En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.I-156
 • Toplantı No: 2013/003
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :6
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-156
Şikayetçi:
 Aydoğan Grup Bilgisayar İnşaat Temizlik İlaçlama Taşıma Gıda Yemek Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, MURAT MAH. BAĞLAR CAD. NO: 223/4 B.ESAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği , Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41921
Başvuruya konu ihale:
 2012/134450 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Genel Temizlik Ve Bakım - Onarım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve Bakım - Onarım” ihalesine ilişkin olarak Aydoğan Grup Bilgisayar İnş. Tem. İlç. Taş. Gıda Yem. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4859 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin birinci kısmına ilişkin tekliflerinin idare tarafından temizlik malzeme listesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 no’lu kalemlerine ilişkin idareye verilen numunelerde TSE işaret numarasının bulunmadığı, 17’nci sıra numaralı kalem olan tuvalet kağıdının yaprak adedinin 180+-10 olmasına ilişkin şartın sağlanmadığı, 2 sıra nolu kalemde yer alan ağır kir ve yağ sökücü alkali yıkama maddesi için verilen numunenin mutfak için kullanılan ürün olması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale tarihinden önce 03.10.2012 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin 2’nci maddesinde “İdari şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı 47’nci maddesine alt madde olarak 47.9. maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.47.9. İhaleye giren istekliler temizlik malzeme listesinin ilk onsekiz kalemine teklif ettikleri ürünlerin orijinal ambalajında numunelerini ihalede sunacaklardır. Bu numunelerin teklif edilen ürünlerin birebir aynısı olması zorunludur. İşi alacak yüklenicinin temizlik malzemesi teslimatlarında numune ürünle uyarlılığı kontrol edilecek ve numuneye uymayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.” yönündeki düzenlemeye yer verildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan açık ihale usulü ile ihale edilen işlerde kullanılacak tip idari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinin 41 no’lu dip notunun 1’inci maddesinde “idareler bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda ihale konusu hizmet işinin gereklerini de dikkate alarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında maddeler halinde başka düzenlemeler yaparak bu bölüme ekleyebilir” denildiği, idarelere ihale konusu hizmetin gereklerinin dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması yetkisi verildiği, ancak bu yetkinin ihaleye katılımı engelleyici, rekabeti azaltıcı ve ihaleye katılımı daraltıcı düzenlemelerin yapılması yönünde kullanılmaması gerektiği, ihale sürecinde tekliflerin alınması aşamasında temizlik malzemelerinin numunelerinin istenilmesi ve bu numuneler üzerinden değerlendirilme yapılmasının ihale sürecinin başlangıç ve sonuçlandırma silsilesinin bozulmasına sebep olduğu,  İdari Şartname’de ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği, fiyat dışı unsur olarak numunelere ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, tekliflerin değerlendirilmesinden ve ihalenin sonuçlandırılmasından sonra yüklenici ve idare arasındaki değerlendirmeye tabi bir işlemden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

31.10.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Hizmeti tamamlanan aya ait hak ediş belgeleri takip eden ayın ilk 3 iş günü içinde hastane idaresine verilecektir.

 

47.2. İşçi ücretleri bankalar aracılığıyla, banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığı ile yapılacaktır.

 

47.3. İşçi ücretlerinin işçiler adına açılmış olan banka hesaplarına, yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde aktarılacaktır.

 

a. Bu doğrultuda. Yüklenici firmalar, hak edişinin yatırılacağı kendilerine ait banka hesap bilgilerini içeren dilekçe/beyanname verirken bu dilekçe ile birlikte işçiler adına açılan banka hesap bilgileri ile işçiler adına düzenlenen ücret bordrolarını da vereceklerdir.

 

b. Söz konusu dilekçede yükleniciler, ilgili aya ait hak edişinin işçi ücretlerine tekabül eden kısmının işçiler adına açılan banka hesaplarına yatırılmasını açıkça beyan edecektir.

c. Yükleniciye hak ediş ödemesi yapılırken muhasebe birimlerince hak edişten işçi ücretlerine tekabül eden kısım işçiler adına açılmış banka hesaplarına kalan kısım ise yüklenicinin hesabına yatırılacaktır.

 

47.4. İlgili aya ait hak ediş ödemesi yapılmadan, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgelerin (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere ilişkin pirimler ile vergilerin ilgili yerlere yatırdığına dair belgeler) verilecek ve bu belgelerin teyidi idarece mutlaka yapılacaktır.

 

47.5. İhale dokümanında işçilere öngörülen ücretlerle yüklenici tarafından hesaplanan ve işçilere ödenen ücretler idare tarafından kontrol edilecektir. 

 

47.6. Hizmet alımı kapsamında yüklenici alacaklarına karşı başlatılan haciz ve icra takibinde, işçi alacaklarına öncelik tanınacaktır.

 

47.7. Sözleşme süresi bittikten sonra işçi ücretlerinin ödenmediğinin tespit edilmesi halinde varsa yüklenici hak edişinden yoksa yüklenicinin teminatından işçi ücretleri ödenecektir.

 

47.8. İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri özelliklede Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin Çalışanların Özlük Hakları başlıklı 38 inci maddesine göre hareket edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale tarihinden önceki bir tarihte 03.10.2012 tarihinde düzenlenen zeyilname ile İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 47’nci maddesine “İdari şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı 47. Maddesine alt madde olarak 47.9. Maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

 

            47.9. İhaleye giren istekliler temizlik malzeme listesinin ilk onsekiz kalemine teklif ettikleri ürünlerin orijinal ambalajında numunelerini ihalede sunacaklardır. Bu numunelerin teklif edilen ürünlerin birebir aynısı olması zorunludur. İşi alacak yüklenicinin temizlik malzemesi teslimatlarında numune ürünle uyarlılığı kontrol edilecek ve numuneye uymayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.”şeklindeki düzenlemenin eklendiği tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu işin 139 işçi ile bir yıl boyunca Bartın Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Ek binasında bulunan açık ve kapalı alanların malzemeli olarak genel temizliği; haşerelere karşı düzenli ve planlı olarak ilaçlanması; çamaşırların yıkanması, kurutulup ütülenmesi hizmetlerini kapsadığı, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı, ihalenin kısmi teklife açık olduğu, birinci kısmın malzemeli genel temizlik hizmeti, ikinci kısmın ise bakım onarım hizmeti olduğu, ihale konusu hizmetin yürütülmesi sırasında kullanılacak temizlik malzemelerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, söz konusu malzeme listesine ilişkin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemenin,

 

 

S.No

Cinsi

Özellikleri

Miktarı

1

Çamaşır Makinesi Deterjanı

1.  En az %1,5 oranında TAED içermelidir.

2. Anyonik aktif madde oranı en az %6 olmalıdır.

3. Non-iyonik aktif madde oranı en az %4 olmalıdır.

4. Parfüm içermelidir.

5. Enzim içermelidir.

6. pH değeri 10-12 arasında olmalıdır.

7. Süperoptik ağartıcı madde içermelidir.

8. Sanayi tipi makinelerde kullanılacak az köpüren deterjan olacaktır.

10.000 Kg.

2

Ağır Kir ve Yağ Sökücü Alkali Yıkama Maddesi

1. Total alkalinitesi 50-58 arasında olmalıdır.

2. pH değeri 12-13 arasında olmalıdır.

3. Mineral yağ içermelidir.

4. Fosfat içeriği %5’den yüksek olmalıdır.

4.000 Kg.

3

Klorlu Ağartıcı

1. Total alkalinitesi 7-10 arasında olmalıdır.

2. Aktif klor 10-12,5 arasında olmalıdır.

3. Mineral yağ içermelidir.

2.000 Kg.

4

Çamaşır Yumuşatıcısı

1. Katyonik aktif madde oranı %5’den büyük olmalıdır.

2. Parfüm içermelidir.

3. pH değeri 2-4 arasında olmalıdır.

4. Koruyucu madde içermelidir.

1.500 Kg.

5

Çamaşır Suyu

1. pH değeri 12-14 arasında olmalıdır.

2. Aktif klor oranı en az % 4 olmalıdır.

10.200 Lt.

6

Cam Temizleme Sıvısı

1. Görünümü berrak olmalıdır.

2. Parfüm içermelidir.

3. pH değeri 6-9 arasında olmalıdır.

4.Temizlenen camda iz ve leke bırakmamalıdır.

1.500 Lt.

7

Klor Bazlı Yüzey Temizleyici

1. Anyonik ve non-iyonik aktif madde içermelidir.

2. Aktif klor oranı en az %1,5 olmalıdır.

3. Lavanta, leylak, gül veya çam kokulu olmalıdır.

4. Kesinlikle çamaşır suyu içermemelidir.

5. pH değeri 12,5-13,5 arasında olmalıdır.

8.200 Lt.

8

Kireç ve Pas Sökücü

1. Non-iyonik aktif madde oranı en az %3 olmalıdır.

2. İyon tutucu oranı %1-5 arasında olmalıdır.

3. Parfüm içermelidir.

1.400 Lt.

9

Klozet ve Pisuvar Temizleyici

1. Hidroklorik asit içermelidir.

2. Katyonik aktif madde içermelidir.

4.500 Kg.

10

Krem Temizleyici

1. Non-iyonik aktif madde oranı en az %1,3 olmalıdır.

2. Anyonik aktif madde oranı en az %3 olmalıdır.

3. pH değeri 10-12 arasında olmalıdır.

4. Parfüm içermelidir.

3.300 Kg.

11

Köpük Sabun

1.  pH değeri 5,5 olacaktır.

2. Alkali madde içermeyecektir.

3. Nitrosamin ve formaldehid içermemelidir.

4. Triclosan içermelidir.

5. Hoş kokulu olmalıdır.

10.000 Lt.

 

12

Tuvalet Koku Giderici

1. Klozetlerin içine ya da duvara asılabilmelidir.

2. Katı ya da sıvı madde formunda olmalıdır.

3. Parfüm içermelidir.

5.000 Ad.

13

Kristalize Sert Zemin Cilası

Avrupa Birliği 648/2004 sayılı Deterjan Yönetmeliğine göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

1.000 Lt.

14

Haşere ve Böcek İlacı

Mevzuatına uygun olmalıdır.

515 Lt.

15

Klor Tablet

 1. En az 2,5 gr. Etken madde içeren tablet

formunda olmalıdır.

 1. Lastik, plastik, cam, porselen, paslanmaz

çelik ve benzeri yüzeylere zararlı etkisi olmamalıdır.

 1. Suda kolay ve tamamen çözülmelidir.
 2. En az 100 tablet içeren kutularda

olmalıdır.

 1. Ülkemizde ruhsatlı ya da ithal izinli olmalıdır.

4.000 Ad.

16

Oda Parfümü

 1. Bahar kokulu olmalıdır.
 2. İzopropil alkolden imal edilmiş olmalıdır.
 3. 4-5 kg.lık bidonlarda olmalı ve beraberinde 100 adet 1 Lt.lik boş sprey kabı verilmelidir.

1.300 Kg.

17

Tuvalet Kağıdı

 1. Çift katlı, %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
 2.  Yaprak adedi 180 ±10 olmalıdır.
 3. Her bir yaprak boyutu 125x100 mm. olmalıdır.
 4. Beyaz renkli ve kokusuz olmalıdır.
 5. 72 adetlik ambalajlarda bulunmalıdır.

82.000 Ad.

18

Kağıt Havlu

 1. En az iki katlı ve rulo şeklinde olmalıdır.
 2. %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
 3. Beyaz renkte ve kokusuz olmalıdır.
 4. Yaprak boyutu 230x125 mm. olmalıdır.
 5. Kopma noktaları esnek olmalıdır.

50.000 Ad.

19

Benzin

Kurşunsuz 95 Oktan, TS EN 228’de belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.

750 Lt.

 

            İhaleye giren istekliler temizlik malzeme listesinin ilk onsekiz kalemine teklif ettikleri ürünlerin orijinal ambalajında numunelerini ihalede sunacaklardır. Bu numunelerin teklif edilen ürünlerin birebir aynısı olması zorunludur. İşi alacak yüklenicinin temizlik malzemesi teslimatlarında numune ürünle uyarlılığı kontrol edilecek ve numuneye uymayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.”şeklinde olduğu,

 

Söz konusu temizlik malzemelerine ihalenin “Malzemeli genel temizlik” başlıklı birinci kısmına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde aşağıda belirtildiği şekilde yer verildiği,

 

“MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personeli

İşçi x Ay

139,00

12,000

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Gün

986,000

 

 

2

Büyük Boy Atık Torbası

Adet

82.000,000

 

 

3

Büyük Boy Tıbbi Atık Torbası

Adet

64.000,000

 

 

4

Orta Boy Atık Torbası

Adet

102.000,000

 

 

5

Orta Boy Tıbbi Atık Torbası

Adet

42.000,000

 

 

6

Tıbbi Atık Kovası (1-1,5 Lt.)

Adet

5.000,000

 

 

7

Tıbbi Atık Kovası (2-3 Lt.)

Adet

5.000,000

 

 

8

Tıbbi Atık Kovası (10 Lt.)

Adet

2.300,000

 

 

9

Galoş (Lastikli)

Adet

650.000,000

 

 

10

Nonsteril Eldiven (Yarısı M boy, yarısı L boy, 100 adet’lik kutularda)

Adet

400.000,000

 

 

11

Çöp Kovası (Pedallı, plastik ve 20 Lt. hacimli)

Adet

200,000

 

 

12

Çöp Kovası (Pedallı, plastik ve 40 Lt. hacimli)

Adet

235,000

 

 

13

Kuru Paspas

Adet

1.000,000

 

 

14

Lastik Yer Sil (50’lik, saplı)

Adet

260,000

 

 

15

Saplı Fırça

Adet

720,000

 

 

16

Toz Bezi

Adet

8.100,000

 

 

17

Lavabo Fırçası

Adet

500,000

 

 

18

WC Fırçası (Muhafazalı)

Adet

720,000

 

 

19

Saplı Faraş Takımı

Adet

160,000

 

 

20

Su Kovası (Plastik, 5-10 Lt. hacimli, kulplu)

Adet

225,000

 

 

21

Nemli Mob Paspas Aparatı

Adet

500,000

 

 

22

Mob Takımı (Paspas aparatı)

Adet

500,000

 

 

23

Mob Paspas Yedeği (50 cm.)

Adet

820,000

 

 

24

Nemli Paspas Yedeği (50 cm.)

Adet

820,000

 

 

25

Köpük Sabun Aparatı (En az 400 cc hacimli)

Adet

500,000

 

 

26

Tuvalet Kağıdı Aparatı

Adet

400,000

 

 

27

Kağıt Havlu Aparatı

Adet

200,000

 

 

28

İş Eldiveni (Lastik; kırmızı, sarı ve mavi renklerde)

Çift

4.000,000

 

 

29

Plastik Maşrapa

Adet

200,000

 

 

30

Fiber Çok Amaçlı Temizlik Süngeri

Adet

3.300,000

 

 

31

Paspas Sıkma Aparatı (Plastik presli)

Adet

150,000

 

 

32

Cila Makinası Tel Diski (Çelik)

Adet

1.300,000

 

 

33

Cam Su Çekeceği

Adet

50,000

 

 

34

Cam Temizleme Peluşu

Adet

50,000

 

 

35

Bahçe Küreği

Adet

15,000

 

 

36

Bahçe Tırmığı

Adet

15,000

 

 

37

Bahçe Çalı Süpürge

Adet

20,000

 

 

38

Lastik Çizme (Yıkama amaçlı) 

Çift

110,000

 

 

39

Çamaşır Makinesi Deterjanı

Kg.

10.000,000

 

 

40

Ağır Kir ve Yağ Sökücü Alkali Yıkama Maddesi

Kg.

4.000,000

 

 

41

Klorlu Ağartıcı

Kg.

2.000,000

 

 

42

Çamaşır Yumuşatıcısı

Kg.

1.500,000

 

 

43

Çamaşır Suyu

Lt.

10.200,000

 

 

44

Cam Temizleme Sıvısı

Lt.

1.500,000

 

 

45

Klor Bazlı Yüzey Temizleyici

Lt.

8.200,000

 

 

46

Kireç ve Pas Sökücü

Lt.

1.400,000

 

 

47

Klozet ve Pisuvar Temizleyici

Kg.

4.500,000

 

 

48

Krem Temizleyici

Kg.

3.300,000

 

 

49

Köpük Sabun

Lt.

10.000,000

 

 

50

Tuvalet Koku Giderici

Adet

5.000,000

 

 

51

Kristalize Sert Zemin Cilası

Lt.

1.000,000

 

 

52

Haşere ve Böcek İlacı

Lt.

515,000

 

 

53

Klor Tablet

Adet

4.000,000

 

 

54

Oda Parfümü

Kg.

1.300,000

 

 

55

Tuvalet Kağıdı

Adet

82.000,000

 

 

56

Kağıt Havlu

Adet

50.000,000

 

 

57

Benzin

Lt.

750,000

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

Anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ihale dokümanının 17.10.2012 tarihinde satın alındığı, 31.10.2012 tarihinde ihaleye teklif verildiği ve ihale dokümanında numune verileceği belirtilen temizlik malzemelerinin numunelerinin de idareye teslim edildiği ve bu hususa ilişkin olarak 31.10.2012 tarihli numune teslim tutanağı düzenlendiği,

 

İdare tarafından başvuru sahibinin teklifinin İdari Şartname’nin 47’nci maddesine düzenlenen zeyilname ile eklenen 47.9’uncu maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde temizlik malzemelerine ilişkin olarak sunulan numunelerin değerlendirilmesi sonucu temizlik malzeme listesinde belirtilen toplam 18 kalem temizlik malzemesinden 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 ve 18 sıra no’lu temizlik malzemelerine ilişkin numunelerde Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde yer alan düzenleme gereği ürünlerin ambalajlarının üzerinde TSE işaret numarasının bulunmadığı, 2 sıra no’lu kalemde yer alan ağır kir ve yağ sökücü alkali yıkama maddesi için verilen numunenin mutfak için kullanılan ürün olduğu, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde yaprak adedinin 180 +,-10 olması gerektiği belirtildiği ancak sunulan numunenin yaprak adedinin 144 olduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunun idare tarafından uygun bulunmadığına ilişkin  11.12.2012 tarihli işleminden anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda yer alan teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dayanak olan ihale dokümanında numune istenilemeyeceği yönündeki iddialarının incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde,

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…

 

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

 

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

karar verilir…”,

 

“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

 

Hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin altıncı fıkrasında “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale dokümanının ilana yansımayan kısmına yönelik başvurularda, şikâyetin farkına varıldığı, dolayısıyla şikâyet süresinin başladığı tarihin ihale dokümanının satın alındığı tarih olduğu ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde bahsedilen tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, aksi takdirde başvurunun süre kurallarına uygun olarak yapılmaması sebebiyle reddedileceği, ayrıca, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanmış isteklilerin bu aşamadan sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunmaya ehliyetlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarını ihale dokümanını satın aldığı 17.10.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde ve en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapacağı bir şikâyet başvurusu ile idareye bildirmesi gerekirken, başvurusunu belirtilen yasal sürelerin bitiminden ve ihaleye teklif verdikten ve teklifinin temizlik malzemelerine ilişkin sunduğu numunelerin Teknik Şartname’de belirtilen asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kesinleşen ihale kararının kendisine bildiriminden sonraki bir tarih olan 10.12.2012 tarihinde yaptığı, idare tarafından da şikâyet başvurusunun ihale dokümanına yönelik başvuru olarak değerlendirildiği ve süre ve ehliyet yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle 11.12.2012 tarihli işlemi ile uygun bulmadığı anlaşıldığından istekli sıfatına haiz şikâyetçinin dökümana yönelik başvurusunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet ve süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiğine ilişkin iddialarının incelenmesi neticesinde de,

 

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesindeyer alan“47.9. İhaleye giren istekliler temizlik malzeme listesinin ilk onsekiz kalemine teklif ettikleri ürünlerin orijinal ambalajında numunelerini ihalede sunacaklardır. Bu numunelerin teklif edilen ürünlerin birebir aynısı olması zorunludur. İşi alacak yüklenicinin temizlik malzemesi teslimatlarında numune ürünle uyarlılığı kontrol edilecek ve numuneye uymayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.” yönündeki düzenleme çerçevesinde idare tarafından başvuru sahibinin ihale aşamasında idareye tutanak karşılığı teslim etmiş olduğu numunelerin Teknik Şartname’de istenilen malzemelere ilişkin olarak belirlenen asgari şartları sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiğine ilişkin iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca,“itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin belirtilen iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde inceleme raporu ve eki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeye göre;

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu iş, malzemeli genel temizlik ve bakım onarım hizmet alımı işi olup yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden 2.465.817,50 TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyetin 220.413,65 TL’lik tutarının numune istenilen temizlik malzemelerine ait olduğu belirlenmiştir.

 

Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Malzemeli Genel Temizlik ve Bakım - OnarımHizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin KİK işçilik modülü esas alınarak;1 inci kısım için 2.589.108,37 TL; 2 nci kısım için 188.279,77 TL olmak üzere toplam 2.777.387,77 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 13 adet ihale dokümanı satın alındığı, 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İncelenen ihalede, her ne kadar sunulan numunelerin değerlendirilmesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılacağına dair ihale dokümanında bir düzenleme bulunmamasına karşın, idarece ihalenin 1 nci kısmına ilişkin teklif değerlendirmesine göre, 5 isteklinin teklif verdiği incelemeye konu ihalenin I. kısmına 2.230.374,57 TL tutarında teklif veren Ulu Sos. Hiz. A. Ş. ile, 2.315.611,04 TL tutarında teklif veren başvuru sahibinin tekliflerin “sunulan numunelerin teknik şartnamede belirtilen asgari kriterlere uygun olmadığı” gerekçesiyle, 2.402.179,79 TL tutarında teklif veren Başel Tem. İnş. Tur. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de, “numune sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında, ihalede 2.428.570,00 TL tutarında en yüksek teklif veren Onur Kurumsal Hiz. İnş. Bilg. Orm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin kaldığı, idarece bu teklifin geçerli teklif kabul edilerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, KİK işçilik modülü esas alınarak;1 inci kısım için hesaplanan 2.589.108,37 TL tutarındaki yaklaşık maliyet ile ihalede tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedeli kıyaslandığında, ihalede tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 94 ünü oluşturduğu ve tek teklif olarak kaldığı ortamda rekabetten bahsedilemeyeceği açıktır.

 

            Diğer yandan, 1 inci kısma ilişkin hesaplanan yaklaşık maliyet bileşenlerine bakıldığında, KİK işçilik hesaplama modülü                                                                                    esas alınarak, temizlik personel giderinin 1.989.390,24 TL ve temizlik malzeme gideri 476.427,26 TL olarak belirlendiği ve bu bileşenler toplamına % 5 kâr olarak 123.290,87 TL’nin de ilave edilmesi hususları göz önüne alındığında, kârsız yaklaşık maliyetin 2.465.817,50 TL olduğu, bu bedelden de, personel giderlerinin sabit olduğu gerekçesiyle personel giderlerinin düşülmesi sonucunda, 476.427,26 TL bedeline ulaşıldığı, bu bedelin temizlik malzeme giderine karşılık geldiği, bu bedelin de; ihale konusu iş için kullanılacak, “10.000 kg çamaşır makinesi deterjanı, 4000 kg ağır kir ve yağ sökücü alkali yıkama maddesi, 2000 kg klorlü ağartıcı, 1500 kg çamaşır yumuşatıcısı, 10.200 lt çamaşır suyu, 1500 lt cam temizleme sıvısı, 8200 lt klor bazlı yüzey temizleyici, 1400 lt kireç ve pas sökücü, 4500 kg klozet ve pisuvar temizleyici, 3300 kg krem temizleyici, 10.000 lt köpük sabun, 5000 adet tuvalet koku giderici, 1000 lt kristalize sert zemin cilası, 515 lt haşere ve böcek ilacı, 4000 adet klor tablet, 1300 kg oda parfümü, 82.000 adet tuvalet kağıdı, 50.000 adet kağıt havlu ve 750 lt benzin” den oluşan 19 kalemlik temizlik malzeme giderlerinekarşılık geldiği, temizlik malzeme giderlerinekarşılık gelen bu bedelin, piyasa koşullarındaki cari fiyatlar açısından bir miktar da kâr içerdiğinin kaçınılmaz olduğu, bu nedenle, kâr olarak belirlenen 123.290,87 TL’lik bedelin üzerinde de kâr olduğu düşüncesiyle, ihalede tek teklif olarak kalan teklif bedelinin yaklaşık maliyete % 5 den daha az bir oranda yakın olduğu değerlendirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında; “İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla”sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda, incelemeye konu ihalede, tek geçerli teklif olarak kalan isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin % 6 altında olduğu, ancak yukarıda aktarılan değerlendirme uyarınca da, ihalede tek teklif olarak kalan teklif bedelinin yaklaşık maliyete % 5 dan daha az bir oranda yakın olduğu hususları ile, satın alınan ihale dokümanı, ihale verilen teklif sayısı ile geçerli teklif sayısına hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, dolayısıyla ihalede rekabetin sağlamadığı değerlendirilmiş olduğundan, söz konusu ihaleye ilişkin olarak, anılan Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabeti sağlanamadığı gerekçesiyle “ihalenin iptaline” karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle, incelemeye konu ihalede,  “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul