En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-327
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :36
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.I-327
Şikayetçi:
 Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., MODA CAD. TELAZADE SOK. NO:10 D:5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Öğretmenevi , 5 Telsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi 39 34020 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 301
Başvuruya konu ihale:
 2012/177657 İhale Kayıt Numaralı "Kurum Bünyesinde Bulunan Birimlerde Çalıştırılacak Personelin Temini İşidir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Zeytinburnu Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından 21.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kurum Bünyesinde Bulunan Birimlerde Çalıştırılacak Personelin Temini İşi” ihalesine ilişkin olarak Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/55 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin teknik şartnamede belirtilen iş tanımlarını kapsamaması sebebiyle benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde,

 

“İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

            …

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

          

           

           
2 )  .
İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

            …

 

            d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

 

            …

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

            …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde,

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

          a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

          …

          ifade eder.” hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

 

          “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek  bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          …

          istenilmesi zorunludur.

          …”hükmü,

 

          Aynı Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde,

 

          “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

          …

          (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

          (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

          (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

          (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

          (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

          ...”hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işin tanımı İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

            “Kurum bünyesinde bulunan birimlerde çalıştırılacak personelin temini işi

19 Kişi 12 Ay süreli Hizmet Alımı ”,

 

Şeklinde yapılarak, 29.11.2012 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan İhale İlanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

              “Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan personel çalıştırılmasına dayalı işler” in benzer iş olarak kabul edileceği ifade edilmiş ve anılan Şartname’nin aynı başlıklı 7’nci maddesinde yer alan,

          “…

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

          …” düzenlemesi ile isteklilerin sahip olması gereken benzer iş deneyimine ilişkin kriterler belirtilmiştir. 

 

   Teknik Şartname’nin “İşin Nevi ve Miktarı” başlıklı 2’nci maddesinde bulunan,

         “İdaremize ait Rauf Denktaş Cad. Beş Telsiz Mah. No:39 Zeytinburnu İstanbul adresinde bulunan bodrumlar dahil  6 katlı olan hizmet binamızın (35) adet otel odası, 4 WC grubu, 1 adet çocuk bakım ünitesi,  1 adet toplantı salonu,  1 açık 2 adet  kapalı düğün salonları,1 adet bayan kuaförü, 1 adet lobi ,1 adet mescit 1 adet emanet ve kamera odası, 1 adet kazan dairesi,1 adet çamaşırhane,  1 adet yiyecek-içecek deposu, 1 adet temizlik  deposu, 2 adet derin donduruculu mutfak deposu, 1 adet ana mutfak 1 adet pilot mutfak ile birlikte binadaki tüm birimler ve  koridor  merdiven alanları , 1 adet asansör ve muhtelif kapalı alanlarının)   (1) kişi Resepsiyonist, (2) kişi Kat Görevlisi,(4) kişi Garson, (3) kişi Aşçı, (3) kişi Bulaşıkçı, (1) kişi Pastacı, (2) kişi Çocuk Eğitimcisi, (1) kişi Çocuk Bakıcısı, (1) kişi Depo Görevlisi, (1) kişi Ofis personeli  olup, toplam: 19 (on dokuz ) kişiyle  personel istihdamı hizmet işidir.”

         Düzenlemesi ile de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin meslek gruplarına göre ayrımı yapılmış ve anılan Şartname’nin devamı maddelerinde her bir meslek grubunun görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede itirazen şikâyete konu husus incelendiğinde;

 

            İhale dokümanında yapılan benzer iş tanımı uyarınca kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği ve benzer iş tanımı yapılırken, benzer iş tanımı içerisinde kabul edilecek işlerin niteliğine ilişkin herhangi bir ayrıma gidilmeden yalnızca personel çalıştırılmasına dayalı olmasının yeterli görüldüğü,

 

            Başvuru sahibi Jet Tem Temizlik Bilgi veri Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında benzer iş deneyiminin tevsiki amacıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 25.01.2008 tarih ve 2767 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgenin 2006/154131 İKN’li “Bursa Büyükşehir Belediyesi Muhtelif Birimlerinin Genel Temizlik Hizmetlerinin Yaptırılması” işine ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında 1 adet yönetici, 1 adet işyeri hekimi, 132 adet temizlikçi, 7 adet Şehir Kütüphanesi, Tayyare Kültür Merkezi ve Kent Müzesinin etkinlikleri ile ilgili personel ve 7 adet yedek temizlikçi olmak üzere toplam 148 personel ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı çeşitli birimlerin temizlik vb. işlerinin yapıldığı tespit edilmiş ve başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’nci maddesinde tanımlandığı şekliyle personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımına ait olduğu ve bu yönüyle incelemeye konu ihale için kabul edilen benzer iş tanımı içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, belgeye konu iş kapsamında yaptırılan işlerin niteliğine bakıldığında, Teknik Şartname’de sıralanan iş grupları ile belge kapsamında yapılan iş gruplarının birbiri ile birebir örtüşmediği görülmüştür.

 

Ancak benzer iş kavramının ihale konusu iş ile aynı veya benzer nitelikte işleri ifade etmesi sebebiyle benzer iş olarak kabul edilecek işlerin ihale konusu iş ile aynı nitelikte olması gerekmediği gibi, ihale dokümanında da herhangi bir ayrıma gitmeden bir işin benzer iş olarak kabul edilebilmesi için personel çalıştırılmasına dayalı olmasının yeterli olacağına yönelik bir benzer iş tanımının yapıldığı ve iş deneyim belgeleri değerlendirilirken de ihale dokümanında yer verilen benzer iş tanımı ile bağlı kalınması gerektiği açık olduğundan, başvuru sahibinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesinin Teknik Şartname’de yer verilen iş gruplarını kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin başvuru sahibinin teklifi ile paralel olarak, benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmenin Teknik Şartname’de belirtilen iş tanımlarını kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte eşit muamele ilkesi çerçevesinde yapılan incelemede anılan isteklinin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşme ve eki belgeler incelendiğinde;

 

Sözleşmenin Medina Turgul DBB Reklam Hiz. Tic. San. A.Ş. ile 26.10.2011 tarihinde imzalanan, 1 yıl süreli, işveren olarak gösterilen anılan firmaya ait işyerinin temizlik hizmetlerinin yapılması işine ilişkin olduğu, sözleşmeye konu işin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’nci maddesinde tanımlandığı şekliyle personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımından oluştuğu ve benzer iş tanımına uygun olduğu görülerek, isteklinin teklifinin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmenin Teknik Şartname’de belirtilen iş tanımlarını kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Anılan hususa ek olarak yine eşit muamele ilkesi kapsamında ihaleye katılan isteklilerin benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları belgeler incelendiğinde;

 

Geçerli teklif sahibi isteklilerden Aksu Sosyal Hiz. Ltd. Şti. tarafından benzer iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Halkalı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2010/545029 İKN’li “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmet Alımı İşi” ne ilişkin 09.01.2012 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin tanımının ise “11 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” şeklinde yapıldığı ve anılan isteklinin sunduğu söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun görülerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte yukarıda aktarıldığı üzere iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları belgelerin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.nin sunmuş oldukları belgelerin de “temizlik hizmeti alımı” na ilişkin olmasına rağmen, belgelerin benzer iş tanımına uygun kabul edilmediği ve bu yönüyle ihaleye katılan istekliler açısından 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesinin ihlal edildiği değerlendirilmiş, başvuru sahibi Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. ile birlikte ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin teklif fiyatlarının aynı olduğu ve değerlendirmenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesi çerçevesinde sunulan iş deneyim belgelerinin tutarları üzerinde yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu hususun incelenmesi amacıyla İstanbul Valiliğine bildirimde bulunulması uygun olacaktır. 

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Jet Tem Temizlik Bilgi veri Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) İş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygunluğuna ilişkin olarak eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu etkilemesi sebebiyle, konuya ilişkin gerekli incelemenin yapılmasını teminen İstanbul Valiliğine bildirimde bulunulmasına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KISMEN KARŞI OY

 

 

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “iş deneyim belgelerinin teknik şartnamede belirtilen iş tanımlarını kapsamaması sebebiyle benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurulca, Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Oto. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiş olup, ayrıca aynı Karar ile, Kurul çoğunluğunca, iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygunluğuna ilişkin olarak eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu etkilemesi sebebiyle, konuya ilişkin gerekli incelemenin yapılmasını teminen İstanbul Valiliği’ne bildirimde bulunulması kararı da verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiaları kapsamında Kurulca verilen kararın “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kısmına katılmakla birlikte;


           Söz konusu Kurul Kararında da belirtildiği üzere, benzer iş tanımına uygunluk denetimi açısından idarece yapılan değerlendirme uyarınca ihale konusu işe uygun olmadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan adı geçen iki istekliye ilişkin bu gerekçenin Kurulca kabul görmediği bu durumda, ihale komisyonu tarafından benzer iş niteliğine ilişkin tekliflerin değerlendirmesine yönelik yapılan idari işlem denetiminde sehven yapıldığı kabul edilebilecek değerlendirmenin, etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısındanKurul Kararı ile ortadan kaldırıldığı düşüncesiyle hareket edildiğinde,sonuca etkili olmadığı değerlendirildiğinden, başvuruya konu ihaleye ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmakla birlikte, her hangi bir bildirim yapılmasına gerek olmadığı görüşüyle, Kararın “…bildirimde bulunulması” kısmına katılmıyoruz.

 

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 


 

KISMEN KARŞI OY

 

 

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “iş deneyim belgelerinin teknik şartnamede belirtilen iş tanımlarını kapsamaması sebebiyle benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurulca, Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Oto. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile RMN Per. Dest. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiş olup, ayrıca aynı Karar ile, Kurul çoğunluğunca, iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygunluğuna ilişkin olarak eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu etkilemesi sebebiyle, konuya ilişkin gerekli incelemenin yapılmasını teminen İstanbul Valiliği’ne bildirimde bulunulması kararı da verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin başvuru dilekçesinde dile getirdiği iddiaları kapsamında Kurulca verilen kararın “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kısmına katılmakla birlikte;


           Söz konusu Kurul Kararında da belirtildiği üzere, benzer iş tanımına uygunluk denetimi açısından idarece yapılan değerlendirme uyarınca ihale konusu işe uygun olmadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan adı geçen iki istekliye ilişkin bu gerekçenin Kurulca kabul görmediği bu durumda, ihale komisyonu tarafından benzer iş niteliğine ilişkin tekliflerin değerlendirmesine yönelik yapılan idari işlem denetiminde; iş deneyim belgelerinin belirsizlik ya da yoruma muhtaç içerik taşıması genellikle karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenledir ki idarelerce yapılan değerlendirmelerde farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

 

Etkin bir idari denetimden beklenen kamu yararının temini açısından ihale komisyonun tekliflerin değerlendirilmesindeki mevzuata aykırı olduğu belirlenen işlemiKurul Kararı ile ortadan kaldırıldığı içinbaşvuruya konu ihaleye ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” dair karara katılmakla birlikte, her hangi bir bildirim yapılmasına gerek olmadığı görüşüyle, Kararın “…bildirimde bulunulması” kısmına katılmıyorum.

 

                                                                                              Hasan KOCAGÖZ

                                                                                                   Kurul Üyesi

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul