En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-608
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :32
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.II-608
Şikayetçi:
 Kaçmazoğlu Madencilik Telekomünikasyon İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti. - Maşuk Akduman Ortak Girişim, ELAZIĞ BULVARI DÖKMETAŞ MAH. NO:423/D DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Özel İdaresi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No: 4 48100 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.12.2012 / 40826
Başvuruya konu ihale:
 2012/4708 İhale Kayıt Numaralı "Muğla İli Fethiye İlçesi Genel Lise İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muğla İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğütarafından 08.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muğla İli Fethiye İlçesi Genel Lise İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kaçmazoğlu Madencilik Telekomünikasyon İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti. - Maşuk Akduman Ortak Girişimi’nin 28.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012tarih ve 40826sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4667sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Ray Mühendislik'in anahtar teknik personel olarak sunduğu kişinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde başka bir tüzel kişi bünyesinde çalıştığı dolayısıyla gerekli kriterleri karşılamadığı, bununla birlikte diğer firmalardan en az dört tanesinin daha anahtar teknik personele ilişkin söz konusu kriteri karşılamadığı, geriye dönük sorgulama yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

           
2 ) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında 2011 yılı rayiçlerini ve işçilik ücreti olarak asgari ücretin altında ücret kullanması nedeniyle açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru dilekçesinde Ray Mühendislik'in anahtar teknik personel olarak sunduğu kişinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde başka bir tüzel kişi bünyesinde çalıştığı dolayısıyla gerekli kriterleri karşılamadığı, bununla birlikte diğer firmalardan en az dört tanesinin daha anahtar teknik personele ilişkin söz konusu kriteri karşılamadığı, geriye dönük sorgulama yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalede, ilk kesinleşen ihale kararına karşı iki istekli tarafından yapılan şikayet başvurularının idarece reddedilmesi akabinde Kuruma yaptıkları itirazen şikâyet başvurularına ilişkin inceleme neticesinde 15.08.2012 tarih ve 2012/UY.II-3347 ve 2012/UY.II-3348 sayılı kararlar alınmıştır. Söz konusu kararlarda şikâyet konusu hususların aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve isteklilerce sunulması gereken belgelere ilişkin olduğu, alınan karar neticesinde teklif fiyatı yeniden hesaplanan sınır değerin altında kalan bir isteklinin teklifinin daha değerlendirmeye alınması nedeniyle söz konusu istekliye de aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu kararlardan sonra idarece tesis edilecek aşırı düşük teklif değerlendirmesi işleminden başka hususların şikayete konu edilmesi süre yönünden uygun olmayacaktır. Zira, idarenin diğer hususlarda ilk komisyon kararından sonra tesis etmiş olduğu bir işlem bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ilk kesinleşen komisyon kararı başvuru sahibi tarafından 08.06.2012 tarihinde elden teslim alınmıştır.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde, 28.11.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyete konu edilen durumun farkına varıldığı tarih olarak son kesinleşen ihale kararının bildirim tarihi olan 26.11.2012 tarihi beyan edilmişse de, yukarıda açıklanan gerekçelerle dilekçede yer alan söz konusu hususun şikâyete konu edilebileceği sürenin başlangıcı olarak 06.06.2012 tarihli ilk kesinleşen ihale kararının bildirildiği 08.06.2012 tarihinin esas alınması gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısı ile söz konusu hususa ilişkin olarak en son 18.06.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir. Başvuru sahibi ise bu süre geçtikten sonra 28.11.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

Bu itibarla, söz konusu iddiaya ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. 

 

İhale komisyonu; 

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde,

 

“(1) (Değişik:RG-26/6/2010-27623) İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde,

 

“45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

 

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.10. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

45.1.13.12. Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.15.  İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

…”hükmü bulunmaktadır.

           

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “Muğla İli Fethiye İlçesi Genel Lise İnşaatı”, miktarı “1 Adet 24 Derslikli Genel Lise İnşaatı Yapım İşi” olarak düzenlenmiştir. Sözleşme Tasarısı’nda ise işin süresi 450 gün olarak yer almaktadır. İdari Şartname’nin 19’uncu maddesi uyarınca istekliler tekliflerini, işin tamamı için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

            08.03.2012 tarihinde yapılan ihaleye 16 isteklinin katıldığı, geçerli teklifler üzerinden sınır değerin 3.412.655,83 TL olarak hesaplandığı, teklif fiyatı sınır değerin altında kalan beş istekliden Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca açıklama istendiği, 2 isteklinin açıklamalarını süresi içinde idareye ulaştırmadığı, üç isteklinin açıklamalarının ise çeşitli gerekçelerle uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin teklif fiyatı sınır değerin üstünde bulunan Kaçmazoğlu Mad. Telk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Maşuk Akduman Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı ve Adnan Gökalp’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlendiği,

 

            Nafiz Doruk’un itirazen şikayeti üzerine alınan 15.08.2012 tarih ve 2012/UY.II-3347 sayılı Kurul kararı ile “başvuru sahibi Nafiz Doruk’un teklif fiyatının tekrar hesaplanan sınır değerin üstünde kalması nedeniyle anılan istekliye yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının geri alınması bununla birlikte Arslan İnş. Taah. Müh. Tic. San. Ltd. Şti. – Yıldırım Müh. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi”  yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,

 

            İdare tarafından söz konusu Kurul kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda Arslan İnş. Taah. Müh. Tic. San. Ltd. Şti. – Yıldırım Müh. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nden teklifinin önemli bileşenleri hakkında açıklama istendiği, anılan isteklinin açıklamalarını idareye sunduğu ve 16.11.2012 tarihinde onaylanan ikinci komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından 37 adet inşaat iş kalemi ile 6 adet mekanik tesisatı ve 5 adet elektrik tesisatı iş kalemi sorgulanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Açıklamanın 123 sayfadan oluştuğu, açıklama yazısı, teklif icmali, hesap cetveli, analizlerde kullanılan rayiçler ve söz konusu rayiçlerin dayanakları, makine tesisat iş kalemlerinden açıklama istenen üç tanesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyatların kullanıldığını gösteren liste, inşaat iş kalemlerine ilişkin analizler ve alt analizler, nakliye maliyeti hesaplamaları, makine tesisat ve elektrik tesisat iş kalemlerine ait analizler ve proforma faturalar sunulduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı ekinde yer alan CD’de her bir iş kalemi için ayrı ayrı hazırlanmış analiz formatlarının yer aldığı görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan analizler  incelendiğinde, söz konusu analizlerin idarece hazırlanan formata uygun olduğu, girdilerin miktarlarında eksiltmeye gidilmediği görülmüştür. Anılan istekli tarafından analizlerde yer alan girdilerin maliyetlerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2011 yılı rayiçleri ve proforma faturalar sunulduğu ve analizler ile alt analizlerde yer alan fiyatlar ile rayiçler ve proforma faturalarda yer alan fiyatların tutarlı olduğu tespit edilmiştir.

 

İlan tarihinin 17.02.2012 olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılına ait birim fiyatların anılan Bakanlığın internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=13 Erişim tarihi: 23.01.2013) yer alan duyurulara göre 03.04.2012 tarihinde yayımlanmış olması nedeniyle söz konusu ihalede bir önceki yılın birim fiyatlarının kullanılması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesi uyarınca mevzuata uygundur. İşçilik ücreti olarak ihale tarihinin de içinde bulunduğu 2012 yılı ilk altı aylık dönemine ait saatlik ücret (886,50/225 = 3,94 TL) kullanılmıştır.

 

Açıklamanın bu yönüyle mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemektedir. Bu durum, ölçme yönteminden ve hassasiyetinden veya ölçme sonrası yapılan matematiksel işlemler neticesinde elde edilen miktarlar üzerinde yapılan yuvarlamalardan ya da makul karşılanabilir hesap hatalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, metraj hesaplamalarındaki farklılıkların da makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması, işin yapılabilirliğini menfi yönde etkilememesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, isteklinin açıklama istenen inşaat iş kalemlerinden bazılarında idarenin yaklaşık maliyetinde esas aldığı miktarlardan düşük miktar kullandığı, bazılarında ise daha yüksek miktar kullandığı görülmektedir. 23-014 poz numaralı “Ø 8- ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” iş kaleminde %10,61, 16.058/1A poz nolu  “Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kaleminde % 34,98, 25.034/2 poz nolu “Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek silikon esaslı grenli cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması” iş kaleminde % 19,47, 15.001/2B poz nolu “Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (geniş derin)” iş kaleminde % 17,87 miktar düşüklüğü olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu açıdan değerlendirme yapıldığında, teklifin önemli bileşenleri olarak belirtilen iş kalemlerinde idarenin metrajları ile isteklinin metrajları arasında teklif fiyatını etkileyici boyutta metraj farkı olduğu tespit edilmiştir. Açıklama bu yönüyle mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında proforma faturalar sunulduğu, sunulan proforma faturalar üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde detayları verilen satışa dayalı beyan, kaşe ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, proforma faturaların tarihlerinin 28/09/2012 olduğu görülmüştür. Proforma faturaları onaylayan serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından düzenlenen tutanaklar kendilerinden istenmiştir. İlki 16.09.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan belgeler incelendiğinde, tutanaklarda yer alan fiyatların satış tutarları üzerinden hesaplandığı, söz konusu fiyatların proforma faturalarda yer alan fiyatlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Ancak, ihale tarihinin 08.03.2012 olması nedeniyle, söz konusu ihalede proforma faturalarda yer alan fiyatlara dayanak teşkil edecek fiyatların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.12’nci maddesi uyarınca ihale tarihinden önceki son geçici vergi beyanname dönemi olan 2011/4 dönemi ya da bu dönemde işlem yapılamamış olması durumunda bir önceki geçici vergi beyanname dönemi olan 2011/3 geçici vergi beyanname döneminde gerçekleşen fiyatların ortalaması üzerinden hesaplanması gerekirken, Kurum kayıtlarına alınan tutanakların tamamının düzenlenme tarihinin 28.09.2012 olması ve tutanağı düzenleyip onaylayan serbest muhasebeci mali müşavir tarafından söz tutanakta yer alan fiyatların son geçici vergi beyanname dönemine ait olduğunun beyan edilmiş olması nedeniyle tutanaklarda yer alan fiyatların 2012 yılı 2’nci geçici vergi beyanname dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla açıklama maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olmaması nedeniyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.12’nci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

           

            Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Arslan İnş. Taah. Müh. Tic. San. Ltd. Şti. – Yıldırım Müh. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul