En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.II-184
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :37
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UM.II-184
Şikayetçi:
 İncekaralar Tıbbi Cihazlar Tic. A.Ş., 1404.SOK. NO:16 NASUH AKAR MAH. BALGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazligöl Yolu 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42298
Başvuruya konu ihale:
 2012/160151 İhale Kayıt Numaralı "36 Adet Binoküler Mikroskop" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 05.11.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “36 Adet Binoküler Mikroskop” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4933 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesine uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin 9’uncu, 11’inci ve 15’inci maddelerine uygun olmadığı, demonstrasyon sırasında ve teknik doküman incelemelerinde bu konunun gözden kaçtığı, üç firmanın uygun gösterilerek, pazarlık sonucuna göre en ucuz sistemin alınmasına baştan karar verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Pazarlık usulü (21/f) ile 05.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye davet edilen dört firmanın teklif sunduğu, idarenin aynı tarihli ve 9630 sayılı yazı ile bütün isteklilere Teknik Şartname’nin 24’üncü maddesine istinaden teklif ettikleri cihazların preparatla incelemesinin yapılacağını bildirdiği, yapılan inceleme sonucunda Doğan Med. Eğit. ve Sağ. Malz. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif ettiği cihaz uygun görülmeyerek başvuru sahibi istekli de dâhil olmak üzere diğer üç isteklinin 07.11.2012 tarih ve 9714 sayılı yazı ile son fiyat tekliflerini vermeye davet edildiği,

 

          Başvuru sahibi isteklinin son fiyat teklifini vermeye davet edildiği 07.11.2012 tarihinde Nikon E-100 model cihazın Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesine uygun olmadığı, Leica DM500 model cihazın Teknik Şartname’nin 9’uncu, 11’inci ve 15’inci maddelerine uygun olmadığı iddiası ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdarenin 20.11.2012 tarih ve 449 sayılı şikâyete cevap yazısında, adı geçen cihazların Teknik Şartname’ye uygun olduğunu belirttiğive bu kararın PTT kayıtlarına göre 23.11.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, 20.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Nikon E-100 model cihazı teklif eden Bilim-Med Bil. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Leica DM500 model cihazı teklif eden Teknik Kim. Ort. Tıb. Cih. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

            Kesinleşen ihale kararının bildirimine ilişkin 20.11.2012 tarihli ve 448 sayılı yazının aynı tarihte birim fiyat teklif mektubunda faks ile bildirimi kabul etmeyen başvuru sahibi istekliye faks ile bildirildiği ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği,

 

            Söz konusu isteklinin, şikâyete konu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih olarak 30.11.2012 tarihini bildirdiği ve aynı tarihte idare kayıtlarına alınan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname'nin 14'üncü maddesine uygun olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin 9’uncu, 11’inci ve 15’inci maddelerine uygun olmadığı iddiaları ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu ve idarenin süresi içerisinde şikâyete cevap vermemesi üzerine 20.12.2012 tarihinde aynı iddialar ile idareye şikâyet edilen işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarihin 20.11.2012 olduğu belirtilerek Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.       

 

            Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu”  başlıklı 55’inci maddesinde, “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır….

            …

            İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir…

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”hükmü,

 

           İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

           …

            (3) (Değişik: 03/05/2011- R.G. 27923/1 md) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü,

 

           “Başvuru üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) Kuruma yapılan başvurular, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde incelenir…

          …” hükmü,

 

           “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

            …

            c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

            …

            yönlerinden sırasıyla incelenir.”hükmü,

 

            “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

           Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 07.11.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan 20.11.2012 tarihli kararın 23.11.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin 10 günlük karar verme süresinin bitimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, 30.11.2012 tarihinde ikinci kez idareye şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra 20.12.2012 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

          Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul