• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-409
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :36
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-409
Şikayetçi:
 Sivas Beyazsaray Yemek Tabl. Gıda Eğt.Tem. Ltd. Şti., MEHMET AKİF ERSOY MAH. 11. SOK. NO : 10 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğü, Ankara Karayolu 7. Km 58190 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43527
Başvuruya konu ihale:
 2012/136900 İhale Kayıt Numaralı "İşçi İaşesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğütarafından 01.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşçi İaşesi” ihalesine ilişkin olarak Sivas Beyazsaray Yemek Tabl. Gıda Eğt. Tem. Ltd. Şti.’nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5201 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunmuş oldukları geçici teminat mektubunda idarenin adının doğru yazılmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, bu eksikliğin tamamlatılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde,

“İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde,

Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde,

          “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

          ..

          (3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

          (4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

          (5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

          …

          (9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

          ...” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik ekindeki standart formda geçici teminat mektubunun şekli ve içeriği,

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

 

_ _/_ _/_ _ _ _

No: ................

            [Muhatap İdarenin Adı]

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ......’yi [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat mektubu…../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

 

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası

 

 

           Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

24.2.İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3.Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4.Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3.Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4.Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

            İhale ilanında ve İdari Şartname’de ihale konusu işin “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü” tarafından gerçekleştirilen “İşçi İaşesi” hizmeti alımı ihalesi olduğu, İdari Şartname’nin 1’inci maddesinde ihaleyi yapan idarenin adresinin “Ankara Karayolu 7. Km. 58190 Yapı/Sivas” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli olan Sivas Beyazsaray Tab. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, TC. Ziraat Bankası A.Ş. Sivas Şubesi tarafından düzenlenen 01.11.2012 tarihli geçici teminat mektubunun, ilgili şubeden iki yetkilinin imzasının bulunduğu banka teyidi ile birlikte sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu geçici teminat mektubu üzerinde idarenin adı; “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivas, Ankara Karayolu 7. Km. 58190 Yapı/Sivas-Merkez” olarak belirtilmiştir. Bu itibarla, mektup üzerinde ihaleyi yapan idare olan “Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü” ifadesinin yer almadığı, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü” ifadesi ile yetinildiği, ancak adres kısmında İdari Şartname’nin 1’inci maddesine uygun şekilde ihaleyi yapan idarenin tam adresinin yazıldığı görülmüştür.

 

            TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara’da bulunmakta olup, adresi, “Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / ANKARA” şeklindedir.

 

            Öte yandan bahsi geçen teminat mektubunun mevzuatta aranılan diğer unsurları bakımından yapılan incelemede, işin adının doğru şekilde belirtildiği, iki banka yetkilisinin imzasını taşıdığı,geçerlik süresinin uygun olduğu, teminat miktarının teklif bedelinin %3’ünden fazla olduğu görülmüştür.   

 

            İhalelerde geçici teminat mektubu istenilmesinin amacı, isteklilerin sorumlu teklif vermelerini sağlamak olup, mevzuatta öngörülen geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumları ortaya çıktığında, idarenin sorunsuz şekilde ilgili bankadan tahsilat yapabilmesinin mümkün olması gerekmektedir.

 

            İstekli tarafından sunulan teminat mektubunda her ne kadar muhatap idarenin adı yerine hiyerarşik üstü olan genel müdürlüğün adı yazılmış olsa da mektupta, ihaleyi yapan idarenin adresinin, işin adının ve geçici teminat mektubunun taşıması gereken diğer unsurların yer aldığı, ayrıca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada 2012 yılında “İşçi İaşesi” adında başka bir ihaleye çıkılmadığı hususu da göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sivas Beyazsaray Tab. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul