• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükten Kaldırılmış
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları.

Genelge No:403 
Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü
11/09/2012

Sayın Üyemiz,

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasası işleyiş esaslarında;

•Kesin Alım Satım Pazaıı'nda işlem görebilecek sermaye piyasası araçlarının yeniden belirlenmesi ve bu çerçevede gerek kamu otoritesi, gerekse özel sektör tarafından ihraç edilmesi beklenen TL ve döviz ödemeli kira sertifikalarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması,

•Kamu otoritesiııce ihraç edilecek TL ödemeli kira sertifikalarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmesi,

•Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarının takas sürelerinin kısaltılması,

•Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı risk yönetiminin daha dinamik bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla, gün içinde repo işlemlerine konu edilen menkul kıymetlerin değerlemeye tabi tutulması,

•İleri valörlii kesin alım satım işlemlerinden oluşan değer dtişüş/artış karşılığı olarak nakit TL, DİBS veya Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçlarının alınması; Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı işlemlerinden doğatı değer düşüş/artış karşılığı olarak DİBS ve/veya özel sektör borçlanma araçları alınması, hususları ile zaman içinde oluşan Piyasa gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik Ek'te yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 01/12/2010 tarih ve 350 No'lu Borsamız Genelgesi iptal edilmiştir. Yeni düzenlemeleri de içeren İMKB Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi Ek'te bulunmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Saygılarımla,

1.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BAŞVURU PROSEDÜRÜ

1.1Kesin Alım-Satım Pazarı

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazan'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumlar (aracı kuruluşlar) bu taleplerini havi bir yazıyla İMKB'ye başvururlar. Bu yazının ekinde;

•Noter onaylı Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesi (Bankalar/EK-1 veya aracı kurumlar/EK-2),

•İlgili birimin telefon ve faks numaralan ile e-posta adresleri yer alır.

Başvurusu Borsa Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üye için İMKB tarafından işlem limiti tespit edilir ve belirlenen ümit gizli yazı ile üyeye bildirilir.

Tespit edilen işlem limitinin açılabilmesi için üyenin "işlem limiti kaışıhğinı Borsa tarafından belirlenen hesaplara yatırması şarttır. (EK-6)

İşlem limiti karşılığının yatırıldığına ilişkin belgenin İMKB'ye iletİlmesiyle üyenin işlem limiti açılır ve üye işlem yapmaya başlayabilir.

1.2Repo-Ters Repo Pazarı

Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Aİım-Satım Pazan'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre;

a)Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Almı-Satım Pazan'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kuıulu'ndan alman Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-3) noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler.

b)Repo-Ters Repo Pazarı'na kabul edilmiş üyeler Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'na da kabul edilmiş sayılırlar.

1.3Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Alım-Satım Pazan'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre;

a)Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazan'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kuıulu'ndan alman Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-3) noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler.

b)Pazar'ın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla Repo-Ters Repo Pazan'nda yetkili üyeler EK-4'te yer alan ek taahhütnameyi düzenleyerek işlemlere başlayabilirler.

c)Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'na kabul edilmiş üyeler Repo-Ters Repo Pazarı'na da kabul edilmiş sayılırlar.

1.4 Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı
Kesin Alım-Satım ve Repo Ters Repo Pazarlarıma kabul edilmiş bankalar ek başvuru ve belgeye gerek olmaksızın bu Pazar'a da kabul edilmiş sayılırlar.

2.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

2.1Genel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Borçlanma Araçları Piyasası Müdürİüğli'nün önerisi ve Borsa Başkanlığının onayı ile Borsa tarafından "işlem yapabilme üst limiti" tespit edilir. Bu limitin tespit edilmesinde; özkaynak tutan, geçmiş dönemlerdeki işlem hacimleri, geçmiş dönem limit kullanım yüzdesi ve temerrüt sayısı gibi kriterler esas alınır.

Her bir aracı kuruluş için tespit edilen işlem yapabilme üst limiti; söz konusu kuruluşun özkaynağının on beş katma; kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile acentelik ilişkisi içinde olduğu ancak Borsa üyesi olmayan diğer kurumların, başvuru tarihinde belgelenen toplam sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğünün eklenmesi ile ulaşılacak tutarı aşamaz. Özkaynağın tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır. İşlem yapabilme üst limitinin belirlenmesi ile birlikte bu limitin 1/6'sı 1. tranş, 1/6'sı 2. tranş ve kalan 4/6'sı 3. traıış olarak tespit edilir ve aşamalı olarak üyenin kullanımına açılır.

Üyenin talebi, Borçlanma Araçları Piyasası'nın önerisi ve Borsa Başkanlığı'nın onayı ile üyelere işlem yapabilme üst limiti dahilinde tranşlar dikkate alınarak "işlem yapabilme limiti" tahsis edilir.

Piyasa'da üyeler, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limiti dahilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının kırk misli işlem yapabilirler. Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti Piyasa'da güvenin korunması için, gerekli hallerde genel olarak, üye bazında veya menkul kıymet bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Borsa Başkanlığı tarafından gerekli görülen dönemlerde, üyenin talebinden bağımsız olarak işlem yapabilme limitleri gözden geçirilebilir ve/veya yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden belirlenebilir.

İşlem yapabilme limitini aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözönünde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırmak suretiyle işlem yapabilme limitini en fazla üç misline kadar artırabilirler. Bu şekilde artırılan işlem yapabilme limiti, işlem yapabilme üst limitini aşamaz. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılığını Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen kuruma yatırırlar. İşlem limiti karşılığına ilişkin esaslar Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

İşlem limiti karşılıkları teminat niteliğinde olup, üyenin müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsa'nın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve üyenin rızasını almaya lüzum olmadan, taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla Borsa tarafından re'sen kullanılabilir. Ayrıca söz konusu karşılıklar haczedilemez, rehnedilemez. Yatırılan işlem limiti karşılıkları Borsa tarafından belirlenen esaslar dahilinde (EK-6 ) üyelerce çekilebilir/değiştirilebilir. Borsa gerektiğinde, üyeden çekilen karşılığın yerine aynı veya daha fazla tutarda karşılık yatırmasını talep edebilir.

2.2 İşlem Limiti Karşılıkları, Çeşitleri ve Bunların Aynı Bazda Değerlendirilme Esasları

1.Piyasa'da işlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek enstrümanlar ve bunların fazla oranları "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda gösterilmektedir. Buna göre Piyasa'da üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, menkul kıymet ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz (ABD Doları, EUR), vadeli döviz (ABD Doları, EUR), vadesiz altın ve altın deposu hesaplarıdır. Menkul kıymet grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, TL ödemeli kira sertifikaları ile Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarıdır. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, bankalar tarafından düzenlenmiş Türk Lirası cinsinden vadesiz ve vadeli teminat mektupları ile döviz cinsinden (ABD Doları, Euro) vadesiz ve vadeli teminat mektuplarıdır.

2.Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsa tarafından tespit edilen işlem yapabilme limiti ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limite tekabül eden işlem limiti karşılığını, yukarıda ve "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilirler.

3.İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için karşılık türü ve limitin ait olduğu tranşa göre 2.3 maddesindeki tabloda belirtilen fazla tutarlar kadar ilave işlem limiti karşılığı yatırılması gerekmektedir. Vadesine söz konusu tabloda belirtilen süre veya daha az takvim günü kalan bir işlem limiti karşılığı geçerliliğini yitirir. Bu nedenle üyeler, işlem limiti karşılıklarının itfa tarihlerini takip etmekle yükümlüdürler.

Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı üye tarafından geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilir.

4.Piyasa'ya işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen kuruma veya bu kurumun belirleyeceği banka hesabına yatırılır.

Vadeli olarak yatırılan Türk Lirası hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır.

Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır.

5.Döviz cinsinden işlem limiti karşılığı olarak Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR) verilebilir. Borsa tarafından belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilir.

Vadeli olarak yatırılan döviz hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır.

Döviz cinsi işlem limiti karşılıklarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır.

6.	Banka ve aracı kurumların işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınların günlük değerleri İstanbul Altın Borsasında oluşan bir önceki işlem günündeki ağırlıklı ortalama Türk Lirası fiyatları üzerinden hesaplanır. Bulunan değer "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranlan ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek altınların "Good Deliveıy Bar", diğer bir deyişle 995/1.000 veya 999,9/1.000 saflıkta, İstanbul Altın Borsasınca kabul edilen rafineriler tarafından üretilip damgalanan ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca uygunluk belgesi verilen bir kilogramlık barlar veya 350-430 onsluk (10,88-13,37 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilir.

7.	İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan devlet iç borçlanma senetlerinin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da bir önceki işlem gününde gerçekleşen ıskontolu DİBS fiyatları baz alınarak yapılan regresyon sonuçları üzerinden bulunan ve ilan edilen fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek hesaplanır.

8.	İşlem limiti karşılığı olarak verilen Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının değerleri Borsa tarafından belirlenir.

Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının sağlayacağı işlem yapabilme limiti, gösterge devlet iç borçlanma senedinin yıllık bileşik getirişine Borsa tarafından İlan edilen spreadlerin eklenmesi suretiyle bulunan oranlar üzerinden hesaplanan ve üzerine marj eklenmiş fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

Bir üyenin işlem limiti karşılığı olarak verebileceği özel sektör borçlanma araçlarının toplam tutarı söz konusu üyenin toplam işlem limiti karşılıkları değerinin %10'undan fazla olamaz.

Üye kendisinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi içinde olduğu şirket tarafından ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarını işlem limiti karşılığı olarak veremez.

Aynı şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının üyenin toplam işlem limiti karşılığı içindeki oranı %5'i aşamaz.

İşlem limiti karşılığı olarak verilebilecek aynı ihraççıya ait toplam borçlanma aracı tutarı, söz konusu ihraççının bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son mali tablolarında yer alaıı özkaynak tutarını aşamaz. Söz konusu mali tablolar Borsa'mn talebi halinde işlem limiti karşılığı yatıran üye tarafından temin edilerek Boısa'ya verilir, işlem limiti karşılığı olarak özel sektör borçlanma aracı verecek olan ve bu Genelge'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamelerimden birini (Ek-l/Ek-2) Borsa'ya vermiş olan üyelerden Ek-5'te yer alan Ek Taahhütname alınır.

9.İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetlerinin değerleri Borsa tarafından belirlenir ve her gün için ilan edilen cari değerleri "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

10.	Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları Türkiye'de kurulu bankalar ve yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri tarafından düzenlenir. Türk Lirası cinsinden teminat mektuplarının değerleri, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlığı altındaki tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-7'de yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ile teminat mektubunu düzenleyecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde;

a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni

b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin noter onaylı imza örnekleri

c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler

bulunur.

11.Döviz cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları

a.Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri,

b.Türkiye'de kurulu yabancı bankalar

c.Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri,

tarafından düzenlenir. Döviz cinsinden teminat mektuplarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır.

İşlem limiti karşılığı döviz cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-8'de yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ve teminat mektubu verecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir.

İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde;

a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni

b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri

c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler yer alır.

12.Aynı gruba, holdinge, şirkete bağlı aracı kuruluşlar ile bu grup/holding/şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi olan aracı kuruluşlar birbirlerine Türk Lirası veya döviz cinsinden vadeli ve vadesiz teminat mektubu veremezler.

Bir üyenin; Türk Lirası veya döviz cinsinden, vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankadan alabileceği teminat mektubu tutarı söz konusu üyenin işlem yapabilme limiti karşılıklarının %50'sini aşamaz.

Bir bankanın Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan tüm kuruluşlar için verebileceği teminat mektubu toplam Türk Lirası karşılığı tutarı, söz konusu bankanın özkaynaklarınm iki katını aşamaz. Özkaynakların tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır.

2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla

3.GENEL İŞLEYİŞ ESASLARI
3.1İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları

Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirihniş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı veya T.C. Hazine Müsteşarlığınca görevlendirilen kuruluşların kurduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ihraç günü ilgili pazarda işlem görmeye başlar.

Özel sektör tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmeye başlayacakları tarih Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Borsa'da ve Borsa dışında halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçları Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca "nitelikli yatırımcılar" arasında alım satıma konu olabilirler.

3.2İşlem Saatleri

Piyasa'da işlemler her gün saat 09:30 ile 17:00 arasında yapılır. Aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 arasında, ileri valörlü veya ileri başlangıç valörlü işlemler ise saat 09.30-12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü İşlemler saat 17:00'ye kadar yapılır.

3.3Emirlerin Borsaya İletilmesi

Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, emirlerini, üye merkez ofisi ve alternatif erişim noktasındaki OTASS terminalleri / TBPAP1 kanalıyla iletirler. Aracı kuruluşların alım-satım sistemine erişiminde kesinti olması durumunda 212 298 22 22 numaralı telefondan Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü aranarak emirler iletilebilir.

Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Referans" alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerin girilmesi zorunludur.

Telefonla işlem yapan aracı kuruluşun yetkili temsilcisi, kendisine verilen kullanıcı kodu ve temsilci şifresini Piyasa uzmanlarına söyledikten sonra emrini iletebilir.

Telefonla yapılan işlemlerde, emir Piyasa uzmanları tarafından sisteme girilir ve sistem tarafından üretilen emir numarası yetkili temsilciye bildirilir. Temsilci verdiği emirle ilgili yapmak istediği değişikliklerde kendisine verilen emir numarasını uzmanlara söylemek zorundadır.

3.4 Emirlerin İşleme Sokulması

Sisteme iletilen emirler piyasa izleme ekranlarından takip edilir. Ayrıca ilgili pazarlarda yer alan emirler içerisinden;

a)Kesin Alım-Satım Pazan'nda; alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı,

b)Repo-Ters Repo Pazan'nda; repo emirlerinde en yüksek oranlı, ters repo emirlerinde en düşük oranlı,

c)Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda; repo emirlerinde en yüksek oran ve en düşük menkul kıymet fiyatlı, ters repo emirlerinde en düşük oran ve en yüksek menkul kıymet fiyatlı

emirler en iyi alım ve satım emirleri olarak Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi ve bilgi dağıtım firmalarının veri dağıtım kanalları aracılığıyla anında Piyasa katılımcılarına iletilir.

İlgili pazara iletilen emirler içerisinde en iyi talep veya tekliften işlem olması durumunda sırada bekleyen en iyi talep veya teklifler otomatik olarak ekrana gelir. Diğer fiyat/oran seviyesindeki emirler zaman önceliğine göre sistemde yer alır ve derinlik ekranlarından izlenebilir.

Pazarlar'a iletilen aynı fiyatlı/oranlı emirler ekranlarda birikimli olarak görünür.

3.5 Emirlerin Geçerliliği

Aynı gün valörlü ve aynı gün başlangıç valörlü emirler saat I4:00'e, ileri valörlü ve İleri başlangıç valörlü emirler verildikleri gün saat 17:00'ye kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Piyasa'ya verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler.

3.6 Emirlerin Gerçekleştirilmesi

Emirler, her pazar için bu Genelge ile belirlenmiş olan emir eşleşme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

3.7 İşlemlerin Bildirimi

Piyasa'da işlem yapan banka ve aracı kurumlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlemin teyidi ve karşı taraf bilgisi işlem gerçekleştikten sonra taraflara iletilir. Telefonla aktif olarak gerçekleştirilen işlemlerde işlemin teyidi ve karşı tarafı üyeye telefonda anında bildirilir.

Repo-ters repo işlemlerine ait bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V No:7 " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca taraflara teyit formu göııderilmez.

Üye merkez ofisi veya alternatif erişim merkezinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ve dökümler üye tarafından Piyasa saatleri içinde istenildiği zaman sistemden alınabilir. İşlem defterleri günlük olarak elektronik rapor dağıtım (ERD) sistemi tarafından üyelere gönderilir.

3.8 Teşekkül Eden Fiyatların İlanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nin 20'nci maddesine istinaden, Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan fiyatlar ve oranlar aynı gün Borsa bülteninde ilan edilir. Bültenlerde; Kesin Alım-Satım Pazan'nda menkul kıymet, Repo-Ters Repo Pazan'nda repo vadesi ve grup kodu, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda repo vadesi ve menkul kıymet bazında kayda alınan eıı düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyat/oran, işlemiş faiz, takas fiyatı, basit ve bileşik faizle getirı, işlem hacimleri ve sözleşme sayıları yer alır.

3.9 Yetki Seviyeleri

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri yetki seviyelerine bağlı olarak "yönetici temsilci" ve "temsilci" olmak üzere ikiye ayrılır.

Yönetici temsilci, o firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme, diğer temsilciler tarafından girilen emirleri onaylama ve izleme, tüm emirleri düzeltme ve iptal etme, pozisyon takip etme ve temsilcilerin yetki seviyelerini belirleme yetkisine sahiptir.

Temsilci ise o firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, kendisi tarafından girilmiş olan emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir.

Aracı kuruluş tarafından yetki ayrıştırması talep edilmedikçe tüm kullanıcılar yönetici temsilci olarak belirlenir. Aracı kuruluş tarafından belirlenen yönetici temsilci ve temsilciler Borsa tarafından sisteme tanımlanır.

3.10 Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler

Borçlanma Araçları Piyasası'nda aracı kurutuş tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına veya müşterileri hesabına iletilen emirlerin yine aynı kuruluş tarafından karşılanması ile ilgili bekleme süresi 10 saniyedir. Emri ileten aracı kuruluş, iletilen emir başka bir aracı kuruluş tarafından karşılanmadığı takdirde söz konusu emire karşıt emir girerek işlemi gerçekleştirebilir. Ancak, emrin Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi'ııe girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

4.1 Üye Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali

Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı ve satıcı üyeler tarafından yazılı olarak talep edilen ve Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan iptal talepleri değerlendirilerek işlem iptali yapılabilir. Bu değerlendirmede kabul edilebilecek gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.

a)	Sehven alış /repo emri yerine satış/ters repo emri veya satış/ters repo emri yerine alış/repo emri girmek,	

b)	Emir girerken fıyat/getiri, repo oranı, menkul kıymet tanımı, grup kodu veya miktar girişlerinde maddi hata yapmak,

c)	Portföyünde veya müşterisinde olmayan nakdi/menkul kıymeti sehven satmak,

Yukarıdaki gerekçelerden en az biri nedeniyle iptal talebinde bulunan ve işlem veya işlemlerin karşı taraflarının yazılı onaylarım alan üyenin işlem/leri, kendi talebi ve karşı üyelerin onaylarının Borsaya yazılı olarak iletilmesini takiben hazırlanacak olan ve bir örneği EK-9'da verilen "İşlem İptal Formu" kullanılarak Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin 17'nci maddesi hükümleri uyarınca Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü tarafından iptal edilebilir. İptal işlemi, Kamuyu Aydınlatma Platformumda ilan edilir.

4.2 Piyasa Uzmanı Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali

Hatalı işlemlere itiraz süresi, işlem teyidinin üyeye iletilmesinden itibaren 15 dakikadır. Üyeler itirazlarını Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğüme yukarıda belirtilen süre içerisinde telefonla iletmelerini takiben en geç 15 dakika içinde yazılı olarak da fakslarlar.

Yapılan itirazlar Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

1.Üyelerin iletişim araçlarında meydana gelen teknik arızalar veya bildirimi yapılmayan değişiklikler (telefon, faks numarası... v.b.) itirazlarda dikkate alınmaz.

2.Üye temsilcileri tarafından Borçlanma Araçları Piyasasina telefonla iletilen emirler Piyasa uzmanı tarafından tekrar edilip üye temsilcisinin onayı alındıktan sonra sisteme girilir. Piyasa uzmanı tarafından yapılan tekrarda herhangi bir hata yapılmış ise üye temsilcilerinin anında düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış yapılmış tekrarın üye temsilcisi tarafından onaylanması söz konusu olacağından işleme itiraz kabul edilmeyerek işlem geçerli sayılır.

Yukarıda belirtilen uzman tekrarı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamadığı takdirde, üye temsilcisinin ilettiği emir geçeıii olup itirazın değerlendirilmesinde esas olarak alınır.

3.İşlemin sadece Piyasa uzmanı hatası sonucu gerçekleşmiş olması esastır. Bunun tespitinde telefon kayıtları ile Borsa bilgisayar sistemindeki bilgiler esas alınır.

4.İtirazın geçerli bulunması halinde işlem iptal edilerek, bu durum taraflara iletilir. Üyenin/üyelerin iptal edilen işleme ilişkin telafi edici işlem talepleri olması halinde, telafi edici işlem Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından, hakkaniyet ve Piyasa kuralları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak sonuçlandırılır.

5.Telafi edici işlemlerin öncelikle Borçlanma Araçlan Piyasası'nda söz konusu tiye/ler adına aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatleri içerisinde yaptırılmasına çalışılır. Emirler Piyasa uzmanı tarafından sisteme girilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilir.

Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatinden sonra yapılacak telafi edici işlemlerde, 14:00 sonrası aynı gün valörlü yatırım fonu işlemlerindeki esaslar uygulanır.

6.Üyenin/üyelerin alman karara itiraz hakkı saklı olup, itirazlar işlem iptalini takiben en geç 1 işgünü içinde Borsa Başkanlığina yazılı olarak yapılır.

7.Piyasa uzmanı hatası nedeniyle farklı üye adına gerçekleştirilmiş işlemler için telafi edici işlem yapılmaz, sadece üye kodu değişikliği yapılarak işlem sonuçlandırılır,

4.3 Mağduriyetin Oluşması

Mağduriyet, Piyasa uzmanı hatası sonucu yanlış olarak gerçekleşen işlemin iptal edilerek, Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda telafi edici işlemin yapılması halinde, üyenin iptal edilen işlemindeki koşullar ile Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğünün gerçekleştirdiği işlem/işlemlerin koşulları arasında varsa, üye aleyhine oluşan farktır.

Telafi edici işlem talebinde bulunmayan üye, herhangi bir mağduriyet ve hak iddiasında bulunamaz.

4.4Tazmin Edilecek Tutar

Verilmiş emirdeki koşullarla, daha sonra gerçekleşen telafi edici işlem/lerdeki koşullar arasında varsa üye aleyhine oluşmuş olan fark yani mağduriyet miktarı tazmine konu tutarın bazını oluşturur. Ancak, işlem başına her bir üyeye ödenecek tutar her durumda 100 TL'yi geçemez. Mağduriyet tutarı 100 TL'yi aştığı takdirde konu olay bazında Borsa Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Tazmine konu tutar ancak üyenin Borsa'ya ibraname vermesinden sonra kendisine ödenir. Ödemeler üyelerin T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki hesaplarına yapılır.

4.5Portföy/Müşteri Hesabına İlişkin Düzeltmeler

Hatalı portföy/müşteri hesabına gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme talebi Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııe yazılı olarak iletilir. Müdürlüğün değerlendirmesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır.

1.Yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri hesabına gerçekleşen işlemler portföy işlemi olarak düzeltilir. Portföy hesabına gerçekleşen işlemler yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri işlemi olarak düzeltilmez.

2.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır.

4.6 Repo İşlemi Karşılığı Bildirilen Menkul Kıymetlerin Değiştirilmesi

Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda gerçekleştirilen işlemler karşılığı olarak bildirilen menkul kıymetler 15:00'a kadar üyeler tarafından, 15:00 sonrasında üyenin yazılı talebi ve Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün değerlendirmesi sonrası Müdürlük tarafından değiştirilebilir. Ancak saat 15:00'dan sonra üye talebiyle yapılan menkul kıymet bildirim veya değişiklikleri temerrüt hükümlerine tabidir.6.PAZARLARIN İŞLEYİŞİ
6.1 İkinci El İşlemler

6.1.1 Kesin Alım Satım Pazarı

6.1.1.1 Amaç

Kesin A iım-S atı m Pazarı'nm amacı sermaye piyasası araçlarının şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmaktır.

6.1.1.2 Pazarın İşleyişi

Kesin Alım-Satım Pazarinda sermaye piyasası araçlarının aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılır.

Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye kodu Piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy, fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç-alacak takibini yapabilirler.

En iyi alım/satım emirleri ve son işleme ait fiyat/getiri/nominal tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşaıılı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak piyasa, emir ve işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınabilir. Piyasa izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Pazar'da yetkili üyeler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen menkul kıymetlerde emir büyüklüğü bazında Küçük Emirler veya Normal Emirler Pazar'ında işlem yapılır.

6.1.1.3 Pazarda İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları

Pazar'da Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir.

6.1.1.4 Emir Tipleri Limitli Emir:

Limitli emirler fıyat/getiri ve nominal tutar belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katlan şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri:

Bu tür emirlerde fiyat/getiri belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir.

Özel Koşullu Emirler:

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

6.1.1.5	Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Aynı gün valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14:00'da, ileri valörlü olanlar 17:00'de sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.1.6	Emir Büyüklükleri

Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

6.1.1.7 Valör

Pazar'da emirler ayııı gün veya ileri valörlü olabilir. Valör süresi; Pazar'da yapılacak DİBS ve GOS işlemlerinde en fazla 90 gün, diğer menkul kıymetlerde ise en fazla 30 gündür. Temiz fiyat üzerinden işlem gören değişken faizli tahvillerin kupon faizi lıenüz belirlenmemiş kupon dönemlerine ve enflasyon katkısız teiniz fiyat üzerinden işlem gören TÜFE'ye endeksli tahvillerin referans endeks ilan edilmemiş dönemlerine ait valörlü emir iletilemez.

Borçlanma Araçları Piyasası

6.1.1.8 Fiyat Tabanı
Alım satım emirleri menkul kıymetlerin ihraç edildiği para birimleri cinsinden 100 birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir.

6.1.1.9	Fiyat Tipleri

Menkul kıymetin işlemiş faizi içermeyen fiyatı temiz fiyat, işlemiş faizi içeren fiyatı ise kirli fiyat olarak adlandırılır. İşlemiş faiz dönemsel kupon faizinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde soıı kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarıdır. Takas fiyatı ise işlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyat olup enflasyona endeksli Devlet Tahvilleri için enflasyon katkısı dikkate alınarak hesaplanır. Diğer menkul kıymetler için kirli fiyata eşittir.

6.1.1.10 Emir Giriş Yöntemleri

Emirler her bir menkul kıymet için İMKB tarafından belirlenen tek bir fiyat tipi veya getiri üzerinden iletilir.

a) Basit getiri üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Iskontolu olarak ihraç edilen TL/Döviz ödemeli menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin (TÜFE'ye endeksli tahviller hariç) ayrıştırılmış anaparaları

b) Temiz fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

TL/Döviz ödemeli sabit faizli tahviller ve ilk kupon faiz oranı sabitlenıniş TL ödemeli değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvilleri için enflasyon katkısı hariç temiz fiyat kullanılır.)

c) Kirli fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller ve döviz cinsi ilk kuponu belli olmayan değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvillerinin ayrıştırılmış kupon ve anaparaları için enflasyon katkısı hariç kirli fiyat kullanılır.)

Alım satım sisteminde ve bültenlerde yer alan fiyat alanı, menkul kıymetin emir giriş yöntemine göre temiz veya kirli fiyatını ifade eder. Her menkul kıymet için fiyat alanının yanı sıra takas fiyatı ve varsa işlemiş faiz de ilan edilir.

6.1.1.11 Fiyat ve Getiri Adımları

Pazar'da temiz veya kirli fiyat üzerinden iletilen emirlerde 0.001 TL, getiri üzerinden iletilen emirlerde ise % 0.01'ük adım uygulanır.

6.1.1.12 Eıııir Değişikliği

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin fıyatı/getirisindeki değişiklik, nominal tutarındaki artış ve portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile nominal tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.
6.1.1.13 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.1.14 Emir Eşleşme Kuralları

Pazar'da emirler "çok flyat-sürekli müzayede" yöntemiyle eşleşmektedir. Kesin Alım-Satım Pazar'ında iki karşıt emrin eşleşmesi, alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek sağlanır. Aynı fiyatlı emirlerde zaman önceliği uygulanır.

Fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, varolan alış emrinin fiyatından daha düşük fiyatlı satış emri geldiğinde veya varolan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin fiyatı işlem fiyatıdır.

6.1.1.15 Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Araçları İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler

6.1.1.15.1 İşlem Valörü

Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemleri en az 1 işgünü valörle yapılabilir. İleri valörlü işlemlerde en fazla valör; kamu tarafından ihraç edilen menkul kıymetler için 90 takvim günü, diğer menkul kıymetlerde ise 30 takvim günüdür.

6.1.1.15.2 Para Birimi

Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarına ait alım-satım emirleri menkul kıymetin ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden verilir. Dolar cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerde emirler 100 Amerikan Doları, Euro cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerde 100 Euro üzerinden fıyatlandırılır.

6.1.2 Repo Ters Repo Pazarı

6.1.2.1 Amaç

Repo-Ters Repo Pazarı'nm amacı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımı işlemlerinin organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

6.1.2.2	Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetlerinin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Üye kodu Piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlemi gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy,

fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç alacak takibini yapabilirler. Pazar'da aynı gün veya ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.

Tutar, repo oranı, başlangıç ve bitiş valörleri ile işlem yapılmak istenen menkul kıymet grubu (repo işlemleri için teslim edilecek, ters repo işlemleri için teslim alınacak) belirtilerek iletilen repo ve ters repo emirleri oran ve zaman önceliğine göre sistemde sıraya konulur. Repo emirleri arasında en yüksek, ters repo emirleri arasında en düşük oranlı olanlar önceliklidir.

İşlem gerçekleştikten sonra repo yapan taraf emir girişi sırasında belirttiği gruba ait menkul kıymetlerden en fazla beş farklı menkul kıymet olmak üzere bildirimini yapar.

Bildirilen menkul kıymetler başlangıç valöriinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye(Takasbank) teslim edilerek takas yükümlülüğü yerine getirilir. Bu menkul kıymetler ters repo yapan üye adına bitiş valörüne kadar bloke bir hesapta saklamada tutulur. Ters repo yoluyla alınmış menkul kıymetler ilk repo/teıs repo işleminin vadesinden kısa olmak koşuluyla ters repo yapan üye tarafından başka bir repo işleminde kullanılabilir.

En iyi repo/ters repo emirleri ve gerçekleşen soıı İşleme ait oıan/tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşanlı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen menkul kıymetlerde emir büyüklüğü bazında Küçük Emirler veya Normal Emirler Pazar'ında işlem yapılır,

6.1.2.3	Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler

Bu Pazar'da özelliklerine göre gruplandırılmış menkul kıymetler üzerinde işlem yapılır. Emir girişi sırasında repo karşılığı teslim edilmek istenen ya da ters repo işlemi karşılığı teslim alınmak istenen menkul kıymet grubu belirtilir. Emir giriş aşamasında teslim edilecek/alınacak menkul kıymeti doğrudan belirtme imkanı yoktur.

Söz konusu menkul kıymet grupları ve içerecekleri menkul kıymetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

S: TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri ve TCMB likidite senetleri K: Döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri

Kuponlu devlet iç borçlanma senetleri, kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden sonra olabilecek şekilde işleme konu edilebilirler. Ancak ayrıştırılmış kıymetlerin kupon ödemelerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir.

Borsa Yönetim Kurulu bu grupların sayısını ve gruba dahil edilen menkul kıymetlerin özelliklerini değiştirebilir,

6.1.2.4	Emir Tipleri Limitli Emir:

Bu tür emirler oran ve repo tutarı belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri:

Bu tür emirlerde oran belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmi veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir.

Özel Koşullu Emirler

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir.

6.1.2.5	Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Ayııı gün başlangıç valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat I4:00'da, ileri başlangıç valörlü olanlar 17:00'de sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.2.6	Emir Büyüklükleri

Emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

Normal Emirler Pazarı	Küçük Emirler Pazarı

Minimum Maksimum    Minimum Maksimum 
500.000	10.000.000	1.000 499.000

6.1.2.7	Valör

Pazar'da 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Repo bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.

6.1.2.8	Oran Adımı

Pazar'a iletilen emirlerde %0.01' lik oran adımı uygulanır.

6.1.2.9 Emirlerin Değiştirilmesi

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin oranındaki değişiklik, tutardaki artış ve portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile tutarın azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

6.1.2.10 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.2.11 Emirlerin Eşleşme Kuralları

Pazar'da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Buna göre repo emirleri aynı ya da daha düşük oranlı ters repo emirleri ile, ters repo emirleri ise aynı ya da daha yüksek oranlı repo emirleri ile eşleştirilir.

Pazar'a iletilen emirler oran ve zaman önceliğine göre işleme konur. Buna göre repo emirlerinde en yüksek, ters repo emirlerinde ise en düşük oranlı emirlerin önceliği vardır. Aynı oranlı emirlerde ise zaman önceliği uygulanır.

Oran eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, var olan repo emrinin oranından daha düşük oranlı ters repo emri geldiğinde veya var olan ters repo emrinin oranından daha yüksek oranlı repo emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Oran eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin oranı işlem oranıdır.

6.1.3 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

6.1.3.1	Amaç

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nm amacı, organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektir.

6.1.3.2	Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da, Kesin Alım-Satım Pazan'nda işlem gören menkul kıymetlerden 6.1.3.3 maddesinde sayılanların geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlem gerçekleşmesini takiben, işlemi gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de gösterilir/verilir. Üyeler portföy, fon ya da müşterileri hesabına işlemler gerçekleştirerek bu işlemlere ilişkin borç alacak takibini yapabilirler. Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir.

Emirler; repo oranı, repo tutarı, başlangıç ve bitiş valörü ile işlem yapılmak istenen menkul kıymet ve söz konusu menkul kıymetin fiyat bilgileri verilerek sisteme girilir. Bu Pazar'da repo ve ters repo emirleri sırasıyla repo oram, menkul kıymet fiyatı ve zaman önceliğine göre eşleşmeye tabi tutulur. Repo emirleri arasında en yüksek oran ve en düşük fiyat, ters repo emirleri arasında en düşük oran ve en yüksek fiyat eşleşmede önceliklidir. Oran ve fiyat eşitliğinde zaman önceliği geçerlidir.

En iyi repo/ters repo emirleri ve gerçekleşen son işleme ait oran, fiyat, tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşanlı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak, emir ve gerçekleşen işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınır. Pazar izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir.

Pazar'da yetkili üyeler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır.

6.1.3.3	Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler

Pazar'da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), gelir ortaklığı senetleri (GOS), borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları, sadece nitelikli yatırımcılara açık olmak koşuluyla Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma senetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri işlem görebilir.

Ancak, Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının aynı aracı kuruluşlar tarafından repo yoluyla satılmaması esastır. İşleme konu olması halinde repo yapan ihraççı üyeden aynı tutarda ayrıca DİBS talep edilir.

Kuponlu menkul kıymetler kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden sonra olabilecek şekilde işleme konu edilebilirler. Ancak ayrıştırılmış devlet iç borçlanma senetlerinin kupon ödeme tarihlerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir.

6.1.3.4	Emir Tipleri

Limitli Emir: Repo oranı, repo tutarı, menkul kıymet tanımı ve menkul kıymet fiyatı belirtilerek, minimum emir büyüklüğü ve katlan şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler.

Piyasa Emri: Sadece repo miktarı ve menkul kıymet tanımı belirtilerek minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde verilir. Emir, karşı tarafta bekleyen pasif emirlerle kısmi veya tamamen eşleşir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı varsa bu kısım sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.3.4.1 Özel Koşullu Emirler

Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir.

Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir; varsa gerçekleşmeyen kısmı sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamen gerçekleşme koşulu ile verilen emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. Limitli Emir veya Piyasa Emri şeklinde verilebilir.

6.1.3.5	Emir Geçerlilik Süreleri

Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Aynı gün başlangıç valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14:00'da, ileri başlangıç valörlü olanlar ise 17:00'de sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

6.1.3.6	Emir Büyüklükleri

Emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

Minimum	Maksimum
6.1.3.7	Valör

Pazar'da 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Repo bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.

6.1.3.8	Emir Giriş Yöntemleri

Pazar'a iletilen emirlerde repo oranı dışında menkul kıymet fiyatının da girilmesi gerekir. Emirler her bir menkul kıymet için İMKB tarafından belirlenen tek bir fiyat tipi üzerinden iletilir.

a)Temiz fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Kuponlu tahvillerin (TÜFE'ye endeksli tahviller hariç) ayrıştırılmış anaparaları, sabit faizli tahviller ve ilk kupon faiz oranı sabitlenmiş TL ödemeli değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvilleri için enflasyon katkısı hariç temiz fiyat kullanılır.)

b)Kirli fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Iskontolu olarak ihraç edilen menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller (T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Şubat 2007'de ihracına başlanan TÜFE'ye endeksli Devlet tahvillerinin ayrıştırılmış kupon ve anaparaları için enflasyon katkısı hariç kirli fiyat kullanılır.)

Alım satım sisteminde ve bültenlerde yer alan fiyat alanı, menkul kıymetin emir giriş yöntemine göre temiz veya kirli fiyatı ifade eder. Her menkul kıymet için fiyat alanının yanısııa takas fiyatı ve varsa işlemiş faiz de ilan edilir.

6.1.3.9 Oran ve Fiyat Adımları
Pazar'a iletilen emirlerde repo oranı için %0.01'lik adım ile menkul kıymet fiyatı için 0.001 TL'lik adım uygulanır.

6.1.3.10 Emirlerin Değiştirilmesi

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin repo oram ile menkul kıymet fiyatındaki değişiklik, tutardaki artış ve portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile repo tutarının azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

6.1.3.11 Emir İptali

Piyasa'ya iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları iptal edilebilir.

6.1.3.12 Emirlerin Eşleşme Kuralları

Pazar'da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşmesinde ilgili vadedeki repo oranı, menkul kıymet fiyatı ve zaman önceliği dikkate alınır. Buna göre;

repo emirleri aynı ya da daha düşük oranlı ve aynı ya da daha yüksek menkul kıymet fiyatlı ters repo emirleri ile,

ters repo emirleri ise aynı ya da daha yüksek oranlı ve aynı ya da daha düşük menkul kıymet fiyatlı repo emirleri ile eşleştirilir.

Oran ve fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, var olan repo emrinin oranından daha düşük oran ve daha yüksek menkul kıymet fiyatlı ters repo emri geldiğinde veya var olan ters repo emrinin oranından daha yüksek oran ve daha diişük menkul kıymet fiyatlı repo emri geldiğinde de iki karşıt emrin eşleşmesi mümkündür. Oran ve fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin oram ve menkul kıymet fiyatı işlem oranı ve menkul kıymet fiyatıdır.

6.1.4 Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı

6.1.4.1 Amaç

Bankaların organize piyasa koşulları içerisinde geri alım vaadiyle satım ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

6.1.4.2 Pazarın İşleyişi

Bu Pazar'da devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetlerinin sadece üye bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kendi aralarındaki geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemleri yapılır. Pazar'da bankalar sadece portföy hesabına işlem yapabilir, fon/ortaklık ve diğer müşteriler hesabına işlem yapamazlar.

Pazar'da işlem gören menkul kıymetler, emir tipleri, emir geçerlilik süresi, valör, oran adımı, emirlerin değiştirilmesi, emir iptali, emirlerin eşleşme kuralları Repo Ters Repo Pazarı için geçerli olan kurallarla aynıdır.

6.1.4.3 Emir Büyüklükleri

Pazar'a iletilen emirler en az 100.000 TL ve katları şeklinde olup, en yüksek emir büyüklüğü 10.000.000 TL'dir.

6.2 Birinci El İşlemler

6.2.1 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı

6.2.1.1 Amaç

Pazar'ın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satış işlemlerinin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda gerçekleştirilmesidir.

6.2.1.2 İhraç Edilebilecek Borçlanma Araçları

Pazar'da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alman ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışı yapılabilir.

6.2.1.3 İhracı Tamamlanan Borçlanma Araçlarının İşlem Görmesi

Pazar'da nitelikli yatırımcılara ihracı tamamlanan borçlanma araçları, ihracın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen işgünü herhangi bir şart aranmaksızın Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazan'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmeye başlar. Kesin Alım Satım Pazan'nda gerçekleşen işlemlerin nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde söz konusu borçlanma araçlarının konu olduğu emirlere aracılık eden aracı kuruluşların sorumluluğundadır.

6.2.1.4 Borsa Dışı İşlemler

Pazar'da ihracı tamamlanan borçlanma araçları Borsa dışında da işlem görebilirler.

6.2.1.5 İhraç Süresi ve Pazarda Satış Zorunluluğu

Pazar'da yapılacak ihraçta satış süresi 7 işgününden fazla olamaz. Borsada satış bildiriminde bulunulan tutarın tümünün Pazar'da satılması zorunludur. Ancak ihracın satış süresi içinde satılamayan kısmının, Borsa Başkanlığından ek süre alınarak Pazar'da yeniden satışının yapılması mümkün olup, ikinci defa da satılamaması halinde kalan kısmının iptal edilmesi gerekir.

6.2.1.6 İşlem Saatleri

Pazar'da işlemler 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

6.2.1.7 Emirlerin Borsaya İletilmesi

Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, üye merkez ofisi, alternatif erişim noktasındaki terminal ile TBPAPÎ bağlantısı kanalıyla veya Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nü (212) 298 22 22 nolu telefondan arayarak emirlerini iletirler.

Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında kurum müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Broker Ref' alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerinin girilmesi zorunludur.

6.2.1.8 Emirlerin Geçerliliği

Emirler verildikleri gün saat 14:00'a kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Pazar'a verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler.

6.2.1.9 İhraç Fiyatı

İlıraçcı satış fiyatım satış süresi boyunca serbestçe belirleyebilir. Karşılanmamış veya kısmi olarak karşılanmış satış enirinin fiyatını değiştirebilir.

6.2.1.10 Emir Eşleşme Kuralları

Pazar'da emirler "çok fîyat-sürekli müzayede" yöntemiyle eşleşmektedir. İlıraçcı tarafından iletilen satış emrinin karşılanmasında en yüksek fiyatlı alım emirlerine öncelik verilir. Ayııı fiyatlı emirlerde zaman önceliği uygulanır.

Fiyat eşitliği olan emirlerin gerçekleşmesinin yanısıra, var olan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde veya var olan alış emrinin fiyatından daha düşük fiyatlı satış emri geldiğinde de iki karşıt emriıı eşleşmesi mümkündür. Fiyat eşitliğinin olmadığı durumda, sistemde öncelikle varolan emrin fiyatı işlem fiyatıdır.

6.2.1.11 Emir Büyüklükleri

Emirler, işleme konu borçlanma aracının nominal değeri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katlan şeklinde iletilir. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda minimum emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir.
                 
                     Minimum
TL Ödemeli Borçlanma Araçları      50.000 
USD Ödemeli Borçlanma Araçları      50.000 
EUR Ödemeli Borçlanma Araçları      50.000

6.2.1.12 İşlem Limitleri

Pazar'da işlemler, Borçlanma Araçları Piyasası işlem limitleri kapsamında gerçekleştirilir.

6.2.1.13 Valör

Pazar'da aynı gün ve 7 güne kadar ileri valörlü işlem yapılabilir. Döviz ödemeli borçlanma araçları için en az 3 işgünü ileri valörle işlem yapılabilir.

6.2.1.14 Emir Giriş Yöntemleri

Pazar'da emirler borçlanma aracının tipine göre fiyat veya getiri üzerinden iletilir.

6.2.1.15 Fiyat Tabanı

Alım satım emirleri borçlanma araçlarının ihraç edildiği para birimi cinsinden 100 birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir.

6.2.1.16 Fiyat ve Getiri Adımı

Pazar'da fiyat üzerinden iletilen emirlerde 0.001'lik, getiri üzerinden iletilen emirlerde % 0.01 'lik adım uygulanır.

6.2.1.17 İşlem İptali

Pazar'da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak,

a) İşlemin valör maddesinde belirlenen valör dışında bir valörde gerçekleştirilmesi

b)Gerçekleşen işlemde satıcı tarafın, ihraca aracılık eden aracı kuruluş olmaması veya ihraca aracılık eden aracı kuruluş tarafından ihraçcı ortaklık hesabına olmayan satış emri girilmesi sonucu işlem gerçekleşmiş olması

c) Sermaye Piyasası Kurulunca tahsis edilen limitin üzerinde satış yapılması

durumlarında, söz konusu işlemler Borçlanma Araçları Piyasası işlem iptal prosedürlerine bağlı kalmaksızın resen iptal edilir.

C bendindeki şartın oluşması halinde limiti aşan işlemler gerçekleşme zamanlan dikkate alınarak iptal edilir.

Bunun dışındaki iptal işlemleri için Borçlanma Araçları Piyasası işlem iptal kuralları geçerlidir.

6.2.1.18 İşlemlerin İlanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'ııin 20'nci maddesi kapsamında Pazar'da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan işlemlere ilişkin bilgiler izleyen işgünü ilan edilir.

6.2.1.19 Takas ve Temerrüt

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda gerçekleşen işlemlerin takas ve temerrüt işlemlerinde, halihazırda Kesin Alım Satım Pazarı takas ve temerrüt esaslarına ilişkin hükümler geçerlidir.

7.YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

7.1Genel Esaslar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının, Borsada fon portföyüne alımları ve fon portföyünden satım işlemlerinde, "Borçlanma Araçları Piyasası" işlemlerinde uygulanan kurallara ek olarak aşağıdaki kurallar esas alınır:

1.Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyüne alım veya satım emirlerini Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili bir kuruluşun yetkili elemanları Borsa'ya iletir. Emir verilirken, emrin hangi yatırım ortaklığı veya yatırım fonu için olduğu mutlaka belirtilir. Bu emirleri verirken, Borsa tarafından her bir yatırım fonu ve ortaklığı için geliştirilen standart kodlar kullanılır. Yetkili aracı kuruluşların aynı anda sadece tek bir yatırım fonu ve ortaklığı adına emir iletmesi gerektiğinden tek bir işlemle birden fazla fon/ortaklık adına işlem yapılması mümkün değildir.

2.Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu portföyünden alış/satış yapılıyorsa, önce alış/satış emri Borsa'ya iletilir ve sisteme girilir.

3.Emri ileten yetkili kuruluş (Örneğin fon yöneticisi Banka), başka bir alıcı veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu menkul kıymeti kendisi alabilir veya satabilir. Ancak, emrin alım-satım sistemine girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

4.Yatırım fonu veya ortaklığı adına yapılan ters repo işlemlerinde işleme konu menkul kıymetler, işlemin bitiş valörüne kadar işlemi gerçekleştiren üye yerine yatırım fonu veya ortaklığı adına saklanacaktır. Bu kıymetler üzerinde üyelerin kendi adlarına işlem yapmaları mümkün değildir.

5.Üyelerin Borçlanma Araçları Piyasası'nda adına işlem yapacakları yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları Borsa işlem kodlarını yazıyla bildirmeleri; bu bildirimlerinde daha sonra meydana gelebilecek değişiklikleri de yine yazılı olarak yatırım fonu ya da ortaklık adına işlemlere başlamadan en az bir gün önce Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekir.

7.2 14:00-17:00 Arasında Yapılan Aynı Gün Valörlü Yatırım Fonu İşlemlerine İlişkin Esaslar

1)Yetkili aracı kuruluş, 14:00-17:00 saatleri arasında yatırım fonları için verdiği emirlerde önce fon emrini iletir. Emri ileten yetkili kuruluş, başka bir alıcı veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu emri kendisi karşılayabilir. Ancak, emrin Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi'ne girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir.

2)Bu işlemlerde her Pazar'da saat 14:00'a kadar oluşan ağırlıklı ortalama oran ve fiyatlar referans alınır. Tüm Pazarlar'da işlemler fon lehine olacak şekilde;

a)Kesin Alım Satım Pazan'nda, alım emirlerinde ağırlıklı ortalama fiyat veya altında, satım emirlerinde ağırlıklı ortalama fiyat veya üzerinde gerçekleştirilebilir.

b)Repo-Ters Repo Pazan'nda, ters repo emirlerinde ağırlıklı ortalama oran veya üzerinde, repo emirlerinde ağırlıklı ortalama oran veya altında gerçekleştirilebilir.

c)Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda ilgili vadedeki ağırlıklı ortalama repo oranı ile ilgili vadedeki söz konusu menkul kıymetin Kesin Alım Satım Pazarı'ndaki ağırlıklı ortalama fiyatı referans olarak alınır. Buna göre; ters repo emirleri ağırlıklı ortalama oran veya üzerinde bir oran ve ağırlıklı ortalama menkul kıymet fiyatı veya altında bir fiyat ile, repo emirleri ise ağırlıklı ortalama oran veya altmda bir oran ve ağırlıklı ortalama menkul kıymet fiyatı veya üzerinde bir fiyat ile gerçekleştirilebilir.

Ancak, gün içerisinde işlem gerçekleşmemiş menkul kıymet veya vadede yetkili aracı kuruluş

kendi oranını/fiyatını bildirebilir.

3)Fonu yöneten kuruluş dışındaki kuruluşlar da ekranda varolan fon emirlerini karşılayabilirler.

Ancak, 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen ayııı gün valörlü fon işlemlerinin takasını

aracı kuruluşlar kendi aralarında yapmayı peşinen kabul etmiş sayılırlar,

4)Bu işlemler, Borsa tarafından Piyasa bazında yayımlanan üye sıralamasında yer almaz.

5)14:00-17:00 saatleri arasında yapılan aynı gün valörlü işlemler üzerinden, söz konusu vadede

Piyasa dışında gerçekleştirilen işlemlere uygulanan tescil ücreti oranında borsa payı tahsil edilir.

6)Yatırım ortaklıkları adına saat 14:00-17:00 arasında aynı gün valörlü emir iletilemez.

8. PİYASA YAPICILIĞI

T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda Piyasa'nm işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçiit ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyoıııı girebilirler. Piyasa yapıcı kotasyonları PY ek koduyla sisteme iletilir.

Sisteme PY ek kodu ile girilen emirler en iyi emirler ise piyasa izleme ekranlarına yansıtılır. Ayrıca, Piyasa'nm mevcut yayın sayfaları dışında veri dağıtım firmalarının sayfalarında piyasa yapıcılara ait emirler piyasa yapıcı kodu ile ilan edilir. Bu şekilde tüm piyasa katılımcıları ölçiit menkul kıymetlerde piyasa yapıcıların emirlerini görme imkanına sahiptir.

9. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI'NDA FİYAT-GETİRİ HESAPLAMALARI VE EMİR GİRİŞ YÖNTEMLERİ

9.1 Tanımlar

Fiyat: Bir menkul kıymette 100 birim nominal üzerinden verilen değerdir. Menkul kıymetin İMKB tarafından belirlenen emir giriş yöntemine göre temiz, kirli veya takas fiyatı olarak adlandırılır.

İşlemiş faiz: Dönemsel kupon faizinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına (GGS) isabet eden tutarıdır.
                        GGS
İşlemiş Faiz = Dönemsel kupon x------------------------------------------x 100
                 Kupon dönemi içerisindeki gün sayısı  

Temiz fiyat: İşlemiş faizi içermeyen fiyattır. Menkul kıymetin kirli fiyatından işlemiş faizin düşülmesi suretiyle bulunur.

Kirli fiyat: Menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyatıdır.

Repo Menkul Kıymet Fiyatı: Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinde girilen temiz veya kirli fiyattır.

Valör2 Fiyatı: Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinde repo oranı üzerinden hesaplanan Valör2 fiyatıdır.
                 
                 Repo Oranı
Valör2Fiyat = ValörIFiyatı x(1 +------------xRepo Süresi)
                  365

Referans endeksler: TÜİK tarafından açıklanan TÜFE endeks değerleri kullanılarak T.C. Hazine tarafından aşağıdaki formül ile hesaplanarak ilan edilen endekslerdir. 

A ayının g günü için referans endeks

                   g-1
Günlük referans endeksg = TUFEa 3 +--------x(TUFEa.2 -TUFEa3)
                   AG

TÜFEa.2 :a-2 ayının TÜFE's i g : Aybaşından itibaren geçmiş gün sayısı 
TÜFEa.3 :a-3 ayının TÜFE'si AG : Ay içerisindeki toplam gün sayısı

TÜFE'ye endeksli devlet tahvilleri: Vadeleri boyunca TÜFE enflasyonu üzerine T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sabit bir reel getiriyi garanti eden kuponlu tahvillerdir. Kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki formüllere göre yapılmaktadır,

         Referansendeks itfa tarihi
Anapara odemesı=------------------------------x 100
         Referansendeks ihraç tarihi

         Referans endeks kupon tarihi
Kupon odemelerı=------------------------------x x 100 x Reel kupon oranı
         Referans endeks ihraç tarihi

Enflasyon katsayısı: Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır. DİBS'ler için bu katsayı Pden küçiik olamaz, l'den küçiîk hesaplanması halinde 1 kabul edilir.

Takas fiyatı: İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Enflasyona endeksli olup da enflasyon katkısı hariç olarak işlem gören menkul kıymetlerde kirli fiyatın valör tarihindeki enflasyon katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Diğer menkul kıymetlerde kirli fiyata eşittir.

Bazı menkul kıymetlerde yukarıda belirtilen değişkenlerin 0 veya 1 (örneğin iskontolu menkul kıymetlerde işlemiş faizin 0, TÜFE'ye endeksli tahviller haricindeki menkul kıymetlerde enflasyon katsayısının 1 olması gibi) olabileceği göz önünde bulundurularak aşağıdaki eşitlikler genel olarak geçerlidir.

Takas fiyatı = Kirli fiyat x Enflasyon katsayısı = (Temiz fiyat + İşlemiş faiz) x Enflasyon katsayısı

İşlem hacmi = Nominal tutar x Takas Fiyatı / 100

İşlemiş faiz tutarı = Nominal tutar x İşlemiş faiz x Enflasyon katsayısı / 100 Anapara tutarı = Nominal tutar x Temiz fiyat x Enflasyon katsayısı / 100 9.2 Formüller10.MENKUL KIYMET TANIMLAMA YÖNTEMİ
İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanması yöntemi aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Yeni ihraç edilen menkul kıymetler için yapılan tanımlamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ilan edilir.

Menkul kıymetlerin tanımlamasında Takasbank tarafından üretilen ISIN kodu kullanılır. ISIN kodu 12 haneden oluşmaktadır. İlk iki hane ülke kodu (Türkiye için TR), son bir hane kontrol hanesini belirtmek içiıı kullanılmaktadır. Belirtilen alanların dışında kalan 9 hane Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve diğer menkul kıymetler için farklı olarak aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmaktadır,

10.1Devlet İç Borçlanma Senetleri İçin ISIN Kodunun Oluşumu

1 ve 2. haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

3. hane menkul kıymet türünü belirtmektedir. (T = Devlet Tahvili, B = Hazine Bonosu, H - Halka Arz, G = GOS-KOİ)

4-9. haneler menkul kıymetin İtfa tarihini gün, ay ve yıl olarak belirtir. Örneğin 10 Ağustos 2010 =100810

10.	hane menkul kıymetin TL ya da yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir. (TL olan ihraçlarda tüm menkul kıymeti ifade eden kod T, TL olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod A, TL olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod K, yabancı para olan ihraçlarda tüm menkul kıymeti ifade eden kod F, yabancı para olan ihraçlarda anaparayı ifade eden kod P, yabancı para olan ihraçlarda kuponu ifade eden kod C'dir.)

11.	hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar l'den başlayıp 9' kadar gitmektedir. 9'dan fazla itfa tarihli ihraçlara A'dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir.

12.	hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.

10.2Diğer Menkul Kıymetler İçin ISIN Kodunun Oluşumu

1 ve 2. haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye - TR

3. hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir.(C - Depo Sertifikası, F - Finansman Bonosu, M - Diğer Menkul Kıymetler, N = Gayrimenkul Sertifikası, Q ~ Banka Bonosu, S - Özel Sektör Tahvili, Z = Diğer Finansal Enstrümanlar)

4-7. haneler menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir.

8. hane itfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak ayından Eylül ayına kadar 1 ila 9, Ekim, Kasını ve Aralık için sırasıyla E, K, A harfleri kullanılmaktadır. (Örneğin Mart ayı için 3, Kasım ayı için K harfi kullanılmaktadır.)

9 ve 10. haneler menkul kıymetin itfa tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir. Örneğin 2010 yılı için "10" kullanılacaktır.

11.hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar l'den başlayıp 9' kadar gitmektedir. 9'dan fazla itfa tarihli ihraçlara A'dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir

12.hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.

11.TAKAS ESASLARI
11.1 Genel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerin takası, Borsa'nm denetim ve gözetimi altında Takasbank tarafından yapılır.

Takas işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

1.	Piyasa'da işlem yapmak isteyen bütün üyeler, takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan nakit ve menkul kıymet hesaplarını Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdiııde açmak zorundadırlar.

2.	Piyasa'da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini en geç saat 16.30'a kadar yerine getirmek zorundadırlar. Üyelerin, yükümlülüklerini aşağıda belirtilen şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir;

Nakit ödemeler Takasbank nezdindeki Tahvil Takas Borcu Hesabına saat 16.30'a kadar hesaben yapılır. Kupon ödemeleri Takasbank tarafından belirlenen hesaba saat 16:30'a kadar hesaben yatırılır.

Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben saat 16;30'a kadar gerçekleştirilmek zorundadır.

3.	Takas işlemlerinde üyeler nakit yükümlülüklerini Takasbank nezdindeki ilgili piyasa borç hesaplarına aktarmak suretiyle; menkul kıymet yükümlülüklerini ise, Takasbank nezdindeki menkul kıymet depolarından borç kapatma işlemi yaparak yerine getirirler. Ancak, MKK nezdinde kaydi olarak takip edilen menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlere ilişkin menkul kıymet yükümlülüklerinin öncelikle Takasbank'ın MKK nezdindeki ilgili hesabına aktarılması gerekmektedir.

Menkul kıymet alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki ilgili depo hesaplarına, nakit alacakları ise Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına alacak kaydedilir. Bankaların TL nakit alacakları daha sonra aksi belirtilmedikçe TCMB nezdindeki TIC hesaplarına aktarılır. MKK nezdinde kaydi olarak takip edilen menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlere ilişkin kıymet alacakları üyelerin MKK nezdindeki ilgili hesaplarına aktarılır.

4.	Üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini ilgili para birimi cinsinden ııetleştirİImiş tutarlar üzerinden yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo yoluyla alman ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler netleştirmeye konu olmaz.

Repo işlemleri karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin bildiriminin işlemin başlangıç valöründe en geç saat 15:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

İMKB tarafından yazılı olarak talep edilen değer diişiiş/artış karşılığı teminatlar ile limit aşım karşılığı teminatların talep edilen tarihte en geç saat 14:00'a, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda gün içi yapılan yeniden değerleme sonrası İMKB tarafından yazılı olarak talep edilen değer düşüş/artış karşılığı teminatların ise talep edildiği tarihte en geç saat 16:00'a kadar Takasbank'ın ilgili deposuna yatırılması gerekmektedir.

Değer düşüş/artış karşılıkları ile limit aşım karşılıklarının talep edilen sürede yerine getirilmemesi ya da değer düşüş/artış karşılığını yatırması gereken üyenin değer düşüş/artış karşılığını yatıramayacağınm anlaşılması hallerinde, yatırılmayan tutara uygun olarak üyenin menkul kıymet ve nakit takas alacakları değer düşüş/artış ya da limit aşım karşılıkları yatırıîıııcaya kadar bloke edilir.

5.Takas işlemlerinde riski en aza indirmek için, karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. Nakit ve menkul kıymet alacakları Takasbank nezdindeki üye hesaplarına, alacakları serbestleştikçe yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takas havuzunun müsait olması koşuluyla aktarılır.

Takas işlemleri belirlenen valörde gerçekleşir. Tarafların teslimatı ve ödemeyi işlem valöründen önce yapmaları işlemin valöründen önce gerçekleşeceği anlamına gelmez. Erken takas, ancak Borçlanma Ataçları Piyasası Müdürlüğii'nce uygun görüldüğü takdirde valör düzeltmesiyle birlikte yapılabilir.

6.Valör gününde, üye yükümlülüğünü 2nci ve 4ncü maddelerde belirtilen saatler dışında yerine getirmişse herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın ön temerrüde veya temerrüde düşmüş sayılır.

7.Borçlanma Araçları Piyasası veya Pay Piyasası işlemlerinden net nakit alacağı olan üyeler, bu alacaklarını diğer Piyasa işlemlerinden doğan borçlarına mahsup ettirebilir. Bu mahsubun yapılabilmesi için, söz konusu üyenin, işlemlerin valör gününde en geç saat 14,30'a kadar Takasbaıık'a bir mahsup talimatı vermesi gerekmektedir. Mahsup talimatları talimatın verildiği gün EFT kapanış saatine kadar geçerli olup EFT kapanış saatine kadar gerçekleştirilemeyen talimatlar geçerliliğini yitirir. Mahsup talimatı verilmesine rağmen alacaklı olunan Piyasa'daıı alacağın aynı gün içerisinde alınamaması halinde borçlu üye borçlu olduğu Piyasa'ya borcunu aynı gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.

8.Takasbank, takas işlemlerine ilişkin nakit ve kıymet hareketi nedeniyle diğer banka ve kuruluşlarca talep edilebilecek ücret, komisyon ve vergileri aynen ilgili üyelere yansıtır.

9.Üyelerin, Pay Piyasası takas işlemlerinde yetkili personeli Borçlanma Araçları Piyasası takas işlemlerinde de yetkilidir.

11.2 Özel Hükümler

11.2.1 Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin takasında şiire en az bir işgünü olup, işgünü hesabında Türkiye ve ilgili döviz cinsinin yerel piyasasındaki tatil günleri dikkate alınır. Takas ve temerrüde ilişkin olarak belirtilen bütün saatler ayrıca belirtilmediği takdirde Türkiye saatidir.

Menkul kıymet ve nakit takası Takasbank tarafından yürütülür. Ancak, nakit takasının yurtdışında gerçekleştirilmesi nedeniyle, Takasbank söz konusu işlemleri muhabir bankaları aracılığı ile sonuçlandırır.

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlerde Kesin Alım-Satım ve Repo-Ters Repo Pazarları arasında netleştirme yapılmaz.

Üyeler, işlem yaptıkları döviz cinsine göre nakit alacaklarının gönderilmesini istedikleri bankayı ve hesap numarasını Takasbaıık'a bildirirler. Bildirilen banka ve/veya hesap numarası yeni bir yazılı talimatla değiştirilmediği sürece takas alacakları aynı hesaba transfer edilir.

Takasbank, takas işlemlerine ilişkin nakit ve menkul kıymet hareketi nedeniyle diğer banka ve kuruluşlarca talep edilebilecek ücret, komisyon ve vergileri ilgili üyelere aynen yansıtır.

Döviz ödemeli menkul kıymetler üzerinde "V" valör tarihi ile işlem gerçekleştirmiş olan "A" (alıcı) ve "S" (satıcı) bu işlemlere ait yükümlülüklerini şu şekilde yerine getirirler.

a)"A", Takasbank tarafından belirlenecek USD ya da EURO hesabına "V" valörü ile ödeme yapar.

b)"S" ise borçlu olduğu menkul kıymetleri "V" valörü ile EURO ödemeli menkul kıymetler için saat 15:00, USD ödemeli menkul kıymetler için saat 16:30 itibariyle Takasbank nezdindeki ilgili hesapta bulundurmakla yükümlüdür.

c)Menkul kıymet yükümlülüğünü belirlenen süre içerisinde yerine getiren "S"nin nakit takas alacağı takas havuz hesabında yeterli bakiye bulunması halinde daha önce Takasbank'a bildirdiği muhabir hesaba "V" valöriiyle transfer edilir.

d)"V" valöriiyle nakit yükümlülüğünü yerine getiren "A"nın kıymet alacağı ilgili hesaplarına aktarılır. Kıymet alacağının aktarılabilmesi için takas havuz hesabında yeterli bakiye bulunması, muhabir bankadan ödemenin yapıldığına ilişkin teyidin alınması ve "V" valöriiyle kıymet aktarımının mümkün olması gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde alacaklar "V+l" valörüyle aktarılır.

11.2.2 Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Taraflar yükümlülüklerini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirirler:

a)Valör 1 'de menkul kıymet alıcısı olan ters repo yapan üye ile ilgili olarak;

-Ters repo yapan üye V1 tarihinde işlem tutarı kadar nakit ödeme yapar.

-Repo yapan üyenin tevdi ettiği işlem karşılığı menkul kıymetler ters repo yapan üyenin Takasbank nezdindeki bloke hesabına geçilir.

-V2 tarihinde, repo yapan üyenin ödediği, stopaj kesintisi sonrasındaki faizi de içeren tutar Takasbank tarafından ters repo yapan üyenin hesabına geçilir.

b)Valör l'de menkul kıymet satıcısı olan repo yapan iiye ile ilgili olarak;

-Repo yapan üye, VI tarihinde işlem karşılığı teslim edeceği menkul kıymetin tanımını ve yeterli miktarda nominal tutarını belirlenen süre sonuna kadar alım-satım sistemi üzerinden Borsa'ya bildirir.

-Repo yapan üye, repo karşılığı teslim edeceğini bildirdiği menkul kıymet nominal tutarını VTde takas merkezine teslim eder. Bu kıymetler Takasbank'ta ters repo yapan üye adına bloke edilerek V2 tarihine kadar tutulur.

-Vl'de ters repo yapan üyenin işlem tutarı kadar Takasbank'a yaptığı ödeme repo yapan üyenin hesabına geçilir.

-Repo yapan üye, V2'de stopaj kesintisi uygulandıktan sonra kalan anapara ve faizi Takasbank'a öder. Ters repo yapan üye adına ilgili vergi dairesine yatırılmak üzere stopaj kesintisini yapar.

-Repo yapan üyenin Vl'de repo işlemi karşılığı teminat olarak verdiği menkul kıymetler (aynı tanım ve nominal tutar olarak), V2'de ödemeyi yapmasını takiben takas prensipleri çerçevesinde kendi hesabına aktarılır.

İşlemlere ilişkin bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V No:7 "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca taraflara ayrıca teyit formu gönderilmez.
11.2.3 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler

Taraflar yükümlülüklerini aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirirler:

a)V2'de geri satım vaadiyle VI 'de menkul kıymet alımı yapan ters repocu üye ile ilgili olarak;

-Ters repo yapan üye VI tarihinde işlem tutarını Takasbank'a öder.

-Repo yapan üyenin tevdi ettiği menkul kıymetler ters repo yapan üyenin Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına geçilir.

-Ters repo yapan üye; VI tarihinde almış olduğu menkul kıymetleri V2 tarihinde Takasbank'a teslim eder, repo yapan üyenin ödediği, stopaj kesintisi sonrasındaki faizi de içeren tutar ise Takasbank tarafından ters repo yapan üyenin hesabına geçilir.

b)V2'de geri alım vaadiyle Vl'de menkul kıymet satımı yapan repocu üye ile ilgili olarak;

-Repo yapan üye VI tarihinde işlemde belirtilen menkul kıymet ve nominal tutarı Takasbank'a teslim eder.

-Ters repo yapan üyenin ödediği tutar, Takasbank nezdindeki repo yapan üyenin hesabına geçilir.

-Repo yapan üye, stopaj kesintisi sonrasında kalan anapara ve faizi V2 tarihinde Takasbank'a öder. VI tarihinde satmış olduğu menkul kıymetler repo yapan üyenin Takasbank nezdindeki serbest depo hesabına geçilir.

-Stopaj kesintisi ters repo yapan üye adına ilgili vergi dairesine repo yapan üye tarafından yatırılır.

İşlemlere ilişkin bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.07.1992 tarih ve 21301 sayılı Resmi Gazete'niıı mükerrer sayısında yayınlanan Seri:V No:7 "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca taraflara ayrıca teyit formu gönderilmez.
11.2.4 Kuponlu Menkul Kıymetlerin Repo İşlemlerine Konu Edilmesine İlişkin Özel Hükümler

Kuponlu menkul kıymetler, kupon ödeme günü VI veya V2 tarihine eşit ya da V2 tarihinden sonra olabilecek şekilde işleme konu edilebilir. Ancak ayrıştırılmış devlet iç borçlanma senetlerinin kupon ödeme tarihlerinin V2 tarihine denk gelmemesi esastır. Buna ilişkin sorumluluk işlemin taraflarına aittir. İşlemin başlangıç ve bitiş valörleri arasına kupon ödeme günü denk gelen menkul kıymetler repo işlemine konu edilemez.

Gerek Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazan'nda gerekse Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda ters repo yoluyla elde edilen menkul kıymetlere yapılan kupon ödemeleri Takasbank sistemi üzerinden repo yapan üyeye geri ödenir.

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda ters repocu üye kupon bedelini aynı gün Takas Genel Esasları'mn 2nci maddesinde belirtilen süre içerisinde Takasbank tarafından belirlenen hesaba yatırır.

Kupon geri ödemelerini bu Genelge'de belirlenen saatler içerisinde yapmayan üyeler, Temerrüt Esaslan'na ilişkin 2. ve 4'iincü madde hükümleri kapsamında ön temerrüde ve temerrüde düşürülür.

11.2.4.1 Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı

Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazan'nda işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetler Takasbank hesaplarında bloke hesapta saklanacağından kupon ödemeleri Merkez Bankası tarafından Takasbank'a yapılır. Takasbank, kupon ödemelerini bloke hesaba alarak yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben repo yapan üyenin nakit hesabına geçer.

Merkez Bankası kaynaklı gecikmelerde sorumluluk üyeye aittir.

11.2.4.2 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetlere ait kupon ödemeleri ilgili Pazar taahhütnamesi gereği ters repo yapan üye tarafından Takasbank tarafından belirlenen hesaba yatırılmak zorundadır.

Bu durumda; kupon ödemesinin olacağı gün Piyasa açılmadan önce Takasbank tarafından o gün kupon ödemesi olan ve menkul kıymet tercihli repo işlemine konu edilmiş menkul kıymetler ile bu işlemlerin tarafları tespit edilir. Buna göre ters repo yapan üyeler kupon ödemesi tutarı kadar borçlandırılır. Ters repo yapan (iyeler Takasbank nezdindeki TL hesabını kullanarak kupon ödemesi günü en geç saat 16:30'da kupon geri ödemelerini yerine getirmek zorundadır.

Merkez Baııkası/ihraçcı kuruluş kaynaklı gecikmelerde sorumluluk üyeye aittir.

12.RİSK YÖNETİM ESASLARI

12.1 Genel Esaslar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmak isteyen tüm banka ve aracı kurumlar için Borsa tarafından özkayııakları dikkate alınarak işlem yapabilme üst limiti belirlenir. Bu üst limiti aşmamak koşuluyla belirlenecek olan işlem yapabilme limiti karşılık yatırılmak suretiyle kullandırılır. Karşılıkların kullandırılma oranı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu oran menkul kıymet ve üye bazında Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenmek koşuluyla farklılaştırılabilir.

12.2 Özel Hükümler

12.2.1 Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

12.2.1.1 Teslim Edilecek Menkul Kıymetlerin Nominal Miktarının Hesaplanması

a)Repo işlemleri karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin cari fiyatları İMKB tarafından bu Genelge'de belirlenen yöntemle tespit edilir ve işlem karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının hesaplanmasında kullanılır. Nominal tutar hesaplamasında anapara tutarının yaııısıra faiz ve stopaj dikkate alınır.

Repo yapan üye, işlem gerçekleştikten sonra repo işlemi karşılığı menkul kıymet yükümlülüğünü hangi menkul kıymet/ler ile yerine getireceğini ve söz konusu gün için ilan edilen cari fiyatları dikkate alarak ne kadar nominal tutarda menkul kıymet vereceğini alım-satım sistemi üzerinden Borsa'ya bildirir. Nominal tutar hesaplamasında bulunan tutarlar 5 ve katları olarak yukarı yuvarlanır.

b)Menkul kıymet yükümlülüğü, en çok 5 farklı menkul kıymetle yerine getirilebilir. Birden fazla menkul kıymetle takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, her menkul kıymet için ISIN kodu ve teslim edilecek nominal tutar repo yapan üye tarafından bildirilir.
12.2.1.2 Menkul Kıymetlerde Değer Düşüşü

İşlemin vadesi boyunca, işlem karşılığı teslim edilen menkul kıymetlerin fiyatlarındaki değişme nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne karşı, ters repo yapan üyeyi korumak amacıyla, işlemin vadesi süresince bloke saklamadaki menkul kıymetler, Günlük Değerleme ve Blokaj Tespiti bölümünde açıklanan yöntemle her gün yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede, repo yapan üyenin teslim ettiği menkul kıymetlerin cari değeri ile o üyenin yükümlülüğü arasında oluşacak negatif fark repo yapan üyenin işlem limit karşılığına, dolayısıyla limitine blokaj konularak karşılanır. Bu blokajı çözmek isteyen üyeler, repo işlemi değer düşüş karşılığı olarak devlet iç borçlanma senetlerini ya da TCMB likidite senetlerini Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabına yatırır. Borsa, piyasa koşulları gerektirdiği hallerde, repo yapan üyenin ilave menkul kıymet yatırmasını zorunlu tutabilir.

Değer düşüş karşılığı olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esasları'nm 4ncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelgenin Temerrüt Esasları'na ilişkin l'inci veya 4'üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

12.2.1.3 Günlük Değerleme ve Blokaj Tespiti
Menkul kıymetlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişimlere karşı ters repo yapan üyeyi korumak amacıyla, repo işlemi karşılığı olarak bloke saklamada bulunan menkul kıymetler günlük olarak ilan edilen fiyatlarla yeniden değerlendirilir. Bu işlem sonucunda; işlem bazında, yeniden değerlenen menkul kıymet TL değerleri ile ilgili işlemin net V2 tutarı arasındaki negatif fark repo yapan üyenin Piyasa işlem limiti karşılığına/işlem yapabilme limitine blokaj konularak karşılanır. Gerekli görmesi halinde Borsa'nın veya üyenin talebi ile bu fark için değer düşüş karşılığı alınır. Değer düşüş karşılıkları, üye bazında Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabında saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir.

12.2.1.4 Zincirleme Repo

Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarı/Bankalararası Repo Ters Repo Pazan'nda ters repo işlemi yapan üyenin aldığı menkul kıymetler işlemin vade sonuna kadar adına açılmış bloke saklama deposunda tutulur. Bu menkul kıymetler ters repo yapan üye tarafından Repo Ters Repo Pazarı/ Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda başka bir repo işlemi karşılığında kullanılabilir. Bu işleme zincirleme repo işlemi denir. Ancak ikinci repo işleminin vadesi birinci işlemin vadesinden en az bir gün kısa olmalıdır.

Zincirleme repo işlemi yapan üyenin menkul kıymet bildirimi sırasında menkul kıymetin başka bir repo işlemi nedeniyle bloke saklamada bulunduğunu belirtmesi gerekir.

12.2.1.5 Repo İşlemlerinde Limit Aşım Uygulaması

Üyenin toplam açık repo yükümlülüğünün net işlem yapabilme limitini aştığı hallerde; net işlem limiti karşılığının net işlem limitine oranı ile limit aşım tutarının çarpılmasıyla bulunacak tutar kadar ilave menkul kıymet repo yapan üyeden talep edilir. Bu tutarın hesaplanmasında menkul kıymet türü işlem limiti karşılığının üçüncü tranşnıa ait fazla oranı kullanılır. Üyenin, değer düşüş karşılığı vermiş olduğu ilave menkul kıymetler limit aşımı nedeniyle istenecek menkul kıymet miktarı hesabında dikkate alınır.

Limit aşım karşılıkları, üye bazında Takasbank'ın ilgili deposunda saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir.

Limit aşım karşılığı olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esasları'nın 4ncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelgenin Temerrüt Esasları'na ilişkin 19inci veya 4'iincü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

12.2.2 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

12.2.2.1 Teslim Edilecek Menkul Kıymetin Nominal Tutarının Hesaplanması

Menkul kıymet tercihli repo işlemleri karşılığı teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarı, menkul kıymetin takas fiyatı kullanılarak, işlemin anapara tutarını karşılayacak şekilde hesaplanır. Nominal tutar hesaplamasında bulunan tutarlar 5 ve katları olarak yukarı yuvarlanır.

12.2.2.2 Günliik Değerleme Esasları
işlemin vadesi boyunca, işlem karşılığı kullanılan menkul kıymetlerin fiyatlarındaki değişme nedeniyle oluşabilecek değer düşüklüğüne/artışına bağlı olarak ortaya çıkan takas riskine karşılık bu riski doğuran üyenin işlem limiti karşılığına/limitine blokaj konulur.

Ayrıca, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda saat I4:00'a kadar gerçekleşen işlemler gün içi yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu değerleme neticesinde takas riski doğuran üyenin işlem limiti karşılığına/limitine blokaj konur.

Bu blokajları çözmek isteyen üyeler, yeterli miktarda DİBS ve/veya Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçlarını Takasbank nezdindeki ilgili depo hesabına yatırır. Borsa, piyasa koşullan gerektirdiği hallerde, ilgili üyenin ilave menkul kıymet yatırmasını zorunlu tutabilir.

İlave menkul kıymet yükümlülüğü olarak yatırılacak menkul kıymetler Takas Genel Esasları'nııt 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde testim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelge'ııin Temerrüt Esasiarı'na ilişkin ilgili hükümleri uygulanır.
Menkul kıymet tercihli repo işlemlerinin yeniden değerlemesinde kullanılan işleme konu menkul kıymetin teorik fiyatı;

her gün yapılan değerlemede bir önceki İşlem günündeki, gün içi yapılan değerlemede ise işlem günündeki

Kesin Alım-Satım Pazan'nda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır. Bu çerçevede; aynı gün valörlü ve takası Borsa'da yapılan işlemlerde:

işlem adedi toplam işlem adedinin yüzde 5 veya daha yüksek, işlem nominal tutarı toplam nominal tutarın yüzde 5 veya daha yüksek, işleme taraf farklı üye sayısı 5 veya daha fazla

olan menkul kıymetlerin ağırlıklı ortalama fiyatları teorik fiyat hesaplamasında kullanılır.

Yukarıda belirtilen yüzde/miktarı belirlemeye ve piyasa koşullarını dikkate alarak değiştirmeye Borsa Başkanlığı yetkilidir.

Bu kriterlere uymayan menkul kıymetler için, ağırlıklı ortalama fiyat yerine "Menkul Kıymetlerin Değerlemesine Esas Olan Cari Oran/Fiyatların Belirlenmesi" bölümünde açıklanan yöntem ile hesaplanan cari fiyatlar kullanılarak teorik fiyat hesaplaması yapılır.

           R * (V ~ D)
Teorik Fiyat = F*(l+ ------------)
            36500

R= 1 günlük ağırlıklı ortalama repo oram (USD ve EUR ödemeli menkul kıymetler için İngiliz Bankalar Birliği tarafından Reuters'da ilan edilen gecelik faiz oranları kullanılır) 
V= Takas tarihi D- Değerleme günü
F = Ağırlıklı Ortalama Fiyat ya da Cari Fiyat

12.2.2.3 Aracı Kuruluş Tarafından İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin Repoya Konu Edilmesi

Pazar'da işlem yapan aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının aynı aracı kuruluşlar tarafından repo yoluyla satılmaması esastır. İşleme konu olması halinde repo yapan ihraççı üyeden aynı tutarda ayrıca DİBS talep edilir.

12.2.3 İleri Valörlü Kesin Alım-Satım İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler

Kesin Alım-Satım Pazan'nda gerçekleştirilen ileri valörlü işlemler, işlem tarihinden sonraki günden başlayarak valör gününe kadar her gün yeniden değerlemeye tabi tutulur. Bu değerleme neticesinde takas riski oluşturan üyelerin işlem limitlerine blokaj konur.

Borsa'nın veya üyenin talebi halinde bu fark için değer düşüşü/artışı karşılığı ilave nakit TL, DİBS veya Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçları almır. Bu karşılıklar, üye bazında Takasbank nezdindeki ilgili hesaplarda saklanır. Üyenin iade talebi ve Borsa'nın onayına istinaden söz konusu karşılıklar geri verilir. Nakit cinsi değer düşüş/artış karşılıklarına ait Takasbank tarafından yapılacak nemalandırma nedeniyle oluşan farklar değerlemede dikkate alınmaz ve nihai tutarın iadesi sırasında üyeye ödenir. Nakit cinsi değer dîişüş/artış karşılıklarının değerlemesinde nakdin yatırılma saatine bağlı olarak valör kaybı olabilir.

İlave olarak yatırılacak karşılıklar Takas Genel Esaslarının 4'üncü maddesinde belirtilen sürelerde teslim edilir. Bu yükümlülüğün geç yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda bu Genelge'nin Temerrüt Esasları'na ilişkin l'inci, 2'nci veya 4'üncü maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İleri valörlü kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak blokaj esasları şu şekildedir:

İşlem tarihi ile valör tarihi arasında kalan sürede; işlem bazında her gün yapılan yeniden değerleme neticesinde valör tarihi itibarıyla teorik menkul kıymet değeri ile işleme konu menkul kıymet değeri arasındaki fark kadar, takas riski oluşturan üyenin işlem limiti karşılığına blokaj uygulanır.

12.2.4 Menkul Kıymet Bazında Risk Yönetimi

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Kesin Alım-Satım Pazarlarında yapılan işlemlerde, işlem yapabilme limiti blokajında menkul kıymet bazında farklı katsayılar kullanılır. Bu katsayılar DİBS ve TCMB likidite senetleri için 1, özel sektör borçlanma araçları için 2 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 100.000 TL tutarlı bir DİBS işlemi için işlem yapabilme limitinin 100.000 TL'si bloke edilirken, aynı tutarda özel sektör borçlanma aracı işlemi için işlem yapabilme limitinin 200.000 TL'si bloke edilir. Bu katsayılar piyasada güvenin korunması için gerekli hallerde geçici olarak menkul kıymet bazında Borsa Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

DİBS Merin konu olduğu işlemlerde net işlem tutarları dikkate alınarak işlem yapabilme limiti hesaplanırken, DİBS dışındaki menkul kıymetlerin konu olduğu işlemlerde toplam işlem tutarı kadar limit düşümü yapılır.

12,2.5 Menkul Kıymetlerin Değerlemesine Esas Olan Cari Fiyatların Belirlenmesi

12.2.5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) Cari Fiyatlarının Belirlenmesi

Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören DİBS'lerin değerlemesinde esas alınacak cari fiyatların belirlenmesinde, bir önceki gün itibariyle Piyasa'da gerçekleştirilen ıskontolu DİBS'lerin kesin alım-satım işlemlerine ait olan basit getiri oranları kullanılarak çoklu regresyon yöntemi ile elde edilen vade-getiri bağıntısı temel alınır.

Bu bağıntı kullanılarak elde edilen bono/tahvillerin cari getiri oranları üzerinden fiyatlar hesaplanır ve ilan edilir.

12.2.5.2 Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Cari Fiyatlarının Belirlenmesi

İhraç sırasında ilan edilen getiri oranlarının gösterge ıskontolu DİBS'in getirişine göre farkları ile ikincil piyasa işlemlerinde oluşan getirilerin DİBS vade-getiri eğrisindeki getirilerdeıı farkları, uluslararası kabul görmüş kredi derecelendirme kuruluşlarınca, ilıraççı kuruluş için ilan edilen uzun vadeli ulusal kredi derecelerine doğrusal olarak dağıtılır. Bu suretle farklı kredi dereceleri için hesaplanmış olan getiri farklarının, günlük vade-getiri eğrisine eklenmesi suretiyle özel sektör borçlanma araçları için cari oranlar hesaplanır. Kredi derecesi bulunmayan kuruluşlarca ihraç edilen borçlanma araçlarının İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda tarafları farklı işlemlere düzenli olarak konu olmaması durumunda en yüksek getiri farkı uygulanır, aksi takdirde ihıaççı kuruluşun, kıymetin Piyasa'da işlem gördüğü getiriyle DİBS vade-getiri eğrisinden elde edilen getiri arasındaki farka tekabül eden kredi derecesine sahip olduğu kabul edilir. Bu oranlar kullanılarak hesaplanan fiyatlara, ihraççının yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olması ve borçlanma aracının, haftanın her işgünü tarafları farklı işlemlere, sistemde tanımlı özel sektör borçlanma senetlerinin ortalama işlem hacminden az olmamak üzere konu olması durumunda %20, aksi takdirde %30 fiyat marjı uygulanır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarının carı fiyatlarının belirlenmesinde ihraççının kredi derecesine karşılık gelen getiri farkının %50 fazlası uygulanır.

Bu fiyat maıjları Borsa Başkam tarafından piyasa koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir.

13.TEMERRÜT VE DİSİPLİN ESASLARI
Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak menkul kıymet devrini ve nakit yükümlülüğünü saat 16.30'dan sonra aynı gün valöriiyle yerine getiren üyeler bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanan tutarları ön temerrüt faizi olarak öderler.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerini aynı gün valörüyle yerine getiremeyen üyeler ise temerrüde düşmüş sayılırlar ve bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda temerrüt faizi öderler. Yükümlülüklerini aynı gün valörüyle yerine getiremeyerek temerrüde düşen üyelere, ayrıca bu Genelge'de belirtilen esaslar doğrultusunda disiplin cezası uygulanır.

Yükümlülüklerin yerine getirilme süreleri İMKB Başkanlığı tarafından geçici olarak değiştirilebilir.

13.1 Temerrüt Esasları

1)Türk Lirası, Amerikan Doları ödemeli menkul kıymet yükümlülüğünü ve repo karşılığı kullanılan Euro ödemeli menkul kıymet yükümlülüğünü saat 16.31-17.00 arasında, Euro kesin satış menkul kıymet yükümlülüğünü saat 15,01-17.00 arasında, menkul kıymet olarak istenen değer düşüş/artış ve repo işlemleri nedeniyle oluşan limit aşım karşılıklarını saat 14.01-17.00 arasında, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda gerçekleştirilen işlemler için yapılan gün içi değerleme sonrası menkul kıymet olarak istenen değer düşiiş/artış karşılıklarını saat 16:01-17:00 arasında yerine getiren üyelere, İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,25 katı, saat 17.00'deıı sonra fakat aynı gün valörüyle yerine getiren üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,5 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır.

Döviz ödemeli menkul kıymetlerin nominal tutarının ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen ilgili valördeki döviz alış kuru üzerinden bulunan Türk Lirası değeri ön temerrüt faizine esas teşkil eder.

2)Türk Lirası nakit yükümlülüğünü saat 16.31-17.00 arasında aynı gün valörüyle yerine getiren üyelere, Türk Lirası nakit olarak istenen değer düşüş/artış karşılıklarını saat 14.01-17.00 arasında yerine getiren üyelere; İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,25 katı , 17.00'den sonra fakat aynı gün valörüyle yerine getiren üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0,5 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

3)Menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü l.,2. ve 10. maddelerde belirtilen saatler içerisinde yerine getiren üyelere uygulanacak en az ve en yüksek ön temerrüt faizi yeniden değerleme oranı dikkate alınarak bu oranı geçmeyecek şekilde her takvim yılı İçin Borsa Başkanı'nm teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Üç aylık dönem içerisinde üç defadan fazla nakit ve/veya menkul kıymet yükümlülüğünü 1., 2. ve 10. maddelerde belirtilen saatler içerisinde yerine getirerek ön temerrüt faizinin üst sınırını ödeyen üyeler için ön temerrüt faizi üst sınırı tutarı 4. defa için 1 misli, 5. defa için 2 misli, 6. defa için 3 misli artırılır. Ancak, üç aylık dönem içerisinde 6. defa ön temerrüt faizi üst sınırını ödeyen üyelerin bundan sonra ödeyecekleri ön temerrüt faizlerine üst sınır uygulanmaz.

Menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü 4'iincü madde kapsamında aynı gün valöriiyle yerine getirmeyen üyelere uygulanacak en az temerrüt faizi yeniden değerleme oranı dikkate alınarak bu oranı geçmeyecek şekilde her takvim yılı için Borsa Başkanı'nın teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

4)Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlere ait menkul kıymet veya nakit yükümlülüğü ile değer düşüş/artış karşılığı ve repo işlemlerine uygulanacak limit aşım karşılığı olarak istenen ilave menkul kıymet ve/veya nakit yükümlülüğünü aynı gün valöriiyle yerine getiremeyen üyelere, İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 3 katı temerrüt faizi uygulanır. Temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak, her bir gün için oluşan referans faiz oranına göre temerrüt faizi hesaplanır. Bu temerrüt faizi, üç aylık dönem içerisindeki ilk temerrüt hali için uygulanır. Bu dönem zarfındaki her bir ilave temerrüt için bu katsayı 1 puan artırılır. Örneğin, ikinci kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüt faizi katsayısı 4, üçüncü kez temerrüde düşen üyeye uygulanacak temerrüt faizi katsayısı 5 olur.

Aynı gün içinde bir defadan fazla nakit ve/veya birden fazla menkul kıymette temerrüde düşülmesi halinde bu durum tek bir temerrüt hali olarak değerlendirilir.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini aynı gün yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

5)Borsanın değer diişüş/artış karşılığı ilave menkul kıymet talep ettiği üye, teslim etmesi gereken menkul kıymetin ISIN kodu ve nominal tutarı bilgilerini Borsaya bildirmemesi ve değer düşüş/artış karşılığı ilave menkul kıymet yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, teslim edilmesi gereken menkul kıymet değeri üzerinden 1 'inci ve 4'iincü maddede belirtilen hükümler doğrultusunda ön temerrüde ve temerrüde düşürülür.

6)Döviz cinsinden yapılan işlemlere ait nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü aynı gün valöriiyle yerine getiremeyen üyelere, İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararası Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 3 katı temerrüt faizi uygulanır. Temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak her bir gün için oluşan referans faiz oranına göre temerrüt faizi hesaplanır. Bu temerrüt faizi, üç aylık dönem içerisindeki ilk temerrüt hali için uygulanır. Bu dönem zarfındaki her bir ilave temerrüt için bu katsayı 1 pııan artırılır.

Temerrüde düşülen nakit veya menkul kıymetin Türk Lirası değeri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen ilgili valördeki döviz alış kuru esas alınarak bulunur.

Aynı gün içinde bir defadan fazla nakit ve/veya birden fazla menkul kıymette temerrüde düşülmesi halinde bu durum tek bir temerrüt hali olarak değerlendirilir.

Kupon geri ödemelerine ilişkin yükümlülüklerini aynı gün yerine getiremeyenler için de bu madde hükümleri uygulanır.

7)Meııkul	kıymet veya nakit yükümlülüğünün valör gününde yukarıda belirtilen saatlere kadar yerine getirilememesi Borsa, Takasbank, MKK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından veya üyenin kendi iradesi dışında gelişen teknik ve benzeri nedenlerden kaynaklandığı takdirde, bu hususların Takasbank Temerrüt Komitesi tarafından geçerli bilgi veya belgeler ile tespit edilmesi halinde ön temerrüt veya temerrüt faizi alınmaz.

8)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin yükümlülüklerini 1, 2 ve 10. maddelerde belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın aynı gün içerisinde EFT kapanışına kadar yerine getirmesi durumunda ön temerrüt faizi ödemekle yükümlü değildir.

9)Nakit veya menkul kıymet alacaklı üyelere, valör gününde yapılamayan ödeme veya teslimler için, valör günü ile ödeme veya teslimlerin yapıldığı tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak her bir gün için İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından yüksek olanın 2 katının %100'ü ödenir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, aynı gün valöriiyle yapılamayan teslim ya da ödemenin İMKB, Takasbank, MKK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması, nakit veya menkul kıymet alacaklı üyenin nakit veya menkul kıymet yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi, nakit veya menkul kıymet temerrüdüne dlişen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsili gerekmektedir.

10)Repo işlemine konu menkul kıymet bildirimlerinin işlemin başlangıç valöründe en geç saat 15:00'e kadar yapılması gerekmektedir. Menkul kıymet bildirimlerini İMKB'den kaynaklanan teknik ve benzeri sorunlar haricinde işlemin valör günü saat 15:00'ten sonra yapan üyelere İMKB Repo Ters Repo Pazan'nda, İMKB Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda veya TCMB İnterbank Para Piyasası'nda oluşan bir gccelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın 0.05 katı esas alınarak hesaplanan tutar kadar ön temerrüt faizi uygulanır. İşlemin valör günii saat 15:00'ten sonra bildirimi yapılan işlem tutarları ön temerrüt faizinin hesaplanmasına esas teşkil eder.

11)Ön temerrüt ve temerrüt faizleri, tahakkuk tarihinden itibaren bir işgünü içerisinde ödenir.

12)Valör günü nakit veya menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler ve temerrüde konu işlemler ertesi işgünü sabahı Takasbank tarafından Borsa Başkanlığı'ııa bildirilir. Temerrüde düşen üye temerrüt halini Borsa Başkaıılığı'ııca belirlenen ve kendisine tebliğ edilen zamanda sona erdirmek zorundadır. Temerrüt durumunu sona erdirmeyen üyeye ait işlem konusu menkul kıymetler Borsa tarafından ıe'seıı aldırılıp sattırılır. Bu işlemler sonucunda oluşabilecek açıkların telafisi, temerrüde düşen üyenin değer farkı nedeniyle İMKB'ye teslim etmiş olduğu bloke karşılıklar ve işlem yapmak üzere İMKB'de tesis etmiş olduğu işlem limiti karşılıkları ile sınırlıdır.

Temerrüt alım ve satım işlemleri Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım-Satım sistemine Piyasa uzmanlarının emir girmesi ile gerçekleştirilir. Emirlerin seans süresince gerçekleşmemesi durumunda Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım-Satım sistemi mesaj modülü kullanılarak Piyasa katılımcısı üyelerden teklifler toplanıp değerlendirilir ve işlem sonuçlandırılır.

13)Temerrüt haline ilişkin itirazlar Takasbank'a yapılır. 

13.2 Disiplin Esasları

İMKB Yönetmeliği'niıı 35'inci maddesi çerçevesinde, işiem yaptığı Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşacak temerrüdüne bağlı olarak ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu yükümlülükleri işlem limiti karşılıklarından karşılanan üyeler için söz konusu temerrüt tarihini takip eden bir yıllık süre içerisinde aynı durumun tekerrürü halinde İMKB Yönetmeliği'niıı 53'üııcü maddesi uyarınca disiplin cezası uygulanır.

EK-1: BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (BANKALAR)
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI t STANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Borçlanma Araçları Piyasası "na kabul edilmemiz halinde;

1-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını;

2-Bu Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını;


3-Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satım vaadi ile alım başvurusunun Piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayarak Piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçlan ile bağlı kalacağımızı;

4-Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Borçlanma Araçları Piyasası 'nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu, işlem limit karşılıklarının Borsa'ya yatırıldıkları andan itibaren mülkiyetlerinin de Borsa'ya nakledildiğini peşinen kabul ettiğimizi; işlem limiti karşılığı olarak kullanılma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyetleri nakledilen işlem limiti karşılıklarını temerrüt halinde paraya çevirme ve alacağı mahsup etme hakkına sahip olduğunuzu;

5-Piyasa'da yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını;

6-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi Ödeyeceğimizi;

7-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fıziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valöriiyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi;

8-Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağım;

9-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi;

10-Borçlanma Araçları Piyasasındaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile işlemlerden kaynaklanan diğer vergilerin tarafımızca ödeneceğini;

11-Borçlanma Araçları Piyasasındaki işlemlerin Borsanızca hazırlanarak tarafımıza gönderilen işlem bilgilerini içeren raporlar ile gerçekleşmiş sayılacağını;

12-Borsanızın gönderdiği işlem bilgilerini içeren raporların tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını;

13-Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Borsanızca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsanızca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini;

14-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız kaynaklı raporların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi;

15-Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Borçlanma Araçları Piyasası'ndan çıkarılabileceğimizi;

16-İleri valörlü işlemlerimizin yeniden değerlemesinde, Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatların esas alınacağını; Borsa tarafından ilave menkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı;

Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-2:BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (ARACI KURUMLAR)
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde oluşturulan "Borçlanma Araçları Piyasası"na kabul edilmemiz halinde;

1-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Borsanızın bu konudaki tebliğ, yönetmelik ve genelge hükümleri ve bu taahhütname şartlarının uygulanacağını;

2-Bu Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanızın her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını;

3-Kuruluşumuzca iletilen herhangi bir doğrudan alım, doğrudan satım, geri alım vaadi ile satım ya da geri satmı vaadi ile alım başvurusunun Piyasa kapanışına kadar karşılanamaması halinde, ertesi gün için de geçerli sayılmayarak Piyasa kapanışında otomatik olarak iptal edilmiş sayılacağını, tarafımızdan iletilen emirlerin her an karşılanmış olabileceğini, dolayısıyla vazgeçme kararımız bildirildiğinde, daha Önce ilettiğimiz emirlerin gerçekleşmiş olması halinde vazgeçme isteğimizin geçersiz sayılacağını ve önceki emrimiz sonuçlan ile bağlı kalacağımızı;

4-Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Borçlanma Araçları Piyasası'nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu, işlem limit karşılıklarının Borsa'ya yatırıldıkları andan itibaren mülkiyetlerinin de Borsa'ya nakledildiğini peşinen kabul ettiğimizi; işlem limiti karşılığı olarak kullanılma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyetleri nakledilen işlem limiti karşılıklarını temerrüt halinde paraya çevirme ve alacağı mahsup etme hakkına sahip olduğunuzu;

5-Piyasa'da yapılan işlemlerde ilk aşamada taraflar birbirlerini bilmediği halde, işlem tamamlanınca tarafların birbirlerine bildirileceğini ve yükümlülüklerin işlemin taraflarına ait olacağını, dolayısıyla Borsanızın hiç bir sorumluluğu bulunmadığını;

6-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu, üzerinde anlaşılan miktarda nakit ya da menkul kıymeti işlemin valör tarihinde ödeyemediğimiz veya tevdi edemediğimiz takdirde ve/veya ödemelerin tatili, aciz, haciz ve iflas hallerinde Borsanızın bu meblağı belirlenecek Banka nezdindeki hesaplarımızdan veya işlem limiti karşılıklarımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi;

7-Kuruluşumuzca Piyasa'da yapılan herhangi bir işlem sonucu doğan nakit veya menkul kıymet borcumuzu süresi içinde belirlenecek Banka veya Kurutuşun İstanbul şubesi nezdindeki Takas Merkezi'ne nakden/fiziken veya hesaben tevdi edemediğimiz takdirde bu borcumuzu yatırıncaya kadar geçen günler için, ayrıca, söz konusu borcumuzun belirlenecek Banka veya Kuruluşun İstanbul şubesi nezdindeki hesaplarına transferi için Banka veya Kuruluşun herhangi bir şubesine başvurmamız ancak Banka veya Kuruluşun havale başvuruları için uyguladığı saat sınırlaması nedeniyle transferin yapılamaması, fakat transferi talep edilen tutarın bir gün sonrasının valöriiyle işlem yapılmak üzere Banka veya Kuruluş şubesinde depo edilmesi durumunda ise yine gecikilen süre için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 35. maddesindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi;

8-Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Borsanızın bu durumda temerrüt faizine müstehak olacağını;

9-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek her işlem için Borsanızın tespit ederek yayımlayacağı oranda borsa payı ödeyeceğimizi;

10-Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki işlemlerin herhangi bir aşamasında doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile işlemlerden kaynaklanan diğer vergilerin tarafımızca ödeneceğini;

11-Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki işlemlerin Borsanızca hazırlanarak tarafımıza gönderilen işlem bilgilerini içeren raporlar ile Borsanızın kuruluşumuza göndereceği teyit faksları ile gerçekleşmiş sayılacağını;

12-Borsanızın gönderdiği işlem bilgilerini içeren raporların teyit fakslarının tarafımıza ulaşmasından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarımızın Borsanız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşıyamayacağını;

13-Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Borsanızca tespit edilen çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsanızca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini;

14-Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde sadece Borsanız mahreçli faksların ve kayıtların yazılı delil olarak kabul edileceğini, Piyasa telefonlarının sürekli olarak teybe kaydedileceğini, bu konudaki onayı peşinen verdiğimizi;

15-Kuruluşumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'na tanınan denetim yollarından ayrı olarak Borsanızca yapılacak denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca; Borsanız elemanlarınca veya Borsanız tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca yapılacak her türlü denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, banka hesaplarımız, bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmanızı veya yaptırmaya yetkili olduğunuzu kabul ettiğimizi;

16-Borsa ile ilgili mevzuat hükümlerine ve bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanızın tek taraflı işlemiyle Borçlanma Araçları P iyasası'ndan çı kar ı labi leceğim izi;

17-İleri valörlü işlemlerimizin yeniden değerlemesinde, Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatların esas alınacağını; Borsa tarafından ilave menkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı;
Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Yetkili İmzalar

EK-3 : GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE MENKUL KİYMET ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

.................... A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Borçlanma Araçları Piyasası

(Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle menkul kıymet alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumuzca Borsa'ya tevdi edilmiş olan Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerimize ek olarak;

1.Kuruluşumuz, işbu taahhütnamenin genel esasları içerdiğini, münferit işlemlerde, takas ve saklama İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yapılacaksa, işleme ve takas/saklamaya ilişkin bütün kayıtların Borsa bünyesinde tutulacağını; takas ve saklama, Kuruluşumuzun ve karşı kuruluşun ortak tercihleri sonucunda Borsa dışında kendi aramızda yapıldığı takdirde Borsa'nın takas ve saklamaya ilişkin hiçbir görevi ve sorumluluğu olmayacağını ve sadece işleme ilişkin kayıtları tutacağını, takas ve saklamaya ilişkin kayıtların sorumluluğunun Kuruluşumuza ait olduğunu;

2.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu takdirde, başlangıç valöriinde menkul kıymeti satacağını ve bitiş valöriinde geri alacağını, ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe menkul kıymeti alacağını ve bitiş valöriinde geri satacağını;

3.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü Borsa tarafından belirlenmiş olan menkul kıymetlerden birisi ile veya emir giriş aşamasında belirlemiş olduğu menkul kıymet ile yerine getireceğini ve bitiş valöriinde işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğini; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöründe işlem tutarı kadar ödeme yapacağını ve bitiş valöründe işlem konusu menkul kıymetleri satıcıya iade edeceğini;

4.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından tespit edilerek her gün ilan edilecek oran ve fiyatları esas alacağımızı veya Borsa tarafından belirlenen yöntemi kullanacağımızı; Borsa tarafından ilave teminat talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave teminatı yatıracağımızı;

5.İşleme konu olan menkul kıymetlerin repo - ters repo işleminin vadesi içerisindeki getirileıinin, ilk repo işlemini yaparak menkul kıymetleri saklamaya tevdi eden tarafa ait olacağını;

6.Kuruluşumuz, edimini ifada temerrüde düştüğü takdirde İMKB Yönetmeliğinin 35. maddesi hükümleri uyarınca temerrüd faizi ödeyeceğimizi;

7.Kuruluşumuzun, işlem nedeniyle yapacağı nakit ödemenin veya menkul kıymet teslimatının yöntemini ve ilgili hesap numaralarını işlem gerçekleşir gerçekleşmez Borsa'ya bildireceğini;

Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-4 : MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI EK TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı İstanbul

.................... A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Borçlanma Araçları Piyasası

(Piyasa) bünyesinde yetkili diğer bir banka veya aracı kurum ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" (Tebliğ), Borsa tarafından hazırlanan Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği (Yönetmelik) ve Borsa'nın ilgili diğer mevzuat ve düzenleme hükümleri uyarınca geri satın alma veya satma taahhüdüyle menkul kıymet alım - satım (repo - ters repo) işlemleri yapmayı kabul etmektedir. Bu çerçevede, Kuruluşumıızca Borsa'ya tevdi edilmiş olan Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesi ile Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesi'nde yer alan taahhütlerimize ek olarak;

1.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olması halinde, menkul kıymet satış yükümlülüğünü emir giriş aşamasında belirlemiş olduğu menkul kıymet ile yerine getireceğini ve bitiş valöriinde işlem tutarı (anapara) ve faizi ödeyeceğini; ters repo yapan taraf olduğu takdirde başlangıç valöriinde işlem tutarı kadar ödeme yapacağım ve bitiş valöriinde işlem konusu menkul kıymeti satıcıya iade edeceğini;

2.Kuruluşumuzun, repo yapan taraf olduğu işlemlerde, teslim edilecek menkul kıymetin nominal tutarının belirlenmesinde Borsa tarafından belirlenen yöntemin kullanılacağını; Borsa tarafından ilave menkul kıymet talep edildiği takdirde, öngörülen süre içerisinde talep edilen ilave menkul kıymeti yatıracağımızı;

Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-5 : BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI EK TAAHHÜTNAMESİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı İstanbul

.....................A.Ş. olarak; Borçlanma Araçları Piyasası'na vereceğimiz işlem limiti karşılıklarına

ilişkin olarak Borsanızca Kuruluşumuz için belirlenecek "işlem yapabilme limiti"ni aşmamak koşuluyla, Borçlanma Araçları Piyasası'nda yatırdığımız net işlem limiti karşılığının Borsaca belirlenecek katı kadar işlem yapabileceğimizi, yatırdığımız işlem limiti karşılık tutarlarının takip edilmesiyle mükellef olduğumuzu, işlem limiti karşılıklarının Borsa'ya yatırıldıkları andan itibaren mülkiyetlerinin de Borsa'ya nakledildiğini peşinen kabul ettiğimizi; işlem limiti karşılığı olarak kullanılma amacıyla sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyetleri nakledilen işlem limiti karşılıklarını temerrüt halinde paraya çevirme ve alacağı mahsup etme hakkına sahip olduğunuzu kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmzalar

EK-6:İŞLEM LİMİTLERİNİN ARTIRILMASI İLE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI YATIRMA VE ÇEKME İLKELERİ

1.Üyeler, kendilerine tanımlanan işlem yapabilme limitlerine ilişkin değişiklik taleplerini Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ne hitaben yazacakları bir yazı ile Borsa'ya iletirler. Yazı ekinde gerekli belgelerin orijinal nüshalarının imzalı ve kaşeli olarak yer alması gerekmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün incelemesi neticesinde belirlenecek yeni işlem yapabilme limitleri İMKB Başkanlığı'nın onayından sonra üyenin kullanımına sunulur.

Yeni limitler üyeye yazı ile bildirilir.

2-Borçlanma Araçları Piyasası işlem limiti karşılıklarını yatırma, çekme ve değiştirme işlemleri İMKB veya İMKB'nin yetkilendireceği bir saklama kuruluşu tarafından yürütülür.

Üyelerin, işlem limiti karşılığı yatırma/çekme işlemlerini öncelikli olarak İMKB'ye yazılı bir şekilde Salı günleri bildirmesi gerekmektedir.

Yatırma ve çekme talepleri İMKB tarafından Perşembe günleri yapılmak üzere saklama kuruluşuna toplu olarak bildirilir. İMKB'nin izni olmadan saklama kuruluşunun üyeden işlem limiti karşılığı kabul etmesi ve/veya iade etmesi mümkün değildir. Viıman işlemleri, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Müdiirlüğü'nün onayını takiben, Perşembe günleri üyeler tarafından ilgili saklama kuruluşundaki hesaplar üzerinden gerçekleştirilir.

Üyelerin teminat mektubu yatırması durumunda, bu Genelge'de belirtilen hükümler doğrultusunda alınan teminat mektupları Borçlanma Araçları Piyasası'nın onay vermesi neticesinde ilgili saklama kuruluşuna üye tarafından teslim edilir.

Teminat mektubu iadelerinde, üye adına teminat mektubunu teslim almaya yetkili kişinin ad-soyadı ile TC Kimlik Numarası başvuru yazısında belirtilir.

3-Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü ile yapılan tüm limit ve işlem limiti karşılığı yazışmalarında üye başvuru yazısının üyenin Borsa'ya gönderdiği imza sirkülerindeki temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması şarttır. Üyeyi temsile yetkili olmayan kişilerce yapılan başvurular işleme alınmaz.

EK-7 : TÜRK LİRASI CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIGI'NA                        İstanbul, ../../20..

İSTANBUL
.........................................'nın (Borçlu), Borçlanma Araçları Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara karşılık vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı azami TL......................................................... (Yalnız............................................ Türk Lirası) Bankamız tarafından garanti edildiğinden,

Borçlu'nun müşterilere, diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediğini ve verilen zararları ödemediğini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden bir ihtarname keşidesine, Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, Mahkeme kararma ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibaıe alınmaksızın, kayıtsız şartsız, azami yukarıdaki meblağı derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ilk yazılı talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait ticari faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederiz.

Uyuşmazlık halinde, Türk Hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu teminat mektubu kat'i ve süresizdir.

Yetkili İmzalar

Not : Teminat mektubuna ek olarak; teminat mektubunu veren bankanın lıaııgi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinlerin yer alması gerekmektedir.

EK-8: DÖVİZ CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIGI'NA 	     İstanbul, ../../20..

İSTANBUL

.........................................'nın (Borçlu), Borçlanma Araçları Piyasası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara karşılık vermek

zorunda olduğu kesin teminat tutarı azami USD/EUR......................................................... (Yalnız............................................ABD Doları / Euro) Bankamız tarafından garanti edildiğinden,

Borçlu'nun müşterilere, diğer diğer aracı kuruluşlara ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediğini ve verilen zararları ödemediğini bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine önceden bir ihtarname keşidesine, Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibaıe alınmaksızın, kayıtsız şartsız, azami yukarıdaki meblağı derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ilk yazılı talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait Libor (USD) / Euribor (EUR) faiz oranına üç puan eklenerek oluşacak faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederiz.

İşbu teminat mektubunun tazmin edilmesi gerektiği takdirde; tazmin tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kıırtı ile .................... USD/EUR çarpılarak tazmin edilecek Türk Lirası miktarı belirlenecektir.

Uyuşmazlık halinde, Türk Hukuku ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu teminat mektubu kat'i ve süresizdir.

Yetkili İmzalar

Not : Teminat mektubuna ek olarak; teminat mektubunu veren bankanın hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri, teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinlerin yer alması gerekmektedir.

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul