En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-429
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :56
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UY.III-429
Şikayetçi:
 Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. Ve San. A.Ş., NASUH AKAR MAH. 1405.SOK. NO:6 BALGAT / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı), Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2012 / 40252
Başvuruya konu ihale:
 2012/151547 İhale Kayıt Numaralı "1. Bölge (İstanbul) Ve 14. Bölge (Bursa) Müdürlükleri Dahilinde H2 Engelleme Düzeyine Sahip Çelik Otokorkuluk Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığıtarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1. Bölge (İstanbul) Ve 14. Bölge (Bursa) Müdürlükleri Dahilinde H2 Engelleme Düzeyine Sahip Çelik Otokorkuluk Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. nin 20.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012 tarih ve 40252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4555 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Şikayete konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 3. maddesi gereğince yapılması istenen oto korkuluk sistemlerinin sınıfının “H2-W4-B” olarak belirtildiği, söz konusu sınıf sistemine ilişkin imalatın Türkiye’de sadece Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından yapıldığı, idare tarafından gönderilen cevapta bu sınıfın minimum sınıf olduğu ve ihaleye katılacak firmaların daha üst sınıflardaki oto korkuluk sistemlerini teklif edebilmelerinin mümkün olduğunun belirtildiği, ancak H2-W4-B sınıfının üstündeki oto korkuluk sistemlerinin daha pahalı olması sebebiyle  teklif edilmesinin mümkün olmadığı bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden kaynakların verimli kullanılmasın ilkesine aykırı olacağı, idarenin sadece “H2-W4-B” sınıfını istemesi sebebiyle kendi ürettikleri oto korkuluk ürünlerinin ihale dışı kaldığı ve rekabetin engellendiği, ayrıca anılan sınıf üzerinden ihale yapıldığı takdirde, ileride doğabilecek montaj ihalelerinde de diğer firmalara şans tanınmayacağı, ileride karayollarındaki farklı bölgeler arasında yapılacak diğer otokorkulukların da farklı sınıflar mevcut olması sebebiyle bütünlüğün bozulacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdareye şikayet başvurusu üzerine başvuru sahibine gönderilen cevap yazısında,  idarelerinin yol ağında, öteden beri kullanılmakta olan Ağır Hizmet Tipi Otokorkuluğun (AHO) özel sektörce TS EN 1317 kapsamında yurtdışında gerçekleştirilmiş çarpışma testine göre, teknik değerlerinin; engelleme düzeyi H2 (13 ton otobüs), çalışma genişliği W5=1,7m, çarpışma şiddeti seviyesinin B olduğu, idarelerinin yol ağında AHO sisteminin montajı sırasında gerek duyulan W5 mesafesinin sağlanması yönünden bir takım zorluklar yaşandığından, çalışma genişliği olarak daha iyi olan W4=1,3 m değerinin kabul edildiği, AHO sisteminin 1 metre tül ağırlığının da takriben 77 kg. olması nedeniyle anılan sistemin kendilerine pahalıya mal olduğu, dolayısıyla hem ekonomik yönden, hem de idarenin yol ağı platform genişlikleri yönünden, ihalenin H2-W4-B sınıfının minimum sınıf olduğu, ihaleye katılacak firmaların daha üst sınıflardaki otokorkuluk sistemlerini de teklif edebilmelerinin yolunun da açık olduğu, idareleri tarafından 22.06.2012 tarih ve 1437 sayılı yazıları ile H2 engelleme düzeyine sahip otokorkuluk sistemlerinin sorulduğu ve alınan cevaplardan H2-W4-B sınıfına ilişkin otokorkuluk sistemlerinin birden fazla firmanın portföyünde bulunduğunun anlaşıldığı,  ayrıca isteklinin ihale şartlarına uyum sağlayacak pozisyonu almalarının gerektiği, ihtiyaç duyulan performanstaki oto korkuluk sistemleri yerine, daha alt performans seviyelerinde yer alan otokorkuluk sistemlerinin istenilmesi yönünde bir husustan söz edilemeyeceği belirtilmektedir. 

 

            Yapılan incelemede, ihale konusu işin, 1. Bölge (İstanbul) ve 14. Bölge (Bursa) Müdürlükleri Dahilinde H2 Engelleme Düzeyine Sahip Çelik Otokorkuluk Yapılması işi olduğu işin türü ve miktarının ise,

 

Sıra No

İş Kalemi No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

ÇOY-01

H2 engelleme düzeyine sahip otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (İndirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, minimum H2-W4-B sınıfı)

  metre tul

23.720,000

2

ÇOY-02

H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması ve montajı (İndirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) (Tek taraflı, minimum H2-W4-B sınıfı)

  metre tul

5.760,000

 

            Şeklinde belirlendiği, başvuruya konu ihalede henüz ihale komisyonu kararı alınmadığı, ancak ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği  görülmüştür.

 

            İdare tarafından ihaleye hazırlık aşamasında başvuru sahibi firmanın da aralarında bulunduğu yedi firmaya gönderilen 22.06.2012 tarihli yazı ile, idarelerinin yol ağında kullanılmakta olan Ağır Hizmet Tipi Otokorkuluk (AHO) sisteminin,  özel sektörce yurt dışında TS EN 1317-5+A1standartı kapsamında gerçekleştirilmiş çarpma testine göre, teknik değerlerinin; performans sınıfı H2 (13.000kg otobüs), çalışma genişliği W5=1,7m (tesir alanı), dinamik yer değiştirme Dm=1,2 m, B çarpışma seviyesinde ve 1 metre tül ağırlığının takriben 77 kg olduğunun görüldüğü, performans sınıfı H2 olan ve AHO sisteminden hem teknik değerler hem de ağırlıkça daha hafif otokorkuluk sistemlerinin fiyat tespiti yönünden bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ve bu vasıftaki sistemlerin AHO sistemine nazaran fiyat avantajı sağlayacağı düşünüldüğünden, firmaların kendi bünyelerinde olması kaydıyla, AHO sisteminden hem daha iyi teknik değerlere sahip hem de ağırlıkça daha hafif otokorkuluk sistemlerine ait (ankrajlı tip dahil), TS EN 1317-5+A1 standardı kapsamındaki CE belgesi ve eklerinin (teknik çizimler, cıvata tork değerleri, 1 metre tül ağırlığı, vb. bilgileri de içeren dokümanlar)ın 20.07.2012 tarihine kadar kendilerine iletilmesinin istendiği, altı firmanın portföylerinde bulunan otokorkuluk sistemlerine ilişkin dokümanlarını idareye gönderdiği, başvuru sahibinin söz konusu yazıya istinaden idareye bir bilgi sunmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

           

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

           

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece, yapılması ve montajı istenen ve “Tek taraflı, minimum H2-W4-B sınıfı oto korkuluk” şeklinde tanımlanan oto korkuluk ile ilgili yapılan araştırmada, söz konusu korkuluğun TS EN 1317 kapsamında, (H2)’nin yüksek tutma seviyesi sınıfında olan ve 13 ton’luk bir otobüsü engelleme düzeyini, (W=4)’ün 10.000kg’lık yüklü kamyonetin 70km/saat hız ve 15° çarpma açısı ile dikme aralığı 1,33 metre olan otokorkuluk sistemde oluşturabileceği maksimum enine deplasman (çalışma genişliği) 1,3 m’yi, (B)’nin ise çarpma şiddeti seviyesini ifade ettiği anlaşılmıştır. Oto korkulukların herhangi bir kaza meydana gelmesi durumunda cinsine ve sınıfına göre esneyerek veya esnemeden çarpan aracı güvenli bir şekilde yol içerisinde tutabilmek için tasarlandığı, örneğin düşük çalışma genişliği sayesinde sürücünün güvenliğinin sağlanması gibi hususlar ve belirlenen teknik standartların uluslararası teknik standartlar olduğu göz önüne alındığında,  ihale konusu işte uzmanlaşmış teknik bir kuruluş olan idarenin ihtiyaç duyulan performanstaki otokorkuluk sistemini belirlemek konusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince takdir hakkının bulunduğu düşünülmektedir.

 

            Öte yandan ihaleye ait idari şartnamede alt yüklenici çalıştırılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı, ihale dokümanında, söz konusu otokorkuluğun imalatçısı olma şartının aranmadığı, sadece teknik şartnamede, montajı yapılacak otokorkulukların teknik özelliklerinin neler olması gerektiği yönünde düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalenin bir yapım işi ihalesi olduğu, bir yapım müteahhitinin montajı yapılacak malzemeleri mutlaka üretmesi gerekmediği, söz konusu malzemeleri üreten kişiden temin etmek yolu ile ya da alt yüklenici çalıştırmak yolu ile de ihalelere katılabileceği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin idarenin kendi ihtiyacını karşılamak üzere belirlediği teknik özellikler nedeniyle ihaleye katılımının engellenmediği düşünülmektedir.

 

            Sonuç olarak başvuruya konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, idarelerin ihtiyacına uygun bazı performans kriterlerini belirleyebileceği, ihale konusu işin bir yapım işi olduğu ve teklif veren isteklilerin mutlaka üretici firma olması gerekmediği düşünüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul