En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-582
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :43
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-582
Şikayetçi:
 Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik Ve Bilgisayar Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., LİSE CAD. ORAN APT. KAT:2 NO:6 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Rüzgarlıbahçe Seyfi Baba Sokak 71 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43478
Başvuruya konu ihale:
 2012/151027 İhale Kayıt Numaralı "Atık Yönetimi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Atık Yönetimi İşi” ihalesine ilişkin olarak Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43478sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5185sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin fotokopi olduğu ve bu sebeple idari şartnamede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline dair düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bahse konu belgenin aslının ve noter onaylı örneğinin kendilerinde mevcut olduğu ve söz konusu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgenin aslının veya noter onaylı örneğinin istenilmesi gerektiği ayrıca ihale komisyonunca belge kontrolü yapıldıktan ve ihale yetkilisince onaylanan belgelerin zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve teklif tutanağı verildikten sonra tekliflerin değerlendirildiği aşamada kabul edilmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş 21 ay süre ile atık yönetimi ve kent içi temizlik hizmetleri, evsel katı atıkların, inşaat ve yıkıntı atıklarının, atık pillerin toplanması ve nakli, konteynerlerin yıkanması, cadde, sokak, kaldırım üzeri pazar yerleri vb. alanların elle ve makine ile süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi işidir.

 

İşe ait İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde isteklilerin teklifleri kapsamında “Hizmet Yeterlilik Belgesi: TS 13111 aslı veya noter onaylı sureti” ni sunacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonu kararından, başvuru sahibi Baytekin İnş. Tem. Gıda Yem. Ürt. Nak. Güv. ve Bilg. Hiz. San.  Tic. Ltd. Şti. nin TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin fotokopisini sunduğu ve bu sebeple idari şartnamenin belgelerin sunuluş şekline yönelik düzenlemesine aykırı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. İdare tarafından şikayet üzerine alınan kararda da söz konusu belgenin fotokopi olarak sunulduğundan şikayetin reddine karar verilmiştir. Ayrıca başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, teklif kapsamında hizmet yeterlilik belgesinin noter onaylı suretinin fotokopisinin sunulduğunu ifade ettiği görülmüştür.  

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

          (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde ise “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik ve İdari Şartname düzenlemesi ile isteklilerin teklifleri kapsamında herhangi bir belgenin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini veya ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretini sunması zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede, teklif dosyasında TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin noter onaylı suretinin fotokopisini sunmuş olan başvuru sahibine ait teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesininfotokopi olarak sunulmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgenin aslının veyahut noter onaylı örneğinin kendilerinden istenilebileceğinin ifade edildiği görülmüştür. 

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “37/II Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde de,

 

“(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

 

            (5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nde ise;

 

16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesindeveişe ait İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesinin ne şekilde sunulacağı açıkça düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üzerinde başkaca bir onay vb. bulunmayan fotokopi hukuken belge niteliğini haiz olmayıp, tekliflerini değerlendirilmesi aşamasında bu şekilde sunulan fotokopinin esas alınması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, fotokopinin kamu ihale mevzuatı anlamında bilgi eksikliği olarak değerlendirilip fotokopiye dayalı bilgi tamamlatılması da mümkün değildir.

 

Öte yandan, başvuru sahibi istekli tarafından zarf açma ve belge kontrol tutanağında bir eksikliğin tespit edilmediği fakat daha sonra söz konusu eksikliğin tespit edildiğini iddia etmekte ise de söz konusu tutanak esas itibariyle belgelerin nitelik, geçerlilik veya uygunluğuna ilişkin bir değerlendirmeyi ifade etmemektedir. Dolayısıyla belge kontrol tutanağı sadece isteklilerin teklif zarfı kapsamında sunmuş oldukları belgelerin ihale için istenilen belgeleri kategorik anlamda karşılayıp karşılamadığına yönelik bir tutanaktır. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklif kapsamında fotokopi olarak sunduğu TS 13111 Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin olarak belge kontrol tutanağında “var” kaydı düşülmüş olması, sunulan belgenin geçerli ve uygun olduğu anlamına gelmemektedir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul