• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-583
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :44
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-583
Şikayetçi:
 Poligard Özel Güvenlik Ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, ATATÜRK MAH. HEKİMOĞLU İSMAİL SOK. NO : 8 A BLOK KAT : 3 NO : 39 ERZİNCAN
 İhaleyi yapan idare:
 Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş) İkmal Daire Başkanlığı, Bılkent Plaza A/1 -A/2 Blok 4.Cadde 06800 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43511
Başvuruya konu ihale:
 2012/146180 İhale Kayıt Numaralı "Botaş Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından 14.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Botaş Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43511sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5193sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Şikâyet başvurusunda bulunmaya ilişkin özel yetki olmadığı gerekçesiyle idare tarafından şikâyet başvurusunun reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki tespitlerin yerinde olmadığı, kârın kalemler üzerinde paylaştırılması ile tekliflerinin verildiği, KDV dâhildir gibi bir beyanda bulunulmadığı, maliyetin üstünde teklif verilmesinin KDV dâhil anlamına gelmeyeceği, tekliflerinin asgari işçilik maliyeti ile sözleşme ve genel giderleri karşıladığı, idarenin usuli hata yaptığı, maliyetin üzerinde teklif verildiği gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, istekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerektiği belirtilmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet dilekçesinin Suhabi Okumuş tarafından imzalandığı, şirket ortaklarından Suhabi Okumuş ile Mustafa Kemal Koçtepe’ye tek tek sayılmak suretiyle müştereken ve münferiden verilen yetkileri gösteren imza sirküsünün “tüm resmi, yarı resmi, ve hususi daireler ile özel ve tüzel kişilerin yapacağı ihalelere girmeye, teklif mektupları vermeye, pey sürmeye, uhdesinde kalan ihaleler ile ilgili sözleşme imzalamaya, imzaladığı ihale sözleşmeleri ile ilgili tüm taahhütleri yerine getirmeye, tebligatları almaya şirketin ticaret unvanı altında ikinci bir karar alınıncaya kadar Suhabi Okumuş ve Mustafa Kemal Koçtepe münferiden temsil ve ilzama yetkili olmasına ve bu yetki kararının ticaret sicilinde tescil ve ilanına
   Oybirliği ile karar verilmiştir denildiğinden şirketin ticari unvanı altında aşağıya örneğini koyacağımız imzalarımızla temsil ve ilzam edeceğimizden imzalarımızın onaylanması talep ederiz.”
şeklinde olduğu, müştereken verilen yetkiler arasında “her türlü müracaat” yetkisi olduğu görülmekle birlikte başvurunun Suhabi Okumuş tarafından yapıldığı, yukarıda ifade edilen ve şirket yetkililerine münferiden verilen yetkiler arasında ihalelere yönelik olarak şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından şikâyet başvurusu ekinde sunulan imza sirküsünde ihalelere yönelik olarak şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin olmadığı ve başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul