En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-600
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :62
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.I-600
Şikayetçi:
 Tekten Yemekçilik Taşımacılık Temizlik Tarım Ve Hayvancılık İnşaat Plastik Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti., TOPTANCILAR SİTESİ 9.BLOK NO:35 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hastanesi -Sivas Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Inönü Bulvarı 29/2 58079 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42822
Başvuruya konu ihale:
 2012/147067 İhale Kayıt Numaralı "29 Kişi İle 1 Yıl Süreli (01.01.2013-31.12.2013) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “29 Kişi İle 1 Yıl Süreli (01.01.2013-31.12.2013) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tekten Yemekçilik Taş. Tem. Tarım ve Hayv. İnş. Plast. Otom. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42822 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5062 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idari şartname 25'inci maddesine ek olarak teknik şartnamede birçok gider kalemine yer verildiği,  isteklinin açıklamasında, teknik şartnamedeki 29 kişinin işçilik maliyetini hesaplamadığı, personelin giyim maliyetini, teknik şartnamede belirtilen yol, yemek, portör muayeneleri maliyetini hesaplamadığı, "kuru gıda", "yaş sebze" gibi unsurlarda proforma faturalarda SMMM kaşesi, imzası ve TÜRMOB kaşesi bulunmadığı,  teknik şartnamede belirtilen tüm araç-gereç, ocak, baca, havalandırma, yemek asansörleri ve benzeri tesisatın, demirbaş malzemelerin bakım-onarım maliyetinin gidere dahil edilmediği, isteklinin teklif ettiği 1.740.000,00 TL bedelin çok düşük olduğu ve aşırı düşük açıklamalarının eksik ve matematiksel hatalarla dolu olduğu, idarece yeterince değerlendirme yapılmadan karar verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden incelemeye konu ihalenin “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesi olduğu, süresinin 1 yıl olduğu, 29 adet personel çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Teknik Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı maddesinde işin tanımı “Sivas Devlet Hastanesiyemek ve kahvaltı planlama, hazırlama, servis, dağıtım hizmetlerinin ve hizmet süresince gerçekleştirilmesi gerekli bulaşık, temizlik, bakım-onarım, atıkların toplanması gibi işlemlerin;  hijyen ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine, ilgili ISO ve JCI kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.” şeklinde yapılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinden sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü vergi (KDV hariç), resim, yol, işçilik, harç, sigorta, v.b. giderleri teklif fiyata dahil edileceği ve ihaleye konu iş için kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olduğu, aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinden ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 2’nci maddesinde;

 

1) Firma yemek yapımı ve yemek sonrası temizlikte kullanılan her türlü temizlik malzemesini idarenin kabul edeceği şekilde kendisi temin edecektir. Firma faaliyet gösterdiği mutfak, yemekhanelerin, mekanların ve kapların her türlü temizliğini usulüne uygun olarak kendisi yapacaktır. Mutfağa giriş ve çıkışlarda  galoş ve bone takılacaktır. Mutfakta aşçıların bone ,maske, ve disposible ve/veya  kolluk  takması zorunludur. Elle hazırlanan yemeklerde eldiven kullanılacaktır. Fırın eldivenleri ısıya dayanıklı kullanışlı ve uygun boyutlarda yeterli miktarda firma tarafından sağlanacaktır. Hasta servislerinde çalışan personel, yemek dağıtımı sırasında mutlaka bone, eldiven ve maske takacaktır.

            16)Firma yemeklerde kullanacağı suyu arıtma cihazından geçirerek kullanacaktır. Personel yemekhanesinde kullanılacak içme suyu 500 cc lik ambalajlı pet şişe su şeklinde olmalıdır. Pet bardak suyu TSE veya eşdeğer kalite belgesine sahip olmalıdır. Firma tarafından her bir personel için bir öğünde 500 cc lik 1 adet pet şişe su verilecektir. Ayrıca arıtma sisteminin bakımı filtre değişimi vb durumlar firma tarafından düzenli olarak yaptırılacaktır ve masrafları firmaya ait olacaktır

           35)İdare tarafından yüklenici firmaya verilen ve aşağıda sayı ve nitelikleri belirtilen demirbaş ve makineler, araç ve gereçler ihale süresi bitiminde eksiksiz, tam ve çalışır vaziyette teslim alınacaktır.

           36) Yüklenici firma hizmeti sırasında harcayacağı doğalgaz, elektrik ve su giderleri için kullandığı mekânlara sayaç takacak ve tüketim bedelini ödeyecektir. Hizmet sırasında kullanılacak olan doğalgaz ve LPG tüpleri de firmaya aittir.

            39) Yüklenici firma personel yemek listelerinin ve yatan hastalarının diyetlerinin enerji ve besin bileşim değerlerini hesaplanılmasında kullanılmak üzere beslenme bilgi sistemi bilgisayar programı alacaktır.

          40) Yüklenici firma işe başlamasını takiben en geç 15 gün içinde yıkanabilir nitelikte, su bazlı, silikon esaslı ve idarenin istediği renklerde boyayı yapmak zorundadır.

 

44)Yüklenici firma mutfak, yemekhaneler, servisler ve yemek üretiminde çalışan personelin giyeceği kıyafeti kendi karşılayacak ve personel görevi esnasında bu kıyafeti giyecektir. Personelin giyeceği kıyafet şeklini ve rengini idare belirleyecektir. Personeline mevsimine göre yılda 2 (iki) çeşit kıyafet, kep, ayakkabı ve bunların dışında önlük, çizme, eldiven, bone maske ve tek kullanımlık kolluk, sağlamak zorundadır. Yüklenici firma personeline yaka kimlik kartı vermekle yükümlüdür. Personel görev sırasında yaka kimlik kartını mutlaka takacaktır.

 

45) Yüklenici firma çalıştırdığı personelin her 6 ayda bir periyodik sağlık kontrollerini yaptırıp sonuçlarını idareye bildirmek ve personel dosyasında bulundurmak zorundadır. Firma işe başlamadan önce personele ait belgelerle birlikte tüm personelin portör sonuçlarını (Balgam ve Gaita Kültürleri, Akc. grafiği, Hepatit tahlilleri ile Tetanos ve Hepatit B aşısı yaptırılması.) Firma bu tahlilleri yaptırıp en az 15 gün içerisinde idareye ibraz etmek zorundadır, bu masraflar firmaya aittir.” şeklinde,

 

Aynı şartnamenin “Yemek Hazırlığının yapılması” başlıklı maddesinde;

 

Hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup kontrollüğün teslim ettiği araç, gereç, malzeme ve demirbaş, dışında olan her türlü araç, gereç, malzeme, ayrıca hizmetin ifa edildiği alanlarda hizmetin ifasına doğrudan müdahale etmeyen ama yardım eden her türlü malzeme, araç ve gerecin (lamba, priz, telefon ve hatları gibi diğer malzemeler), arızalarının giderilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kontrollük tarafından teslim edilen araç-gereç, malzeme ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yiyecek içecekle ilgili tüm araç, gereç, malzeme ve demirbaşın uygun bakımı için iş programı yapılacak ve bu bakımlar bu iş programına göre yapılacaktır. Kontrollüğün uygun görmesi halinde bu araç-gereç, malzeme ve demirbaşa ait bakımlar ve onarımlar iş programı süresinin dolması beklenmeden yapılacak ve bir sonraki bakım onarım, programdaki uygun görülen vakitte ve vaktinde yapılacaktır. Buna ilişkin tüm masraflar yükleniciye aittir.”şeklinde,

 

Hizmetin Yürütülmesi için gereken personel sayısı” başlıklı maddesinde; çalışacak personelin vasıfları ve unvanları ayrıntılı belirtilmiş olup, “Firma çalışan bütün personel 26 gün üzerinden günlük gidiş günlük brüt (3,13 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yol masrafı bürüt günlük 3,13 TL olarak 26 gün üzerinden 81,38.-TL olarak nakdi olarak verilecektir.” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

 

Teknik Şartname’de ayrıca 5 farklı nitelikte öğün için örnek menülere ve yemeklerin ihtiva edeceği gramaj miktarlarına yer verildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Normal Kahvaltı

Öğün

100.000

2

Normal Yemek

Öğün

390.000

3

Diyet Kahvaltı

Öğün

30.000

4

Diyet Yemek

Öğün

60.000

5

Ara Öğün

Öğün

16.000

,

 

                                                                                                                                                         

 

İnceleme konusu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, kâr hariç yaklaşık maliyetin 2.147.029,09 TL olduğu, idarece bu tutarın altında teklif veren 6 istekliden 16.11.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulanması istenildiği,  yazıda  “… için vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı teklifiniz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesi uyarınca ve Tip İdari Şartnamemizin 33. Maddesinde belirtilen hususlar gereğince fiyatınız aşırı düşük bulunmuştur. Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin seçilen teknik çözümler ve hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşulları 5 (beş) iş günü içerisinde Baştabipliğimize belgelendirmek suretiyle bildirilmesi hususunu; Rica ederim.” ifadesine yer verildiği, sorgulanan 6 istekliden, Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Teks. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinin açıklama sunduğu, Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Teks. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır. anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister

İhale komisyonu;

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,

 

“…79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1.İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2.İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1.İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.” açıklaması bulunmaktadır.   

 

            Anılan Kanun hükmü ve Tebliğ açıklaması birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonunca tekliflerin 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin zorunlu olduğu ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, sadece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenmesi gerektiği hususunun açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname’de teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen birçok gider kalemine yer verildiği dikkate alındığında, yukarıda ifade edilen mevzuat hükümleri gereği idarece isteklilerden her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerekmektedir.

           

Bu itibarla aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda her öğün için örnek menünün ve önemli bileşenlerin belirtilerek isteklilere gönderilmesi ve isteklilerce sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren 6 istekliden her öğün için örnek menü oluşturulması ve teklifteki önemli bileşenlerin tespit edilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve isteklilerce sunulan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idari şartname 25'inci maddesine ek olarak teknik şartnamede bir çok gider kalemine yer verildiği,  isteklinin açıklamasında, teknik şartnamedeki 29 kişinin işçilik maliyetini hesaplamadığı, personelin giyim maliyetini, teknik şartnamede belirtilen yol, yemek, portör muayeneleri maliyetini hesaplamadığı, "kuru gıda", "yaş sebze" gibi kalemlerde proforma faturalarda SMMM kaşesi, imzası ve TÜRMOB kaşesi bulunmadığı,  teknik şartnamede belirtilen tüm araç-gereç, ocak, baca, havalandırma, yemek asansörleri ve benzeri tesisatın, demirbaş malzemelerin bakım-onarım maliyetinin gidere dahil edilmediği, isteklinin teklif ettiği 1.740.000,00 TL bedelin çok düşük olduğu ve aşırı düşük açıklamalarının eksik ve matematiksel hatalarla dolu olduğu, idarece yeterince değerlendirme yapılmadan karar verildiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, ihale üzerinde bırakılan Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Teks. Ltd. Şti. tarafından öngörülen fiyatlara ilişkin tevsik edici belge olarak sunulan proforma faturaların mevzuata uygun düzenlenmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4 ve 79.4.2.5’inci maddelerine uygun şekilde tevsik edici belge sunmayan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiğigerekçesi ile “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Devlet Hastanesi -Sivas Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından gerçekleştirilen “29 Kişi İle 1 Yıl Süreli (01.01.2013-31.12.2013) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa rayiçleri, oda fiyatları ve benzer idarelerin alımları                                                                                    esas alınarak aşağıda verilen tablodaki,

 

           

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

Miktar

Birim fiyat

TL

Normal Kahvaltı

100.000 öğün

2,05

205.000,00

Diyet Kahvaltı

30.000 öğün

2,25

67.500,00

Normal Yemek

390.000 öğün

3,95

1.540.500,00

Diyet Yemek

60.000 öğün

4,03

241.800,00

Ara Öğün

16.000 öğün

1,85

29.600,00

 

 

Bileşenlere %3 sözleşme gideri ve % 3 kâr eklenmek suretiyle toplam 2.211.439,96 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alındığı, 15.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye yedi istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Dalgıç Tem. Hiz. Sağ. Taş Temz. Ltd. Şti.

1.689.400,00

Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Teks. Ltd. Şti.

1.740.000,00

Tortamışlar Gıda Nak Ltd. Şti.

1.986.000,00

Turanlar Gıda Orm. Ürn Ltd. Şti.

2.022.500,00

Tekten Yem. Taş. İnş. Plastik Tic. San. Ltd. Şti.

2.046.300,00

Sedir Yemekçilik Gıda. Ltd. Şti.

2.065.600,00

Avşaroğulları Yemek Hizm. Ltd. Şti.

2.301.200,00

 

Şeklinde verildiği, 06.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Alihan Gıda Tur. İnş. Tem. Teks. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul