• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-278
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :74
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-278
Şikayetçi:
 Penekli Tem. Güv. Tic. Ltd. Şti., İNÖNÜ CAD. NO : 41/A ARTVİN
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çarşı Mahallesi Ticaret Ve Kültür Sitesi Kat:1 08000 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 693
Başvuruya konu ihale:
 2012/169805 İhale Kayıt Numaralı "Personel Hizmet Satınalma İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Artvin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 18.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Hizmet Satınalma İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 693sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/129sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde 4734 sayılı Kanun’a ve ilgili mevzuata aykırılıklar bulunduğu, işçilerin idarece sınav yapılarak alınacak olduğu, işçilerin kullandıkları iş makinesi, araç ve gereçlerle verecekleri zarar ve ziyandan doğrudan yüklenicinin sorumlu olmasının işin doğasına aykırı olduğu, yüklenicide ciddi maddi kayıplara neden olacağı, her işçi için işverenin mali mesuliyet sigortası yaptırması gerektiği, idarenin yaklaşık maliyette belirtilen sigortalara yer vermediği bu nedenle yüklenicinin olası bir iş kazasında ciddi bir maddi yükün altında kalacağı, açıklanan nedenlerle ihaleye teklif sunamadıkları, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

18.12.2012 tarihinde yapılan ihalede, ihale dokümanının başvuru sahibince 17.12.2012 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına yönelik 25.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 27.12.2012 tarihli cevabının aynı gün içinde başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 07.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

Bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği, şikâyetçinin ihale dokümanına yönelik olarak en geç ihale tarihinden (18.12.2012) 3 (üç) işgünü öncesine (12.12.2012) kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra (25.12.2012) idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine 07.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına ilişkin başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul