En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-418
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :45
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-418
Şikayetçi:
 İdeal Tur Taşımacılık Gıda İnşaat Otomotiv Elektrik Elektronik Temizlik Ve Yemek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, HACI İSMAİL MAH. AHMET TOPRAK CAD. NO : 69/D BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Askerlik Şubesi Başkanlığı, 1'İnci Sakarya Mah. Dr.Ahmet Toprak Cd. 50 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43451
Başvuruya konu ihale:
 2012/167036 İhale Kayıt Numaralı "Balıkesir As. Ş. Bşk.Lığı Personel Servisi Kiralaması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Balıkesir Askerlik Şubesi Başkanlığıtarafından 10.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Balıkesir As. Ş. Bşk.lığı Personel Servisi Kiralaması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdeal Tur Taşımacılık Gıda İnşaat Otomotiv Elektrik Elektronik Temizlik ve Yemek Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43451sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5180sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı, dolayısıyla teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Balıkesir As. Ş. Bşk.lığı Personel Servisi Kiralaması” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

PERSONEL SERVİS KİRALAMASI 1 ADET (EN AZ 21+1 KİŞİLİK) OTOBÜS 250 (İKİYÜZELLİ) TAM SEFER

TAM SEFER

1,000

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Şartname’nin 47.1’inci maddesinden güzergah uzunluğunun 30 km olduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 02.01.2013, işin bitiş tarihinin 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü bulunmaktadır.

 

Kanun’un anılan maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında Kurumca hazırlanacak ikincil mevzuatın esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece yapılan değerlendirme neticesinde yaklaşık maliyeti 15.000,00 TL olan ihaleye katılan iki istekliden biri olan Basra Tur. Loj. Nak. İnş. Gıda Hay. Tarım Tem. Kır. İhale Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin (9.500,00 TL) aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında isteklinin yakıt gideri, araç kira/bakım gideri, sigorta gideri ve personel gideri gibi maliyet bileşenlerine ilişkin açıklamalarının istenildiği, anılan isteklinin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda; ihalenin, açıklaması yeterli bulunan Basra Tur. Loj. Nak. İnş. Gıda Hay. Tarım Tem. Kır. İhale Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, başvuru sahibi İdeal Tur Taş. Gıda İnş. Oto. Elek. Elekt. Tem. ve Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin (14.750,00 TL) ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale uhdesinde kalan istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; teklif bileşenlerine dair açıklama sayfasını, Karsan yetkili servisinden alınmış ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın yakıt sarfiyatına dair belgeyi, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen şoförün aynı anda 5 ayrı kurumun personel taşıma hizmetini yürüttüğüne dair istekli ve SMMM’ye ait beyanı, işte kullanılması öngörülen servis aracına ait ruhsat belgesinin suretini, 11.12.2012 tarihine ait EPDK Bayi Satış Bültenini, araç bakım onarım maliyetine dair servis formunu, Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Poliçesini, Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesini ve Kasko Sigorta Poliçesini sunmuştur.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin teklif bileşenlerinin aşağıdaki biçimde olduğu görülmüştür.

 

İsteklinin Teklif Bileşenleri

TL

1) İşçilik maliyeti

1.800,00

2) Araç bedeli

0

3) Sigorta ve kasko bedeli

0

4) Akaryakıt gideri

3.748,32

5) Bakım gideri

148,29

6) Sözleşme gideri

440,40

Ara toplam:

6.137,01

Kâr:

3.362,99

               Toplam:

9.500,00

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin açıklaması anılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

a) İstekli, ihale konusu işte çalıştıracağı şoföre aylık 750,00 TL maaş verdiğini ve şoförün aynı zamanda 5 ayrı kurumun servis hizmetinde çalıştığını beyan ederek ihale konusu işteki işçilik maliyeti (şoförün çalışma ücreti) için aylık 150,00 TL üzerinden iş süresince (12 ay) 1.800,00 TL gider öngörmüştür. İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi uyarınca ihale konusu işte fiyat farkı verilmeyecektir. Bu durumda, 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olan brüt asgari ücrette ihale konusu işin gerçekleştirileceği 2013 yılı içerisinde herhangi bir artış olmayacağının kabulü halinde dahi, 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden bir işçinin aylık maliyeti (herhangi bir yemek, yol veya giyim gideri öngörülmeden) yaklaşık 1.143,00 TL’dir. Dolayısıyla, isteklinin şoförün aynı zamanda 5 ayrı kurumun servis hizmetinde çalışacağına dair beyanının kabulü halinde, ihale konu iş için öngörülecek asgari aylık işçilik maliyetinin (1.143,00/5=) 228,60 TL olması gerektiği anlaşıldığından, işçilik maliyeti için isteklinin öngörmüş olduğu aylık maliyetin, 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan aylık tutardan dahi düşük olduğu tespit edilmiştir. (Öte yandan, 2013 yılının ilk altı aylık dönemi ve ikinci altı aylık döneminde geçerli olan aylık brüt asgari ücretler üzerinden bir işçinin aylık maliyeti (herhangi bir yemek, yol veya giyim gideri öngörülmeden) sırasıyla 1.189,00 TL ve 1.241,13 TL’dir.)Dolayısıyla, araç şoförüne brüt asgari ücretten daha düşük ücret verilmesini öngören isteklinin işçilik maliyetine dair açıklaması yerinde bulunmamıştır.

 

b) İstekli ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın firmaları adına kayıtlı olduğundan bahisle herhangi bir kiralama giderlerinin olmayacağını beyan etmiş, ayrıca, söz konusu araç için herhangi bir amortisman gideri de öngörmemiştir. Açıklama kapsamında sunulan araca ait ruhsat belgesi suretlerine bakıldığında, ihale konusu iş kapsamında kullanılması öngörülen aracın istekli adına kayıtlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, kullanılacak araca ilişkin olarak kiralama gideri öngörülmesi gerekirken bu gidere teklif bileşenleri arasında yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

c) İstekli ihale konusu işte çalıştırmayı öngördüğü araca ait sigorta ve kasko işlemlerinin hali hazırda yapılmış olduğundan bahisle sigorta ve kasko maliyetine ilişkin herhangi bir tutar öngörmemiştir. Bu kapsamda yürürlüğü devam eden sigorta poliçelerine açıklama kapsamında yer verilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu aracın aynı anda çalıştırılacağı diğer işler yanında ihale konusu işte de çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, aracın sigorta giderlerinin ihale konusu işte çalıştırılacağı oran nispetindeki kısmının aşırı düşük teklif açıklamasında araç sigorta maliyeti olarak öngörülmesi gerektiği kabul edilmiştir. Başka bir ifadeyle, isteklinin sigorta giderleri için sıfır maliyet öngörmesinin kabul edilmesi isabetli görülmemektedir.

 

d) İstekli akaryakıt gideri için toplam 3.748,32 TL öngörmüştür. Anılan tutarı ise, gerçekleştirilecek 1 tam seferin 30 km mesafeye tekabül ettiği, iş kapsamında 250 tam sefer yapılacağı, kullanılacak aracın 100 km’de 12 lt mazot sarf edeceği ve 1 litre mazotun 4,11 TL olduğu hususlarını göz önüne alarak hesaplamıştır. İsteklinin dikkate aldığı çarpanlar üzerinden hesaplama yapıldığında (250 x 30 x 4,11 x 12 / 100=) 3.699,00 TL akaryakıt maliyeti hesaplanmakta olup, isteklinin açıklamasında akaryakıt sarfiyatı gideri için öngördüğü tutar anılan tutarı karşılamaktadır. Ayrıca, istekli açıklaması kapsamında Karsan yetkili servisinden alınmış ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın yakıt sarfiyatının 100 km’de 12 litre olduğuna dair belgeyi ve 11.12.2012 tarihine ait EPDK Bayi Satış Bültenini sunmuştur. Her ne kadar 10.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede anılan Tebliğ’in 79.4.2.8’inci maddesi uyarınca motorin birim fiyatının tevsik edilmesi için ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki bir tarihte yayımlanmış EPDK Bayi Satış Bülteninin sunulabileceği anlaşılmakla birlikte, istekli tarafından hesaplamalarda ihale tarihinden sonraki güne ait Bayi Satış Bülteninde yer alan motorin fiyatının KDV dâhil tutarının kullanıldığı ve hesaplamalarda dikkate alınan birim fiyatın bahse konu tarih aralığında yayımlanmış EPDK Bayi Satış Bültenlerindeki (örneğin 09.12.2012 tarihli bülten) motorin birim fiyatının (KDV hariç 3,55 TL/litre) üzerinde olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, motorin birim fiyatının belgelendirilmesindeki söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir. Neticede, isteklinin akaryakıt sarfiyatı için öngördüğü tutara dair açıklaması yeterli bulunmuştur.

 

e) İstekli tarafından araç bakım gideri için 148,29 TL öngörülmüştür. İstekli açıklama yazısında aracın periyodik bakımının 10.000 km aralıklarla yapıldığını ve ihale konusu iş süresince 2 kez bakım yapılması gerektiğini beyan etmiş, ayrıca anılan tutarı tevsik etmek amacıyla Atilla Tezcan – Karsan Servis İşletmesi’nden almış olduğu “Onarım Kapanış Formu” nu sunmuştur. Söz konusu form incelendiğinde, formda 17.10.2012 tarihinde bakımı yapılan aracın periyodik bakımı için gerekli malzeme ve işçilik miktar ve tutarlarının bulunduğu, toplam tutarın ise KDV dahil 148,29 TL olduğu görülmüştür. Bu durumda, isteklinin açıklamasında iş süresince 2 kez bakım yapılacağını belirtmesine karşın tek bir periyodik bakım için gider öngördüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, anılan Tebliğ’in 79.4.2.3’üncü maddesi göz önünde bulundurulduğunda, fatura öncesinde düzenlendiği anlaşılan söz konusu form ile periyodik bakım için öngörülen maliyet tutarın tevsik edilemeyeceği, anılan tutarın bahse konu Tebliğ maddesi uyarınca fiyat teklifi ile belgelendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda aktarılan nedenlerle mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılan Basra Tur. Loj. Nak. İnş. Gıda Hay. Tarım Tem. Kır. İhale Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul