• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-430
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :57
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.III-430
Şikayetçi:
 Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti., ÇANKAYA MAHALLESİ 106.CADDE NO:75 KAT:5/13 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Yüreğir Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Yavuzlar Mah. 4071Sok. 4 01220 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2012 / 39214
Başvuruya konu ihale:
 2012/122522 İhale Kayıt Numaralı "Yüreğir Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüreğir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 03.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yüreğir Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi” ihalesine ilişkin olarak Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti.nin 16.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.11.2012 tarih ve 39214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4429 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Yüreğir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan “Yüreğir Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi”  işine yönelik olarak sunulan iş deneyim belgesinin Çorlu Belediyesi tarafından yapılan “Cumhuriyet Parkı Düzenlenmesi” işine ait olduğu ve B/III sınıfı iş deneyim belgesi olarak düzenlendiği, idarece benzer iş grubu olarak B/V grubu işler benzer iş olarak düzenlenmesi gerekirken, sunulan iş deneyim belgesinin daha önce yürürlükten kaldırılan Benzer İş Tebliğine göre düzenlendiği ve B/V grubu işleri kapsadığı, sunulan iş deneyim belgesinin idarece istenilen B/III grubu işleri kapsadığı, idarece iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale komisyon kararının incelenmesinden, 7 isteklinin teklif verdiği söz konusu ihalede 2 isteklinin teklifi aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği gerekçesi ile başvuru sahibi Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin ise sunulan iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

 

            “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

            (2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

            c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

            ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

            d) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./6 md.) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

            işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

            (3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

            (4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

            ……

            (6) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./6 md.)İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

            (7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz…..” hükmüne,

 

          Anılan Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

          a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

            b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.”hükmüne,

 

            Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin “(B) Üstyapı (Bina) İşleri” başlığı altında,

 

“I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2.         Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3.         Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

 

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

 

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1.         BII. Grup işler

2.         BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bahse konu işe ait İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türünün1 Adet Kültür Merkezi Yapılması Yapım İşi” olduğu belirtilerek, kabul edilecek benzer işler ve iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde“B III Grubu işleri” düzenlemesine,

 

            7.6.1’inci maddesinde“Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği” düzenlemesine,

 

            7.1’inci maddesinin (h) bendinde“Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Aynı Şartnamenin 7.5.1’inci maddesi uyarıncaistekli tarafından teklif edilen bedelin % 75’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

            Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.5’inci ve 2.8’inci maddesinde,

 

          “2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

          …

 

          2.8. Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

           İstekliler tarafından birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgesi sunulması halinde, mezkur Tebliğin 2.8’inci maddesi açıklamasının uygulanması uygun düşecektir. Başka bir anlatımla, ihale komisyonunca, sunulan iş deneyim belgesine esas olan iş gruplarından ihale konusu işe benzer olanları tespit edilerek bu imalatların güncellenmiş toplam tutarı üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

            İş deneyim belgesi ile ilgili olarak değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin iş deneyim belgeleri incelendiğinde;

 

            Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Parkı Düzenlemesi Yapım” işine ait 14.08.2012 tarih ve 201201200 sayılı belge tutarı 4.904.176,81 TL tutarında “İş Durum” belgesi ile buna dayanak teşkil eden “Hakediş Raporunun”  sunulduğu, sunulan “İş Durum” belgesinin 3’üncü maddesinde “Uygulanan yapı tekniği: B-3” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Çorlu Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2011/34097 İKN ile 08.04.2011 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “Cumhuriyet Parkı Düzenlemesi Yapım” işine Nur-Sa İnşaat Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenen “İş Durum” belgesinin benzer iş grubunun belirlenmesi işleminin yürürlükten kaldırılmış 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek İşlere Ait Tebliğde” yer alan açıklamalar dikkate alınarak düzenlendiğinin anlaşıldığı, oysa başvuru sahibi firma tarafından sunulan iş deneyimine dayanak teşkil eden hakediş raporunda yer alan ihale konusu iş veya benzer iş kapsamındaki imalatlar yukarıda yer verilen yürürlükte bulunan Tebliğin 2.8’inci maddesi kapsamında değerlendirildiğinde, işin kapsamında peyzaj ve saha düzenlemeleri, havuz yapımı, çocuk oyun grupları, spor aletleri yapımı işleri gibi inşaat işlerinin bulunduğu, ancak ihale konusu işe ait İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde yer alan “B III Grubu işler” içerisinde yer alan bina işleri kapsamına giren işlerin bulunmadığı, söz konusu belgedeki işin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olmadığı anlaşıldığından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesininyerinde olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul