En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-579
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :40
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-579
Şikayetçi:
 Trenkwalder Ebru Medikal Ve Tem. İnş. Tur. Gıda Peyzj. Taşm. A.Ş., BİRLİK MAH. 441.CAD. 444.SOK. NO:12/9 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zincirli Mah. M.Altınsoy Cad. No: 55 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 743
Başvuruya konu ihale:
 2012/157278 İhale Kayıt Numaralı "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aksaray Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 16.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Trenkwalder Ebru Medikal ve Tem. İnş. Tur. Gıda Peyzj. Taşm. A.Ş.nin 25.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 743sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/147sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalarda; iş kalemlerinin ve analiz girdilerindeki miktarların düşük gösterilerek fiyatların düşürüldüğü, analizlerde kâr oranının çok düşük alındığı, bu kâr oranlarının sözleşme giderlerini karşılamadığı, analizlerdeki işçilik ücretlerinin ihale tarihinde belirlenen asgari ücretin altında olduğu, analiz girdilerinin bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarının fiyatlarından düşük alındığı, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45'inci maddesine uygun belgelendirme yapılmadığı, sunulan proforma faturaların mevzuata uygun olmadığı, bu haliyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “11 (on bir) kişi ile Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve 3 (üç) adet Transfer İstasyonu İşletilmesi İşi” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi ise, “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

İhale konusu iş süresince istihdam edilecek personele brüt asgari ücret üzerinden aşağıda verilen oranlarda ücret ödenecek olup bu giderler teklif fiyata dahildir.

 

1-) 3 (üç) adet Vasıfsız Personele brüt asgari ücret,

2-) 2 (iki) adet Vasıflı Personele brüt asgari ücretin % 25 fazlası,

3-) 4 (dört) adet C Sınıfı Sürücü Belgeli Şoför Personele brüt asgari ücretin % 40 fazlası,

4-) 1 (bir) adet E Sınıfı Sürücü Belgeli Şoför Personele brüt asgari ücretin % 35 fazlası,

5-) 1 (bir) adet Teknik Personele brüt asgari ücretin % 55 fazlası,

 

Yukarıda cins ve sayıları verilen personele ilişkin tüm teknik hususlar ihale dokümanı dahilinde verilen Teknik Şartname'nin 5. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

25.3.1.2. İhale konusu iş dahilinde çalışmanın yapılacağı 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında bulunan 63 (altmışüç) adet ulusal tatil ve Pazar günü için, aşağıda bilgileri verilen cins ve miktarda personel çalıştırılacaktır. Bu günlerde çalışacak personele günlük brüt asgari ücret üzerinden aşağıda belirtilen şekilde ödeme yapılacak olup bu giderler teklif fiyata dahildir.

 

1-) 3 (üç) adet Vasıfsız Personele çalışmanın devam edeceği her bir tatil günü için, günlük brüt asgari ücretin % 50 fazlası,

2-) 2 (iki) adet Vasıflı Personele çalışmanın devam edeceği her bir tatil günü için, günlük brüt asgari ücretin % 50 fazlası,

3-) 4 (dört) adet C Sınıfı Sürücü Belgeli Şoför Personele çalışmanın devam edeceği her bir tatil günü için, günlük brüt asgari ücretin % 50 fazlası,

4-) 1 (bir) adet E Sınıfı Sürücü Belgeli Şoför Personele çalışmanın devam edeceği her bir tatil günü için, günlük brüt asgari ücretin % 50 fazlası,

5-)1 (bir) adet Teknik Personele çalışmanın devam edeceği her bir tatil günü için, günlük brüt asgari ücretin % 50 fazlası.

 

Ulusal tatil ve Pazar günleri çalıştırılacak personel için ödenecek mesai ücreti, personelin dahil olduğu vasıf grubuna ait 25.3.1.1. maddede verilen aylık ücretler baz alınarak hesaplanacaktır.

 

Örnek: Bir adet Teknik Personel için bir günlük fazla mesai ücretlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır:

 

1 günlük fazla mesai = [{(Aylık Brüt Asgari Ücret) x 1,55}/30 gün] x 1,50

 

Yukarıda cins ve sayıları verilen personele ilişkin tüm teknik hususlar ihale dokümanı dahilinde verilen Teknik Şartname'nin 5. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

25.3.1.3.Personelin çalışma süreleri ilgili İş Kanunu hükümlerine göre olacaktır. Çalışma süreleri Kanunun öngördüğü süreyi geçmeyecektir. İşin gereği, düzenlenip İdare onayı alan iş programına göre gece saatlerinde çalışma yapılacak ise İdare onayı alınmak kaydı ile Teknik Şartname'nin 5. maddesinde verilen mesai başlama ve bitiş saatlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda günlük 7,5 saatlik çalışma süresi aşılmayacak dolayısıyla iş süresince fazla çalışma saati olmayacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

İhale konusu iş dahilinde çalıştırılacak personel için yemek gideri ayni olarak karşılanacak ve ayda 26 (yirmi altı) gün üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca giyecek ve yol giderleri de ayni olarak karşılanacaktır. Giyecek ile ilgili metraj ve teknik özellikler ihale dokümanı dahilinde verilen Teknik Şartname’nin 5. maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

Tesiste bulunan ve özel teknik şartnamede belirtilen araç, makine ve ekipmana ait tüm akaryakıt ve yedek parça giderleri, özel teknik şartnamede belirtilen şekil ve miktarlardaki örtü malzemeleri giderleri, özel teknik şartname hükümlerine göre yapılması gereken gaz bacalarına ait malzeme giderleri, özel teknik şartnamede belirtilen kimyasal madde giderleri teklif fiyata dahildir. İşletilecek tesise ait elektrik abone ve sarfiyat giderleri, tesis ve tesise ait tüm araç, makine ve ekipmana ait bakım ve onarım giderleri, sigorta kapsamı dışında kalan ve sigorta süreleri dolan araç ve gereçlerin sigortalama işlem giderleri ile tesisin iş süresince işletilmesi için gerekli tüm giderler teklif fiyata dahildir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

 

İhale konusu iş ile ilgili Aksaray İli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları aşağıda belirtilmiştir;

- İş kazaları meslek hastalıkları primi : %1,50

- Hastalık primi : %12,5( % 5 işçi, %7,5 işveren)

- İhtiyarlık primi : % 20 (%9 işçi, % 11 işveren)

- İşsizlik sigorta primi : %3 ( %1 işçi, %2 işveren)”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale konusu iş için hazırlanan teknik şartnamede işin yapılmasına ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir.

 

16.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye iki istekli tarafından teklif verilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Atık Çevre Tek. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi ihale komisyonunca aşırı düşük bulunarak idarenin 05.12.2012 tarihli yazısı ile anılan istekliden,

 

1)         Bir personel için günlük yemek bedeli,

2)         Bir takım sızıntı ve yer altı suyu laboratuvar analiz bedeli,

3)         Akaryakıt gider analizi,

4)         Bir adet keçi ayaklı kompaktöre esas aylık bakım ve onarım ve yedek parça gideri,

5)         Bir adet kazıcı yükleyici kepçeye esas aylık bakım ve onarım ve yedek parça gideri,

6)         Bir adet açık kasa damperli kamyona esas aylık bakım ve onarım ve yedek parça gideri,

7)         Bir adet treyler çekicisine esas aylık bakım ve onarım ve yedek parça gideri,

8)         Bir adet 35 m⊃3;’lük çöp treylerine esas aylık bakım ve onarım ve yedek parça gideri,

9)         Birim miktar örtü malzemesi (stabilize nakli) gideri,

10)       Birim miktar A-B tipi mıcır malzemesi gideri olmak üzere toplamda 10 iş kalemi için teklifleri ile ilgili açıklama yapmaları istenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 17.12.2012 tarihli yazı ve ekindeki belgelerle idarece istenen iş kalemlerine ilişkin olarak açıklamalar yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmü gereğince idarelerce, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınması, Kurumun da aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihaleleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup anılan Tebliğ’in 79.4’üncü maddesinde yer alan “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”şeklindeki açıklamaya göre aşırı düşük teklif sorgulaması öncesinde idarelerce öncelikle teklifte önemli bileşenlerin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihale için idarece yapılan 05.12.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda toplam 10 iş kalemi ile ilgili açıklama istenmiş olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da 17.12.2012 tarihli yazı ve ekindeki belgelerle idarenin istemiş olduğu iş kalemleri ile ilgili açıklama yapılarak ayrıca teklife ilişkin genel giderler ve firma kârına da yer verilmiştir. Anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesine uygun olması gerekmektedir.

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.2.3 Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

 

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

 

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

 

79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

 

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

 

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

 

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

 

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

 

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

 

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

 

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları  mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir…”açıklamalarına yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ açıklamaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde;

 

1)  “Bir takım sızıntı ve yer altı suyu laboratuvar analiz bedeli” ile ilgili yapılan açıklamada “Tesisin işletilmesi esnasında şartnamede belirtilen analizler işletmecisi olduğumuz mevcut tesislerimizde uygulanmaktadır. Örnek faturalar üzerinden hesaplama yapılmıştır. Maliyete esas teşkil eden harcamalar 9 aylık döneme aittir. Ortalaması alınarak hesap edilmiştir.” şeklinde ifadeye yer verilerek alış faturaları üzerinden açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamanın bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesinde yer alan isteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler ile yapılmadığı anlaşılmış olup ayrıca anılan Tebliğ’in 79.4.2.16’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye göre alış faturaları ile yapılan açıklamanın da  mevzuata aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

2) “Akaryakıt gider analizi” ile ilgili yapılan açıklamada da, ihale konusu tesiste kullanılacak olan makine ekipman listesi ile işletmecisi bulundukları Isparta Katı Atık Deponi Sahası makine ekipman listesine yer verilerek ve “Isparta’da çöp suyu naklettiğimiz tanker ile tesisinizde aktarma istasyonlarından transfer yapacak olan treylerin kat edeceği mesafe yakınlık göstermektedir. Çöp suyu tankerimizin yaptığı sefer sayısı ve taşıdığı miktar ekteki çöp suyu dökümleri ile tevsik edilmiştir. Dolayısıyla yakıt hesabı için Isparta ölçeği ile hareket edilmiştir. 2012 yılı 9 aylık faturalar toplamı yaklaşık 90.546,00 TL/9 ay = 10.060,00 TL/ay yaklaşık 11.000,00 TL olarak ele alınmıştır.” ifadelerine yer verilerek açıklama yapılmış olup söz konusu açıklamanın da bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’inci maddesinde yer alan akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması şartını sağlamadığı anlaşılmış ve bu nedenle söz konusu açıklama mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

3) 1 adet ekskavatör kiralama ve 1 adet tankerle çöp suyu havuzunda çöp suyu taşınması işi ile ilgili olarak hizmet alım sözleşmesi ile açıklama yapılmış olup söz konusu açıklamanın da bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.5’inci maddesinde yapılan açıklamaya uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Açıklama istenilen iş kalemlerinden 4-8 numaralı iş kalemlerinde yer alan aylık bakım onarım ve yedek parça giderleri ile ilgili açıklamaların da yılın 9 aylık dönemindeki faturalar toplamı üzerinden bir açıklama yapılmış olup söz konusu açıklamanın da bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun bulunmayan ihale üzerinde bırakılan istekli Atık Çevre Tek. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul