• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-558
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :107
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.III-558
Şikayetçi:
 Ayşe Müfide Eynel, BAHÇELİEVLER MAH. MEHMET AKİF CAD. NO : 24/3-A ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Hastanesi Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Serinevler Mh.Ege Bagatur Bulvarı Üzeri ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42117
Başvuruya konu ihale:
 2012/102122 İhale Kayıt Numaralı "Cerrahi El Aletleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Adana Numune Hastanesi Başhekimliği tarafından 11.09.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cerrahi El Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayşe Müfide Eynel -  Medikal Dental Market firmasının 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42117 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4885 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale dokümanında 3, 5, 8, 9, 13, 56, 75, 76 ve 77 nolu kısımlara ilişkin olarak “Medicon” marka ürünlere yönelik tarif yapıldığı, ayrıca ihaleye katılan istekliler arasında Medicon marka ürünleri teklif etmeye yetkili birden fazla firmanın aynı kısımlara teklif vermeyerek önceden aralarında anlaşılmış olduğu kanısı uyandırdığı,

 

2) 3, 5, 8, 9, 13, 56, 57, 75, 76 ve 77 nolu kısımlara ilişkin teklif veren firmaların, ihale dokümanında istenilen katalogların onaylı Türkçe tercümelerini sunmadıkları, Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeli katalog/broşür sunmayan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) 3 nolu kısmın 24 nolu kalemine, 4 nolu kısmın 51 nolu kalemine, 5 nolu kısmın 11 ve 18 nolu kalemlerine, 6 nolu kısmın 41 nolu kalemine,  8 nolu kısmın 16 nolu kalemine ve 11 nolu kısmın 17 ve 18 nolu kalemlerine ilişkin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmasına rağmen idarece yapılan değerlendirme sonucu anılan kısımlara yönelik olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

3 nolu kısmın 69 ve 70 nolu kalemlerine, 5 nolu kısmın 18 nolu kalemine, 6 nolu kısmın 40 nolu kalemine ve 8 nolu kısmın 30 nolu  kalemine ilişkin ihale üzerinde kalan istekli İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı,  anılan isteklinin bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            7 nolu kısmın 19 nolu kalemine ve 10 nolu kısmın 17 ve 18 nolu kalemlerine 12 nolu kısmın 40, 41 ve 42 nolu kalemlerine  ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı ve bu kısımlara ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci istekli olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

11 nolu kısmın 27 nolu kalemine ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı, bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,  

 

4 nolu kısmın 34 ve 35 nolu kalemlerine ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı,  bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarî Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’ nci maddesinde,

 “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Cerrahi El Aletleri Alımı”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "İhalelere Yönelik Başvurular" başlıklı 54’üncü maddesinde, "İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler. " hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun’un "İdareye şikayet başvurusu" başlıklı 55’ inci maddesinde"Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. " hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in"Şikayet başvuru süresi" başlıklı 4’ üncü maddesinde ise"Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b)       ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b)Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi

c)İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini

d)İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar."açıklaması yer almaktadır.

 

İddia konusu 3, 5, 8, 9, 13, 56, 57, 75, 76 ve 77 nolu kalemlere ilişkin olarak “Medicon” marka ürünlere yönelik tarif yapıldığı hususudur.  Bu nedenle iddia konusuna ilişkin olarak idareye şikâyet başvuru süresinin ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 27.08.2012 tarihini izleyen günden itibaren başladığı ancak başvuru sahibi tarafından iddia konusuna ilişkin şikâyet başvurusunun şikâyet süresinin bitim tarihi olan 06.09.2012 tarihinden sonra 29.11.2012 tarihinde idareye yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki yer alan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

  Dolayısıyla, başvurusu kapsamında şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu belirtmeksizin, ihaleye katılan istekliler arasında Medicon marka ürünleri teklif etmeye yetkili birden fazla firmanın aynı kısımlara teklif vermeyerek önceden aralarında anlaşılmış olduğu kanısı uyandırdığı iddiası ile ilgili olarak, somut ve nesnel gerekçelere dayandırılmayan ve iddia niteliğinde olmayan varsayımlara yer verildiği anlaşıldığından, söz konusu iddianın ilgili mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda sayılan (3, 5, 8, 9, 13, 56, 57, 75, 76 ve 77 nolu) kısımlarla ilgili olarak tek bir markaya yönelik tarif yapıldığı iddiasına ilişkin başvurunun ihale dokümanının satın alındığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin başvurunun süre yönünden reddi ve bazı isteklilerin aralarında anlaşma yapmış olabileceği iddiasının somut ve nesnel nitelikte olmadığı anlaşıldığından bu iddiasına ilişkin başvurunun ise şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.5.6. a-) İstekliler teklifleri ile birlikte cerrahi aletlerin teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal katologları ve/veya broşürleri,  verecektir. Kataloglar ve/veya broşürler yabancı dilde olması halinde onaylı Türkçe tercümesi verecektir.

b-) İstekliler Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi adı altında ayrı ayrı Türkçe olarak ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Verilen bu cevaplar orjinal katalog ve döküman üzerinde işaretlenecektir. Orjinal katalog ve döküman üzerinde işaretlemeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. …”düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeye göre ihaleye teklif veren isteklilerin, sunmuş oldukları ürün kataloglarının orijinalinin yabancı dilde olması halinde, bu katalog/broşürleri Türkçeye tercüme ettirerek onaylatmaları ve Türkçe tercümelerini sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece gönderilen ihale dosyası incelendiğinde, hangi isteklinin hangi kısımlar için katalog sunduğunun tespit edilemediği, isteklilerden hangilerinin hangi kısımlar için Türkçe katalog ve/veya broşür sunduğu, Türkçe katalog ve/veya broşür sunmayan isteklilerce yabancı dilde katalog ve/veya broşür sunuldu ise Türkçe onaylı tercümesinin verilip verilmediği anlaşılamamış ve belirtilen hususlarla ilgili olarak 10.01.2013 tarihli yazı ile idareden ayrıntılı bilgi istenilmiştir.

İdarece gönderilen 17.01.2013 tarihli yazı ekinde yer alan bilgilere göre;

İhaleye Teklif veren istekli

İsteklinin teklif ettiği kısımlar

İhaleye verdiği kataloğ

Türkçe /Yabancı Dil katalog ve/veya broşür

Yabanacı dilde katalog ve/veya broşür sunuldu ise Türkçe onaylı tercümesinin verilip verilmediği

İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 75, 76, 77,

Medicon

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Cemile Özkür (Litera Medikal)

56, 57, 59, 70, 71, 72, 73

Medicon

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Arkemed Med. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

74

Daud Jee

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Kalyon Med. Araç. San. Tic. A.Ş.

4, 6, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 41, 42, 70, 71, 72, 73,

Aesculap

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Ak-İş Med. Sağ. Ger. Cer. Alet. Med. Tic. Ltd. Şti.

40

Aesculap

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Akdeniz Bahadır Tıbbi Alet Cih. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

9, 11, 52

Bahadır

Türkçe

-

Ansay Tıbbi Mal. Ve Elek. Cih. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 73

Rebstock

Türkçe

-

Aygün Cerrahi Alet. Paz. Ltd. Şti.

3, 4, 6, 7, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 69

Aygün

Türkçe

-

Endotim Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Karl Storz

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Nehir Tıbbi Ürün. Turz. Eml. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

78

Mıcrolıne

Türkçe

-

Temel Kimya Med. San. Tic. Ltd. Şti.

74

Katena

Türkçe

-

Analiz Grup Med. Sağ. Ger. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.

4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54

Tontarra

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Ayşe Müfide Eynel (Medikal Dental Market

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 41, 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 77

Lawton

Yabancı dil

Verilmemiştir.

Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

3 nolu kısma ilişkin, Aygün Cerrahi Alet. Paz. Ltd. Şti.’nin Türkçe katalog sunduğu, ancak sunmuş olduğu tıbbi malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş. ve Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market firmasının ise yabancı dilde katalog sunduğu, yabancı dilde katalog sunan her iki isteklinin de teklif dosyasında katalog/broşürlerin Türkçe onaylı tercümesine yer vermediğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu kısma ilişkin başka teklif kalmadığı,

5 nolu kısma ilişkin, Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market, Analiz Grup Med. Sağ. Ger. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti. ve İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin yabancı dilde katalog sunduğu, yabancı dilde katalog sunan her üç isteklinin de teklif dosyasında katalog/broşürlerin Türkçe onaylı tercümesine yer vermediğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  ve  bu kısma ilişkin başka teklif kalmadığı,

8 nolu kısıma ilişkin, Ayşe Müfide Eynel Medikal Dental Market, Analiz Grup Med. Sağ. Ger. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti. ve İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin yabancı dilde katalog sunduğu, yabancı dilde katalog sunan her üç isteklinin de teklif dosyasında katalog/broşürlerin Türkçe onaylı tercümesine yer vermediğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  ve bu kısma ilişkin başka teklif kalmadığı,

57 nolu kısıma ilişkin, Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market ve Cemile Özkür (Litera Medikal) ’in yabancı dilde katalog sunduğu, yabancı dilde katalog sunan her iki isteklinin de teklif dosyasında katalog/broşürlerin Türkçe onaylı tercümesine yer vermediğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  ve bu kısma ilişkin başka teklif kalmadığı anlaşıldığından,

İhaleye ait 3, 5, 8 ve 57 nolu kısımların iptal edilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.

Diğer yandan 9, 13, 56, 75, 76 ve 77  nolu kısımlara ilişkin olarak itirazen şikâyet başvuru sahibi istekli  Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market’in bazı kısımlara teklif vermediği, bazı kısımlara ilişkin olarak ta kendisinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine itiraz etmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmış, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

Anılan Kanunda idareye şikâyet ve Kuruma itirâzen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hak kaybına uğrayan veya uğrama ihtimali olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu haliyle, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle; aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması ve başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunması gerekmektedir. Somut durumda, şikâyet konusu kısımlara ilişkin olarak başvuru sahibinin bazı kısımlara teklif sunmadığı ve bazı kısımlardan da numune değerlendirmesi sonucu değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin hukuken korunması gerekli bir hakkının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu gerekçelerle, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, 7, 9, 10, 12, 13, 56, 75, 76 ve 77 nolu kısımlara ilişkin olarak başvuru sahibinin iddialarının ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Sonuç olarak ihalenin 3, 5, 8 ve 57 nolu kısımların iptal edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin itîrazen şikâyet dilekçesinde yer alan,  7 nolu kısım 19 nolu kaleme ve 10 nolu kısım 17 ve 18 nolu kalemlere 12 nolu kısım 40, 41 ve 42 nolu kalemlere  ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin ’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı ve bu kısımlara ilişkin olarak İntermed firmasının ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci istekli olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu, 13.11.2012 tarihli  ihale komisyon kararı ile, anılan kısımlara (7, 10 ve 12 nolu) ilişkin ihalenin başvuru sahibi istekli Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market’in üzerinde bırakıldığı ve belirtilen üç kısma ilişkin olarak da İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin   ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Buna göre ihalenin söz konusu kısımlarına ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak zaten başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif belirlenmiş iken, en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlenen teklifin geçersiz olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla şikâyet başvurusunda bulunulmasında,  başvuru sahibinin hukuki yararı olmadığı, başvuru sahibi istekli açısından herhangi bir zarar, hak kaybı veya hak kaybına uğraması ihtimali bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının Kanun’da aranılan şartlarını taşımadığı anlaşılmış, 7, 10 ve 12 nolu kısımlara yönelik olarak  başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Başvuru sahibinin itîrazen şikâyet dilekçesinde yer alan, 11 nolu kısmın 27 nolu kalemine ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı,  anılan isteklinin bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu,  Akdeniz Bahadır Tıbbi Alet Cih. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’ tarafından idareye yapılan 16.11.2012 tarihli şikâyet başvurusu neticesinde, idarece düzeltici işlem kararı alındığı, daha önce değerlendirme dışı bırakılan adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve 21.11.2012 tarihli düzeltici ihale komisyon kararı ile ihalenin 11’nci kısmının Akdeniz Bahadır Tıbbi Alet Cih. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre; ihalenin 11’nci kısmının zaten İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin üzerinde kalmadığı görüldüğünden, bu kısma istekliye yönelik olan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, başvuru sahibinin 11 nolu kısıma yönelik iddiasının Kanun’da aranılan şartları taşımadığı anlaşılmış 11 nolu kısıma ilişkin olarak da başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itîrazen şikâyet dilekçesinde yer alan, 4 nolu kısım 34 ve 35 nolu kalemlere ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı,  anılan isteklinin bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu,  4 nolu kısma Aygün Cerrahi Alet. Paz. Ltd. Şti., Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market, Analiz Grup Med. Sağ. Ger. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti., İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş. ve Kalyon Med. Araç. San. Tic. A.Ş. olmak üzere 5 isteklinin teklif verdiği görülmüştür. Teklif veren isteklilerden sadece Kalyon Med. Araç. San. Tic. A.Ş.’nin teklifin geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna göre; 13.11.2012 tarihli  ihale komisyon kararı ile de belirtildiği üzere, 4 nolu kısma ilişkin olarak İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin zaten değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş, başvuru sahibinin anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin 4 nolu kısıma yönelik iddiasının yerinde olmadığı anlaşıldığından 4 nolu kısıma ilişkin olarak da başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itîrazen şikâyet dilekçesinde yer alan, 3 nolu kısmın 24 nolu kalemine, 4 nolu kısmın 51 nolu kalemine, 5 nolu kısmın 11 ve 18 nolu kalemlerine, 6 nolu kısmın 41 nolu kalemine, 8 nolu kısmın 16 nolu kalemine ve 11 nolu kısmın 17 ve 18 nolu kalemlerine ilişkin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olmasına rağmen idarece yapılan değerlendirme sonucu anılan kısımlara yönelik olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 3 nolu kısmın 69 ve 70 nolu kalemlerine, 5 nolu kısmın 18 nolu kalemine, 6 nolu kısmın 40 nolu kalemine ve 8 nolu kısmın 30 nolu  kalemine ilişkin ihale üzerinde kalan istekli İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı,  anılan isteklinin bu kısma ilişkin teklifinin tümüyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarıyla ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde ise;

 

            İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.5.6. …

c-) İstekliler teknik şartnamede belirtilen numuneleri (ihale sıra numarası , firma adı ve aletin katalog numarası numune ürün üzerinde belirtilerek) ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edecektir. Teklif ettiği ürünün numunesi olmayan isteklinin teklif ettiği kalem değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif veren firmaların numuneleri, katalogları, broşürleri teknik şartnameye göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

Yine alım konusu ile ilgili numune  verilmesi gerektiği hususunun ve verilen numunelerin, inceleme ve değerlendirme esaslarının, poliklinik birim isimlerine göre ayrıştırılmış muhtelif teknik şartnamelerde de düzenlendiği görülmüştür.

Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

          “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.

          (2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde; “ Muayenede aranacak hususlar, ihale dokümanında yazılı şartlardır…” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen söz konusu kalemlere ilişkin idarece numune değerlendirmesi yapıldığı ve idarece düzenlenen numune inceleme ve değerlendirme raporları incelendiğinde;

Başvuru sahibi isteklinin, 3 nolu kısmın 24 nolu kalemine, 4 nolu kısmın 51 nolu kalemine, 5 nolu kısmın 11 ve 18 nolu kalemlerine, 6 nolu kısmın 41 nolu kalemine, 8 nolu kısmın 16 nolu kalemine ve 11 nolu kısmın 17 ve 18 nolu kalemlerine ilişkin sunmuş olduğu ürünlerin teknik şartname’de aranılan şartları karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin bu kısımlara ilişkin olarak değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. 

Yine; söz konusu numune inceleme raporunda; 3 nolu kısmın 69 ve 70 nolu kalemlerine, 5 nolu kısmın 18 nolu kalemine, 6 nolu kısmın 40 nolu kalemine ve 8 nolu kısmın 30 nolu  kalemine ilişkin olarak İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olduğunun değerlendirildiği görülmüştür.

          Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu idareler tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında yapılabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, başvuru sahibinin 3, 4, 5, 6, 8 ve 11 nolu kısımlara ilişkin sunmuş oldukları ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğu iddiasının ve 3,  5, 6, 7, 8, 10 ve 12 nolu kısımlara ilişkin İntermed Tıbbi Cihaz ve Alet San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı, bununla birlikte itirazen şikâyet başvurusunda bulunan istekli Ayşe Müfide Eynel - Medikal Dental Market’in İdari Şartnamenin 7.5.6’ıncı maddesi gereğince Türkçe onaylı katalog sunmadığı da göz önüne alındığında iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 3, 5, 8 ve 57 nolu kısımlarının iptaline,

 

2) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 4, 6 ve 11 nolu kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

3)  İhalenin 7, 9, 10, 12, 13, 56, 75, 76 ve 77 nolu kısımlarına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul