En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-479
 • Toplantı No: 2013/008
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :17
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-479
Şikayetçi:
 Bupe Tabıldot Gıda Tekstil Temizlik İlaçlama Personel Ve Sosyal Hizmetler Pazarlama Tic. Ve San. Ltd. Şti., AKÇAKOYUNLU MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:67 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğü, Kızılcaoba Mahallesı Veysel Karanı Caddesı Ibnı Sına Sokak 7/9 46300 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 995
Başvuruya konu ihale:
 2012/155050 İhale Kayıt Numaralı "Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğüne Malzemeli Mamul Yemek Alımı Hizmeti İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğü tarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğüne Malzemeli Mamul Yemek Alımı Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Bupe Tabıldot Gıda Tekstil Temizlik İlaçlama Personel ve Sosyal Hizmetler Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 995 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/182 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

 

 1. İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasındaki bilgi eksikliklerinin tamamlatıldığı, kamu ihale mevzuatında buna imkân veren bir düzenlemenin bulunmadığı, idarece tesis edilen işlemin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan yanlışların düzeltilmesi anlamına geldiği ve yasal olmadığı,

 

 1. İdarece şikâyet başvurusuna verilen cevabın şekil içerik yönünden hatalı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

22.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, isteklilerden İnceler Marketçilik Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin İdari şartnamenin 7.1.h maddesinde istenilen belgenin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, bu isteklilerden Usta Yemek Temizlik İnş. Otom. Eğit. Teks. Cenz. Hizm. Tur san. Tic. Ltd. Şti. ile El-Pak Gıda Ambalaj Kırtasiye Deri Ürünleri Büro Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmalarının istenildiği, istekliler tarafından sunulan açıklamalarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin istenildiği, verilen süre içerisinde Usta Yemek Temizlik İnş. Otom. Eğit. Teks. Cenz. Hizm. Tur san. Tic. Ltd. Şti.nin eksiklikleri tamamlamadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, El-Pak Gıda Ambalaj Kırtasiye Deri Ürünleri Büro Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ise verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamladığı ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdarece aşırı düşük teklif sahibi olarak değerlendirilen isteklilere gönderilen 26.11.2012 tarihli yazıda “…tarafınıza tevdi edilen ihale dokümanları doğrultusunda Teknik Şartname maddeleri İdari Şartname teklif mektubunda belirtilen bileşenlere göre ayrıntılı bir şekilde belgeleri ile birlikte bu hizmeti nasıl karşılayacağınızı… bildirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 04.12.2012 tarihli yazının ekinde aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu, açıklama kapsamında hesap analizlerine, proforma faturalara, alış faturalarına ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarına yer verildiği,

 

İdare tarafından açıklama kapsamında sunulan proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4’üncü maddesine uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine 11.12.2012 tarihli yazı ile anılan istekliden söz konusu proforma faturaların anılan mevzuat düzenlemesine uygun bir şekilde sunulmasının istenildiği,

 

Anılan istekli tarafından 13.12.2012 tarihli yazının ekinde istenilen belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.           

 

Kamu İhale genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde “Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.”açıklamalarının bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 04.12.2012 tarihli yazının ekinde sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan proforma faturalarda anılan Tebliğ maddesi uyarınca bulunması gereken meslek mensubu onaylarının bulunmadığı, idare tarafından bu eksikliğin tamamlatıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.


            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almakta olup, maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, belgelerde bilgi eksikliğinin tamamlatılması yöntemi, anılan Kanunun 37’inci maddesi çerçevesinde yapılan tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına özgüdür. İsteklilerin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunacağı belgelerin ise Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan açıklamalardaki usule göre eksiksiz olması ve anılan Tebliğ açıklamalarına uygun belge sunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği sonucu doğmaktadır. Bu doğrultuda, isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan eksiklik ve hataların düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, mevzuata uygun aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde idarece şikâyet başvurusuna verilen cevabın şekil içerik yönünden hangi gerekçeyle hatalı olduğu hususunun belirtilmediği görülmekle birlikte, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevabi yazının asli unsurları taşıdığı görüldüğünden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, El-Pak Gıda Ambalaj Kırtasiye Deri Ürünleri Büro Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasındaki bilgi eksikliklerinin tamamlatıldığı, kamu ihale mevzuatında buna imkân veren bir düzenlemenin bulunmadığı, idarece tesis edilen işlemin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan yanlışların düzeltilmesi anlamına geldiği ve yasal olmadığı” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurulca, El-Pak Gıda Ambalaj Kırtasiye Deri Ürünleri Büro Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinindeğerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğüne Malzemeli Mamul Yemek Alımı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa rayiçlerinin esas alınması ile aşağıda tabloda verilen;

 

13+ kahvaltı maliyeti

51.994,25 TL

13+ ara öğün maliyeti

37.941,75 TL

13+ ana öğün maliyeti

109 609,50TL

13+ ana öğün akşam yemeği maliyeti

109.609,50 TL

Personel kahvaltı maliyeti

945,35 TL

Personel ana öğün öğle yemeği maliyeti

25907,70 TL

Personel ana öğün akşam yemeği maliyeti

1.992,90 TL

Özel hizmet personeli kahvaltı maliyeti

3.731,40 TL

Özel hizmet personeli öğle yemeği maliyeti

13.950,30 TL

Özel hizmet personeli akşam yemeği maliyeti

7 971,60 TL

Özel gün menüsü

7.260,00 TL

 

Bileşenlerin toplamı olan 370.964,25 TL ye, %18 oranında KDV eklenmek suretiyle toplam 437.737,82 TLolarak hesaplandığı;

 

                                                                                   Bahse konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, 22.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “İdari şartnamenin 7.1.h. maddesinde istenilen belgenin sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan üçeteklifinde geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin adı

Teklif Bedeli (TL)

Usta Yemek Temz. İnş. Oto. Eğt. Teks. Cenz.  Hizm. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

284.091,25

El-Pak Gıda Amj. Kırt. Deri Ür. Büro Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

305.401.25

Bupe Tabl. Gıda Teks. Temz. İlç. Per. Sos. Hizm. Paz. Tic ve San. Ltd. Şti.

345.667,50

 

            Şeklinde verildiği, idarece, bu üç istekli arasında, Usta Yemek Temz. İnş. Oto. Eğt. Teks. Cenz.  Hizm. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ile El-Pak Gıda Amj. Kırt. Deri Ür. Büro Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklalarını sunmalarının istenildiği, istekliler tarafından sunulan açıklamalarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin istenildiği, verilen süre içerisinde Usta Yemek Temz. İnş. Oto. Eğt. Teks. Cenz.  Hizm. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin eksiklikleri tamamlamadığı ve bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı, El-Pak Gıda Amj. Kırt. Deri Ür. Büro Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ise, verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamladığı ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul