• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-345
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :59
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-345
Şikayetçi:
 Rota Hizmet Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. - Büner Sosyal Hizmetler San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, BAH.ELİEVLER ŞAİR ŞEVKET MAH. 2.SOK. GÖZGÜLLÜ APT. NO:6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği, Osmanlı Mah. 12. Cad.Metropol Sok. 06930 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43351
Başvuruya konu ihale:
 2012/144074 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Temizlik Hizmeti Alım İşi İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 29.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Rota Hizmet Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. - Büner Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ağaoğlu Temizlik Taşıma İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5156 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            29.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden 8’inin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirilerek ihalenin Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnşaat Gıda Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. - Görkem Özel Temizlik Turizm Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, Bedük Gıda Temizlik Otomotiv Sayaç Ayar. İst. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “2013 Yılı Malzeme Dahil Temizlik Hizmeti Alım İşi İhalesi”olarak tanımlanmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususlarında yapılacak açıklamaları değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasının bulunduğu, şikâyete konu ihalenin, kamu ihale mevzuatı anlamında personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliği taşıdığı, bu itibarla, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında kalan teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece, KİK işçilik modülü ve piyasa rayiçleri kullanılarak hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.794.758,32 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesabında % 5 oranında kâr (133.083,70 TL) öngörüldüğü, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 2.661.674,62 TL olduğu anlaşılmıştır. İhalede geçerli teklif sahibi olarak değerlendirilen isteklilerden Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnşaat Gıda Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. - Görkem Özel Temizlik Turizm Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif fiyatının 2.261.526,70 TL, Bedük Gıda Temizlik Otomotiv Sayaç Ayar. İst. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 2.305.986,00 TL, Burakcan Otomotiv İnşaat Temizlik Turizm Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 2.328.394,26 TL, Hat İnşaat Temizlik Otomasyon İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 2.379.252,72 TL, Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti. - Yeniçeri Temizlik Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif fiyatının 2.475.897,20 TL, Kemal Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 2.499.947,22 TL, Fuser Temizlik Medikal Sağ. Hiz. Gıd. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 2.556.385,92 TL ve başvuru sahibinin teklif fiyatının 2.789.973,12 TL olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda; başvuru sahibi istekli dışındaki tüm isteklilerin teklif fiyatlarının kâr oranı indirgenmiş yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu görüldüğünden, anılan isteklilerin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmış, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul