• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-192
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :45
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UY.III-192
Şikayetçi:
 Murat Akdemir - Akd Proje Dan. Yap San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, AKDENİZ MAH. ŞEHİT FETHİBEY CAD. NO:55 KAT:7/701 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı), Cumhurıyet Bulvarı No: 144 35210 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41755
Başvuruya konu ihale:
 2012/122648 İhale Kayıt Numaralı "Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 03.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Murat Akdemir & Akd Proje Dan. Yap San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4829 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunduğu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş kapsamında olmasına karşın idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

 

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşleri'nde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B(III). Grup işler

 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık…” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “ (1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur

 

 

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde “B ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

 

I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.         Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.         Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

 

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         BII. Grup işler

2.         BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 

 

” Listesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Murat Akdemir & Akd Proje Dan. Yap San.  ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiği, bu iş bitirme belgesine konu işin adının “Buca Öğrenci Yurdu (D-D1-E-F-F1-G-G1) Bloklarının Güçlendirilmesi ve Sığınak Binası Yapılması” olduğu anlaşılmış olup, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ihaledeki benzer iş tanımında bakım, onarım, tamamlama ve güçlendirme işlerinin yer almamasından ötürü, başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işteki sığınak binası yapılması işinin ihaledeki benzer iş tanımına uygun olduğu, bu nedenle söz konusu iş bitirme belgesini düzenleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndan Kurumumuz tarafından iş bitirme belgesine konu Sözleşme, Son veya Kesin Hakediş, Geçici Kabul Tutanağı,  ayrıca iş bitirme belgesine konu işin ne kadarlık tutarının sığınak binası yapımı işine ait olduğu hususları sorulmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın cevabi yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde sığınak binası yapılması işinin tutarının 473.629,72 TL olduğu tespit  edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

 

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

 

b) Anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyim belgeleri; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin sözleşme tarihinin 22.11.2010 olduğu, iş bitirme belgesine konu işteki sığınak binası yapılması işinin tutarının 473.629,72 TL olduğu, ayrıca ihale ilan tarihinin 06.09.2012 olduğu anlaşıldığından, bu iş bitirme belgesine konu işin ihaledeki benzer işe konu kısmının güncellenmiş tutarının 540.422,97 TL olduğu, bu güncellenmiş tutarın (540.422,97 TL) İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin teklif bedelinin (3.781.000,00 TL) %100’ünü karşılamadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin ihaledeki benzer iş konu kısmının ihaleye katılımda yeterliliği sağlamadığı, bu nedenle idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar ile bunlara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

            Vera İnş. Tic. ve San. A.Ş., Hükmü Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş., Artı90 Yapı İnş. Taah. Ltd. Şti., Atatek İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Geta İnş. Mak. ve Taah. Tic. A.Ş., Restaş İnş. Mak. Elektr. Tur. İth. İhr. Müm. San. ve Tic. A.Ş., Ragıp Nadir Yüzgeç & Seril İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Erol Karakurt, Mehmet Zeki Akar, Akarlar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Derya İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Selim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Barankaya İnş. Hafr. Taah. Ak. San. Tic. A.Ş. ve Caser İnş. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimine dair sunulan belgelerin ihaledeki benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, bu isteklilerin tekliflerinin iş deneyimine yönelik olarak idare tarafından yeterli bulunmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Leeb İnş. Ltd. Şti. & Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin ihaledeki benzer iş tanımına uygun olduğu, ancak Leeb İnş. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olmasından ötürü, bu iş bitirme belgesine konu işin sözleşmesinin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle idare tarafından Leeb İnş. Ltd. Şti. & Emin Reha Gürgün Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yukarıda anılan mevzuata göre uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul