En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-639
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :3
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-639
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., PİKDÖKÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ A 4 BLOK NO:4 İKİTELLİ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi Kampüs Içi 35100 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1663
Başvuruya konu ihale:
 2012/158095 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı (10 Aylık) Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek Elemanı, Teknik Personel, Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı (10 Aylık) Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek Elemanı, Teknik Personel, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/283 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin I. kısmında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 6.640.159,24.-TL olması gerektiği, ihalenin bu kısmının üzerinde bırakılmasına karar verilen isteklinin teklif bedelinin ise 6.640.169,95.-TL olduğu, aradaki 10,71.-TL tutarındaki farkla idari şartnamede yüklenicinin karşılaması istenilen 1040 parça giyim malzemesinin karşılanmasının mümkün olmadığı, giyim giderine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata uygun olup olmadığının irdelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            2013 Yılı (10 aylık) malzemesiz genel temizlik, büro destek elemanı, teknik personel, yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetlerine ilişkin ihalenin iki kısma ayrıldığı ve kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihalenin I. Kısmına ilişkin asgari işçilik maliyetinin 6.640.159,24.-TL olması gerektiği iddiası idarece de uygun görülmüş olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu tutarın dikkate alındığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece, başvuru sahibi istekli ile ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil olmak üzere tüm isteklilere ait tekliflerin aşırı düşük teklif olduğu tespit edilmiş ve söz konusu isteklilerden tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istenilmiştir.

 

            Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif mektubu eki birim fiyat cetveli ile başvuru sahibi istekliye ait teklif mektubu eki birim fiyat cetveli incelendiğinde, her iki istekli tarafından işçilik kalemlerine teklif edilmesi gereken birim fiyatların birebir aynı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim bedeline ilişkin olarak 10,71.-TL teklif edilmişken, başvuru sahibi tarafından 10,72.-TL teklif edildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, giyim bedeli için toplamda 10,40.-TL tutarında mevzuata uygun proforma fatura sunulduğu, proforma faturanın 260 adet kışlık pantolon, 260 adet yazlık pantolon, 260 adet kışlık tişört ve 260 adet yazlık tişört için ayrı ayrı birim fiyatlar belirtilmek suretiyle tanzim edildiği,

 

Ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, proforma faturada teklif edilen birim fiyatların, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarına uygun olduğu,

 

Proforma fatura ile teklif edilen toplam bedel üzerine %3 oranında sözleşme ve genel giderler dâhil edilerek, birim fiyat teklif cetvelinde giyim gideri için 10,71.-TL öngörüldüğü, dolayısıyla ihale komisyonunca bu şekilde yapılan açıklamaların uygun görülerek, ihalenin şikâyete konu I. Kısmının Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin de aynı şekilde giyim gideri için toplamda 10,40.-TL tutarında proforma fatura sunduğu, teklife giyim bedeli için ayrıca %3 oranında sözleşme ve genel giderler dâhil edilerek 10,71.-TL bedel yansıtıldığı, tek farkın başvuru sahibince toplamda 0,01.-TL tutarında kâr öngörmesinden kaynaklandığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi isteklinin giyim bedeli için 10,40.-TL olmak üzere aynı bedeli teklif ettikleri, içerik ve tutar itibarıyla birbirinin tamamen aynı olan proforma faturalarla giyim giderlerine ilişkin maliyetlerini açıkladıkları görülmüş olup, itirazen şikâyet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli için teklif etmiş olduğu tutarın ticari hayatın olağan akışına ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilere uyumlu olmadığı yönündeki iddiasının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eyleme yönelik olarak değerlendirilemeyeceği, bu nedenle başvuru sahibinin bir hak kaybına veya zarara uğramasının muhtemel olmadığı sonucuna varılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından giyim bedelini tevsiken sunulan proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına da yer verildiği, sunulan belgelerde mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı görüldüğünden, bu hususa yönelik iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Merdan Sağ. Hizm. Bilg. İşl. Otom. Goda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Karahan Group İnş. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 260 adet kışlık pantolon için 0,01 TL, 260 adet yazlık pantolon için 0,01 TL, 260 adet kışlık tişört için 0,01 TL ve 260 adet yazlık tişört için 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 10,40 TL fiyat öngören HBV Tekstil Temz. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 06.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Merdan Sağ. Hizm. Bilg. İşl. Otom. Goda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 260 adet kışlık pantolon için 0,01 TL, 260 adet yazlık pantolon için 0,01 TL, 260 adet kışlık tişört için 0,01 TL ve 260 adet yazlık tişört için 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 10,40 TL fiyat öngören Safari Mak. Org. Teks. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 04.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen eşit muamele yönünden incelenmesine göre, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Karahan Group İnş. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik yaptığı açıklamalarında giyim giderinin tevsiki açısından sunduğu bilgi ve belgelerin yukarıda aktarılan değerlendirmeye paralel olarak idarece tekrar inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği,

           

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Merdan Sağ. Hizm. Bilg. İşl. Otom. Goda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği, ayrıca, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Karahan Group İnş. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasındaki giyim giderlerinin tevsiki açısından sunduğu belge ve bilgiler üzerinde yukarıda belirtilen şekilde idarece değerlendirme yapılarak tekrar karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, HBV Teks. Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 260’ar adet kışlık pantolon, yazlık pantolon, kışlık tişört ve yazlık tişörtün bedelinin toplam 10,40 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen HBV Teks. Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Gaziemir/İzmir Vergi Dairesine,

 

Aynı şekilde başvuru sahibi Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşl. Otom. Gıda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Safari Mak. Org. Teks. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 260’ar adet kışlık pantolon, yazlık pantolon, kışlık tişört ve yazlık tişörtün bedelinin toplam 10,40 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Safari Mak. Org. Teks. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Atışalanı/İstanbul Vergi Dairesine,

 

bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

                Kazım ÖZKAN                                            Erkan DEMİRTAŞ            

    Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi                          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul