• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-415
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :42
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-415
Şikayetçi:
 Turnam Temizlik Hiz. Yemek Ürt. Güv. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Denizay Yem. Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, AYDIN ARSLAN BULVARI AYDINKENT ŞELALE EVLERİ 9. BLOK KAT . 1 NO : 2 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Salihli Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Mh. Kurudere Cd. 1 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42716
Başvuruya konu ihale:
 2012/147164 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Ve Onarım İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım İşi.” ihalesine ilişkin olarak Turnam Temizlik Hiz. Yemek Ürt. Güv.  Mad. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Denizay Yem. Hiz. Tem. Teks. Bilg. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5018 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik hesaplama modülünü kullanarak hatalı birim fiyatlara ulaştığı, hatalı ve asgari işçilik maliyetinin altında kalan birim fiyatlar üzerinden teklifte bulunduğu, teklif fiyatı asgari işçilik maliyetini karşılamayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 25 inci maddesinde; “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak personele Brüt Asgari ücretin üzerinde yapılacak % fazlası ödeme oranları,Ulusal Bayram ve Tatil Günleri ile Hafta içi yapılacak fazla çalışma saatleri aşağıda belirtildiği gibidir.
VASIFLI PERSONEL TABLOSU:
1 Adet Vasıflı Personel (Elektrik Teknikeri) Brüt Asgari Ücrete %100(Yüzde Yüz)fazlası ilave,
1 Adet Vasıflı Personel(Kamyon şöförü) Brüt Asgari Ücrete % 20(Yüzde Yirmi)fazlası ilave,
4 Adet Vasıflı Personel Usta(İnşaat)Brüt Asgari Ücrete % 20 (Yüzde Yirmi)fazlası ilave,
1 Adet Vasıflı Personel(Çavuş)Brüt Asgari Ücrete % 30 (Yüzde Otuz)fazlası ilave,
1 adet Vasıflı Personel(Operatör -kepçe)Brüt Asgari Ücrete %30(Yüzde Otuz) fazlası ilave,
2 Adet Vasıflı Personel (kaynakçı)Brüt Asgari Ücrete % 20 (Yüzde Yirmi)fazlası ileve,
2 Adet Vasıflı Personel ( Sucu)Brüt Asgari Ücrete % 20 (Yüzde Yirmi)fazlası ilave,
1 Adet Vasıflı Personel (Elektrikçi)Brüt Asgari Ücrete % 60 (Yüzde Altmış)fazlası ilave,
2 Adet Vasıflı Şöför(Binek Araç)Brüt Asgari Ücrete %10 (Yüzde On)fazlası ilave,
4 Adet Vasıflı Traktör Şöförü Brüt Asgari Ücrete % 10(Yüzde On)fazlası ilave,
1 Adet Vasıflı Boyacı Brüt Asgari Ücrete % 20(Yüzde Yirmi)fazlası ilave,

VASIFSIZ TABLOSU:
1-) ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİ:
70 Kişix14,5 Gün = Yıllık 1.015,00 Yevmiye

2-) HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA
Vasıfsız personel Hafta Tatili Çalışma = 20 Kişi X 30 Gün = Yıllık 600 Yevmiye

HAFTA İÇİ FAZLA ÇALIŞMA:
Vasıfsız Personel Fazla çalışma 115 Kişi =Yıllık 5000 Saat
Vasıflı Personel Usta(İnşaat) Fazla Çalışma 4 Kişi=Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Kamyon Şöförü Fazla Çalışma 1 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Prsonel Operatör(kepçe)Fazla Çalışma 1 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Çavuş Fazla Çalışma 1 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Elektrik Teknikeri Fazla Çalışma 1 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Kaynakçı Fazla Çalışma 2 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Sucu Fazla Çalışma 2 Kişi =Yıllık 150 Saat
Vasıflı Personel Elektrikçi Fazla çalışma 1 Kişi =Yıllık 150 Saat
vasıflı personel Boyacı Fazla çalışma 1 Kişi= Yıllık 150 Saat

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu Hizmet ihalesinde yaklaşık maliyet hesabında iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 24 iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; 19.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında komisyon tarafından yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ihale dokümanının incelenmesi neticesinde yaklaşık maliyetin hesaplanmasında aritmetik hataların yapıldığının tespit edildiğinin ve bu hataların düzeltilmesi amacı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verildiğinin belirtildiği,

 

21.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında ise kâr hariç düzeltilmiş yaklaşık maliyetin 2.100.068,20 TL olduğunun ve ihalenin teklif fiyatı bu tutar ile aynı olan Gezerler Akaryakıt İnşaat Hayvan Ürünleri Nakliyat Gıda Maddeleri Dayanıklı Tüketim Zirai ve Orman Ürünleri Maden Temizlik Özel Güvenlik Taşımacılık Taahhüt İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

İncelenen ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet idarece 2.100.068,29 TL olarak hesaplanmıştır. İtirazen şikayet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik hesaplama modülünü kullanarak hatalı birim fiyatlara ulaştığı ve isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı olan 2.100.071,41 TL’nin altında olduğu ve bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 2.100.107,06 TL olarak bulunmaktadır.

 

Bu itibarla şikayete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 2.100.107,06 TL olduğu, bu durumda teklif fiyatı bu tutardan düşük olan ihale üzerinde bırakılan Gezerler Akaryakıt İnşaat Hayvan Ürünleri Nakliyat Gıda Maddeleri Dayanıklı Tüketim Zirai ve Orman Ürünleri Maden Temizlik Özel Güvenlik Taşımacılık Taahhüt İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu ve bu nedenle anılan istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ancak istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilse de; isteklinin teklifi, teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamını karşılamadığı gerekçesi ile reddedileceğinden isteklinin teklifinin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gezerler Akaryakıt İnşaat Hayvan Ürünleri Nakliyat Gıda Maddeleri Dayanıklı Tüketim Zirai ve Orman Ürünleri Maden Temizlik Özel Güvenlik Taşımacılık Taahhüt İthalat İhracat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul