En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-262
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :58
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-262
Şikayetçi:
 Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. Ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İSTOÇ 40. ADA NO : 19/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Adnan Menderes Ünıversıtesı Merkez Kampüsü Aytepe 1 09010 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41834
Başvuruya konu ihale:
 2012/144126 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Sekreterlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Sekreterlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41834 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4845 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiği, neden reddedildiği konusu net olarak belirtilmediyse de işçilik modülünde yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan asgari işçilik tutarı dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme alınmadığı, asgari işçilik maliyetinin el ile hesaplanması sonucu tutarın 3.022.233,80 TL olduğu, tekliflerinin bu tutarın altında olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile uygun görülmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye 6 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibi dâhil üç isteklinin teklifinin reddedildiği, ihalenin Duman Kardeşler Tem. İlç. Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İltş. Gıda. Hayv. Mad. Eğt. Sağ. Sanş Oyunları Paz. Tic.ve San. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhalede vasıflı personel çalıştırılacak olup 17 kişi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü veya Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olup asgari ücretin %10 fazlası ödenecektir. 62 kişi herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olacak olup asgari ücretin %7 fazlası ödenecek olup 86 personel ise vasıfsız olup (ilkokul, ortaokul veya lise mezunu) asgari ücret ödenecektir.

Resmi ve Dini Bayramlarda çalışacak personellerin toplam gün sayıları; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü veya Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu vasıflı personeller için 14,5 gün, herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olan personeller için 94 gün ve asgari ücret alacak olan vasıfsız işçiler için 124,5 gün olarak öngörülmüştür.

Günlere göre dağılımı teknik şartnamenin 6.7. maddesinde belirtilmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele ödenecek yemek bedeli nakdi olarak 6,60TL/gün; yol bedeli olarak da (nakdi) 1 günlük gidiş-dönüş 3,00TL öngörülmüş olup aylık 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrolarında gösterilecektir.

İşçiler için giyim bedeli öngörülmemiştir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmette çalıştırılacak olan personeller için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 olarak öngörülmüştür.”düzenlemesine yer verilmiş ve teklif fiyatına dâhil olması gereken gider kalemleri açıklanmıştır.

 

KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada yemek ve yol bedeli ile resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalara ilişkin ücret dâhil toplam işçilik maliyetinin TL 3.022.242,07 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada personele verilecek olan aylık brüt ücret (brüt yemek bedeli dâhil) üzerinden ayrı ayrı hesaplanarak her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması gereken %11 oranındaki “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi” % 1 oranındaki “sigorta risk primi” ile %2 oranındaki “işveren işsizlik priminin” %21,5’lik orana tekabül eden tek bir oran üzerinden “işveren prim toplamı” adı altında tespit edildiği ve ortaya çıkan tutarın bu aşamadan sonra virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak aylık brüt ücrete eklendiği anlaşılmaktadır.

 

            Ayrıca işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplamada resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde öncelikle personelin aylık ücreti üzerinden %21,5 oranında işveren payı ile %3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplandığı, ortaya çıkan tutarın 30’a bölünerek günlük ücretin belirlendiği, günlük ücretin 7,5’e bölünerek saatlik ücretin belirlendiği, ortaya çıkan saatlik ücretin %50 fazlasının hesaplanarak fazla çalışmaya esas ücretin tespit edildiği ve yuvarlama işleminin her işlem sonucunda ayrı ayrı yapılması yerine ortaya çıkan son tutar üzerinden yapıldığı görülmektedir.

 

            Konuya ilişkin örnek Kurul kararları da dikkate alındığında, işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamaların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu göz önünde bulundurularak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ve işveren işsizlik priminin personelin aylık brüt ücreti üzerinden ayrı ayrı tespit edilerek ortaya çıkan tutarların her aşamada virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması ve anılan tutarların aylık brüt ücrete eklenmesi aynı şekilde resmi-dini bayram tatili çalışması ile fazla çalışma ücretinin tespitinde prim tutarlarının ayrı ayrı belirlenmesi, her işlem sonucunda yuvarlama yapılması ve %3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin son işlem olarak toplam tutara eklenmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. 

                       

            Yukarıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda incelemeye konu ihalede çalıştırılacak personel gruplarının aylık işçilik ücreti, resmi-dini bayram tatili çalışması ücretine esas işçilik ücreti birim fiyatlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

           

Personel Grubu

Aylık İşçilik Ücreti (TL)

Resmi-Dini Bayram Tatili Çalışması Ücretine Esas İşçilik Ücreti (TL)

Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü veya Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü Mezunları

1.596,23

43,16

Herhangi bir ön lisans veya lisans mezunları

1.560,92

41,98

İlkokul, ortaokul veya lise mezunları

1.478,51

39,23

 

            Tabloda yer verilen işçilik birim fiyatları esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda başvuruya konu ihalede personeller için teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyeti 3.022.233,80 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4’üncü maddesinde;

 

“İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Bu haliyle, başvuru sahibi Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl.ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının asgari işçilik tutarının altında olmadığı, bir başka ifadeyle teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarına ve kârsız yaklaşık maliyet tutarına eşit olduğu, başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmemesi gerektiği anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin reddi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Duman Kardeşler Tem. İlç. Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Otom. Giy. İltş. Gıda. Hayv. Mad. Eğt. Sağ. Sanş Oyunları Paz. Tic.ve San. Ltd. Şti ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi İşbilir Taşıma İnşaat Gıda Temizlik Tekel Ürünleri Otomotiv Emlak Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tekliflerinin 3.022.242,08 TL olduğu, bu tekliflerin asgari işçilik maliyeti olan 3.022.233,80 TL’nin altında olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl.ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul