En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-507
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :46
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.I-507
Şikayetçi:
 On Özel Güvenlik Hiz.. Ltd. Şti., ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO : 71 MACUNKÖY GİMAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Hüseyin Gazi Mahallesi Mamak Caddesi No: 213 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 458
Başvuruya konu ihale:
 2012/165407 İhale Kayıt Numaralı "20 Ay Süreli Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mamak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğütarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Ay Süreli Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak On Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/89 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdare tarafından 31.10.2012 tarihinde yapılan 15 aylık özel güvenlik hizmet alımı ihalesi için açıklanan yaklaşık maliyet ile 20 aylık özel güvenlik hizmet alımı için açıklanan yaklaşık maliyet dikkate alındığında işçi sayısı iş süresi, diğer giderler dikkate alındığında teklif verdikleri 20 aylık özel güvenlik hizmet alımı ihalesi için yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığının görüldüğü, bu nedenle ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin sağlıklı sonuç vermeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) 1 adet 2012 model binek araca ait belgelerin ihale aşamasında sunulmadığı komisyon tarafından söylendiği halde değerlendirmede bunun dikkate alınmadığı, tüm isteklilerin tekliflerinin bu yönüyle incelenmesi gerektiği,

 

3) İhalenin iptal edilmeyip yaklaşık maliyetin güncellendiği düşünüldüğünde bile ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 5.456.710,87 TL olan ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin 5.651.310,00 TL tutarındaki teklif bedeli düşüldüğünde kalan tutarın 194.599,13 TL olduğu, bu bedelle İdari Şartname’de belirtilen 1 adet araç ve yakıt-bakım-sigorta-şoför gideri, 32 adet cep telefonu, giyim gideri, mali sorumluluk sigortası giderlerinin karşılanamayacağının açık olduğu, İdari Şartname’de yazılmamasına rağmen hizmet aracını bir şoförün kullanacağı, 5188 sayılı Kanun’da özel güvenlik görevlisinin başka bir işte çalıştırılamayacağı, ihale konusu hizmette kullanılacak olan aracın şoför giderinin öngörülüp görülmediği, ve yaklaşık maliyete dahil edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil kendi tekliflerinin altında teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır”“ hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında “(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.” hükmü,

 

13.12.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak belirlenen yaklaşık maliyetin 6.264.602,67 TL olduğu, ihale komisyonu tarafından ihale aşamasında isteklilerin teklif fiyatları ile yaklaşık maliyetin açıklandığına dair 13.12.2012 ihale tarihli tutanağın düzenlendiği, (ihale komisyon kararında söz konusu tutanağın isteklilere talep edilmesi halinde verileceğinin belirtildiği, ancak isteklilerden talep edenin olmadığı bilgisine yer verilmiştir.) tespit edilmiş olup yaklaşık maliyetin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak ihale saatinde isteklilere açıklandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…

 

…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

 

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

 

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

karar verilir…”,

 

“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar….” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

“Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

                                                               

…..

                                                               

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,…”hükmü yer almaktadır.

         

 

Anılan mevzuat hükümlerinden, yaklaşık maliyetin idare tarafından yanlış hesaplandığı yönündeki iddialara ilişkin başvurularda, şikâyetin farkına varıldığı, dolayısıyla şikâyet süresinin başladığı tarihin ihale tarihi olduğu ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde bahsedilen tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, aksi takdirde başvurunun süre kurallarına uygun olarak yapılmaması sebebiyle reddedileceği, anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı yönündeki iddiasını yaklaşık maliyetin isteklilere açıklandığı tarih olan 13.12.2012 ihale tarihini izleyen 10 gün içerisinde yapacağı bir şikâyet başvurusu ile idareye bildirmesi gerekirken, başvurusunu belirtilen yasal sürelerin bitiminden ve kesinleşen ihale kararının kendisine bildiriminden sonraki bir tarih olan 25.12.2012 tarihinde yaptığı anlaşıldığından şikâyetçinin yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı yönündeki iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10’uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin yeterlik kapsamında istenebileceği,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında, işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak idarenin, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik ölçütü olarak belirleyebileceği, bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik ölçütlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu,

 

Anılan maddenin ikinci fıkrasında adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği,

 

            Yine anılan maddenin üçüncü fıkrasında geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden hizmet alımı ihale sürecinde, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli araçların yeterlik kriteri olarak belirlenmesi durumunda isteklilerin araçların kendi malları olduğunu belgelendirmesi gerektiği, belgelendirmenin ise araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile yapılabileceği ayrıca geçici ithal veya finansal kiralama sözleşmesinin de isteklinin kendi malı olan araçları göstermek adına kullanılabileceği, adi veya resmi şekilde olması fark etmeksizin kira sözleşmeleri ve/veya buna benzer belgelerin isteklilerin araçların kendi malları olduğunu belgelendirmek üzere istekliler tarafından sunulamayacağı anlaşılmaktadır.

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenleneceği,

 

          Anılan Yönetmeliğin üçüncü fıkrasında zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğunun, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelemeye konu ihaleye ait ihale ilanının “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesi ile İdari Şartnamesi’nin 7.5.2’nci maddesinde “Makina, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Bu işte kullanılacak olan 1 adet en az 2012 model 1600cc motor hacimli, klimalı, 4 kapılı binek araç olup isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

 

Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan bahse konu düzenlemeden ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak 1 adet (en az 2012 model 1600 cc motor hacimli, klimalı, 4 kapılı) binek aracın isteklinin kendi malı olması şartının getirildiği ancak bu hususu tevsik edici belgelerin teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler arasında sayıldığına dair ihale dökümanında açıkça bir düzenlemenin bulunmadığı, idare tarafından da Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında bu hususa ilişkin olarak sütün açılmadığı ayrıca isteklilerin söz konusu belgelere teklifinde yer verip vermediği yönünde ihale komisyonu tarafından herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

 

25.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı sözleşme bedeline dahildir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Güvenlik Amiri (1kişi) Asgari ücretin %120 fazlası

 

Güvenlik Amir Yardımcısı (3 kişi) Asgari ücretin %75 fazlası

 

Güvenlik Görevlisi (166 kişi) Asgari ücretin %30 fazlası

 

Resmi-Dini Bayramlar 23 gün olarak hesaplanmış olup 170 Özel Güvenlik Görevlisi ile çalışacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:  Personele yol ve yemek ücreti ödenmeyecektir.

 

Giyim malzeme listesi aşağıdaki gibidir:

 

Hizmet Personeli İçin giyim malzeme listesi ;

1) gömlek (yazlık kısa kollu ) adet 680,00

2) pantolon (kışlık ) adet 680,00

3) pantolon (yazlık ) adet 680,00

4) kravat adet 340,00

5) kazak adet 340,00

6) mont adet 340,00

7) yazlık ayakkabı (çift) 340,00

8) kemer (4 cm. Genişliğinde ) adet 680,00

9) apolet adet 340,00

10) arma adet 2720,00

11) kışlık kaban adet 340,00

12) kışlık bot çift 340,00

13) bere adet 340,00

14) eldiven adet 340,00

15) kep adet 340,00

16) gömlek ( kışlık uzun kollu) adet 680,00

17) yağmurluk adet 50,00

Giyimler 5188 sayılı kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır

 

Hizmet personeli için temin edilecek teçhizat listesi;

1) 70 cm profesyonel jop ve kılıfı adet 170,00

2) kelepçe ve kılıfı adet 170,00

3) el dedektörü adet 5,00

4) el feneri şarzlı adet 170,00

5) düdük adet 170,00

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

Makina, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Bu işte kullanılacak olan 1 adet en az 2012 model 1600cc motor hacimli, klimalı,4 kapılı binek araç olup isteklinin kendi malı olan makina, teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici, ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş, ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilan tarihine kadar ki kiralarının ödendiğinin belgelendirilmesi şartı ile adayı veya isteklinin kendi malı sayılır.

 

Firma, en az 31 adet bas konuş özellikli GSM hatlı telefon tahsis edecek, bu telefonların en az 4 tanesi her yöne açık olacaktır.

 

25.3.4. Diğer giderler:

 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Kısa vadeli sigorta prim oranı: % 1”,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.08.2014” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

14 isteklinin katıldığı, idarece 12 isteklinin teklifinin geçerli teklif olduğu değerlendirilen incelemeye konu ihalede 5.431.975,15 TL tutarında en düşük teklifi veren Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarın altında olduğu gerekçesiyle teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenilmeden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 5.651.310,00 TL tutarında en düşük ikinci teklifi veren Görehan Özel Güvenlik Koruma ve Güv. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 5.657.395,38 TL tutarında üçüncü düşük teklifi veren Hür Güvenlik ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirildiği 14.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

Bahse konu ihale komisyonu kararında idarece teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 5.456.710,87 TL olduğu bilgisine yer verilmiş olup yaklaşık maliyetin hesabında ayni giyim ve teçhizat gideri hariç %3 sözleşme gideri dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret ödenecek 166 personel için 5.274.616,80TL, brüt asgari ücretin %75 fazlası ücret ödenecek 3 personel için 128.321,34 TL ve brüt asgari ücretin %120 fazlası ücret ödenecek 1 personel için 53.772,73 TL olmak üzere toplam asgari işçilik maliyetinin 5.456.710,87 TL olarak hesaplandığı ve bu bedele diğer giderlerin eklenmesi suretiyle kârsız yaklaşık maliyetin  5.695.093,37 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarihli ve 19599 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kuruma gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde,

 

Ayni giyim ve teçhizat gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 166 personel için 5.274.693,16 TL, brüt asgari ücretin %75 fazlası ücret ödenecek 3 personel için 128.321,25 TL ve brüt asgari ücretin %120 fazlası ücret ödenecek 1 personel için 53.772,53 TL olmak üzere toplam asgari işçilik maliyeti 5.456.786,94 TL olarak hesaplanmış olup %3 sözleşme gideri dâhil ayni giyim gideri ve teçhizat gideri hariç teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin idarece KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde bulunan tutardan daha yüksek olduğu, aradaki farkın işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanmasından kaynaklandığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede 5.431.975,15 TL tutarında en düşük teklifi veren Beta 1 Güvenlik Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken 5.456.786,94 TL tutarındaki asgari işçilik tutarın altında olduğu görüldüğünden idare tarafından anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

6.199.273,00 TL tutarında teklif veren başvuru sahibi tarafından kendi tekliflerinin altında teklif veren tüm isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği iddia edilmektedir. Kamu İhale Kurulunun hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasının idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin sorgulanması gerektiği yönündeki emsal kararları çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapıldığında ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin teklif bedellerinin idarece belirlenen 5.695.093,37 TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu gerekçeyle incelenen ihalede her iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek ihalenin karara bağlanması gerekmekte ise de başvuru sahibinin teklifinin en düşük teklife göre 10’uncu sırada olduğu, başvuru sahibinin teklifinin altında olmakla birlikte idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren ve geçerli teklif olduğu idarece belirlenen 6 isteklinin teklifinin daha olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla bir hak kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

 

          4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

Anılan Kanun’da idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Sonuç itibariyle, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, başvuru sahibinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma ihtimalinin bulunmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin kendi teklif bedellerinin altındaki tüm isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük sorgulamaya tabi tutulması yönündeki iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul