• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-334
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :48
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-334
Şikayetçi:
  Hazarpir Taah. Tem. Bilg. Don. San. Tic. Ltd. Şti. - Babacan Öğrenci Servisi Turizm Temizlik Tekstil Gıda Tarım Ürünleri İthalat İhracaat San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, BAHÇELİEVLER MAH. CENGİZTOPEL CAD. ÜÇYOL APT. NO : 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Sancaktepe Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Meclis Mah. Atatürk Cad. No:111 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42445
Başvuruya konu ihale:
 2012/139640 İhale Kayıt Numaralı "Sancaktepe Belediye Hizmet Binası Ve Ek Hizmet Binaları Temizlik Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sancaktepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sancaktepe Belediye Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hazarpir Taah. Tem. Bilg. Don. San. Tic. Ltd. Şti. - Babacan Öğrenci Servisi Turizm Temizlik Tekstil Gıda Tarım Ürünleri İthalat İhracaat San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4968 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, sorgulamaya Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun açıklamalar sundukları, ancak idarece açıklamalarının mevzuata aykırı biçimde reddedildiği, idare kararının düzeltilerek ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

 

b. Fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Temizlik personeli asgari ücretin %65 Fazlası.

           

25.3.2. Yemek yol ve giyecek giderleri:

            Yüklenici tarafından karşılanacak yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmiiki) gün esas alınacaktır. Personelin yemek gideri günlük brüt (10.00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen giysileri ayni olarak personellere verecektir.

.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (Bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 02.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013”, düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhaleye 6 istekli katılmış, 5 isteklinin geçerli teklifte bulunduğu tespit edilmiştir. Geçerli teklif veren isteklilerden Bentem Ltd. Şti ve Merih Tur. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu bilançonun idari şartnamede belirtilen kriterleri karşılamadığı gerekçesi ile teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Vizi İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti., Hazarpir Ltd. Şti.- Babacan Ltd. Şti İş Ortaklığı ve Turkuaz Grup A.Ş.’nin teklifleri aşırı düşük bulunarak kendilerinden Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine uygun olarak açıklama istenilmiştir.

 

Şikâyetçi tarafından yapılan, aşırı düşük açıklamasında Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yer alan işçilik modülü ile yapılan hesaplama ile işçilik bedeli 1.862.327,40 TL, giyim malzemeleri bedeli 8,29 TL ve firma kârı olarak da 0.11 TL olarak belirtilmiştir.

 

Şikâyetçi firma, Firdevs Ltd. Şti.’ye ait 18.11.2012 tarihli fatura ile giyim malzeme bedelini gösterir proforma fatura sunmuştur. Ayrıca SMMM tarafından söz konusu proforma faturada yer alan bedellerin ağırlıklı ortalama satış tutarının %80 altında olmadığı beyan edilmiş ve bu durum maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile tevsik edilmiştir. Ancak tutanakta dönem olarak 2012 yılı belirtilmiştir.

 

İdarece bu durumu açıklığa kavuşturmak için tutanağa esas faturaların asılları veya onaylı suretleri SMMM Hikmet ALMAS’tan istenmiştir. Söz konusu faturaların incelenmesinden faturaların bir önceki döneme ait olduğu ve bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen şartları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Ancak İhale Komisyonunca yapılan değerlendirmede, gönderilen faturalarda belirtilen giysilerin özelliklerinin teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılamadığı belirtilerek, şikâyetçi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Şikâyetçi tarafından, 18.11.2012 tarihli proforma fatura ve “tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklama” başlıklı maliyet satış tutarı tespit tutanağına aşırı düşük teklif açıklamasında, sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.4’üncü maddesinde belirtilen şartları sağladığı, bu haliyle şikâyetçinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İdare ve şikâyetçi de dahil olmak üzere istekliler tarafından Kamu İhale Kurumu internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılmıştır. Söz konusu modülde idare ve istekliler tarafından asgari işçilik maliyeti 1.862.372,40 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kurumumuza gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde,

 

12 ay süreyle, brüt asgari ücretin %65 fazlası üzerinden ödeme yapılacak toplam 70 personel için asgari işçilik maliyetinin, işçi başına aylık 2.217,12 TL olduğu ve toplamda da 1.862.380,80 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda şikâyetçi tarafından teklif edilen:

 

 

Personel İşçilik Maliyeti

(%3 sözleşme gideri dahil)

1.862.372.40 TL

Giyim malzemeleri maliyeti

(%3 sözleşme gideri dahil)

8,29 TL

Firma Karı ve arızi giderler

0,11 TL

Toplam

1.862.380,80 TL

 

1.862.380,80 TL toplam teklif tutarının tamamının, sadece yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanarak bulunan asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, idari şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dâhil edilmesi ve yüklenici tarafından karşılanması gereken giyim bedelini ve firma kârını içermediği, teklifin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. 

 

            Asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılan şikâyetçinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, şikâyet konusunda haklı olmasına rağmen değerlendirme dışı kalmasının esasa etkili olmadığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesinin yerinde olacağı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul