• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-254
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :50
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-254
Şikayetçi:
 İnka İnşaat Peyzaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ANADOLUHİSARI GÖKSU EVLERİ ÜSTÜ TEPE SİT. B-6 BLOK KAT :2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü), Fatih Mah. İç Kumsal Mevkii Menekşe Cad.No:2 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42470
Başvuruya konu ihale:
 2012/156770 İhale Kayıt Numaralı "Çekmece Bölgesi Dahilindeki Park Ve Yeşil Alanların Bakım Ve Onarım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 28.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Çekmece Bölgesi Dâhilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak İnka İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012tarih ve 42470sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4963sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında olan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

 Aynı Yönetmelik’in “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir…” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…” açıklaması,

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

           a) Adı: Çekmece Bölgesi Dâhilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarım işi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Park ve yeşil alan onarımı ve 140 adet vasıfsız işçi, 21 adet kalifiye eleman, 3 adet teknik eleman, 4 adet pick-up veya bunlara eşdeğer kamyonet, 2 adet panelvan veya normal minibüs (100 hp), 3 adet binek oto, 7 adet arasöz, 15 adet çim biçme makinesi kiralaması işi…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Düz işçi için yürürlükteki asgari ücret, kalifiye elemanlar için yürürlükteki asgari ücretin %40 fazlası ücret, teknik elemanlar için yürürlükteki asgari ücretin %100 fazlası ücret, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yıl içinde toplam 13,5 gün 40 adet düz işçi, 1 adet kalifiye eleman ve 1 adet teknik eleman çalışması yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedeli vasıfsız eleman, kalifiye eleman ve teknik personel için aylık brüt 195,52.-TL nakdi, yol ücreti vasıfsız eleman, kalifiye eleman ve teknik personel için aylık brüt 182.-TL nakdi olarak verilip bordroda gösterilmesi zorunludur. Söz konusu yemek bedelinin günlük brüt tutarı 7,52.-TL ve yol ücretinin günlük brüt tutarı 7,00.-TL olup, ayda 26 gün üzerinden hesaplanarak personele ödenecektir.

Düz işçi ve kalifiye eleman için giyim giderleri olarak aşağıda tabloda belirlenen giyecek kalemleri ayni olarak verilecektir. Verilecek olan giysi; mont, kışlık pantolon, yazlık pantolon, tişört, yelek, yağmurluk, çizme.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir: %3.”düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “Küçükçekmece Belediyesine ait ve ekli listede belirtilmiş olan park ile yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması; kontrol teşkilatının talimatı doğrultusunda iş programına paralel olarak listede belirtilen park ve yeşil alanların günlük bakımlarını, temizliğini ve idare tarafından tespit edilen onarım işlerinin söz konusu yüklenici tarafından yapılacak ve bu kapsamda lazım gelen tüm malzemeler (süpürge, kürek, çapa aleti, budama makası gibi)  yüklenici tarafından bedelsiz sağlanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Teknik Şartname’nin 18’inci maddesinde “Yüklenici firma, idarenin uygun görmesi halinde aşağıda belirtilen araç ve gereçleri eksiksiz olarak her gün iş başında bulundurmak zorundadır. Araçların periyodik bakımları, muayeneleri yüklenici tarafından düzenli kontrol edilecek, bu konudaki yasal sorumluluk tamamıyla yükleniciye ait olacaktır.

    Araçların iş fonksiyonlarını yitirmemeli, rantabl olup olmamasına idare tarafından karar verildikten sonra işe başlatılacaktır. Aksi takdirde günlük araç başına ödenen günlük brüt bedelin iki katı kadar hak edişlerinden kesilecektir.

Bulundurulacak Araçlar:

(4) adet pick-up veya bunlara eşdeğer kamyonet

(2) adet panelvan veya normal minibüs(100 HP)

(7) adet arazöz

(3) adet binek oto(en az 60 HP)

(15) adet motorlu çim biçme makinesi (6 HP gücünde)

Araçların ve çim biçme makinelerinin yakıt, yağ vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Teknik Şartname’nin 21’inci maddesinde “Park ve yeşil alanların bakımı ve temizlenmesi işi esnasında kullanılacak çöp torbası, süpürge, kürek, çapa aleti, budama makası vb. malzemelerin yüklenici tarafından temin edilecek olup, bunlar demirbaş statüsünde bulunduğundan idarece, yükleniciye bu konuda her hangi bir ücret ödenmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale konusu işin “Küçükçekmece Belediyesine ait park ile yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması için 140 adet vasıfsız işçi, 21 adet kalifiye eleman, 3 adet teknik eleman olmak üzere toplam 164 adet personel istihdam edilmesi, 4 adet pick-up veya bunlara eşdeğer kamyonet, 2 adet panelvan veya normal minibüs (100 hp), 3 adet binek oto, 7 adet arasöz, 15 adet çim biçme makinesinin kiralaması işi” olduğu,

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı birim fiyatları, piyasa fiyatları ve KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak %20 kâr dâhil toplam 6.163.612,59 TL olarak belirlendiği, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın teklif tutarı 4.746.012,00 TL olan Kamer İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, teklif tutarı 4.807.748,00 TL olan İÇHE proje İnş. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibin teklifinin ise 5.348.423,62 TL olduğu görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan her bir iş kalemine %20 oranında kâr eklendiği, 6.163.612,59 TL olarak belirlenen toplam yaklaşık maliyetin 1,20 oranına bölünmesi sonucu %20 kâr hariç tutarın 5.136.343,83 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet içindeki işçilik giderlerinin yaklaşık maliyetin %70,27’sine tekabül ettiği, söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olarak ihale edildiği, tüm tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği dikkate alındığında, teklif tutarları kârsız yaklaşık maliyetin altında olan Kamer İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ve İÇHE proje İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kamer İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve İÇHE proje İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul