En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-390
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :17
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.I-390
Şikayetçi:
 Asgün Trz.Teks.İnş. Ve Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti., GREEN BUSİNESS CENTER KIZILIRMAK MAH. 1443. CAD. NO : 22/10 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Merkez Bankası (İstanbul Şubesi), Bankalar Caddesi No:13 34420 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42753
Başvuruya konu ihale:
 2012/133133 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Personelinin 01.01.2013-31.12.2013 Döneminde, Belirlenen 17 Güzergâhta Tespit Edilen Ana Ulaşım Noktaları Arasında 250 İş Günü Taşıtılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İstanbul Şubesi Personelinin 01.01.2013-31.12.2013 Döneminde, Belirlenen 17 Güzergâhta Tespit Edilen Ana Ulaşım Noktaları Arasında 250 İş Günü Taşıtılması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5041 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında şirket müdürü ve ortağı olan kişi hakkında açılan kamu davası bulunduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesinin ve yasaklamaya karar verilmesinin yerinde olmadığı, zira anılan kişinin şirketin müdürü ve ortağı olmakla birlikte hakim ortak konumunda bulunmadığı,

 

2) İdarece şikayet dilekçesi ekinde dizi pusulası bulunmadığı, başvuruya konu durumun farkına varıldığı tarihin belirtilmediği, şikayet dilekçesini imzalayan avukatın vekaletnamesinde baro pulu bulunmadığı ve vekaletnamede şikayet başvurusu yapma yetkisinin bulunmadığı, avukata ait imza beyannamesinin sunulmadığı gerekçeleriyle usul yönünden reddedildiği, şikayet dilekçesi ekinde dizi pusulası sunulmamasının esasa etki etmediği, 05.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararına yönelik olarak 06.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda başvurulduğu, şikayet edilen duruma yönelik 10 günlük şikayet başvurusu süresinin en erken kesinleşen ihale kararının alındığı tarihten itibaren başlayabileceği, baro puluna ilişkin eksikliğin tamamlanması için 10 günlük ek süre verilmesi ve eksikliğin tamamlanmasının istenmesi gerektiği, şirketi temsile yetkili olan avukatın hak ararken bütün başvuru yollarını kullanabileceğinin tartışmasız olduğu, bu nedenle bu gerekçelerle başvurunun reddedilmesinin yerinde olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu, şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu olduğu, belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksikliklerin, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27’inci maddesinde, avukatlarca vekaletname sunulan mercilerin pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemeyeceği, gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletnamenin işleme konulamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş, 10’uncu maddesinde ise,8’inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesindeşikayet dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesinin gerekli olduğu,  ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir. Anılan Tebliğ ekinde yer alan “İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı ekin dipnotundaki (b) kısmında, başvuru sahibinin avukat aracılığı ile başvuran tüzel kişi olması halinde şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı suretinin dilekçeye eklenmesi gerektiği açıklaması bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un anılan hükmüne göre idarelerin şikayet dilekçesindeki eksikliklerin istekliye bildirimi konusunda bir yükümlülüğünün olmadığı, isteklilerin söz konusu eksiklikleri başvuru süresi sonuna kadar tamamlamaları halinde başvurunun esasının inceleneceği anlaşılmaktadır. Başvurunun vekalet verilen avukat eliyle yapılması halinde ise vekaletnamede bulunması gereken baro pulunun tamamlanma süresinin Avukatlık Kanunu’nun anılan özel düzenlemesi gereğince dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren on gün olduğu görülmektedir.

 

İdarece 14.01.2013 tarihli yazı ekinde Kurumumuza gönderilen şikayet dilekçeleri ve eklerinin asılları üzerinde yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından idareye üç şikayet dilekçesi sunulduğu, 06.12.2012 tarihinde avukat eliyle yapılan şikayet başvurusu ekinde dilekçeyi imzalayan avukata ait bir vekaletnamenin bulunduğu, söz konusu vekaletnamenin avukat tarafından “aslı gibidir” şerhi düşülerek imzalandığı görülmekle birlikte baro pulunu havi olmadığı, teklifle birlikte sunulan şirket imza sirkülerinde şirket temsilinin müşterek imzaya bağlanmasına rağmen 07.12.2012 tarihinde faksla gönderilen ikinci dilekçenin tek imza ile imzalandığı, 11.12.2012 tarihinde idareye yapılan üçüncü başvuruda da avukata ait vekaletnamenin fotokopi olduğu, idare tarafından avukata ait vekaletnamedeki eksikliğin tamamlanması için on gün beklendikten sonra karar alındığı, istekli tarafından bu süre içinde eksikliğin tamamlanmadığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’e göre, itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, usulüne uygun olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmasıdır. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusu ekinde sunulan avukata ait vekaletnamede baro pulunun bulunmadığı, söz konusu eksikliğin süresi içinde tamamlanmadığı ve başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı anlaşıldığından başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul