En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-196
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :47
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.III-196
Şikayetçi:
 Us X-Ray Röntgen A.Ş., BOLU ANKARA D-100 YOLU 13. KM. 14140 YENİCEPINAR BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ismet Pasa Mah. Trabzon Cad. Özel Idare Is Merkezı 12 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42253
Başvuruya konu ihale:
 2012/133302 İhale Kayıt Numaralı "Çift Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kahramanmaraş Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çift Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Us X-Ray Röntgen A.Ş. nin 03.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4917 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İtirazen şikâyete konu ihalede tek geçerli istekli olarak belirlenen ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin yüksek olmasından ötürü, kamu yararı göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) İtirazen şikâyete konu ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu ürünün Teknik Şartname'nin 3.1.10.1'inci maddesi, 3.1.10.15'inci maddesi, 3.1.10.16'ncı maddesine uygun olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

            Sonuç itibariyle, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sunduğu teklif dosyasında kesin teminat mektubu, katalog, teknik şartnameye cevap ve TİTUBB kayıt belgeleri bulunmadığından başvuru sahibinin teklifi zaten değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu ihalede tek geçerli istekli olarak belirlenen ve ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin yüksek olmasından ötürü, kamu yararı göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiası Kurumumuzca incelense dahi, ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimali bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve söz konusu iddiasına ilişkin olarak başvuru ehliyetine haiz olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin 3.1.10.1'inci maddesinde “Cihaz, bütünleşik masaüstü olacaktır. Cihaz ekranı en az 15 ‘’   LDC dokunmatik sisteme entegre edilmiş olacaktır. Mause ve klavye kullanımına ihtiyaç olmamalıdır. Bölümde mevcut olan/olacak network ile tam uyumlu çalışacaktır. PC donanım konfigürasyonu teklifte belirtilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 3.1.10.15'inci maddesinde “Entegre2adetDVD/CDRecorder'esahipolacaktır.CDiçinyazmahızıenaz40X,DVDiçinenaz16Xolacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 3.1.10.16'ncı maddesinde “Cihaz220V,50Hz'desorunsuzçalışmalıdır.Cihazilebirlikteenaz3kVA'lıkonlineUPSverilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikayet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin sunduğu teklif dosyasında kesin teminat mektubu, katalog, teknik şartnameye cevap ve TİTUBB kayıt belgeleri bulunmadığından başvuru sahibinin teklifi zaten değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan Atlas Sağlık Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan ürünün Teknik Şartname'nin 3.1.10.1'inci maddesi, 3.1.10.15'inci maddesi, 3.1.10.16'ncı maddesine uygun olmadığı yönündeki iddiası Kurumumuzca incelense dahi, ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimali bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı ve söz konusu iddiasına ilişkin olarak başvuru ehliyetine haiz olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul