• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-467
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :5
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-467
Şikayetçi:
 Enh Temizlik İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, FEVZİ ÇAKMAK MAH. 2/1 SOK. NO : 1 YILMAZER İŞ MERKEZİ D : 39 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü), Büyük Camı Mah. Izzet Baysal Cad. No:95 14000 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43474
Başvuruya konu ihale:
 2012/174429 İhale Kayıt Numaralı "İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Destek Personeli" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Personeli” ihalesine ilişkin olarak ENH Temizlik İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5186 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin teklif bedellerinin ihalede teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden işin adının insan kaynakları ve eğitim müdürlüğüne destek personeli alımı olduğu, toplam 45 personelle yürütüleceği anlaşılmıştır.

 

Anılan Şartname’nin 25’inci maddesi “Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.Vergi, resim ve harç giderleri ile ulaşım, konaklama, personel ve sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1 kişi Basın Yayın Koordinatörü %150, 17 kişi Büro personeli %35, 1 kişi Basın Yayın Personeli % 50, 5 kişi Bilgi İşlem Personeli %50, 16 kişi Halkla İlişkiler Personeli %50 ve 5 kişi Özel Kalem Personeli %60 olmak üzere asgari ücretin fazlası şeklinde uygulanacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta prim oranı 1'dir.”şeklinde,

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetveli “

 

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

BASIN YAYIN KOORDİNATÖRÜ

ADET

1

12

 

 

2

BASIN YAYIN PERSONELİ

ADET

1

12

 

 

3

BİLGİ İŞLEM DESTEK PERSONELİ

ADET

5

12

 

 

4

HALKLA İLİŞKİLER DESTEK PERSONELİ

ADET

16

12

 

 

5

BÜRO PERSONELİ

ADET

17

12

 

 

6

ÖZEL KALEM DESTEK PERSONELİ

ADET

5

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “16.5. Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı maddesinin 16.5.2.1 maddesinde; “İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan maddesi ve sözkonusu yazı doğrultusunda yapılan hesaplama sonucunda toplam asgari işçilik maliyetinin 938.534,16 TL. olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taahhüt İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bayındır Sosyal Hizmetler İnşaat Ormancılık Gıda Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şti.nin teklif bedellerinin 938.530,92 TL olduğu ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır…

 

…79.5 Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…”açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tebliğ açıklaması uyarınca teklif bedelleri teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taahhüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Bayındır Sosyal Hizmetler İnşaat Ormancılık Gıda Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şti.nin tekliflerinindeğerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Lider İnşaat Temizlik Gıda Nakliyat Peyzaj Özel Güvenlik Sistemleri Taahhüt İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve Bayındır Sosyal Hizmetler İnşaat Ormancılık Gıda Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şti.nin tekliflerinindeğerlendirme dışı bırakılarak ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul