• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-270
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :65
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UY.I-270
Şikayetçi:
 Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Hay. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., KÜLTÜR CAD. NO : 17/A BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yenişehir Mah. İnönü Cad. No: 28 12000 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40435
Başvuruya konu ihale:
 2012/118829 İhale Kayıt Numaralı "Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü Afet Konutları Trafo Ve Elektrik İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Bingöl İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü Afet Konutları Trafo ve Elektrik İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Hay. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012 tarih ve 40435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4591 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu, analizi yapılan pozlardan TEDAŞ 3. Bölge birim fiyatları arasında bulunan 32.1.018, 32.1.019 ve 32.1.046 pozları yapım tariflerinde yazılan işleri kapsadığı ve TEDAŞ birim fiyat kitabında bu pozların analizlerinin bulunmadığı, keza Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu imalatla ilgili analiz yaparak MSB.330 pozunu yayınladığı ve bu pozdan faydalanıldığı, analizlerin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. birim fiyat ve rayiçleri ile yapılması gerektiği hususunda idarenin yanlıgıya düştüğü zira TEDAŞ birim fiyatları arasında kazı, kum, dolgu, uyarı bandı, harman tuğlası gibi imalatların bulunmadığı, dolayısıyla analiz girdilerinin TEDAŞ birim fiyatları arasında olmayan rayiçlerden yapılamayacağı iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin adı İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde; “Bingöl Merkez Büyüktekören Köyü Afet konutları trafo ve elektrik işi.” olarak yer almaktadır. İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde; “19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” Düzenlemesi, “Diğer hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde; “46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye 7 isteklinin teklif verdiği, geçerli beş teklif dikkate alınarak sınır değerin 77.259,57 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında teklif veren istekliler Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin ve Enes Timur’dan, beş iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ihale komisyonunun 23.11.2012 tarihli kararıyla Enes Timur’un teklifinin açıklama sunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin “… 05.3.II ile 31.4.3.-003 pozunu kamu kurumu birim fiyatlarından yararlandığı, 32.1.018-32.1.019 ve 32.1.046 pozlarına ilişkin ise analiz yaptığı, bu pozların TEDAŞ 3. Bölge pozu olduğu ancak isteklinin bu pozlara ilişkin yaptığı analiz hesabında kullandığı alt analiz pozları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası pozları olduğu ana poz olan TEDAŞ 3. Bölge pozu alt analizinin TEDAŞ pozları ile yapılması gerektiği”gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

 

            İsteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında aşağıda belirtilen 5 adet iş kalemi için açıklama istenilmiştir.

Sıra No

İş Kalemi/Grubu No

İş Kaleminin Adı/Açıklaması

Birimi

1

05.3.II

Galv. Ve Galv. Cıvatalı Demir direk (BAHH)

m

2

32.1.-019

1 kV 2x 16mm2 NYY Kablo Yeraltına

m

3

32.1.-018

1 kV 2x10 mm2 NYY Kablo Yeraltına

kg

4

32.1.-046

1 kV 4x4 mm2 NYY Kablo yeraltına

m

5

31.4.3-003

50 kVA Dir. Güç Trafosu

adet

 

 

            Teknik Şartname’de yapım işinde kullanılacak iş kalemlerinin ayrıntılı tariflerine yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;

 

 “…

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

…..

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

 

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 06.11.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde;

 

            05.3.II “Galv. Ve Galv. Cıvatalı Demir direk (BAHH)”  pozu ve 31.4.3-003: “50 kVA Dir. Güç Trafosu” pozu için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2012 yılı fiyatları kullanılarak açıklama yapıldığı,

 

            Anahtar teslim götürü bedel teklif alınan ihalede, 5 iş kalemi için istekli tarafından öngörülen miktarlar ile idarece yaklaşık maliyetin hazırlanmasında öngörülen miktarlar arasında fark bulunmadığı,

 

 

İş Kaleminin Adı/Açıklaması

İdarece Öngörülen

İsteklinin Öngördüğü Miktar

05.3.II

Galv. Ve Galv. Cıvatalı Demir direk (BAHH) 

2.032 kg

2.032 kg

32.1.-019

1 kV 2x 16mm2 NYY Kablo Yeraltına

600 m

600 m

32.1.-018

1 kV 2x10 mm2 NYY Kablo Yeraltına

300 m

300 m

32.1.-046

1 kV 4x4 mm2 NYY Kablo yeraltına

650 m

650 m

31.4.3-003

50 kVA Dir. Güç Trafosu

1 adet

            1 adet

 

 

Başvuru sahibi Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.‘nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen, “32.1-018”, “32.1.-019” ve “32.1.-046” sayılı pozlar için Milli Savunma Bakanlığı’nca yayımlanan 2012 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanan MSB.330 poz nolu analizi ile İller Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozlarından yararlanarak hazırlanan analizler ile açıklama yapıldığı, isteklinin açıklamasında kullandığı MSB. 330 pozunun; “Bir Tek Kabloya Ait Yer Altı Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi” iş kalemine ait olduğu ve Bakanlıkça yayımlanan birim fiyat analizinde;

Tanım : Ekli detaydaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kablo kanalına tip kesitte gösterildiği şekilde kablonun yerleştirilmesi, kablonun, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulmasının ve üzerine dolu harman tuğlasının (19x9x5) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için, işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dahil olmayıp, ait oldukları pozdan ödenir.şeklinde tarif edildiği,  bu üç analizde yer alan girdiler için açıklamada öngörülen tutarların, ilgili kamu kurumlarınca ilân edilen 2012 yılı fiyatlarına uygun olduğu, işçilik için öngörülen saatlik ücretlerin 2012 yılı ikinci yarısı için tespit edilen asgarî ücretin altında olmadığı,

 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı için yayımladığı “Elektrik, proje ve tesis”birim fiyat kitabının incelenmesinden, bahse konu üç poz için analiz bulunmadığı ve analizlerde kullanılacak “kazı, kum, dolgu, uyarı bandı” gibi imalatların yayımlanan 2012 yılı birim fiyatları arasında yer almadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu, farklı kamu kurum ve kuruluşlarının rayiç ve birim fiyatlarından yararlanarak analiz hazırlamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan 45.1.6’ncı maddesi uyarınca, isteklilerin iş kalemleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış carî yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu olmadığı, analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak, proforma fatura veya aldıkları teklif yazılarını sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Teknik şartnamede yer verilen yapım şartları ve birim fiyat tariflerine uygun olmak koşuluyla,  istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun yayınlanmış birim fiyatlarının kullanılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin açıklamasında yararlandığı MSB 330 pozunun tarifinin incelenmesinden, söz konusu üç poza benzer olarak yer altına kablo serilmesine ilişkin olduğu anlaşılmış olup, 23.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında idarece birim fiyat tariflerine aykırılığa ilişkin bir gerekçeye yer verilmediği, başvuru sahibi Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin, üç iş kalemi için TEDAŞ birim fiyatları yerine Milli Savunma Bakanlığı’nın MSB 330 nolu pozundan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ilân edilen rayiçlerden yararlanarak hazırlanan analizler ile açıklama yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öz-Erler Elektrik Tem. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul