En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-308
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :16
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-308
Şikayetçi:
 Tüm-Pa Temizlik Ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti., CEVİZLİDERE MAH. 7.SOK. DEMİRLER PALMİYE İŞ MERKEZİ NO:4/4 BALGAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü, Hacılar Kasabası Sağlık Mahallesi No: 47 71480 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42504
Başvuruya konu ihale:
 2012/150294 İhale Kayıt Numaralı "216 Personelle 11 Aylık Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Hacılar Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğütarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “216 Personelle 11 Aylık Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4985 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, teknik şartnamenin 23’üncü maddesi gereğince KİK asgari işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplama neticesinde bulunan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, dolayısıyla ihale komisyonu tarafından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca ihale dokümanında özürlü çalıştırma zorunluluğu getirildiği, ancak tekliflerin sunulması aşamasında çalıştırılacak özürlü personel sayısının hesaplanması mümkün olmayıp işin yürütülmesi aşamasında fiili olarak çalışan özürlü personel sayısına göre hesaplanacak sigorta primi teşvikinin her ayın hak edişinden kesilmesi gerektiği, aksi durumda rekabet eşitliğinden söz edilemeyeceği gibi iş artışı olması durumunda da kamu zararı ortaya çıkacağı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 216 personelle 11 aylık hizmet alımı

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
216 personelle 11 aylık hizmet alımı

c) Yapılacağı yer: Hacılar Kasabası

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır. asgari ücret artışında artışa göre fiyat farkı kararnamesi uygulanacaktır.

25.5. kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%3 - 29.09.2008 tarih ve 27012 (2.mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 22.09.2008 tarih ve 2008/14173 sayılı bakanlar kurulu kararının 7. maddesine göre en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranı dikkate alınmıştır.”düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde “İşçilik maliyetleri S.G.K’ dan alınan resmi yazı ve Kamu İhale Kurumunun hizmet alımları yönetmeliği gereği Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplamaları modülü dikkate alınarak hesaplanmıştır. İşçilik Hesaplama Modülünde Açıklamalar kısmındaki “BU MODÜLDE YAPILAN HESAPLAMALAR SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. “ denilse dahi teklifler verilirken bu modül baz alınarak teklif verilecektir. Bu konuda itiraz öne sürülmeyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi de bu modül üzerinden değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartnamenin 28’inci maddesinde “İhale konusu işte Özürlü, Hükümlü ve Kanunla doğacak yeni personel istihdamı 216 personel sayısı içerisinde dahil olacaktır.” düzenlemesi,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 02.01.2013; işi bitirme tarihi 30.11.2013

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu “216 Personelle 11 Aylık Hizmet Alımıihalesinde,yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde işçilik giderine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin 2.842.575,12 TL olarak tespit edildiği, 568.515,02 TL kâr öngörülerek yaklaşık maliyetin toplam 3.411.090,14TL olarak hesaplandığı,idarece Beltur Turizm Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, 14.11.2012 tarihli yazı ile anılan istekliden “yaklaşık maliyete göre tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince 4 gün içerisinde tekliflerinin ayrıntılarıyla birlikte yazılı olarak verilmesi”nin istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde; Beltur Turizm Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun bulunduğu, 26.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Beltur Turizm Taş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti. ile Elit Tem. Ltd. Şti.nin tekliflerinin eşit olduğu; ancak Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti.nin iş bitirme belgesinin Elit Tem. Ltd. Şti.nden yüksek olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden tekliflerin hazırlanması gerektiği ifade edilmiş olmakla birlikte, işçilik maliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanması gerekmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü,

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan şartname düzenlemesi çerçevesinde % 11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve % 3 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde 1 işçi için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın 1.196,38 TL’ye karşılık geldiği; 216 işçinin 11 ay çalıştırılacağı göz önüne alındığında, toplam asgari işçilik maliyetinin 2.842.598,88 TL’ye karşılık geldiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Beltur Turizm Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak 2.842.575,12 TL olarak hesaplandığı, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen 6 özürlü personele ilişkin işveren sigorta priminin hazine tarafından karşılanacak bedelin 13.345,86 TL olarak öngörüldüğü ve bu tutarın istekli tarafından 2.842.575,12 TL olarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinden çıkarıldığı, bu şekilde bulunan rakamın üzerine 9.330,42 TL firma kârı eklenerek teklif bedeli olan 2.838.559,68 TL’ye ulaşıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinde “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

26.05.2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde “4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

….

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu ihale mevzuatında işverenlerin özürlü istihdamı nedeniyle yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin teklif fiyatın oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan eşitlik ve rekabet ilkeleri gereği istekliler arasında yapılacak olan fiyat rekabetinin eşit şekilde yapılması ve tekliflerin hazırlanması aşamasında tüm isteklilerin eşit şekilde yarışabilmesi için söz konusu kesintilerin sözleşmenin yürütülmesi sürecine bırakılması ve isteklilerin tekliflerini yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğ düzenlemeleri doğrultusunda oluşturmaları, bu çerçevede Hazinece karşılanacak işveren priminin dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Netice itibariyle, ihale dokümanı ve kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.842.598,88 TLolduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu maliyetin altında teklif verildiği tespit edildiğinden, teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti. ile teklifi geçerli olarak belirlenen Elit Tem. Ltd. Şti. tarafından ihaleye 2.842.575,12 TL teklif verildiği, bu tutarın yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında olduğu tespit edilmiştir. Anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilse dahi asgari işçilik maliyetini karşılamadıkları gerekçesiyle açıklamalarının reddedilmesi gerekeceğinden, anılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Beltur Turizm Taş. Tic. Ltd. Şti., Tüm-Pa Temizlik ve Sosyal Hizmet İnşaat Turz. Tic. Pazarlama Ltd. Şti. ile Elit Tem. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul