtilerek kuralların Anayasa’nın 7., 87., 88,, 89., 124., 160. ve 161.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Atıayasa’ya Aykırılık Sorunu

81. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki E-Cetveli’nin (11)
numaralı açıklamasının birinci cümlesinde, Dışişleri Bakanlığının yurt dışında açılacak yeni
temsilciliklerinin kuruluş aşamasındaki ivedi giderleri ile gerçekleşmesi önceden
öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantıların
giderlerinin karşılanması amacıyla 11,00.00.02-01.1.9.00-1-05.6 tertibinde yer alan
ödeneğin; Kıbrıs konusunda Bakanlık ve Lefkoşa Büyükelçiliğince yürütülecek çeşitli
faaliyetler için 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödeneğin; Türkiye’de
Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve
Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye
Arasındaki Çerçeve Anlaşma uyarınca BM toplantı ve organizasyon giderlerinin
karşılanması amacıyla 11.01.41.00-01.1.3.00-1-03.6 ve 11.01.32.00-01.1.3.00-1-03.6
tertiplerinde yer alan ödeneklerin; İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ülkemizde yapılan
çok taraflı uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması amacıyla 11.01.37.00­
01.1.3.00-1-03.6 tertibinde yer alan ödeneğin; yurt dışında yürütülecek tanıtım faaliyetleriiçin 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödeneğin Dışişleri Bakanlığı bütçesine
gider kaydedilmek suretiyle "özel hesaba aktarılarak" kullanılacağı belirtilmiş, ikinci
cümlesinde de özel hesaba aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esasların Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu kurallar, açıklamanın birinci cümlesinde
yer alan “...özelhesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesidir.

82. Dava konusu kurallara göre yukarıda sayılan tertiplerden yapılacak
harcamalar Dışişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak
kullanılacak; özel hesaba aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ise Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken
belirlenecektir.

83. Anayasa’nın 7. maddesinde “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez " denilmektedir. Yasama yetkisinin
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olması ve bu yetkinin devredilememesi, kuvvetler
ayrılığı ilkesinin bir gereğidir. Bu hükme yer veren Anayasa’nın 7. maddesinin
gerekçesinde, yasama yetkisinin parlamentoya ait olması hususu “demokrasi rejimini
benimseyen siyasi rejimlerde kaçınılmaz bir durum” olarak nitelendirilmiştir.

84. Yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olması ve bu
yetkinin devredilememesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereğidir. Anayasa’nın açıkça
kanunla düzenlenmesini öngördüğü konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz
bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütme organına düzenleme yetkisi
veren bir kanun hükmünün Anayasa’nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri
koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yönetimin düzenlemesine
bırakmaması gerekir.

85. Anayasa’nın 161. maddesinin son fıkrasında “Bütçe kanununa, bütçe ile
ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiştir. Anayasa’da
birbirinden tamamen ayrı ve değişik olarak düzenlenen kanunlaştırma yöntemlerinin doğal
sonucu olarak olağan kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe kanunu ile
düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması olanaksızdır. “Bütçe ile ilgili hükümler”
kavramı, mali nitelikteki bütün hükümleri değil kanun konusu olabilecek bir kuralı
kapsamaması koşuluyla bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve
açıklayıcı nitelikte hükümleri ifade etmektedir. Anayasa’nın 161. maddesinin getiriliş amacı;
bütçe kanunlarında yıllık bütçe kavramı dışındaki konulara yer vermemek, böylece bütçe
kanunlarını ilgisiz kurallardan uzak tutarak kendi yapısı içinde bütünleştirmektir.

86. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Bazı Ödeneklerin
Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı Eki E-Cetveli, Bütçe Kanunlarına her
yıl eklenen cetvellerden biri olup isminden de anlaşılabileceği üzere ilgili olduğu mali yıl
bütçesinde yer alan bazı ödeneklerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ile bazı harcamaların
kamu bütçesinden yapılmasında izlenecek usulleri göstermek için düzenlenmektedir.

87. Cetvel’in (11) numaralı açıklamasında, Dışişleri Bakanlığının yurt
dışında açılacak yeni temsilciliklerinin kuruluş aşamasındaki ivedi giderleri ile
gerçekleşmesi önceden öngörulemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan
uluslararası toplantı giderlerinin, Kıbrıs konusunda Bakanlık ve Lefkoşa Büyükelçiliğince
yürütülecek çeşitli faaliyetlerin, Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve
Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin DüzenlemelerHakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşma uyarınca BM toplantı
ve organizasyon giderlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ülkemizde yapılan çok
taraflı uluslararası toplantı giderlerinin ve yurt dışında yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin
hangi bütçe tertiplerinden karşılanacağı belirtilerek bu tertiplerde yer alan ödeneklerin hangi
faaliyetlerde kullanılacağına ilişkin çerçeve çizilmiş; sınırlar belirlenmiştir. Dava konusu
kurallarla da bu tertiplerde yer alan ödeneklerin özel hesaba aktarılmak suretiyle
kullanılması, ödeneklerinin harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul
ve esasların Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenmesi öngörülmüştür.

88. Dava konusu kurallar, doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp olağan
kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta; bütçenin uygulanması ile ilgili,
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte hükümler ihtiva etmektedir. Bu bakımdan
kuralların bütçeyle ilgili kurallar kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur. Bütçe
ödeneklerinin hangi faaliyetler kapsamında harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde
belirlendiğinden bu ödeneklerinin harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarına yetki
verilmesi yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır,

89. Anayasa’nın 160. maddesinde, Sayıştaym merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleriyle
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevli olduğu belirtilmiş; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denelim alanı”
kenar başlıklı 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde de kamu idareleri
bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dâhil tüm kamu hesapları,
fonları, kaynakları ve faaliyetlerinin Sayıştay denetimi kapsamında olduğu hüküm altına
alınmıştır.

90. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasında, özel hesaba
aktarılmak suretiyle kullanılan ödeneklerin Sayıştay denetimine tabi olmayacağına yönelik
herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarıldıktan sonra bu hesaptan yapılan harcamalar da Sayıştay denetimine tabidir. Özel
hesaba aktarılan ödeneklerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda
Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarına yetki verilmesi, harcamaların Sayıştay denetiminden
çıkarıldığı anlamına gelmemektedir.

91. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir. .

2. (11) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Üçüncü
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

92. Dava dilekçesinde özetle, Dışişleri Bakanlığının 5018 sayılı Kanun’a ek
(1) sayılı Cetvel’de merkezî yönetim kapsamındaki idareler arasında yer alması nedeniyle
Bakanlığa tahsis edilen kaynakların mali yönetim ve kontrolünün 5018 sayılı Kanun’a; malve hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na; taşıt edinme,
kullanma ve tahsis işlemlerinin ise 237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabi olduğu, özel hesaptan
yapılacak harcamaların dava konusu kural uyarınca 4734, 5018 ve 237 sayılı Kanunlardan
müstesna tutulmasının Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Aııayasa’ya Aykırılık Sorunu

93. Dava konusu kuralda, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki
E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasında sayılan ödeneklerin özel hesaba aktarıldıktan
sonra bu hesaptan yapılan harcamaların 4734, 5018 ve 237 sayılı Kanunlardan müstesna
olduğu hüküm altına alınmıştır.

94. 4734 sayılı Kanun, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi
altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları
ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Kanun
kapsamında yer alan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri (Kanun’da yazılı usul ve şartlarla mal veya
hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını
gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan
işlemler) anılan Kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Kanun’un 2. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bu Kanun kapsamında
sayılmıştır.

95. 5018 sayılı Kanun, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve
hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali
yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm
mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek
amacıyla çıkarılmıştır.

96. 237 sayılı Kanun ise kamu kuramlarının taşıt edinmesi işlemlerine ilişkin
kuralları düzenlemektedir. Kanun, genel bütçeye dâhil dairelerle katma ve özel bütçeli
idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, il özel idareleri, belediyeler
ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birliklerini, iktisadi devlet teşekkülleri ile özel
kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekkülleri, sayılan daire, idare, banka,
teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve
müesseseleri, kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenleri
kapsamaktadır. Dolayısıyla genel bütçeye dâhil kamu idareleri tarafından kullanılacak
taşıtlar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde edinilebilecektir,

97. Dışişleri Bakanlığı, 5018 sayılı Kanun’a ek (1) sayılı Cetvel’de genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayıldığından 4734, 217 ve 5018 sayılı Kanun’a
tabidir. Dava konusu kuralda ise Dışişleri Bakanlığının, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun Eki E Cetveli’nin (11) numaralı açıklaması uyarınca özel hesaba aktarılan
ödeneklerden yapacağı harcamalar, yukarıda anılan 4734, 5018 ve 237 sayılı Kanunlardan
müstesna tutularak bu Kanunlar 2016 yılı için uygulanamaz hâle getirilmektedir. Dava
konusu kuralla kısmen veya tamamen uygulanamayacak hükümlerin bütçe kanunlarında yer
almasına olanak tanınması ise bu kanunlarda o yıl için değişiklik yapılması anlamına
gelmektedir. Bu itibarla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılan DışişleriBakanlığının özel hesaptan yapacağı harcamaların 4734, 5018 ve 237 sayılı Kanunlardan
müstesna tutulması bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

98. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 87„ 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

3. (17) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
Cümlesindeki açılacak özel hesaba...” İbaresi ile Üçüncü Cümlesinin
İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

99. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki E-Cetveli’nin (17)
numaralı açıklamasının birinci cümlesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkelere teknik ve mali destek sağlamak
amacıyla ülkemiz ve diğer üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları ile İİT bünyesinde
ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca teklif edilen
projelerden, İSEDAK sekretaryası görevini ifa eden Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılı
içinde onaylananlar ile 2015 yılında onaylanmış olup 2016 yılı içinde ödemesi devam eden
projelere kullandırılmak üzere Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.01-1-07.1
ve 32.01.35.00-01.2.1.01-1-07.2 tertiplerine konulan ödeneklerin Türkiye Kalkınma Bankası
Anonim Şirketi nezdinde “açılacak özel hesaba” aktarılarak kullanılacağı belirtilmiş; ikinci
cümlesinde, söz konusu program ve projeler çerçevesinde oluşabilecek harcamalar, program
ve projelerin yürütülmesi esnasında Kalkınma Bankası tarafından talep edilebilecek
komisyon, transfer ücreti, döviz kuru farkı ve benzeri nitelikteki harcamalar ile projelerin
değerlendirilmesine ilişkin hizmet altınlarının bu ödeneklerden karşılanacağı ifade edilmiş;
üçüncü cümlesinde de bu ödeneklerden yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Kalkınma Bakanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Dava konusu
kurallar, açıklamanın birinci cümlesindeki "...açılacak özel hesaba..." ibaresi ile üçüncü
cümlesidir.

100. İİT; İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında
iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. Örgütün 57
üyesi bulunmakta olup Türkiye kuruluşundan bu yana üyedir. İSEDAK ise daha çok ürettiği
somut projeler ve müzakere edilerek kabul edilen ticari ve ekonomik içerikli anlaşmalar
bakımından öne çıkmaktadır. Komitenin Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
tarafından deruhte edilmekte ve her yıl ülkemizde bir kez Bakanlar düzeyinde, bir kez de
teknik düzeyde İzleme Komitesi toplantısı düzenlenmektedir.

101. İSEDAK çalışmaları kapsamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliğini
geliştirmek amacıyla, üye ülkelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca ve İİT bünyesinde
ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca teklif edilen kurumsalkapasite geliştirme amaçlı program ve projeler, Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma
Bankası A,Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

b. İptal Taleplerinin Gerekçesi

102. Dava dilekçesinde özetle; Bakanlığa tahsis edilen ödeneklerin özel
hesaba aktarılarak kullanılmasının 5018 sayılı Kanun’da öngörülen harcama sistemine
uygun olmadığı, hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar belirlenmeksizin ve sınırlamayla bağlı
olmaksızın, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.01-1-07.1 ve 32,01.35.00­
01.2.1.01-1-07.2 tertiplerinden özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılacak harcamalara
ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Kalkınma bakanının yetkili kılınmasının yasama
yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Kalkınma Bakanlığının ödeneklerini
özel hesaba aktarma yaparak harcayabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı, özel hesaptan
yapılan harcamaların denetimi konusunda da belirsizlik bulunduğu belirtilerek kuralların
Anayasa’mn 7., 87., 88., 89., 124. ve 161. maddelerine aykırı oluğu ileri sürülmüştür.

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

103. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kurallar, ilgisi nedeniyle
Anayasa’mn 160. maddesi yönünden de incelenmiştir.

104. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...öce/ hesaba aktarılarak.,,” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

105. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte hükümler ihtiva etmektedir.
Açıklamada bütçe ödeneklerinin hangi faaliyetler kapsamında harcanacağına ilişkin sınırlar
açık bir şekilde belirlendiğinden bu ödeneklerden yapılacak harcamalara ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi konusunda kalkınma bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin
devri niteliği taşımamaktadır.

106. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’mn 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’mn 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

4. (18) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
Cümlesindeki “...tarafından açılacak özel hesap...” İbaresi ile İkinci
Cümlesinin incelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

107. Dava dilekçesinde özetle; özel hesap uygulamasının kamu yararını
gerçekleştirmeyi değil kamu kaynaklarının kamu yararına çalışan demek ve vakıflar yanında
her türlü mali işlemlerinde mali mevzuat hükümlerine tabi olan kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, il özel İdareleri, belediyeler ve mahallî idare birlikleri ile faaliyetlerini kuruluşkanunlarına göre yürüten kalkınma ajansları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının bütçeleri dışında temel mali mevzuat hükümleri ile kuruluş kanunlarına tabi
olmadan harcanması amacım taşıdığı, hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar belirlenmeksizin
ve sınırlamayla bağlı olmaksızın, özel hesaba aktarılmak suretiyle yapılacak harcamalara
ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin kalkınma bakanına bırakılmasının yasama
yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, 641 sayılı KHK’da kalkınma bakanına böyle bir yetki
verilmediği, yapılan düzenlemeyle bir nevi örtülü ödenek oluşturulduğu, Sayıştayın
harcamalar üzerindeki denetim yetkisinin kısıtlandığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2.,
7,124., 160. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

108. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki E-Cetveli’nin (18)
numaralı açıklamasının birinci cümlesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01,34.00­
01.3.2.05-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
(CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına
çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
il özel idarelerine, belediyelere ve mahallî idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum
ve kuruluş "tarafından açılacak özel hesap" aracılığıyla kullandırılacağı belirtilmiş; ikinci
cümlesinde de bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı,
kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasların da kalkınma bakanı tarafından
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu kurallar, açıklamanın birinci
cümlesindeki . .tarafından açılacak özel hesap..ibaresi ile ikinci cümlesidir.

109. Açıklamaya göre Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.05­
1-07.1 tertibinde yer alan ödenek CMDP kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına,
kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahallî idare
birliklerine kullandırılacaktır. Dava konusu kurallar uyarınca anılan ödenek, her bir kurum
ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılacak; bu ödenekten verilecek
hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartlan, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine
ilişkin usul ve esaslar da kalkınma bakanı tarafından belirlenecektir.

110. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...’' İbaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

111. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir, Bu
yönüyle kurallar, bütçenin uygulanması kapsamında bulunmaktadır.

112. Bütçe kanunu ile CMDP kapsamında kullanılması öngörülen ödenekler,
Kalkınma Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Söz konusu ödeneğin çerçevesi çizilmiş,
kullanacak kamu kurum ve kuruluşları belirlenmiş, ödeneklerin harcanması ve
muhasebeleştirilmesi sürecinde yer alacak kurumlar ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu
ödeneklerden yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda
kalkınma bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.113. Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesi gereğince
bütün kamusal işlemler, nihai olarak kamu yararını gerçekleştirme hedefine yönelmek
durumundadır. Kanunun amaç unsuru bakımından Anayasa’ya uygun sayılabilmesi için
kanunun çıkarılmasında kamu yaran dışında bir amacın gözetilmemiş olması gerekir. İlgili
yasama belgelerinin incelenmesinden kanunun kamu yaran dışında bir amaçla çıkarılmış
olduğu açıkça anlaşılabiliyorsa amaç unsuru bakımından Anayasa’ya aykın olduğu
söylenebilir. Kanun koyucunun kamu yararı amacıyla hareket edip etmediği ancak ilgili
yasama belgeleri incelenerek ve kuralın objektif anlamına bakılarak tespit edilebilir.

114. CMDP, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı ile
bölgesel politika Öncelikleri arasına girmiş; Onuncu Kalkınma Planında da yer almıştır. Bu
program, az gelişmiş bölgelerde büyüme merkezi işlevi görecek kentsel merkezlerin
desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. Dava konusu kuralların CMDP
programının daha etkin ve hızlı uygulanabilmesi, karar alma süreçlerinin daha da işlerlik
kazanabilmesi ile kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde amaçlan doğrultusunda
harcanabilmesini temin etmek amacıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralda,
kamu yararı dışında bir amacın güdüldüğü söylenemeyeceğinden hukuk devleti ilkesine
aykırı bir yön bulunmamaktadır,

115. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161.
maddelerine aykırı değildir, İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 124. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

5. (19) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

116. Dava dilekçesinde özetle; 641 sayılı KHK’da Kalkınma Bakanlığına
Devlet destek ve yardımları ile teşviklerin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin görev
verilmediği bundan dolayı Bakanlığın bütçesine devlet desteği, yardımı ve teşviki amacıyla
ödenek konulabilmesinin mümkün olmadığı, hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar
belirlenmeksizin ve sınırlamayla bağlı olmaksızın, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin
32.01.34.00-01.9.9.00-1-07.1 tertibine konulan ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul
ve esasları belirleme yetkisinin kalkınma bakanına bırakılmasının yasama yetkisinin devri
sonucunu doğurduğu, kuralda belirtilen ödenek tutarının bütçe sistemi dışına çıkarılarak özel
usullerle harcanmasına sebebiyet verildiği, Sayıştayın denetim yetkisinin kısıtlandığı
belirtilerek dava konusu kuralın Anayasa’nın 7., 124., 160. ve 161. maddelerine aykırı
olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

117. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (19) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.9.9.00-1-07.1 tertibinde yer alan
ödeneğin Sosyal Etkileşim Programı (SEP) kapsamında, Bakanlık tarafından belirlenecek
bölgelerde ilgili kalkınma ajansı aracılığıyla kullandırılacağı belirtilmiş; dava konusu ikinci
cümlesinde de bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı,
kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasların kalkınma bakanı tarafından
belirleneceği hüküm altına alınmıştır.118. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...Özel hesaba aktarılarak..." ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

119. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (19) numaralı açıklamasında yer alan SEP
kapsam ve çerçevesi daha önceden belirlenmiş bir programdır. Bütçe kanunu ile SEP
kapsamında kullanılması öngörülen ödenek, Kalkınma Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır.
Söz konusu ödeneğin hangi bölgelerde hangi kurum aracılığıyla kullandırılacağı belirtilerek
ödeneğin kullanımına ilişkin çerçevesi çizilmiş, sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırlar içinde,
ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı,
harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda kalkınma
bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

120. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 124. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

6. (20) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesindeki “...adına açılacak özel bir hesaba.ve “...Kalkınma Bakanı
tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde...” İbarelerinin
İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

121. Dava dilekçesinde özetle; 641 sayılı KHK’da Kalkınma Bakanlığına
devlet destek ve yardımları ile teşviklerin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin görev
verilmediği bundan dolayı Bakanlığın bütçesine devlet desteği, yardımı ve teşviki amacıyla
ödenek konulabilmesinin mümkün olmadığı, 5018 sayılı Kanun’un 13, maddesinin birinci
fıkrasının (m) bendinde, kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde
gösterilmesi esası getirilerek özel hesap uygulamasına son verildiği, Sosyal Destek Programı
(SODES) için ayrılan ödeneklerin valilikler ve kalkınma ajansları adına açılacak özel
hesaplara aktarılmasının bu hesaptan yapılacak harcamaların valilikler bakımından temel
mali mevzuat hükümlerine tabi olmadan harcanmasına, kalkınma ajansları açısından da 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
dışında harcanması sonucunu doğurduğu, bu durumun bütçe disiplininden uzaklaşılmasına,
harcamalarda keyfîliğe sebebiyet vereceği, hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar
belirlenmeksizin ve hiçbir sınırlamayla bağlı olmaksızın Kalkınma Bakanlığı bütçesinin
32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibine konulan ödeneğin özel hesaba aktarılmak suretiyle
kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin kalkınma bakanına bırakılmasının
yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, 641 sayılı KHK’da kalkınma Bakanına böyle
bir görev verilmediği, yapılan düzenlemeyle bir nevi örtülü ödenek oluşturulduğu,
Sayıştayın harcamalar üzerindeki denetim yetkisinin kısıtlandığı belirtilerek kuralların
Anayasa’nın 2., 7., 124. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

122. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kurallar, ilgisi nedeniyle
Anayasa’nın 160. maddesi yönünden de incelenmiştir.123. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (20) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan
ödeneğin SODES kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu
Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından
oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal
içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına
yönelik faaliyetler için kullandırılacağı belirtilmiş; ikinci cümlesinde de bu kapsamda ilgili
valilikler veya kalkınma ajansları tarafından belirli bir program çerçevesinde Kalkınma
Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan proje bedellerinin
münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilgili
valilik veya kalkınma ajansı “adına açılacak özel bir hesaba" aktarılacağı ve proje
amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahallî
idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına “'Kalkınma Bakam
tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde” ilgili valilik veya kalkınma ajansı
tarafından kullandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Dava konusu kurallar, açıklamanın ikinci
cümlesinde yer alan “...adına açılacak özel bir hesaba..." ve “...Kalkınma Bakanı
tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde...” ibareleridir.

124. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

125. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle kuralların bütçenin uygulanması kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.

126. SODES, Onuncu Kalkınma Planında yer alan bir sosyal kalkınma
programıdır. Program, dezavantajlı bölgelerin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal
bütünleşme sürecine destek olmak, bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların
ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi
hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır, SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması,
toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının
sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve
kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir. Dava
konusu kuralların SODES programının daha etkin ve hızlı uygulanabilmesi, karar alma
süreçlerinin daha da işlerlik kazanabilmesi ile kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir
şekilde amaçlan doğrultusunda harcanabilmesini temin etmek amacıyla ihdas edildiği
anlaşılmaktadır.

127. Bütçe kanunu ile SODES kapsamında kullanılması öngörülen ödenek,
Kalkınma Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Söz konusu ödeneğin çerçevesi çizilmiş,
kullanacak kamu kurum ve kuruluşları belirlenmiş, harcanma sürecinde yer alacak kurumlar
ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu ödeneğin kullanılmasına yönelik usul ve esasların
belirlenmesi konusunda kalkınma bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin devri
niteliği taşımamaktadır.

128. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161.
maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.Kuralların Anayasa’nın 124. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.

7. (24) Numaralı Sırasındaki Açıklamanın Birinci
Cümlesindeki “...Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek miktardaki...”
İbaresi ile İkinci Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

129. Dava dilekçesinde özetle; Yüksek Planlama Kurulunun Kalkınma
Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği Kalkınma Bankasına aktarma yetkisi bulunmadığı,
dava konusu kuralla bütçe ödeneklerinin Kalkınma Bankasına aktarılarak kamu mali
yönetimi ve kontrol sisteminin dışına çıkarıldığı, hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar
belirlenmeksizin ve hiçbir sınırlamayla bağlı olmaksızın, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin
32.01.34.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibine konulan ödeneğin tahsisi, aktarımı, kullanımı,
saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gereğinde bakiyenin geri dönüşüne dair usul ve
esasları belirleme konusunda Yüksek Planlama Kurulunun yetkili kılınmasının yasama
yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, Sayıştayın harcamalar üzerindeki denetim yetkisinin
kısıtlandığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 7., 87., 88., 89., 124., 160. ve 161.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

130. Kanunu’nun eki E-Cetveli’nin (24) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibinde yer alan
ödenekten "Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek miktardaki” kısmın hibe mahiyetinde
olmak üzere bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için Türkiye Kalkınma Bankası
Anonim Şirketine aktarılacağı belirtilmiş; ikinci cümlesinde de söz konusu ödeneğin tahsisi,
aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gereğinde bakiyenin geri
dönüşüne dair usul ve esasların Yüksek Planlama Kurulu tarafından tespit edileceği hüküm
altına alınmıştır. Dava konusu kurallar, açıklamanın birinci cümlesinde yer alan "... Yüksek
Planlama Kurulunca belirlenecek miktardaki... ” ibaresi ile ikinci cümlesidir.

131. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

132. Bölgesel girişim sermayesi modeli, bölge planlarında belirlenen
öncelikler doğrultusunda büyüme potansiyeli taşıyan ancak finansman sıkıntısı çeken girişim
ve şirketlere süreli ortaklık yoluyla finansman ve danışmanlık desteği sağlama ve firma belli
bir seviyeye ulaştıktan sonra ortaklıktan çıkmayı öngörmektedir. Böylece bölgelerin
gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bölgesel düzeyde yenilikçi finansal destek mekanizmaları oluşturulması, bu kapsamda
bölgesel girişim sermayesi ve kredi garanti fonu uygulamalarının başlatılması Onuncu
Kalkınma Planında da yer almıştır. Dava konusu kuralda, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin
32.01.34.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibinde yer alan ödenekten Yüksek Planlama Kurulunca
belirlenecek miktardaki kısmın hibe mahiyetinde olmak üzere bölgesel girişim sermayesi
uygulamaları için Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılması
öngörülmektedir.133. Yüksek Planlama Kurulu; başbakanın başkanlığında kalkınma bakanı ile
başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşan, ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile
politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususların görüşüldüğü kuruldur. 641 sayılı
KHK’nın 22. maddesinin (3) numaralı fıkrasında, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı
planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve
hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce
belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek, ülkenin yurt içi ve yurt dışı
ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak, yatırım ve ihracatın
teşvikine ilişkin esasları tespit etmek Yüksek Planlama Kurulunun görevleri arasında
sayılmıştır.

134. Dava konusu kurallar; bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı
kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bütçe kanunu ile bölgesel
girişim sermayesi uygulamaları kapsamında kullanılması öngörülen ödenek, Kalkınma
Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Açıklamada ödeneğin hangi faaliyet kapsamında
kullanılacağına ilişkin çerçeve belirlenmiş, sınırlar çizilmiştir. Dolayısıyla ilgili bütçe
tertibinden, bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için hibe mahiyetinde kullandırılacak
ödenek miktarı ile ödeneğin tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi
ve gereğinde bakiyenin geri dönüşüne dair usul ve esasların belirlenmesi konusunda ülkenin
ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almakla görevli olan Yüksek
Planlama Kurulunun yetkili kılınması yasama yetkisinin devri niteliğini taşımamaktadır.

135. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nm 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nm 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

8. (27) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
Cümlesindeki “...açılacak özel hesaba aktarılarak...” İbaresi ile Üçüncü
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

136. Dava dilekçesinde özetle; özel hesap uygulamasının mevcut bütçeleme,
kamu mali yönetim ve denetim sisteminin dışına çıkılmasına ve yeni bir harcama hukukunun
oluşturulmasına sebebiyet verdiği, hiçbir çerçeve çizilmeksizin ve sınırlamayla bağlı
olmaksızın, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibine konulan
ödeneğin özel hesaba aktarılmak suretiyle harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi
ve alımlara ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Kalkınma Bakanlığına verilmesinin
yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, 641 sayılı KHK’da kalkınma bakanına böyle
bir görevin verilmediği, yapılan düzenlemeyle bir nevi örtülü ödenek oluşturulduğu,
Sayıştayın denetim yetkisinin kısıtlandığı belirtilerek kuralların Anayasa’nm 7., 87., 88., 89.,
124., 160. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

137. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (27) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının daimî başkanlığını deruhte ettiği
İSEDAK çerçevesinde yapılan çok taraflı uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanmasıiçin Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan
ödeneğin, Bakanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle "açılacak özel hesaba
aktarılarak’’ kullanılacağı belirtilmiş; üçüncü cümlesinde de söz konusu ödenekte yer alan
tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlara ilişkin usul ve
esasların Kalkınma Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu
kurallar, açıklamanın birinci cümlesinde yer alan “...açılacak özel hesaba aktarılarak..."
ibaresi ile üçüncü cümlesidir.

138. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak..." ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

139. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle dava konusu kuralların bütçeyle ilgili kurallar kapsamında bulunduğunda tereddüt
yoktur. Açıklamada bütçe ödeneklerinin hangi faaliyetler kapsamında harcanacağına ilişkin
sınırlar açık bir şekilde belirlendiğinden bu ödenekte yer alan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
konusunda Kalkınma Bakanlığına yetki verilmesi yasama yetkisinin devri niteliği
taşımamaktadır.

140. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın, 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

9. (27) Numaralı Sırasındaki Açıklamanın İkinci Cümlesinin
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

141. Dava dilekçesinde özetle; Kalkınma Bakanlığının 5018 sayılı Kanun’a
ek (1) sayılı Cetvel’de merkezî yönetim kapsamındaki idareler arasında sayıldığından
Bakanlığa tahsis edilen kaynakların mali yönetim ve kontrolünün 5018 sayılı Kanun’a, mal
ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kanun’a tabi olduğu; dava konusu kuralla,
özel hesaptan yapılacak harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna
tutulmasının Anayasa’nın bütçeyle ilgili kurallarıyla bağdaşmadığı belirtilerek kuralın
Anayasa’nın 87., 88., 89, ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

142. Dava konusu kuralda, İSEDAK çerçevesinde yapılan çok taraflı
uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması için Kalkınma Bakanlığı bütçesinin
32.01.35.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin özel hesaba aktarıldıktan sonra bu
hesaptan yapılan harcamaların 4734 sayılı Kanun’a ve 5018 sayılı Kanun’a tabi olmayacağı
hüküm altına alınmıştır.143. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının üçüncü
cümlesine yönelik gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

144. Kalkınma Bakanlığı, 5018 sayılı Kanun’a ek (1) sayılı Cetvel’de, genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla Kalkınma Bakanlığı
bütçesinden yapılacak harcamalar 4734 ve 5018 sayılı Kanunlara tabidir, Dava konusu
kuralda ise Kalkınma Bakanlığı bütçesinden, ÎSEDAK çerçevesinde yapılan çok taraflı
uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması için özel hesaba aktarılan ödenekten
yapacağı harcamalar, yukarıda anılan 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna tutularak
bu Kanunlar 2016 yılı için uygulanamaz hâle getirilmektedir.

145. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’mn 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural, Anayasa’mn 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’mn 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

10. (28) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

146. Dava dilekçesinde özetle; 5018 sayılı Kanun’a göre merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarının kanunla
yapılması gerektiği, Anayasa’mn kanun hükmünde kararnameyle Bakanlar Kuruluna dahi
vermediği bütçede değişiklik yapma yetkisinin Maliye Bakanlığına verildiği belirtilerek
kuralın Anayasa’mn 161. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

147. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (28) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.4.9.00-1-06.2 tertibinde yer alan
ödeneğin bölgesel eylem planları ve programları ve öncelikli dönüşüm programlan eylem
planları kapsamındaki işler ile araştırma altyapı projeleri ve yükseköğretim kurumlarının
muhtelif yatırım projeleri için kullandırmaya kalkınma bakanının yetkili olduğu belirtilmiş;
dava konusu ikinci cümlesinde ise bu tertipte yer alan ödenekten Kalkınma Bakanlığınca
uygun görülen tutarları yatırımları hızlandırma ödeneğine aktarmaya Maliye Bakanlığı
yetkili kılınmıştır.

148. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

149. Dava konusu kuralla, Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00­
01.4.9.00-1-06.2 tertibinde yer alan ve bölgesel plan ve programlar, eylem planları ile
Onuncu Kalkınma Planında belirtilen Öncelikli'Dönüşüm Programlan kapsamındaki eylem
ve yatırımlar için kullanılmak üzere konulmuş olan ödeneğin Kalkınma Bakanlığınca uygun
görülen kısmının Maliye Bakanlığı bütçesi içinde yer alan yatırımları hızlandırma ödeneğineaktarma konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınarak, olağan kanunla düzenlenmesi
gereken kurumlar arası ödenek aktarmaları Bütçe Kanunuyla düzenlenmiştir. Olağan
kanunlarla düzenlenmesi gereken kuralların Bütçe Kanunu ile düzenlenmesi, bütçe
kanununa bütçe iie ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı ilkesiyle
bağdaşmamaktadır.

150. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 163. maddesi yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

11. (39) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

151. Dava dilekçesinde özetle; 237 sayılı Kanun’a göre kurumların taşıt
ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamalarının esas olduğu, merkezî yönetim
kapsamındaki idarelerin hizmet alımı suretiyle edinmeleri ekonomik olmayan, yıl içinde her
ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların azami satın alma bedelleri ile cinsi, adedi,
hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağının yılı bütçe kanuna bağlı (T) cetvelinde
gösterilmesi gerektiği, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (T) Cetveli’nde hizmet
alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan 9230 taşıt satın alınması öngörülmüş iken dava
konusu kuralla azami satın alma bedeli belirtilmeksizin cins ve adedi ilgili idarenin talebi ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararınca 100 adet taşıt daha
alınması öngörülerek 237 sayılı Taşıt Kanunu’nda değişiklik yapıldığı belirtilerek kuralın
Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

152. Dava konusu kuralda, merkezî yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet
alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan taşıtların Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na
bağlı (T) işaretli Cetvel’de gösterilmesine gerek bulunmaksızın cinsi ve adedinin ilgili
idarenin talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararınca,
taşıtların sayısı 100’ü geçmemek ve 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile
ilişkilendirilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebileceği hüküm altına alınmaktadır.

153. Kamu kuramlarının taşıt edinmesi işlemleri kural olarak 237 sayılı Taşıt
Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Kanun; genel bütçeye dâhil
dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli
müesseseler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare
birliklerini, iktisadi devlet teşekkülleri ile özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit
banka ve teşekkülleri, sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin
yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseleri, kamuya yararlı
demeklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenleri kapsamaktadır.154. Kanun’un 7. maddesine göre, kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı
suretiyle karşılamaları esastır. Bu şekilde temini mümkün olmayan, ekonomik bulunmayan
veya sağlık, savunma ve güvenlik gibi nedenlerle hizmet alımı suretiyle karşılanması uygun
görülmeyen taşıtlar diğer yollarla edinilebilir.

155. Kanun’un 10. maddesinde, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli
idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri
taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağının, yılı bütçe kanunlarına
bağlı (T) işaretli cetvelde gösterileceği belirtilmiş; sayılanlar dışında kalan kurum ve
kuruluşlar tarafından 237 sayılı Kanun gereğince taşıt edinilebilmesinin ise edinilecek taşıtın
cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış
Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğu ifade edilmiştir.

156. Dava konusu kuralda ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T)
işaretli Cetvel’de gösterilmesine gerek bulunmaksızın merkezî yönetim kapsamındaki
idarelerin belli bir sayıyı geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla taşıt edinmesine olanak
tanınmaktadır. Kural bu hâliyle bütçeyi açıklayıcı, uygulanmasını kolaylaştırıcı nitelikte
değil merkezî yönetim kapsamındaki idarelerin taşıt edinebilmesine ilişkin doğrudan
düzenlemeler içermektedir. Dolayısıyla kuralla olağan kanunların konusu olan düzenleme
Bütçe Kanunu ile yapıldığı gibi 237 sayılı Kanun’da da değişiklik yapılmıştır. Bu itibarla
kural, bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya zımnen değiştirilemeyeceği
ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

157. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden aynca
Anayasa’nın 87., 88, ve 89, maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

12. (56) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci ve
Üçüncü Cümlelerinde Yer Alan “...adına açılmış olan özel hesaplara...”
İbarelerinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

158. Dava dilekçesinde özetle; ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak
dağıtılacak ders kitapları, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilere
verilecek öğle yemeği ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ve kuramlara
erişiminin sağlanması için ücretsiz taşınması kapsamında yapılacak giderlerin merkezî
yönetim bütçesinden kaynak aktarılmak suretiyle yapılması gerektiği, Millî Eğitim
Bakanlığının 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı Cetvel’de yer alan merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idaresi olduğu, bu nedenle Bakanlığa tahsis edilen kaynakların 5018
sayılı Kanun’a tabi olduğu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK’da Bakanlığın ödeneklerini özel hesaba aktarma yaparak harcayabileceğine
yönelik düzenleme bulunmadığı, dava konusu kurallarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Fonu’ndan Millî Eğitim Bakanlığı adına açılmış özel hesaplara aktarılan parasal kaynakların
mevcut mali yönetim ve denetim sisteminin dışına çıkarıldığı, hiçbir çerçeve çizilmeksizin,esaslar belirlenmeksizin Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına Fon kaynaklarını kullanma
yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu belirtilerek kuralların
Anayasa’nın 7., 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

159. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (56) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak
dağıtılacak ders kitapları için 240.000.000 TL, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim
kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için 460.000.000 TL olmak üzere toplam
700.000.000 TL’ye kadar yapılacak harcamalar karşılığı tutarın, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonuna (SYDTF) 4842 sayılı Kanun ile 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca aktarılacak tutardan kesilerek Millî
Eğitim Bakanlığı "adına açılmış olan özel hesaplara" aktarmaya Maliye Bakanlığının
yetkili olduğu belirtilmiş; üçüncü cümlesinde de Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin
Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi kapsamında
155.000.000 Türk lirasına kadar yapılacak giderler karşılığı tutarın talep üzerine Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Millî Eğitim Bakanlığı “adına açılmış olan
özel hesaplara" aktarılacağı ifade edilmiştir. Dava konusu kurallar, anılan cümlelerde yer
alan “adına açılmış olan özel hesaplara" ibareleridir.

160. SYDTF, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanunumda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı T.C. Merkez
Bankası nezdinde kurulmuş bir fondur. 3294 sayılı Kanun’un 1. maddesinde; Kanun’un
fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle
olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti
pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,
sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla ihdas edildiği ifade edilmiştir.

İ61. 3294 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre Fon’un gelirleri; Kanun ve
kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %
10’a kadar aktarılacak miktardan, bütçeye konulacak ödeneklerden, trafik para cezası
hasılatının yarısından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam gelirleri hasılatından
aktarılacak %15’lik miktardan, her nevi bağış ve yardımlardan ve diğer gelirlerden teşekkül
etmektedir. Ayrıca, 9.4.2003 tarihli ve 4482 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 38. maddesiyle, gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden
%2,8 oranında Fon’a pay verilmesi öngörülmüştür.

162. Fon yukarıda sayılan kalemlerden elde ettiği gelirlerle Kanun’un
kendisine verdiği görevleri yerine getirmektedir. Fon’un çalışma usul ve esasları ile
toplanacak kaynakların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dağıtım esasları
yönetmelikle tespit edilmektedir.

163 . 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Bazı Ödeneklerin
Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı eki E-Cetveli, Bütçe Kanunlarına her
yıl eklenen cetvellerden biri olup isminden de anlaşılabileceği üzere ilgili olduğu mali yıl
bütçesinde yer alan bazı ödeneklerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı ile bazı harcamaların
kamu bütçesinden yapılmasında izlenecek usulleri göstermek için düzenlenmektedir.164. Dava konusu kurallarda, merkezî yönetim kapsamında bulunan Millî
Eğitim Bakanlığınca yerine getirilecek bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların 2016 yılı
Merkezi Yönetim Bütçesinde Bakanlığa ayrılan bütçe tertipleriyle herhangi bir ilişki
kurulmaksızın SYDTF’den Millî Eğitim Bakanlığı adına açılacak özel hesaba aktarılacak
kaynaklardan karşılanması öngörülmektedir. Kuralların bu hâliyle bütçeyi açıklayıcı,
uygulanmasını kolaylaştırıcı nitelikte olduğu söylenemez. Bu itibarla, kuralların olağan
kanunlarla düzenlenmesi gerekirken Bütçe Kanunu ile düzenlenmesi, bütçe kanununa bütçe
ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

165. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır.
İptalleri gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kurallar Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden
ayrıca Anayasa’nın 7., 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek
görülmemiştir.

13. (60) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

166. Dava dilekçesinde özetle; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesinin
15.76,00.04-01.3.9.00-1-06.1 tertibinden bisiklet alımı, dağıtımı ve kullandırılmasına ilişkin
hiçbir ölçüt getirilmeksizin tüm yetkinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bırakılmasının
kamu yararıyla bağdaşmadığı, konuyla ilgili temel ilkeler belirlenmeden yürütme organına
sınırsız bir düzenleme yetkisi tanınmasının yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu,
bisiklet alımı, dağıtımı ve denetimi gibi konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085
sayılı Sayıştay Kanunu ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK’nın devre dışı bırakıldığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 7.,
87., 88., 89., 160. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

167. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (60) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesinin 15.76.00.04-01.3.9.00-1-06.1 tertibi
ile döner sermaye bütçesinden Toplumda Fiziksel Aktivitenin Artırılması Projesi
kapsamında, bisiklet alımı ve dağıtımı yapılacağı belirtildikten sonra dava konusu ikinci
cümlesinde; bisikletlerin alımı, bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımı, şartları,
kapsamı, kullandırılması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığının yetkili olduğu ifade edilmiştir.

168. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak..." ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kural yönünden de geçerlidir.169. Dava konusu kural; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp olağan
kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması ile ilgili,
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir.

170. Fiziksel aktivite yetersizliği ve obezite ile mücadele gibi sağlıklı hayata
yönelik program ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğin artırılması
Onuncu Kalkınma Planı hedefleri arasında sayılmıştır. Dava konusu kuralla da Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu bütçesinin 15.76.00.04-01.3.9.00-1-06.1 tertibi ile döner sermaye
bütçesinden Toplumda Fiziksel Aktivitenin Arttırılması Projesi kapsamında bisiklet alımı,
dağıtımı, şartları, kapsamı, kullandırılması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleme
konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

171. Açıklamada bütçe ödeneklerinin hangi faaliyet kapsamında
harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde belirlendiğinden Türkiye Halk Sağlığı
Kuruntuna bisiklet alımı, dağıtımı ve kullandırılmasına ilişkin sınırsız bir yetki verildiği
söylenemez. Belirtilen çerçeve içinde bisikletlerin alımı, bedeli karşılığında veya bedelsiz
olarak dağıtımı, şartları, kapsamı, kullandırılması ve denetimine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının yetkili kılınması
yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

172. Diğer taraftan dava konusu kuralda, bisiklet alımı, dağıtımı ve
denetiminin 4734, 2886, 5018, 6085 sayılı Kanunlara tabi olmadığına ilişkin herhangi bir
hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesinin 15.76.00.04­
01.3.9,00-1-06.1 tertibi ile döner sermaye bütçesinden bisiklet alımı için yapılacak
harcamanın anılan Kanunlardan müstesna tutulması söz konusu değildir.

173. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 87., 88. ve 89. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

14. (61) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamadaki “...bedeli
karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı...” İbaresinin
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

174. Dava dilekçesinde özetle; diş fırçası ve diş macunu atımına, bedeli
karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin hiçbir ölçüt getirilmeksizin tüm yetkinin
Türkiye Halk Sağlığı Kuruntuna bırakılmasının kamu yararıyla bağdaşmadığı, konuyla ilgili
çerçeve çizilmeden yürütme organına sınırsız bir düzenleme yetkisi tanınmasının yasama
yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, 4734, 2886, 5018 ve 6085 sayılı Kanunlar ile 663
sayılı KHK’nın 2016 yılı için devre dışı bırakıldığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 7.,
87., 88,, 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

175. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kural, ilgisi nedeniyle
Anayasa’nın 160. maddesi yönünden de incelenmiştir.176. Kanun’un eki E-Cetveli’nin dava konusu kuralın da yer aldığı (61)
numaralı açıklamasında, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve
sürdürülmesi kapsamında diş fırçası ve diş macununun alımı için Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu bütçesinin 15.76.00.04-01.3.9.00-1-03.2 tertibi ile döner sermaye bütçesine, bu
amaçla konulan ödeneklerin harcanmasına, diş fırçası ve diş macununun bedeli karşılığında
veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı yetkili olduğu belirtilmiştir. Dava konusu kural, açıklamada yer alan
“...bedeli karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı... ” ibaresidir.

177. Bir önceki başlık altında, Kanun’un eki E-Cetvelinin (60) numaralı
açıklamasının ikinci cümlesine ilişkin gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

178. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 87., 88. ve 89. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

15. (66) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

179. Dava konusu kuralda, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00­
01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 5779 sayılı İl özel İdarelerine ve Belediyelere
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 6, maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hâllerde belediyelere yardım
amacıyla kullanmaya maliye bakanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

180. 5779 sayılı Kanun, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi
gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektedir. Kanun’un 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, il özel idareleri ve
belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verileceği; (2)
numaralı fıkrasında, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’sinin
büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50’sinin büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve
yüzde 0,5’inin il özel idarelerine ayrılacağı; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
ekli (1) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere
büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının
%6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’unun büyükşehir belediye payı olarak ayrılacağı;
(4) numaralı fıkrasında da Bakanlar Kurulunun bu maddede belirtilen oranları iki katına
kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

181. Kanun’un “Denkleştirme Ödeneği" başlıklı 6. maddesinin (1) numaralı
fıkrasında, kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde birinin
Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere
denkleştirme ödeneği olarak konulacağı, Maliye Bakanlığının bu ödeneği, mart ve temmuz
aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere llbank A.Ş. hesabına aktaracağı, îlbank A.Ş.
hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre
dağıtacağı ifade edildikten sonra (2) numaralı fıkrasında -bu Kanun’da ayrılması öngörülenpaylar ile birinci fıkrada belirtilen ödenek dışında- mahallî idarelere yardım amacıyla
bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi
adlarla başka bir ödenek konulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

182. Dava konusu kuralda ise Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00­
01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 5779 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hâllerde belediyelere yardım
amacıyla kullanmaya maliye bakanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

b. İptal Talebinin Gerekçesi

183. Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralla maliye bakanına bütçeden
istediği kadar kaynağı istediği belediyeye aktarma yetkisi tanındığı, kuralda yer alan
Ödeneğin bir nevi Örtülü ödeneğe dönüştüğü, 5779 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (2)
numaralı fıkrasının 2016 yılı bütçe döneminde uygulanamaz hâle geldiği belirtilerek kuralın
Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

c. Ânayasa’ya Aykırılık Sorunu

184. Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine ilişkin
gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir,

185. 5779 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanun’da
ayrılması öngörülen vergi payları ile maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen ödenek
dışında (denkleştirme ödeneği), mahallî idarelere yardım amacıyla bakanlıklar ile bağlı ve
ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir
ödenek konulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

186. Dava konusu kuralda ise Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00­
01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 5779 sayılı 6. maddesinin (2) numaralı
fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu hâllerde belediyelere yardım
amacıyla kullanmaya maliye bakanı yetkili kılınarak 5779 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (2)
numaralı fıkrası uygulanamaz hale getirilmektedir. Dava konusu kuralla kısmen veya
tamamen uygulanamayacak hükümlerin bütçe kanunlarında yer almasına olanak tanınması
ise bu kanunlarda o yıl için değişiklik yapılması anlamına gelmektedir. Bu itibarla dava
konusu kural, bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya zımnen
değiştirilemeyeceği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

187. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır,

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 87,, 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.16. (69) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
CUmlesindeki “...öze/ hesaba aktarılırİbaresi ile Üçüncü Cümlesinin
İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

188. Dava dilekçesinde özetle; bütçe tertibinde yer alan ödeneğin özel hesaba
aktarılmasının harcamaların temel mevzuat hükümlerine aykırı olarak keyfî şekilde
yapılmasına sebebiyet verdiği, özel hesap uygulamasının başka amaçlara hizmet ettiği, özel
hesaptan yapılacak harcamaların denetimi konusunda belirsizlik bulunduğu, 3056 sayılı
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK’da Başbakanlığın bu tür ödenekleri özel hesaba
aktarma yaparak harcayabileceğine yönelik düzenleme bulunmadığı, kanun koyucunun
temel ilkeleri koymadan, çerçeveyi çizmeden yürütme organına düzenleme yapma yetkisi
tanımasının yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu belirtilerek kuralın Anayasa’mn
2., 7., 87., 88., 89., 124. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

189. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kurallar, ilgisi nedeniyle
Anayasa’mn 160. maddesi yönünden de incelenmiştir.

190. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (69) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde, Başbakanlık bütçesinde 100. yıl anma etkinlikleri kapsamında çalışmalar
yapmak maksadıyla 07.00.00,02-01.1.1.00-1-05.2 tertibinde tefrik edilen ödeneklerin
Başbakanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılacağı belirtilmiş;
üçüncü cümlesinde de özel hesaba aktarılan tutarların kullanımına ilişkin usul ve esasların
başbakanın onayı ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu kurallar,
açıklamanın birinci cümlesinde yer alan “...öze! hesaba aktarılır.” ibaresi ile üçüncü
cümlesidir.

191. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı açıklamasının birinci
cümlesindeki “...öce/ hesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik gerekçeler
dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

192. Dava konusu kurallar, doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle kuralların bütçenin uygulanması kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.

193. Açıklamada, bütçe ödeneğinin hangi faaliyetler kapsamında harcanacağı
açık bir şekilde belirlenmiştir. Söz konusu ödenekte yer alan tutarların kullanımına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi konusunda başbakanın yetkili kılınması, ödeneklerin başka bir
amaçla kullanılması anlamına gelmeyeceği gibi açıklamada belirtilen sınırlar içinde
başbakana düzenleme yetkisi verilmesi yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

194. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’mn 2., 7. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’mn 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.17. (69) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

195. Dava dilekçesinde özetle, Başbakanlığın 5018 sayılı Kanun’a ek (I)
sayılı Cetvel’de merkezî yönetim kapsamındaki idareler arasında sayıldığı, Başbakanlığa
tahsis edilen kaynakların mali yönetim ve kontrolünün 5018 sayılı Kanun’a, mal ve hizmet
alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kanun’a tabi olduğu; dava konusu kuralla özel
hesaptan yapılacak harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna tutulmasının
bütçe uygulamalarının saydam, açık ve hesap verebilir olmasını önlediği, bütçe disiplininin
bozulmasına ve harcamalarda keyfîliğe sebebiyet verdiği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2„
87. 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

196. Dava konusu kuralda, Başbakanlık bütçesinde 100. yıl anma etkinlikleri
kapsamında çalışmalar yapmak maksadıyla 07.00.00.02-01.1.1,00-1-05.2 tertibinde tefrik
edilen ödeneklerin özel hesaba aktarıldıktan sonra, bu hesaptan yapılan harcamaların 4734
ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

197. Kanun’un eki E-Cetveli’,nin (11) numaralı sırasında yer alan
açıklamanın üçüncü cümlesine yönelik gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

198. Başbakanlık, 5018 sayılı Kanun’a ek (1) sayılı Cetvel’de, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerini yukanda sayılan
4734 ve 5018 sayılı Kanun kapsamında ifa etmekle yükümlüdür. Dava konusu kuralda ise
Başbakanlık bütçesinden 100. yıl anma etkinlikleri kapsamında çalışmalar yapmak
maksadıyla yapılacak harcamalar, yukarıda anılan 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan
müstesna tutularak bu Kanunlar 2016 yılı için uygulanamaz hale getirilmektedir.

199. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 2., 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

18. (75) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Üçüncü
Paragrafındaki “...ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır...” ve
“...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde...” İbarelerinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

200. Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kurallarla bütçe tertibinde yer
alan ödeneklerin özel hesaba aktarılmak suretiyle bütçe sistemi dışına çıkarıldığı, budurumun bütçe uygulamalarının saydam, açık ve hesap verebilir olmasını önlediği, bütçe
disiplininin bozulmasına ve harcamalarda keyfîliğe sebebiyet verdiği, vali tarafından kamu
kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversitelere
kullandırılacak ödeneklerin 5302 sayılı Kanun gereğince ilgisine göre il özel idaresi veya
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesaplarına aktarılması ve bu hesaplar
aracılığıyla kullandırılması gerektiği, özel hesaptan yapılacak harcamaların denetimi
konusunda belirsizlik bulunduğu, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde yer alan
ödeneklerin Yaşlı Destek Programı (YADES) veya Erişilebilirlik Destek Projesi (ERDEP)
kapsamında kullanılmak üzere valilikler adına açılacak özel hesaba aktarılabileceğine ilişkin
düzenleme bulunmadığı, kanun koyucunun temel ilkeleri koymadan, çerçeveyi çizmeden
özel hesaba aktarılan tutarların kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisini Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bırakmasının yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu
belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2„ 7„ 87., 88., 89., 124, ve 161. maddelerine aykırı
olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

201. 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca kurallar, ilgisi nedeniyle
Anayasa’nın 160. maddesi yönünden de incelenmiştir.

202. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (75) numaralı açıklamasının birinci
paragrafında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.33.00-10.1.2.00-1-07.1
tertibinde yer alan Ödeneğin, kamu kurum ve kuruluşlarının, açık alan bileşenlerinden ve
binalardan oluşan “pilot alanlar” için hazırlanacak projeleri, bilimsel ölçütlere ve Türk
Standartları Enstitüsü standartlarına uygun biçimde, teknik bilgi desteği ile uygulamaya
geçirmeleri, daha sonra bu proje çalışmasında edindikleri deneyimleri kent geneline
yaygınlaştırmaları amacıyla ERDEP’in yürütülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılacağı belirtilmiş; ikinci paragrafında,
24.01.33.00-10.2.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin; Türkiye’de ikamet eden ve
hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko
sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak
yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan YADES için Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin
program amaçlarına uygun olarak hazırlayacakları projeler için kullandırılacağı ifade
edilmiş; üçüncü paragrafında da YADES ve ERDEP kapsamında valilikler tarafından Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan
projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin
bedellerinin münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu
ödenekten "ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılacağı” ve proje amaçlarına
uygun olarak vali tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek
odaları ve üniversitelere “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde" kullandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Dava konusu kurallar,
açıklamanın üçüncü paragrafında yer alan “...ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba
aktarılır..." ile "...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde..." ibareleridir.

203. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
birinci cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik
gerekçeler dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.204. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle dava konusu kurallar, bütçeyle ilgili kurallar kapsamında bulunmaktadır.

205. Yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde bakımını
sağlamaya yönelik hizmetlerin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve yaşlılara yönelik
kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliğinin artırılması ile engellilere yönelik eğitim,
istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetiminin artırılması, Onuncu Kalkınma
Planı hedefleri arasında sayılmıştır. Dava konusu kuralların YADES ve ERDEP’in daha
etkin ve hızlı uygulanabilmesi, karar alma süreçlerinin daha da işlerlik kazanabilmesi ile
kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde amaçları doğrultusunda harcanabilmesini
temin etmek için yapıldığı anlaşılmaktadır.

206. Bütçe kanunu ile YADES ve ERDEP kapsamında kullanılması
öngörülen ödenekler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Söz
konusu ödeneğin çerçevesi çizilmiş, kullanacak kuruluşlar belirlenmiş, ödeneklerin
harcanması sürecinde yer alacak kurumlar ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu ödeneklerden
yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının yetkili kılınması yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

207. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161.
maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

19. (79) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

208. Dava dilekçesinde özetle, bütçe tertibinde yer alan ödeneklerin özel
hesaba aktarılmak suretiyle bütçe sistemi dışına çıkarıldığı, bu durumun bütçe
uygulamalarının saydam, açık ve hesap verebilir olmasını önlediği, bütçe disiplininin
bozulmasına ve harcamalarda keyfiliğe sebebiyet verdiği, kamu idarelerinin kalkınma
ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine yapılan kaynak transferinin
idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesapta izlenmesinin yanlış raporlama
yapılmasına sebebiyet verebileceği, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’da, merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis
edilen kaynakların, proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak
özel hesaplarda izleneceğine veya söz konusu projeler için bütçe dışı imkânlarla
karşılanamayan eş finansman tutarının bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) ve (07)
ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle
söz konusu projeler için açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idarelerin yetkili
olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK ile 641 sayılı KHK’da, özel hesapların işleyişi ve
muhasebeleştirilmesi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik
olarak Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığına herhangi bir yetki verilmediği, buyetkinin ilgili Bakanlıklara verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu
belirtilerek kuralın Anayasa’nın 7., 87., 88., 89., 124. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

209. Dava konusu kuralda 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, merkezî yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine
tahsis edilen kaynakların proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin
açılacak özel hesaplarda izleneceği, söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezî
yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarının bütçe ve
bütçe dışı imkânlardan karşılanacağı, bütçe dışı imkânlarla karşılanamayan eş finansman
tutarının, bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren
tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle söz konusu projeler için
açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idarelerin yetkili olduğu, kalkınma ajansı ve
yararlanıcı kamu idaresi tarafından projeye tahsis edilen kaynakların kullanımı, proje
kapsamında ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin
esasları düzenleyen 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri
çerçevesinde personel çalıştırılması, özel hesabın işleyişi ve muhasebeleştirilmesi ile diğer
hususlara ilişkin usul ve esasların Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edileceği hüküm
altına alınmaktadır.

210. Kalkınma ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere
kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Ajansların görevlerinden birisi de bölge plan ve programlarının
uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktır. Bu kapsamda ajanslar,
kendilerine tahsis edilen kaynakları bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanma
veya kullandırma yetkisine sahiptir.

211. Dava konusu kuralda da merkezî yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin kalkınma ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis
edilen kaynakların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Kurala göre
proje için kalkınma ajansı tarafından tahsis edilen kaynaklar, proje yürütücüsü idarelerin
bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecektir. Böylece ajans
tarafından kamu idaresine tahsis edilen kaynakların başka iş ve projelerde kullanılmasının
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

212. Kuralda, söz konusu projelerde kullanılmak üzere merkezî yönetim
kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eş finansman tutarının bütçe ve bütçe dışı
imkânlardan karşılanması, bütçe dışı imkânlarla karşılanamayan eş finansman tutarının da bu
amaçla idarelerin bütçelerinde (06) (sermaye giderleri) ve (07) (sermaye transferleri)
ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden karşılanması ve bu ödeneklerin
özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılması öngörülmüştür. Bu bakımdan dava konusu
kural; bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte
hükümler ihtiva etmektedir.213. Dava konusu kuralda, bütçe ödeneklerinin hangi faaliyetler kapsamında
harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde belirlendiğinden projeye tahsis edilen
kaynakların kullanımı, proje kapsamında ve proje süresiyle sınırlı olarak sözleşmeli personel
çalıştırılması, özel hesabın işleyişi ve muhasebeleştirilmesi ile diğer hususlara ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi konusunda kalkınma bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin
devri niteliği taşımamaktadır.

214. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7. ve 161. maddelerine aykırı
değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

20. (82) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci
Cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” İbaresi ile Üçüncü Cümlesinin
İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

215. Dava dilekçesinde özetle; dava konusu kurallarla bütçe tertibinde yer
alan ödeneğin özel hesaba aktarılmak suretiyle bütçe sistemi dışına çıkarıldığı, bu durumun
harcamalarda keyfîliğe sebebiyet verdiği, bütçe uygulamalarının saydam, açık ve hesap
verebilir olmasını önlediği, özel hesapların denetimi konusunda belirsizlik bulunduğu,
kanunla temel ilkeleri koymadan, çerçeveyi çizmeden özel hesaba aktarılan tutarların
harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
konusunda Maliye ve Avrupa Birliği Bakanlıklarının yetkili kılınmasının yasama yetkisinin
devri sonucunu doğurduğu belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2., 7., 87., 88., 89., 124., 160.,
ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

216. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (82) numaralı açıklamasının birinci
cümlesinde Avrupa Birliği Bakanlığının Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde,
gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan
faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması amacıyla 25.00.00.02-01.1.9.00-1-03.6
tertibine bütçe ile tahsis edilen ödenekten bakan tarafından belirlenecek olan tutarın Avrupa
Birliği Bakanlığı bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacağı
belirtilmiş; üçüncü cümlesinde de özel hesaba aktarılan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların Avrupa Birliği Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığınca müştereken belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Dava konusu
kurallar, açıklamanın birinci cümlesinde yer alan “... özel hesaba aktarılarak..." ibaresi ile
üçüncü cümlesidir. .

217. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
birinci cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak..." ibaresi ile ikinci cümlesine ilişkin
gerekçeler dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.

218. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması
ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
yönüyle kuralların bütçeyle ilgili hükümler kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.219. Avrupa Birliği İletişim Stratejisi, Türkiye’nin AB üyelik sürecine hem iç
hem dış desteğin artırılması ve sürece ivme kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.
Strateji’nin yurt içi iletişim boyutu halkın AB’ye katılım süTecine olan inancını
güçlendirmeyi ve reformlara desteğini artırmayı hedeflemekte; yurt dışı boyutu ise AB ile
Türkiye arasındaki karşılıklı güveni yeniden oluşturmayı ve AB sürecindeki kararlılığı ön
plana çıkarmayı amaçlamaktadır, Dava konusu kuralların Avrupa Biîliği İletişim Stratejisi
çerçevesinde, gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi
bulunmayan faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı uygulanabilmesi, karar alma süreçlerinin daha
da işlerlik kazanabilmesi ile kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik bir şekilde amaçları
doğrultusunda harcanabilmesini temin etmek için kamu yararı amacıyla ihdas edildiği
anlaşılmaktadır.

220. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (82) numaralı açıklamasında, Avrupa Birliği
İletişim Stratejisi kapsamında kullanılması öngörülen ödeneklerin hangi faaliyetler
kapsamında harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde belirlendiğinden bu ödenekte yer
alan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi konusunda Avrupa Birliği Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının yetkili kılınması
yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

221. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 2., 7., 160. ve 161.
maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

21. (82) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

222. Dava dilekçesinde özetle; Avrupa Birliği Bakanlığının 5018 sayılı
Kanun’a ekli (I) sayılı Cetvel’de merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında
sayıldığından 4734 ve 5018 sayılı Kanunlara tabi olduğu, 634 sayılı Avrupa Birliği
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da, Bakanlığa bütçe kanunları ile tahsis
edilen ödenekleri özel hesaba aktarma yaparak 5018 ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi
olmaksızın harcayabileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dava
konusu kuralla özel hesaptan yapılacak harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan
müstesna tutulmasının bütçe uygulamalarının saydam, açık ve hesap verebilir olmasını
önlediği, bütçe disiplininin bozulmasına ve harcamalarda keyfîliğe sebebiyet verdiği
belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 87. 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

223. Dava konusu kuralda, Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinin 25.00.00.02­
01.1.9.00-1-03.6 tertibinde yer alan ödeneğin özel hesaba aktarıldıktan sonra bu hesaptan
yapılan harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna olduğu hüküm altına
alınmıştır.224. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
üçüncü cümlesine yönelik gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

225. Avrupa Birliği Bakanlığı, 5018 sayılı Kanun’a ek (I) sayılı Cetvel’de,
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerini
4734 ve 5018 sayılı Kanun kapsamında ifa etmekle yükümlüdür. Dava konusu kuralda ise
Bakanlığın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki E-Cetveli’nin (82) numaralı
açıklaması uyarınca özel hesaba aktarılan ödenekten yapacağı harcamalar, yukarıda anılan
4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna tutularak bu Kanunlar 2016 yılı için
uygulanamaz hâle getirilmektedir.

226. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’mn 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’mn 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’mn 2., 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

22. (84) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

227. Dava dilekçesinde özetle; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’da Başbakanlığa,
sosyal yardım ve .hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin bir görev verilmediği, bu nedenle
dava konusu kuralla Başbakanlık bütçesine “Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve
sosyal yardım hizmetleri-Acil Destek Giderleri-Cari Transferler-Hazine Yardımları” tertibi
adı altında ödenek konulmasının anayasal açıdan mümkün olmadığı, bu tertipteki ödeneğin
kullanımına yönelik olarak temel ilkeler belirlenmeden ve çerçeve çizilmeden usul ve
esasları belirleme yetkisinin Başbakanlığa verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu
doğurduğu belirtilerek kuralın Anayasa’mn 2., 7., 87., 88., 89., 124. ve 161. maddelerine
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

228. Dava konusu kuralda, Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.37-10.9,9.61-1­
05.2 tertibinde yer alan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasların Başbakanlıkça tespit
edilmesi öngörülmüştür.

229. Dava konusu kural, doğrudan mali nitelikte olmayıp kanun konusu
olabilecek bir hüküm öngörmemektedir. Kuralda, yeni bir ödenek ihdas edilmediği gibi
başka kanun hükümlerinin değiştirilmesi de söz konusu değildir. Kuralda, Başbakanlık
bütçesinin 07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin kullanımına ilişkin usul
ve esasların hangi kurum tarafından belirleneceği düzenlenmektedir. Bu bakımdan dava
konusu kural, bütçenin uygulanması ile ilgili açıklayıcı nitelikte hükümler ihtiva etmektedir.230. Dava konusu kuralda, Başbakanlık tarafından belirlenecek usul ve
esaslara göre kullanılması öngörülen ödenekler, Başbakanlık bütçesinde yer almaktadır.
İlgili bütçe tertibine "Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri-
Acil Destek Giderleri-Cari Transferler-Hazine Yardımları” adı altında 101.344.000,TL
ödenek konmuştur. Buna göre söz konusu tertipte yer alan ödenek, analitik bütçe
sınıflandırmasına göre sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yarım hizmetleri
kapsamında acil desteğe ihtiyaç bulunan hâllerde hazine yardımı şeklinde kullanılabilecektir.
Belirtilen sınıflandırma esas alınmak suretiyle ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi konusunda Başbakanlığın yetkili kılınması, yasama yetkisinin devri sonucunu
da doğurmamaktadır.

231. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7. ve 161. maddelerine aykırı
değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 2., 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

23. (87) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın Birinci ve
Üçüncü Cümlelerinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin İncelenmesi

232. Dava dilekçesinde özetle; 5018 sayılı Kanun’da bütçe dışı her türlü özel
hesap uygulamasına son verildiği, dava konusu kuralla bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarılmak suretiyle mevcut mali yönetim ve denetim sisteminin dışına çıkarılmak istendiği,
dava konusu kurallar uyarınca özel hesaba aktarılan bütçe ödeneklerinin harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine yönelik olarak hiçbir çerçeve çizilmeksizin ve
sınırlamayla bağlı olmaksızın özel hesaba aktarılan tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Türk
Tarih Kuruntunun teklifi üzerine ilgili bakanın onayına bırakılmasının yasama yetkisinin
devri sonucunu doğurduğu, 664 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’da bütçe kanunları ile tahsis edilen ödeneklerin özel hesaba
aktarılarak harcanabileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilerek
kuralların Anayasa’nın 7,, 87., 88., 89., 124,, 160., ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

233. Dava konusu kurallarda, Türk Tarih Kurumu bütçesinde yakın dönem
tarih araştırmaları kapsamında çalışmalar yapmak maksadıyla 40,06.00.36-08.2.0.07-2-05.3
tertibinde tefrik edilen ödeneklerin Kurum bütçesine gider kaydedilmesi ve özel hesaba
aktarılarak kullanılması, özel hesaba aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esasların Türk Tarih Kurumunun teklifi üzerine ilgili bakanın
onayı ile belirlenmesi öngörülmektedir.

234. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
birinci cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” ibaresi ile ikinci cümlesine yönelik
gerekçeler dava konusu kurallar yönünden de geçerlidir.235. Dava konusu kurallar; doğrudan mali nitelikteki hükümler olmayıp
kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması ile ilgili,
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir.

236. Yakın dönem tarih araştırmaları kapsamında kullanılması öngörülen
ödenekler, Türk Tarih Kurumu bütçesinde yer almaktadır. Açıklamada, bütçe ödeneğinin
hangi faaliyetler kapsamında harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde belirlendiğinden
bu ödenekte yer alan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi konusunda Türk Tarih Kurumu ile ilgili bakanın yetkili
kılınması yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

237. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 7., 160. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

24. (87) Numaralı Sırasındaki Açıklamanın İkinci Cümlesinin
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

238. Dava dilekçesinde özetle; Türk Tarih Kurumu Başkanlığının 5018 sayılı
Kanun’a ekli (II) sayılı CetvePde yer alan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi
olduğundan 4734 ve 5018 sayılı Kanun’a tabi olduğu, 664 sayılı KHK’da Türk Tarih
Kurumuna tahsis edilen ödeneklerin 4734 ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın
harcanabileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dava konusu kural
uyarınca özel hesaptan yapılacak harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanun’dan müstesna
tutulmasının Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

239. Dava konusu kuralda, Türk Tarih Kurumu bütçesinde yakın dönem tarih
araştırmaları kapsamında çalışmalar yapmak maksadıyla 40.06.00.36-08.2.0.07-2-05.3
tertibinde tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarıldıktan sonra bu hesaptan yapılan
harcamaların 4734 ve 5018 sayılı Kanun’dan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

240. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
üçüncü cümlesine yönelik gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir,

241. Türk Tarih Kurumu, 5018 sayılı Kanun’a ek (II) sayılı Cetvel’de, özel
bütçeli idareler arasında sayıldığından 4734 ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Dava
konusu kuralda ise Türk Tarih Kurumunun yakın dönem tarih araştırmaları kapsamında
yapacağı harcamalar yukarıda anılan 4734 ve 5018 sayılı Kanunlardan müstesna tutularak bu
Kanunlar 2016 yılı için uygulanamaz hâle getirilmektedir.

242. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır,

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

25. (90) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

243. Dava dilekçesinde özetle; İçişleri Bakanlığı bütçesinin 10.01.00.62­
01.1.1.43-1-03.6 tertibinde yer alan ödeneğin hangi işlemler için kullanılacağının
yürürlükteki kanunlarla belirlenmesi gerektiği, 3152 sayılı Kanun’da İçişleri Bakanlığına
Kanun’un 28/A maddesi kapsamında gerçekleştirilecek temsil, tören, ilin tanıtımı ve
protokol hizmetleri için yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi
verilmediği, 3152 sayılı Kanun gereğince temsil, tören, ilin tanıtımı ve protokol hizmetleri
kapsamında yapılacak harcamalara yönelik olarak hiçbir çerçeve çizilmeksizin, esaslar
belirlenmeksizin ve sınırlamayla bağlı olmaksızın usul ve esasları belirleme konusunda
İçişleri Bakanlığının yetkili kılınmasının yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu,
ödenekten yapılacak harcamaların denetimi konusunda belirsizlik bulunduğu belirtilerek
kuralın Anayasa’nın 7., 87., 88., 89., 124. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

244. Dava konusu kuralda, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 10.01.00.62­
01.1.1.43-1-03.6 tertibinde yer alan ödenekten 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesi gereğince
temsil, tören, ilin tanıtımı ve protokol hizmetleri kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin
usul ve esasları belirlemeye içişleri bakanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

245. Dava konusu kural, doğrudan mali nitelikte hüküm olmayıp olağan
kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta ve sadece bütçenin uygulanması ile ilgili,
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikteki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu yönüyle
dava konusu kuralın bütçeyle ilgili hüküm kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.

246. İçişleri Bakanlığının kuruluşu, teşkilatı ve görevlerini düzenleyen 3152
sayılı Kanun’un 28/A maddesinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kurulması
öngörülen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının çalışma usul ve esasları ile
görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, ilin tanıtımı, gerektiğinde
merkezî idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,
ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi görevi Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına verilmiştir. Dava konusu kuralda da İçişleri Bakanlığı bütçesinin
10.01.00.62-01.1,1.43-1-03.6 tertibinde yer alan ödenekten 3152 sayılı Kanun’un 28/A
maddesi gereğince temsil, tören, ilin tanıtımı ve protokol hizmetleri kapsamında harcama
yapılması öngörülerek yapılacak olan harcamaya ilişkin genel çerçeve çizilmiş; sınırlar
belirlenmiştir. Bu çerçeve içinde yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
konusunda içişleri bakanının yetkili kılınması yasama yetkisinin devri sonucunu
doğurmamaktadır.247. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7. ve 161. maddelerine aykırı
değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 124. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

26. (94) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın İkinci
Cümlesinin İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

248. Dava dilekçesinde özetle; Gençlik ve Spor Bakanlığının 5018 sayılı
Kanun’a ekli (I) sayılı Cetvel’de yer alan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi
olduğu, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da
gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında internet erişimi sağlamak amacıyla yapılacak
mal ve hizmet alımlannın 4734 sayılı Kanun’dan muaf tutulacağına ilişkin herhangi bir
düzenlemenin bulunmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

249. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (94) numaralı açıklamasının birinci
fıkrasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 29.01.30.00-08.1.0.12-1-03.5 tertibinde yer
alan ödeneğin gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında gençlere internet erişimi
sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtilmiş; dava konusu ikinci fıkrasında da bu kapsamda
yapılacak harcamaların 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadan da yapılabileceği
hüküm altına alınmıştır.

250. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın
üçüncü cümlesine yönelik gerekçeler dava konusu kural yönünden de geçerlidir.

251. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5018 sayılı Kanun’a ek (I) sayılı Cetvel’de
gene) bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayıldığından 4734 sayılı Kanun’a tabidir.
Dava konusu kuralda ise gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında yapılacak mal ve
hizmet alanlarının 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadan da yapılabileceği hüküm
altına alınarak 4734 sayılı Kanun 2016 yılı için uygulanamaz hâle getirilmektedir. Dava
konusu kuralla kısmen veya tamamen uygulanamayacak hükümlerin bütçe kanunlarında yer
almasına olanak tanınması ise 4734 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması anlamına
gelmektedir. Bu itibarla kural, bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin açık veya
zımnen değiştirilemeyeceği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

252. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 161, maddesine aykırıdır. İptali
gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kural Anayasa’nın 161. maddesine aykırı bulunarak iptal edildiğinden ayrıca
Anayasa’nın 87., 88. ve 89. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.27. (94) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamasının Üçüncü
ve Dördüncü Cümlelerinin İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

253. Dava dilekçesinde özetle; kurumsal ödenek aktarmalarının ancak
kanunla yapılabileceği, dava konusu kuralla Gençlik ve Spor Bakanlığına ödenek aktarma
yetkisi verilmesinin bütçe ödeneklerinin idari tasarrufla değiştirilmesine sebebiyet vereceği,
gençlere internet erişimi sağlamak amacıyla konulan ödeneğin kullanımına yönelik olarak
hiçbir çerçeve çizilmeksizin ve sınırlamayla bağlı olmaksızın Maliye Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına düzenleme yetkisi
tanınmasının yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, bütçe tertibinde yer alan
ödeneğin bütçe sistemi dışına çıkarılarak özel usullerle harcanmasına olanak tanındığı
belirtilerek kuralların Anayasa’nın 7,, 87., 88., 89., 124., 161. ve 163. maddelerine aykırı
olduğu ileri sürülmüştür.

b. Aııayasa’ya Aykırılık Sorunu

254. Dava konusu kurallarda, gençlerin bilgiye erişim projesinin kapsamı,
hizmetin ne şekilde sağlanacağı ve yürütüleceği, ödemelerin nasıl yapılacağı ve diğer tüm
hususların Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenmesi
öngörülmüş, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına
ödenek/kaynak aktarabileceği hüküm altına alınmıştır.

255. Dava konusu kurallar, olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı
kapsamamakta, bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı
nitelikte hükümler ihtiva etmektedir. Kanun’un eki E-Cetveli’nin (90) numaralı
açıklamasının birinci cümlesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 29.01.30.00­
08.1.0.12-1-03.5 tertibinde yer alan ödeneğin, gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında
gençlere internet erişimi sağlamak amacıyla kullanılması öngörülerek ödeneğin kullanımına
ilişkin genel çerçeve çizilmiş; sınırlar belirlenmiştir. Bu çerçeve içinde, proje kapsamında
hizmetin ne şekilde sağlanacağı ve yürütüleceği, ödemelerin nasıl yapılacağı ve diğer tüm
hususların belirlenmesi konusunda Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Gençlik
ve Spor Bakanlıklarına yetki verilmesi, yasama yetkisinin devri sonucunu doğuımamaktadır.

256. Kamu kurumlannca ihtiyaç duyulan bazı hizmetler başka bir kamu
kuruntunun ana hizmeti kapsamında bulunabilmektedir. Kamu kurumlan bu hizmetleri
kendileri yapmak yerine ilgili kamu kuruntunun uzmanlık ve tecrübelerinden istifade edecek
şekilde bu idarelere yaptırabilmektedir. Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı da
gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında gençlere internet erişimi sağlamak amacıyla
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet satın alabilir. Dava konusu kuralla Gençlik ve
Spor Bakanlığına, gençlere internet erişimi projesi kapsamında kamu kurum ve
kuruluşlardan alacağı hizmetin karşılığı olarak bu kurum ve kuruluşlara ödenek/kaynak
aktarma yetkisi tanınmaktadır.

257. Gençlik ve Spor Bakanlığına tanınan ödenek aktarma yetkisi, esas
itibarıyla diğer kurumlardan alınan hizmetin karşılığı olan bedelin ödenek aktarma usulüyle
ödenmesinden ibarettir. Gençlerin bilgiye erişim projesi kapsamında Gençlik ve Spor
Bakanlığı bütçesine konulan ödenek, her halükârda konuluş amacı doğrultusundakullanılacaktır. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına gençlere internet erişimi projesi
kapsamında kamu kurum ve kuruluşlardan alacağı hizmetin karşılığı olarak bu kurum ve
kuruluşlara ödenek/kaynak aktarma yetkisi veren kural; bütçe ödeneklerinin kullanılmasına
yönelik olup bütçenin uygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte hükümler
ihtiva etmektedir.

258. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 7. ve 161. maddelerine aykırı
değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların 87., 88., 89, 124. ve 163. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.

28. (95) Numaralı Sırasında Yer Alan Açıklamanın
İncelenmesi

a. Anlam ve Kapsam

259. Dava konusu kuralda, emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika
binası yapımı projesi kapsamındaki giderlerin karşılanması amacıyla Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yıl içinde açılacak tertiplerde yer alacak Ödeneği (Yatırım
Programı ile ilişkilendirilmeksizin), 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesi kapsamında İçişleri
Bakanlığı bütçesine aktarmaya veya 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi
kapsamında İl Özel İdarelerine ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
kapsamında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tüzel kişiliğine tahakkuk ettirilmek suretiyle
kullandırmaya, tefrik edilen ödenekle sınırlı olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yetkili kılınmış, söz konusu tertiplerde yer alacak ödeneklerin kullandırılması, verilecek
desteğin kapsamı ve şartları, fabrika binası yapılacak taşınmazların ne suretle temin
edileceği, kiralama şartlan ve süresi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslann Yüksek
Planlama Kurulu kararıyla belirlenmesi öngörülmüştür.

260. 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK’nın 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde; kalkınma planları ve
yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini,
sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

261. Yatırımcılara uygun nitelikte yatırım yeri tahsisi yapabilmek için yeterli
arsa üretimi sağlanması, Hazine arazileri başta olmak üzere yatırıma elverişli arazilerin
tahsis süreçlerinin etkinleştirilmesi onuncu kalkınma planının hedefleri arasında sayılmıştır.
Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapımı projesi de 64. Hükümetin
2016 yılı eylem planında da yer almıştır. Proje, emek yoğun sektörlerdeki yatırımcıların ilk
yatırım (arazi ve inşaat) maliyetlerini azaltmak, yatırımcıların mevcut finansman imkânlarım
doğrudan üretime yönlendirmek ve ülke genelinde istihdam artışı sağlamayı
hedeflemektedir. Projenin, Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji,
Kalkınma, Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla
(STK) iş birliğinde yürütülmesi öngörülmüştür.

262. 3152 sayılı Kanun’un 28/A maddesinde, bakanlıklar ve diğer merkezî
idare kuruluşlarının, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım
işlerini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilecekleri belirtilmiş,5302 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrasında Bakanlıklar ve diğer merkezî idare
kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu,
kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân,
gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezî idare
kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için
ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecekleri
öngörülmüştür.

263.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesinin birinci
fıkrasının (h) bendine göre OSB; sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek,
kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi
türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının belirlediği yerlerde kurulan, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının
imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük
imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp
planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve
bu Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. Bu bölgelerde, arazi
kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilmektedir.

b. İptal Talebinin Gerekçesi

264. Dava dilekçesinde özetle; kamu adına, kamu bütçesinden bir harcama
yapabilmek veya herhangi bir kamu gelirinden vazgeçmek ya da karşılıksız kamu arazisi
tahsis etmek için yasal dayanağa ihtiyaç bulunduğu, emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi
fabrika binası yapımı projesi kapsamındaki giderlerin karşılanması ve sembolik bir kira
bedeli karşılığında yatırımcılara bedelsiz tahsis edilmesini öngören yasal bir düzenleme
bulunmadığı, Sanayi Bakanlığı bütçesinde yılı içinde yeni tertip açılmasını, açılacak yeni
tertibe ödenek tahsis edilmesini öngören bir mevzuatın bulunmadığı, Yüksek Planlama
Kuruluna kamu kaynağının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki
verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu, Yüksek Planlama Kuruluna
yasalarla verilmiş böyle bir görevin de bulunmadığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ödenek
aktarma yetkisi tanınmasının bütçe hakkıyla bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’mn
2., 7., 87., 88., 89., 124., 161. ve 163. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

c. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

265. 5018 sayılı Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde,
ilgili mevzuatına göre yılı içinde hizmetin gerektirdiği hâllerde Maliye Bakanlığınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
bütçelerinde yeni tertipler, gelir kodları ve finansman kodları açılabileceği ifade edilmiştir.

266. Dava konusu kuralla emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika
binası yapımı projesi kapsamındaki giderlerin karşılanması amacıyla Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yıl içerisinde tertip açılması ve tefrik edilen ödenekle sınırlı
olarak bu ödeneğin proje kapsamında kullandırılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine
aktarmaya veya İl Özel İdarelerine ve Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine tahakkuk
ettirilmek suretiyle kullandırmaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmıştır.
Dava konusu kural, olağan kanun konusu olabilecek bir kuralı kapsamamakta; bütçeninuygulanması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte hükümler ihtiva
etmektedir. Anahtar teslimi fabrika binası yapımı projesi kapsamındaki giderlerin
karşılanması amacıyla yıl içinde açılması öngörülen bütçe tertibine konulacak ödenek,
Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden veya diğer bütçe tertiplerinden ödenek aktarma
suretiyle karşılanacağından ödenek üstü harcama yapılması da söz konusu değildir.

267. Dava konusu kuralda, yıl içinde açılacak bütçe tertibindeki ödeneklerin
hangi faaliyet kapsamında harcanacağına ilişkin sınırlar açık bir şekilde belirlenmiştir. Söz
konusu tertiplerde yer alacak ödeneklerin kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi konusunda Yüksek Planlama Kurulunun yetkili kılınması, ödeneklerin başka bir
amaçla kullanılması anlamına gelmeyeceği gibi emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi
fabrika binası yapımı projesiyle sınırlı olarak ilgili kuruluşlara verilecek desteğin kapsamı ve
şartları, fabrika binası yapılacak taşınmazların ne suretle temin edileceği, kiralama şartları ve
süresi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik olarak ekonomik
hayatla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almakla görevli olan Yüksek Planlama
Kuruluna yetki verilmesi yasama yetkisinin devri niteliği taşımamaktadır.

268. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 7. ve 161. maddelerine aykırı
değildir. İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 2., 87., 88., 89., 124. ve 163. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

D. 2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E-Cetveli’nin:

1. (1), (2). (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13) ve (14)
Numaralı Açıklamaları ile (15) Numaralı Açıklamasının (a) ve (b)
Paragraflarının İncelenmesi

a. İptal Taleplerinin Gerekçesi

269. Dava dilekçesinde özetle; Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini
düzenleyen Anayasa’nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hazırlanması ve
kullanımı ile ilgili özel bir hüküm bulunmadığı; Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hazırlanması,
uygulanması ve denetimi bakımından diğer kurumlara göre bir ayrıcalığının bulunmadığı,
5018 sayılı Kanun’un 12. maddesinde Cumhurbaşkanlığının genel bütçe kapsamındaki
idareler arasında sayıldığı, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen kaynakların 5018
ve 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kullanılması gerektiği, dava konusu kurallarla
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mevcut bütçe sistemi dışına çıkarılarak yeni bir harcama
sistemi oluşturulduğu, 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile
5018 ve 4734 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmadan Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin kullanımı ile ilgili özel düzenlemeler yapılamayacağı, bazı harcamaların 4734
sayılı Kanun’da yer alan sınırlamalardan müstesna tutulduğu, yine bazı harcamalar
yönünden hiçbir çerçeve çizilmeksizin ve sınırlamayla bağlı olmaksızın Cumhurbaşkanına
harcama yetkisi verilmesinin yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu,
Cumhurbaşkanına bu gibi ayrıcalıklar tanınmasının adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle
bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2., 7., 87., 88., 89., 107. ve 161.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.b. Anayasa’ya Aykırılık Soruuu

270. Anayasa’nın 8. maddesinde “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı
ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine
getirilir. ” hükmüne yer verilmek suretiyle parlamenter sistemin özelliklerine uygun olarak
yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu biçiminde yapılandırılmıştır.

271. Anayasa’nın 112. maddesinin birinci fıkrasında, başbakanın Bakanlar
Kurulunun başkanı olarak hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözeteceği ve Bakanlar
Kurulunun bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu olacağı belirtilmek suretiyle
hükümet etme görev ve sorumluluğunun Bakanlar Kuruluna ait olduğu vurgulanmıştır.

272. Yürütme organının diğer kanadını oluşturan Cumhurbaşkanının görev ve
yetkileri ise Anayasa’nın 104. maddesinde düzenlenmektedir. Anılan maddenin birinci
fıkrasında, Cumhurbaşkanının devletin başı olduğu ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve
Türk milletinin birliğini temsil edeceği; Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının
düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeteceği belirtilmektedir. Anayasa’nın 104. maddesinin
ikinci fıkrasında, Cumhurbaşkanının temsil ve gözetme görevlerini yerine getirebilmesi
amacıyla kullanacağı yetkiler ve yapacağı görevler, yasama, yürütme ve yargıya ilişkin
olmak üzere üç başlık altında sayılmaktadır. Anayasa’nın 104. maddesinin son fıkrasında ise
Cumhurbaşkanının ayrıca Anayasa’da ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
diğer görevleri yerine getireceği ve yetkileri kullanacağı belirtilmek suretiyle kanunlarla
Cumhurbaşkanına başka görevler verilebilmesine de imkân sağlanmaktadır.

273. Anayasa koyucu; Anayasa ve ilgili kanunlarla Cumhurbaşkanına tanınan
ve Başbakan ve ilgili bakanın imzalarını gerektirmeyen yetkilerin devletin başı sıfatıyla,
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eden, devlet organlarının düzenli
ve uyumlu çalışmasını gözetmekle görevli olan ve siyaseten sorumlu olmayan
Cumhurbaşkanınca kullanılmasını öngörmüştür.

274. Cumhurbaşkanlığı 5018 sayılı Kanun’a ek (I) sayılı Cetvel’de genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayıldığından bütçesi Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu çerçevede 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesine toplamda 434.096.000.TL ödenek ayrılmakta;
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin E-Cetveli’nde de Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılacak,
Cumhurbaşkanının konumu ve hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan giderler ve bu
giderlerin ekonomik sınıflandırmanın hangi ayrıntısından karşılanacağına ilişkin açıklamalar
yer almaktadır.

275. Cetvel’in (1) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca sözleşmeli personelin ücret
ödemelerinin “01.2- Sözleşmeli Personel" tertibinin ilgili dördüncü düzey ekonomik
kodundan, geçici personel olarak çalışanların ücretlerinin “01.4- Geçici Personel’ tertibinin
ilgili dördüncü düzey ekonomik kodundan, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen
süreli personelin Tazminatları ile Ek Çalışma Ücretlerinin “01.5- Diğer Personel’ tertibinin
“01.5.1.90- Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler” ayrıntı kodundan karşılanması; (2)
numaralı açıklamasında ilgili kanunlar gereği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde;
kadrolu I ve II sayılı cetvele tabi personel aylık ödemelerinin “01.1 -Memurlar" tertibinin,
eğitim amacıyla staj gören öğrencilere ödenecek ücretlerin “01.4-Geçici Personel’ tertibinin
ilgili dördüncü düzey ekonomik kodlarından karşılanması öngörülmektedir.276. Cetvel’in (3) numaralı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı ile yabancı
devlet başkanları konutları, diğer köşkler, hizmet binaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği Konut Yönergesi’nde belirlenen özel tahsisli konutlar için temizlik malzemesi
alınılan ile buralarda kullanılan araç gereç ve donanımların temizleme giderlerinin
“03.2.2.02-Temizlik Malzemesi Atımları” tertibinden; (4) numaralı açıklamasında,
Cumhurbaşkanlığı ile yabancı devlet başkanları konutları, diğer köşkler, hizmet binaları ve
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Konut Yönergesi’ne bağlı konutların akaıyakıt alımlan
ile doğal gaz alım ve abonelik giderlerinin “03.2.3.01- Yakacak Alımlan”, ısıtılmasına ilişkin
malzeme atımlarının “03.2.9.90-Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımlan” tertiplerinden;
(5) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı ile yabancı devlet başkanları konutları, diğer
köşkler, hizmet binaları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Konut Yönergesi’nde-
belirlenen özel tahsisli konutların su tüketimi ve abonelik giderlerinin “03.2.2.01-Su
Alımlan”, elektrik tüketim ve abonelik giderlerinin “03.2.3.03-Elektrik Alımları”, içme suyu
giderlerinin “03.2.4.02-İçecekAlımlan”, bunlara ilişkin malzeme ahmlarının da “03.2.9.90-
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları” tertiplerinden karşılanması öngörülmektedir.

277. Cetvel’in (6) numaralı açıklamasında; Cumhurbaşkanının, eşinin ve
resmî ya da özel davetli olarak ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet başkanlannın
gezilerinde, güvenlik ve hizmet nedeniyle eşlik etmek üzere görevlendirilen personelin özel
kıyafet giderlerinin ”03.2.5.01- Giyecek Alımları”, geziye ilişkin konaklama, yeme içme gibi
her türlü giderlerinin “03.6.1.01- Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
tertiplerinden karşılanması öngörülmektedir.

278. Cetvel’in (7) numaralı açıklamasında Cumhurbaşkanı ve genel sekreterin
yazışma ve kutlamaya ilişkin posta giderlerinin “03.5.2.01-Posta ve Telgraf Giderleri”
tertibinden, (8) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Makamına hizmet veren taşıtlar
ile diğer taşıtların kasko sigortası giderlerinin “03.5.4.02-Sigorta Giderleri” tertibinden, (9)
numaralı açıklamasında, kamu kuruluşlarından geçici olarak tahsis edilen; bina, araç ve
gereçlerin bakım, onarım ve her türlü giderlerinin Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili
tertiplerinden karşılanması öngörülmektedir.

279. Cetvel’in (10) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğine tahsisli uçakların bakım ve işletmesine ilişkin giderleri ile ihtiyaç hâlinde
kiralanacak uçak kira ve diğer giderlerinin Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı;
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli M/Y Savarona gemisine ait, bakım-onarım,
seyir, personel ve diğer her türlü işletme giderlerinin ise kamu kurum ve kuruluşları ile
yapılan protokol esasları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden
karşılanması öngörülmektedir.

280. Cetvelin (11) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanı, eşi ve genel
sekreterin temsil niteliğinde verecekleri yemek, kabul, resepsiyon ve organizasyon bedelleri
ile bunlarla ilgili diğer her türlü giderlerin; Cumhurbaşkanlığınca millî ve dinî bayramlar ile
diğer zamanlarda yapılacak ikram, hediye, gönderilecek çiçek ve çelenk bedelleri, konukları
ağırlama giderlerinin Cumhurbaşkanının takdirleri ile verilecek ödül, şilt ve benzeri
giderlerin “03.6.1.01 -Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” tertibinden
karşılanması öngörülmektedir.

281. Cetvel’in (13) numaralı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve aile bireyleri
ile bakmakla yükümlü olduklarının, Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlar ile bunların bakmakla
yükümlü oldukları aile fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin her türlü tedavi, ilaç ve
cenaze giderlerinin “03.9.3.01- Cenaze Giderleri”, “03.9.8.90-Diğer Tedavi ve SağlıkMalzemesi GiderlerF ve “03.9.9.90 Diğer İlaç Giderleri' tertiplerinden; (14) numaralı
açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görev yapan personele
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Yiyecek Yardımı Yönergesi kurallarına göre yapılacak
yiyecek yardımının “05.3.1,05-Memurların Öğle Yemeğine Yardım” tertibinden karşılanması
öngörülmektedir.

282. CetveFin (15) numaralı açıklamanın birinci fıkrasının (a) paragrafında,
Cumhurbaşkanının takdirlerine göre; muhtaç durumdaki kişilere ve öğrencilere, demek,
birlik, kurum, sendika, okul, hastane, vakıf ve benzeri kuruluşlar ile kamuya yararlı
kampanyalara yapılacak yardımların ilgisine göre "05.3.1.01-Dernek, Birlik, Kurum,
Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara”, "05.3.1.08-Türk Kültür Varlığının Korunması ve
Tanıtımı Giderleri", “05.4.2.01 -Eğitim Amaçlı Diğer Transferler”, “05.4.3.01 -Sağlık
Amaçlı Transferler", “05.4.4.01-Yiyecek Amaçlı Transferler”, “05.4.7.01-Muhtaç ve
Körlere Yardım”, “05.4.9.01 -Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler” tertiplerinden; (b)
paragrafında ise kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki
nakdi ödemelerin “03.4.2,05-Ödül, İkramiye ve benzeri ödemeler" tertibinden karşılanması
öngörülmektedir.

283. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki A-Cetveli’nde
Cumhurbaşkanlığı bütçesine 434.096.000,00.TL tutarında ödenek ayrılmış ve bu ödenek
analitik bütçe sistemine sınıflandırmasına göre ilgili bütçe tertiplerinde gösterilmiştir. Dava
konusu kurallarda ise Cumhurbaşkanının konumu ve hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan
giderler ve bu giderlerin analitik bütçe sistemine göre ekonomik sınıflandırmanın hangi
ayrıntısından karşılanacağına yönelik açıklamalar yer almaktadır. Dolayısıyla dava konusu
kurallar; 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Cumhurbaşkanlığı için ayrılan bütçe
ödeneklerinin kullanılması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte
hükümler ihtiva etmektedir. Bu yönüyle kuralların bütçenin uygulanması kapsamında
bulunduğunda tereddüt yoktur.

284. Kurallarda, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak harcamaların
çerçevesi çizilmiş ve analitik bütçe sistemine göre hangi bütçe tertibinden karşılanacağı tek
tek belirtilmiştir. Muhtaç durumdaki kişilere ve öğrencilere, demek, birlik, kurum, sendika,
okul, hastane, vakıf ve benzeri kuruluşlara, kamuya yararlı kampanyalara yapılacak
yardımlar ile kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki
nakdi ödemeler bakımından Cumhurbaşkanına takdir yetkisi tanınmakla birlikte bu takdir
yetkisi harcamaların karşılanacağı ilgili bütçe tertiplerinde yer alan ödenek miktarıyla
sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle Cumhurbaşkanı, takdir yetkisini Meclisin Bütçe Kanunu’yla izin
verdiği ödenek miktarıyla sınırlı olarak kullanabilecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına
sınırsız bir harcama yetkisi verilmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanının konumu gereği
yapacağı yardımlar ile ödül, ikramiye gibi nakdi ödemeler bakımından ilgili bütçe
tertiplerinde belirtilen ödenek miktarıyla sınırlı olmak üzere Cumhurbaşkanına takdir hakkı
tanınması yasama yetkisinin devri şeklinde nitelendirilemez.

285. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın, 7. ve 161. maddelerine
aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir.

Kuralların Anayasa’nın 2., 87., 88., 89. ve 107. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.2. (12) Numaralı Açıklamasının İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

286. Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E- Cetveli’nin (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13) ve (14) numaralı açıklamaları ile (15) numaralı
açıklamasının (a) ve (b) paragraflarına yönelik gerekçelerle dava konusu kuralın
Anayasa’nın 2., 7., 87., 88., 89., 107. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

287. Dava konusu kuralda; Cumhurbaşkanlığı temsil, tören ve ağırlama
giderleri, Cumhurbaşkanı ve eşi tarafından verilecek hediyelik eşya, verilen resepsiyonlarda
görevli personelin görev nedeniyle giymiş oldukları kıyafetlerin yaptırılması,
temizlettiriimesi, çalışma ofisi ve konutlarında kullanılacak mal, malzeme alımları, taşıt
kiralanması ve diğer hizmet alımları ile çalışma ofisinin personel yemek hizmetleri alımı ile
bununla ilgili mal ve mamul alımları, konutların ve tarihi-bedii değeri olan varlıkların
yapım, bakım ve onarımları, çalışmaların kitap hâline getirilmesi giderlerinin 4734 sayılı
Kanun’da belirtilen parasal limitlere bakılmaksızın aynı Kanun’un 22. maddesine göre
tedarikçi ile yapılacak pazarlık sonucunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden
karşılanması öngörülmektedir.

288. Cumhurbaşkanının konumu ve hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan
yukarıda sayılan giderlerin analitik bütçe sistemine göre Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili
tertiplerinden karşılanmasını öngören kural, bütçe ödeneklerinin kullanılması ile ilgili,
uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte hükümler ihtiva etmektedir. Bu yönüyle
dava konusu kuralın bütçenin uygulanması kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.

289. Cumhurbaşkanlığı, 5018 sayılı Kanun’a ek (I) sayılı Cetvel’de, genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında sayıldığından mal ve hizmet atımlarında 4734
sayılı Kanun’a tabidir. 4734 sayılı Kanun’un 22. maddesinde ilân yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın “doğrudan temin" yöntemine başvurulabilecek haller sayılmıştır. Bu maddeye
göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve Kanun’un 10. maddesinde sayılan
yeterlik kurallarının aranma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek
kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin
edilebilecektir. Buna göre dava konusu kuralda Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması
öngörülen mal ve hizmet alanlarından Kanun’un 22. maddesinde sayılan şartları taşıyanlar
doğrudan temin usulü ile temin edilebilecektir.

290. Diğer taraftan dava konusu kuralda Cumhurbaşkanlığı temsil, tören ve
ağırlama giderleri, Cumhurbaşkanı ve eşi tarafından verilecek hediyelik eşya, verilen
resepsiyonlarda görevli personelin görev nedeniyle giymiş oldukları kıyafetlerin
yaptırılması, temizlettiriimesi, çalışma ofisi ve konutlarında kullanılacak mal, malzeme
alımları, taşıt kiralanması ve diğer hizmet alımları ile çalışma ofisinin personel yemek
hizmetleri alımı ile bununla ilgili mal ve mamul alımları, konutların ve tarihi-bedii değeri
olan varlıkların yapım, bakım ve onarımları, çalışmaların kitap hâline getirilmesi giderlerinin
4734 sayılı Kanun’da belirtilen “parasal limitlere bakılmaksızın" aynı Kanun’un 22.
maddesine göre tedarikçi ile yapılacak pazarlık sonucunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin
ilgili tertiplerinden karşılanması öngörülmüştür. Anılan mal ve hizmetlerin, 4734 sayılı
Kanun’un 22. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi dışındaki bentlerinde belirtilen şartlarıtaşıması kaydıyla (d) bendindeki parasal sınırlara tabi olmaksızın doğrudan temin edilmesine
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla dava konusu kural sadece diğer bentlerdeki
şartları taşımayan mal ve hizmetler için parasal limitler bakımından istisna getirmektedir.
Söz konusu parasal limitlerin ilgili yıl bütçe yılında uygulanmayacağının öngörülmesi ise
4734 sayılı Kanun’da o yıl için değişiklik yapılması anlamına gelmektedir.

291. Dava konusu kuralda yer alan “...belirtilen parasal limitlere
bakılmaksızın...’'’ ibaresiyle kısmen veya tamamen uygulanamayacak hükümlerin bütçe
kanunlarında yer almasına olanak tanınması, bütçe kanunlarıyla mevcut kanun hükümlerinin
açıkça veya zımnen değiştirilemeyeceği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

292. Açıklanan nedenlerle kuralda yer alan “...belirtilen parasal limitlere
bakılmaksızın..." ibaresi Anayasa’nın 161. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır.

Kuralın kalan bölümü Anayasa’nın, 7. ve 161. maddelerine aykırı değildir.
İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nın 2., 87., 88., 89. ve 107. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

3. (15) Numaralı Açıklamasının (c) Paragrafının İncelenmesi

a. İptal Talebinin Gerekçesi

293. Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E- Cetveii’nin (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13) ve (14) numaralı açıklamaları ile (15) numaralı
açıklamasının (a) ve (b) paragraflanna yönelik gerekçelerle dava konusu kuralın
Anayasa’nın 2., 7., 87., 88., 89., 107. ve 161. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

b. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

294. Dava konusu kuralda, Cumhurbaşkanının takdirlerine göre kamu
personeli olanlara yapılacak ödül, ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin ilgili
mevzuatında yer alan hükümlere bakılmaksızın “01.1.6.01 -Ödiil ve İkramiyeler"
tertiplerinden karşılanması öngörülmektedir.

295. Cumhurbaşkanının konumu gereği kamu personeline yapacağı ödül,
ikramiye ve benzeri nitelikteki nakdi ödemelerin analitik bütçe sınıflandırmasına göre
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasını öngören kural, bütçe
ödeneklerinin kullanılması ile ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı ve açıklayıcı nitelikte
hükümler ihtiva etmektedir. Bu yönüyle dava konusu kuralın bütçenin uygulanması
kapsamında bulunduğunda tereddüt yoktur.

296. Diğer taraftan, görevlerinde üstün başarı gösteren memurların
ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanun’un 122. maddesinde
düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında, görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret
ve çalışmaları ile emsallerine göre daha başarılı olarak görev yapmak suretiyle, kamukaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının
önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda
ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve
kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit
edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
tarafından başarı belgesi verilebileceği, üç defa başarı belgesi alanlara da üstün başarı
belgesi verileceği; ikinci fıkrasında, üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya
ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek devlet memuru
aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebileceği; üçüncü fıkrasında, bir
mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısının kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun
binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
kadroları için binde yirmisinden fazla olamayacağı ve yıl içinde ödüllendirilen personel
sayısının kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına
bildirileceği ifade edilmiştir.

297. Dava konusu kuralda ise “ilgili mevzuatında yer alan hükümlere
bakılmaksızın" Cumhurbaşkanının takdirlerine göre kamu personeli olanlara yapılacak ödül,
ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemelerin “01.1.6.01 -Ödül ve İkramiyeler” tertiplerinden
karşılanması öngörülerek 657 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükmü uygulanamaz hâle
gelmektedir. Dava konusu kuralda yer alan “ilgili mevzuatında yer alan hükümlere
bakılmaksızın" ibaresiyle kısmen veya tamamen uygulanamayacak hükümlerin bütçe
kanunlarında yer almasına olanak tanınması 657 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması
anlamına gelmektedir.

298. Açıklanan nedenlerle kuralda yer alan “ilgili mevzuatında yer alan
hükümlere bakılmaksızın” ibaresi Anayasa’nm 161. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.

Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL bu görüşe katılmamışlardır. .

Kuralın kalan bölümü Anayasa’nm, 7. ve 161. maddelerine aykırı değildir.
İptal talebinin reddi gerekir.

Kuralın Anayasa’nm 2., 87., 88., 89. ve 107. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.

IV. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ

299. Dava dilekçesinde özetle; iptali talep edilen kurallarla maliye bakanı ile
ilgili bakanlara veya kamu idarelerine verilen yetkilerin 5018 sayılı Kanun ile kumlan mali
sistemi işlemez hâle getirdiği, 5018 sayılı Kanun yanında 4734 sayılı Kanun, 237 sayılı
Kanun, 5779 sayılı Kanun, kamu idarelerinin kuruluş kanunları ve daha birçok kanun ve
KHK’larda değişiklik yapılması, uygulamalarının durdurulması, kaldırması veya bunlara
aykırı düzenlemeler taşıdığı, bütçe kanunlarının bir yıllık bir dönemi kapsadığı, bir yıllık bir
döneme ilişkin olan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki iptali istenen
düzenlemeler hakkında yürürlüğü durdurma kararı verilmediği takdirde mali yılın ilerleyen
dönemlerinde veya bütçe yılı sona erdikten sonra hükmün ortadan kalkacak olması nedeniyle
sonradan giderilmesi güç ya da olanaksız zararlara yol açacağı, anayasal düzenin hukuka
aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa sürede arındırılmasının hukuk devleti sayılmanın en
önemli gereklerinden olduğu, Anayasa’ya aykırılıkların sürdürülmesinin özenle korunmasıgereken hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyeceği, hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir
düzende kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altında sayılamayacağı ve bu ilkenin
zedelenmesinin hukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol
açacağı belirtilerek dava konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulması talep edilmiştir.

9.3.2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun;

A. 1. 6. maddesinin; .

a. (1) numaralı fıkrasının

aa. (a) bendine,

ab. (b) bendinde yer alan değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili
kurumlar arası aktarmaya,” ibaresine,

b. (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine,

c. (5) numaralı fıkrasının;

ca. Üçüncü cümlesinin “...bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek
aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilirbölümüne,

cb, Dördüncü cümlesinde yer alan "...veya başka bir... ’’ ibaresine,

2. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “(kurulu gücü 500 MW üzerinde olan
baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Haîkah Banliyö Hattının İyileştirilmesi
ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,' Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile
diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümüne,

3. Eki E - Cetveli’nin;

a. (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü cümlesine,

b. (27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

c. (28) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

d. (39) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

e. (56) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü
cümlelerinde yer alan “...adına açılmış olan özel hesaplara..." ibarelerine,

f. (66) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

g. (69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

h. (82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,ı. (87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

1. (94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

4. 2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E - Cetveli’nin;

a. (12) numaralı açıklamasında yer alan '‘...belirtilen parasal limitlere
bakılmaksızın..." ibaresine,

b. 15 numaralı açıklamasının (c) paragrafında yer alan “...ilgili mevzuatında
yer alan hükümlere bakılmaksızın..." ibaresine,

yönelik yürürlüğün durdurulması taleplerinin, koşullan oluşmadığından
REDDİNE,

B. 1. 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “...fonksiyonel
sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın...” ibaresine,

2. Eki E - Cetveli’nin;

a. (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

aa. Birinci cümlesinde yer alan özel hesaba aktarılarak...” ibaresine,

ab. İkinci cümlesine,

b. (17) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

ba. Birinci cümlesindeki “...açılacak özel hesaba..." ibaresine,

bb. Üçüncü cümlesine,

c. (18) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

ca. Birinci cümlesindeki “...tarafından açılacak özel hesap...” ibaresine,

cb. İkinci cümlesine,

d. (19) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

e. (20) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesindeki “...adına
açılacak özel bir hesaba...” ve “...Kalkınma Bakam tarafından belirlenecek usu! ve esaslar
çerçevesinde..." ibarelerine,

f. (24) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

fa. Birinci cümlesindeki “...Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek
miktardaki...” ibaresine,

fb. İkinci cümlesine,g. (27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

ga. Birinci cümlesindeki '"...açılacak özel hesaba aktarılarak...” ibaresine,

gb. Üçüncü cümlesine,

h. (60) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesine,

ı. (61) numaralı sırasında yer alan açıklamadaki "...bedeli karşılığında veya
bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı...” ibaresine,

i. (69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

ia. Birinci cümlesindeki "...özel hesaba aktarılır.” ibaresine,

ib. Üçüncü cümlesine,

j. (75) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü paragrafındaki "...ilde
valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır... ” ve "...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde...” ibarelerine,

k. (79) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

l. (82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

la. Birinci cümlesindeki "...özel hesaba aktarılarak...” ibaresine,

lb. Üçüncü cümlesine,

m. (84) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

n. (87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü cümlelerine,

o. (90) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

ö. (94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü ve dördüncü
cümlelerine,

p. (95) numaralı sırasında yer alan açıklamaya,

3. 2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E - Cetveli’nin; .

a. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) numaralı açıklamalarına,

b. (12) numaralı açıklamasının "...belirtilen parasal ümitlere
bakılmaksızın...” ibaresinin dışında kalan bölümüne,

c. (13) ve (14) numaralı açıklamalarına,

d. (15) numaralı açıklamasının;da. (a) ve (b) paragraflarına,

db. (c) paragrafının “...ilgili mevzuatında yer alan hükümlere
bakılmaksızın..." ibaresi dışında kalan bölümüne,

yönelik iptal talepleri, 14.2.2018 tarihli, E.2016/47, K.2018/10 sayılı kararla
reddedildiğinden, bu bent, cümle, bölüm, ibare ve açıklamalara ilişkin yürürlüğün
durdurulması taleplerinin REDDİNE,

14.2.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

V. HÜKÜM

9.3.2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun;

A. 6. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının;

a. (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b. (b) bendinde yer alan “...değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili
kurumlar arası aktarmaya," ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2. (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı
olduklarına ve İPTALLERİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA,
Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

3. (3) numaralı fıkrasında yer alan “...fonksiyonel sınıflandırma ayrımına
bakılmaksızın..." ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,

4. (5) numaralı fıkrasının;

a. Üçüncü cümlesinin “...bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek
aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilir." bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b. Dördüncü cümlesinde yer alan “...veya başka bir..." ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir
ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,B. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “(kurulu gücü 500 MW üzerinde olan
baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkah Banliyö Hatlının iyileştirilmesi
ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile
diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümünün Anayasa'ya aykırı
olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan
GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

C, Eki E - Cetveli’nin;

1. (11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesinde yer alan “...özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

c. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2. (17) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...açılacak özel hesaba..." ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3. (18) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...tarafından açılacak özel hesap..." ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4. (19) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

5. (20) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesindeki “...adına
açılacak özel bir hesaba..." ve “...Kalkınma Bakam tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde..." ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

6. (24) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek
miktardaki..." ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

7. (27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...açılacak özel hesaba aktarılarak..." ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

c. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

8. (28) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA,
Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

9. (39) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

10. (56) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü
cümlelerinde yer alan “...adttıa açılmış olan özel hesaplara...” ibarelerinin Anayasa’ya
aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir
ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

İl. (60) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

12. (61) numaralı sırasında yer alan açıklamadaki “...bedeli karşılığında veya
bedelsiz olarak dağıtımına ilişkin usu! ve esasları belirlemeye Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı..." ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,

13. (66) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ
ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

14. (69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın; .

a. Birinci cümlesindeki “...özel hesaba aktarılır.” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

c. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,15. (75) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü paragrafındaki
ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır...” ve “...Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde...” ibarelerinin Anayasa’ya
aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

16. (79) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

17. (82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesindeki “...özel hesaba aktarılarak...” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL'in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

c. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

18. (84) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

19. (87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

c. Üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

20. (90) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

21. (94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın;

a. İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar
ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in
karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b. Üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal
taleplerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

22. (95) numaralı sırasında yer alan açıklamanın Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

D. 2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi E - Cetveli’nin;1. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) numaralı açıklamalarının
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

2. (12) numaralı açıklamasının;

a. “...belirlilen parasal limitlere bakılmaksızın..." ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir ÖZKAYA,
Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA,

b. Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3. (13) ve (14) numaralı açıklamalarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve
iptal taleplerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4. (15) numaralı açıklamasının;

a, (a) ve (b) paragraflarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal
taleplerinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b. (c) paragrafının;

ba. “...ilgili mevzuatında yer alan hükümlere bakılmaksızın..." ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Hicabi DURSUN, Kadir
ÖZKAYA, Rıdvan GÜLEÇ ile Recai AKYEL’in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

bb. Kalan bölümünün Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

14İ2.2018 tarihinde karar verildi.

Başkan Başkanvekili Başkanvekili
Zühtü ARSLAN Burhan ÜSTÜN Engin YILDIRIM

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Serruh KALELİ

Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye
Recep KÖMÜRCÜ

Üye
Nuri NECİPOĞLU

Üye
Hicabi DURSUN

Üye
Celal Mümtaz AKINCI

Üye
Muammer TOPAL

Üye
M. Emin KUZUye
Haşan Tahsin GÖKCAN

Üye
Recai AKYEL

Esas Sayısı : 2016/47
Karar Sayısı : 2018/10

KARŞI OY

1, Mahkememiz çoğunluğunca, 9.3.2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun;

6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi, Anayasa’nın 87. maddesi ile
ve 161. maddesinde yer alan “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir
hüküm konulamaz. " kuralına aykırılık oluşturdukları gerekçesiyle;

6. maddesinin;

(1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘'...değişildik konusu projelere
ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmayaibaresi,

(2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri,

(5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin “ ...bu değişikliğin gerektirdiği
tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın
İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.'’’ bölümü,

(5) numaralı fıkrasının Dördüncü cümlesinde yer alan "...veya başka bir... "
ibaresi,

9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “(kurulu gücü 500 MW üzerinde olan
baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi
ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile
diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)” bölümü,

Eki “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalarına İlişkin Esaslar”
başlıklı E-Cetveli’nin;(11) numaralı sırasında yer alan açıklamanın üçüncü cümlesi,

(27) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

(28) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

(39) numaralı sırasında yer alan açıklama,

(56) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci ve üçüncü cümlelerinde
yer alan “...adına açılmış olan öze! hesaplara..." ibareleri,

(66) numaralı sırasında yer alan açıklama,

(69) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

(82) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

(87) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

(94) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesi,

2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi £ - Cetveli’nin;

(12) numaralı açıklamasının “...belirtilen parasal limitlere bakılmaksızın..."
ibaresi,

(15) numaralı açıklamasının (c) paragrafının “...ilgili mevzuatında yer alan
hükümlere bakılmaksızın..." ibaresi, .

Anayasanın 161. maddesinde yer alan “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz." kuralına aykırılık oluşturdukları gerekçesiyle
iptal edilmiş bulunmaktadır.

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’ndaki tanımıyla bütçe,
belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Bütçe, devlet hayatına yön
veren hükümler içeren, bu nedenle de önemli ve kapsamlı sonuçları bulunan, yürütme
organının yıl içinde Devletin mali idaresi konusunda görev ve yetki sahibi olmasını
meşrulaştıran hukuki bir metindir. Bütçe hakkı ise, mali araçların ortaya çıkışı, kullanılışı ve
denetimi konusunda anayasa ve yasalarda toplum adına karar vermeye yetkili kılınmış
kurumların söz sahibi olmaları anlamına gelmektedir ve yasama organının, halk adına
iktidara, kamu gelirlerinin toplanması ve kamu giderlerinin harcanması konusunda bütçe
yasasıyla yetki vermesi ve gerçekleşen harcama sonuçlarını denetlemesini ifade etmektedir.

3. Bütçeye ilişkin tasarının kanunlaşması ile birlikte yasama organı tarafından
yürütme organına, devlet adına gelirleri toplama ve bu gelirlerden harcama yapma izni
verilmektedir. Dolayısıyla ilgili yıl için yürütme tarafından gelirlerin toplanması ve
giderlerin yapılması bütçe kanunu ile getirilen hükümler çerçevesinde verilen yetkinin
kullanımı sonucunda gerçekleşmektedir.4. Anayasa’da, bütçeye ilişkin kanunun görüşülme usul ve esasları diğer
kanunlardan değişik biçimde düzenlenmiştir. Örneğin kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu
ve milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’de görüşülme usul
ve esaslarının içtüzükle düzenleneceği öngörülmesine karşın, bütçenin TBMM’ye sunulması
değişik ve özel usul kurallarına bağlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına yayımlanmasını
uygun görmediği kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderme yetkisi
tanınırken, bütçe kanunları bu hükmün dışında tutulmuştur.

5. Anayasa’nın 161. maddesinde bütçenin hazırlanması ve uygulanması, 162.
maddesinde görüşülmesi, 163. maddesinde bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları
düzenlenmiştir, 161, maddenin 1. fıkrasında, Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri
dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamalarının yıllı bütçelerle yapılacağı belirtildikten
sonra, son fıkrasında, “Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm
konulamaz.” kuralı yer almıştır. 163. maddede ise; "Merkezî yönetim bütçesiyle verilen
ödenek, harcanabilecek miktarın sınırım gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar
Kurula kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname ile bütçede değişildik yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl
bütçesindeki ödenek artışım öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve iteriki yıl bütçelerine
mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri
karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur. ” kuralı yer almıştır.

6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda da bütçenin
hazırlanma süreçlerine, ödenek kullanımlarına, harcama süreçlerine ve gerçekleşen
harcamalara yönelik denetim gibi bütçe hakkının kullanımını sağlayacak temel kurallara yer
verilmiştir. Söz konusu Kanunun “Bütçelerin Uygulama Esasları” başlıklı 3. bölümünde yer
alan “Ödeneklerin kullanılması” başlıklı 20. maddesinde, “Ödenek aktarmaları” başlıklı 21.
maddesinde, “Merkez dışı birimlere ödenek gönderme” başlıklı 22. maddesinde, “Yedek
ödenek” başlıklı 23, maddesinde ve ayrıca 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerinde
bütçe uygulaması ve ödenek kullanılması esnasında uyulması gereken kurallara ilişkin genel
çerçeve çizilmiştir. Bununla birlikte 5018 sayılı Kanun genel bir düzenleme olup, özel
kanunlarla söz konusu hususların düzenlenmesi her zaman için mümkün bulunmaktadır.

7. Mahkememiz çoğunluğunca yılı bütçesinde konulan kimi ödeneklerin
kullanılması ve harcanmasında belli kanunların o yıl içinde uygulanmayacağı veya ödenek
kullanım biçimine dair hüküm öngören ya da benzer bazı hüküm içeren kuralların tatbik
edilemeyeceği şeklindeki bütçe kanunu kurallarının “o kanunları değiştirmiş sayacağı”,
dolayısıyla bu nitelikteki bütçe kanunu kurallarının Anayasa’nın 161. maddesi hükmüne
aykırı düştüğü değerlendirilerek ve Anayasa Mahkemesinin bugüne kadarki içtihadının da
bu doğrultuda olduğu belirtilerek bu yöndeki kuralların iptaline karar verilmiştir.

8. Bütçe kanununun devletin o yıl içindeki harcama ihtiyacına yetki veren
temel bir yasa mahiyetinde oluşu, mali disiplin esas olmak kaydıyla, ülkenin mali ihtiyaç ve
ödeneklerinin, öngörülemez hal ve durumları karşılamasındaki güçlükler ve zorunluluklar
dikkate alındığında, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun iptal edilen
hükümlerinin tümünün, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını
sağlamaya ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için kimi zaman ihtiyaç
duyulan “hızlı hareket etme”yi temine yönelik, bütçenin uygulanması ile ilgili, bütçenin
uygulanmasını kolaylaştırıcı, tamamlayıcı ya da açıklayıcı nitelikte oldukları
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla “bütçe ile ilgili olduklarında” kuşku bulunmamaktadır.9. Ote yandan Bütçe kanunun kimi hükümleri bazı bakanlıklara verilen
yetkinin niteliği ile yetki verilen konuların içeriği dikkate alındığında, olağan bir kanuni
düzenleme ile de gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek olan bu hususun, bütçe bütünlüğü
içerisinde ve bütçeyle olan yakın ilişkisi nedeniyle bütçe kanunu yoluyla düzenlenmesinin,
söz konusu hususların bir bütün olarak değerlendirilmesini ve yasalaştirılmasını sağladığı
{böylelikle de bütçenin öngörülebilirliğinin artırılmasına ve bütçenin, “bütçenin doğruluğu
ilkesi” çerçevesinde gerçekçi ekonomik varsayımlar altında yasalaşmasına katkı sağladığı)
için daha tercih edilebilir bir seçenek olduğu, olağan kanunlarla verilebilen bir yetkinin,
bütçe ile ilgili olmak şartıyla kendi özel süreçleri olan ve özel bir düzenleme olan bütçe
kanunu ile verilemeyeceğinin söylenilmesinin uygun olmadığı, dolayısıyla anayasaya aykırı
bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

10. Ayrıca, tüm kanunları kabul edip yürürlüğe koyan TBMM’nin, Bütçe
Kanunu’na bu yönde hükümler koyarak, kimi kanunların o bütçe yılı içinde
uygulanmayacağını öngörmesinin kendi yasama yetkisi dahilinde olduğunu, diğer bir deyişle
yasa koyucunun zorunlu mali ihtiyaçlar karşısında bir yıl süreli istisnalar öngörmesinin
takdir hakkı çerçevesinde olduğunu söylemek de gerekmektedir.

11. Belirtilen nedenlerle, Mahkememiz çoğunluğunca Anayasa’nın 87. ve
161. maddesi hükümlerine aykırı oldukları değerlendirilerek iptaline karar verilen tüm
kuralların Anayasa’nın 161. maddesi kapsamında olmadıkları, dolayısıyla bunlara ilişkin
iptal istemlerinin reddi gerektiği kanaatine vardığımızdan, çoğunluk görüşüne dayalı karara
katılmıyoruz.

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Hicabi DURSUN

Üye
Kadir ÖZKAYA

Üye
Rıdvan GÜLEÇ

Üye .
Recai AKYEL


Dosyalar

Kaynak Metin
(Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul